ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 7 septembrie 2018  Având în vedere:– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor șapte luni ale anului 2018;– evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2018;– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului, pentru implementarea în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2018-2019 a Programului pentru școli al României, pentru finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice din județele Buzău și Vrancea, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă și cel special în cazul sectoarelor din municipiul București;– necesitatea achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice;– necesitatea asigurării fondurilor necesare plății majorărilor salariale aprobate în cursul anului 2018;– necesitatea asigurării fondurilor necesare pentru achiziționarea de incubatoare și alte echipamente medicale pentru mamă și copil, pentru programe și acțiuni de sănătate, pentru achiziție de echipamente pentru testarea auditivă la nou-născuți;– necesitatea asigurării fondurilor necesare pentru dotarea cu aparatură medicală în cadrul proiectului „Reforma sectorului sanitar“ derulat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;– necesitatea asigurării sumelor necesare pentru scheme de ajutor de stat pentru investiții și rambursarea accizei la carburanți pentru transportatori;– necesitatea asigurării de fonduri pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale;– necesitatea asigurării de sume pentru plata pensiilor militare de stat și pentru asigurarea mobilității terestre și înzestrarea cu echipamente și mijloace pentru combaterea criminalității;– necesitatea asigurării fondurilor necesare finalizării proiectului RO-NET;– necesitatea asigurării de fonduri pentru plata burselor și a despăgubirilor civile, precum și pentru Proiectul privind învățământul secundar;– necesitatea asigurării fondurilor pentru acordarea unor facilități la transport acordate diferitelor categorii sociale, respectiv studenți, pensionari, veterani de război etc.;– necesitatea asigurării de sume pentru finanțarea investițiilor ale agenților economici în infrastructura publică de transport;– necesitatea asigurării de fonduri pentru implementarea Programului „Investește în tine“ și pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică;– necesitatea asigurării sumelor necesare implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2014-2020 (POAD);– necesitatea asigurării de fonduri pentru Programul pentru eradicarea pestei porcine africane în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor;– necesitatea asigurării de fonduri pentru deconturi la motorină în trimestrul II 2018;– necesitatea asigurării de credite de angajament pentru derularea programelor guvernamentale „Programul Start-up Nation“, „Investește în tine“, „gROwth-Investim în copii, investim în viitor“, „gROwth-Investim în locuințe de serviciu“ etc.;– necesitatea asigurării sumelor aferente pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019;– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului, care poate conduce la lipsa fondurilor pentru implementarea în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2018-2019 a Programului pentru școli al României, pentru finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice din județele Buzău și Vrancea, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă și cel special, în cazul sectoarelor din municipiul București;– riscul neachitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice;– riscul neasigurării fondurilor necesare plății majorărilor salariale aprobate în cursul anului 2018;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru achiziționarea de incubatoare și alte echipamente medicale pentru mamă și copil, pentru programe și acțiuni de sănătate, pentru achiziție de echipamente pentru testarea auditivă la nou-născuți;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru dotarea cu aparatură medicală în cadrul proiectului „Reforma sectorului sanitar“ derulat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru scheme de ajutor de stat pentru investiții și rambursarea accizei la carburanți pentru transportatori;– riscul neasigurării de fonduri pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale;– riscul neasigurării de sume pentru plata pensiilor militare de stat și pentru asigurarea mobilității terestre și înzestrarea cu echipamente și mijloace pentru combaterea criminalității;– riscul neasigurării fondurilor necesare finalizării proiectului RO-NET;– riscul neasigurării de fonduri pentru plata burselor și a despăgubirilor civile, precum și pentru Proiectul privind învățământul secundar;– riscul neasigurării fondurilor pentru acordarea unor facilități la transport acordate diferitelor categorii sociale, respectiv studenți, pensionari, veterani de război etc.;– riscul neasigurării de sume pentru finanțarea investițiilor ale agenților economici în infrastructura publică de transport;– riscul neasigurării de fonduri pentru implementarea Programului „Investește în tine“ și pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică;– riscul neasigurării sumelor necesare implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2014-2020 (POAD);– riscul neasigurării de fonduri pentru Programul pentru eradicarea pestei porcine africane în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor;– riscul neasigurării de fonduri pentru deconturi la motorină în trimestrul II 2018;– riscul neasigurării de credite de angajament pentru derularea programelor guvernamentale „Programul Start-up Nation“, „Investește în tine“, „gROwth-Investim în copii, investim în viitor“, „gROwth-Investim în locuințe de serviciu“ etc.;– riscul neasigurării sumelor aferente pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019;– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 și 4 bis din 3 ianuarie 2018, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2018, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 948,4 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 8.704,9 milioane lei la credite de angajament și cu suma de 2.816,4 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 1.868,0 milioane lei.  +  Articolul 3(1) Abrogat. (la 27-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018 ) (2) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în anexa nr. 3/13/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“ în fișa cod 3006 „Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni“ suma de 1.447 mii lei, aferentă anului 2018, reprezentând plata finală de efectuat către partenerul de proiect din Republica Moldova.(3) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în cadrul anexei nr. 3/13/27 „Fișa programului“ un program nou, respectiv programul „Investește în tine“, în valoare totală de 240.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care în anul 2018, suma de 60.000 mii lei credite de angajament și suma de 5.000 mii lei credite bugetare, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 40 „Subvenții“.(4) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în cadrul anexei nr. 3/13/27 „Fișa programului“ un program nou, respectiv programul „Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice“, în valoare totală de 524.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care în anul 2018 suma de 60.000 mii lei credite de angajament și suma de 5.000 mii lei credite bugetare, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 40 „Subvenții“.(5) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Comisiei Naționale de Strategii și Prognoză, să introducă în cadrul anexei nr. 3/13/27 „Fișa programului“ programe noi aferente programelor guvernamentale aprobate în condițiile legii, în valoare totală de 16.698.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care în anul 2018 credite de angajament în limita sumei de 380.000 mii lei.  +  Articolul 4(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să majoreze în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, veniturile proprii cu suma de 33.318 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să modifice în anexa nr. 3/15/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilitați și instrumente postaderare“ denumirea proiectului cod 11006 „Eficientizarea activității MDRAP și a instituțiilor din subordine/sub autoritate prin implementarea de standarde și instrumente ale managementului calității“ în „Calitate, standarde, performanță - premisele unui management eficient la nivelul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene“.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, să diminueze în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ la poziția 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 51.300 mii lei și creditele bugetare cu suma de 43.400 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Moldova 2014-2020, să diminueze în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ la poziția 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 45.755 mii lei și creditele bugetare cu suma de 41.644 mii lei.(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, să diminueze în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ la poziția 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele bugetare cu suma de 40.000 mii lei.(6) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru proiectele și activitățile SEAF ale Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să majoreze la poziția 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 7.269 mii lei și să diminueze creditele bugetare cu suma de 7.094 mii lei.(7) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să efectueze următoarele modificări în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ pentru Programul INTERREG V-A România-Ungaria:a) să introducă poziția 04 „Contribuția altor state partenere la finanțarea programelor de cooperare teritorială“ la programul „Program INTERREG V-A România-Ungaria“ cu sumele reprezentând credite de angajament și credite bugetare prevăzute la poziția 0102 „Contribuția altor state partenere la finanțarea programelor de cooperare teritorială“;b) să elimine poziția bugetară 0102 „Contribuția altor state partenere la finanțarea programelor de cooperare teritorială“ din cadrul poziției 01 „Finanțare din FEN postaderare“.(8) Pentru punerea în aplicare a alin. (7) se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori atât pentru noua poziție 04 „Contribuția altor state partenere la finanțarea programelor de cooperare teritorială“, cât și pentru poziția 01 „Finanțarea din FEN postaderare“.(9) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă în anexa nr. 3/15/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 51.10 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, obiectivul de investiții nou „Construcție scară acces și evacuare sediu OCPI Brăila“, cu credite de angajament în sumă de 563 mii lei și credite bugetare în sumă de 188 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa programului“ un program nou, respectiv Programul „Mentenanța Sistem Național de Raportare Forexebug“, în sumă totală de 1.980 mii lei pe perioada 2018-2020, în anul 2018 cu credite de angajament în sumă de 1.980 mii lei și credite bugetare în sumă de 56 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 20 „Bunuri și servicii“.  +  Articolul 6Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări:a) să majoreze veniturile la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități“, subcapitolul 16.10.03 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licență și autorizații de funcționare“ cu suma de 200 mii lei;b) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ cu suma de 44 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să diminueze veniturile la subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ cu suma de 168 mii lei și să majoreze veniturile la subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară“ cu suma de 200 mii lei.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în cadrul anexei nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări:a) să majoreze veniturile la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ cu suma de 214 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să majoreze subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ cu suma de 27 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 5.545 mii lei și subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 32 mii lei;c) să diminueze veniturile la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“ cu suma de 5.818 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021“, suplimentar față de efectuarea de modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetare conform prevederilor art. 30 alin. (2), să introducă, la venituri, capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.76 „Subvenții pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății“ suma de 34.200 mii lei și să majoreze în mod corespunzător cheltuielile bugetare.(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 65.01 „Învățământ“, la titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, obiectivul de investiții nou „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova“ credite de angajament în sumă de 132.245 mii lei și credite bugetare în sumă de 6.245 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(4) Se autorizează Ministrul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, obiectivul de investiții nou „Pavilion de Medicină Operațională - Politraumă în cazarma 1053 Craiova“ credite de angajament în sumă de 46.135 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(5) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 47^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare.  +  Articolul 8(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) să diminueze veniturile, cu suma de 115.563 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“;b) să suplimenteze veniturile, cu suma de 86.560 mii lei la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“.(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexele nr. 3/19/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“ și nr. 3/19/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare.(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexa nr. 3/19/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/ proiectului/categoriei de investiții.(4) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, obiectivul de investiții nou „Prelungire instalație de gaze naturale la Centrul Sportiv Brașov din cadrul Clubului Sportiv Dinamo București“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în suma de 46 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 9(1) Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să efectueze în anexa nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2018“ următoarele modificări:a) să suplimenteze creditele bugetare la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“ cu suma de 1.251 mii lei;b) să diminueze creditele bugetare la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie“, titlul 20 „Bunuri și servicii“ cu suma de 3.547 mii lei și să suplimenteze creditele bugetare la titlul 55 „Alte transferuri“ cu suma de 165 mii lei și la titlul 71 „Active nefinanciare“ cu suma de 3.382 mii lei.(2) În anexa nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2018“, creditele de angajament sunt la nivelul creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 10(1) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să suplimenteze în anexa nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ veniturile proprii cu suma de 14.000 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă în anexa nr. 3/22/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, obiectivul de investiții nou „Anexa arhiva - Direcția pentru agricultură a județului Galați“, credite de angajament, respectiv credite bugetare în suma de 307 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(3) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă în anexa nr. 3/22/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, la titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, următoarele obiective de investiții:a) obiectivul de investiții nou „Centrul local de tip modular A.P.I.A Ileanda“, județul Sălaj, cu credite de angajament în sumă de 1.007 mii lei și credite bugetare în sumă de 21 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) obiectivul de investiții în continuare, fișă cod obiectiv 1177 „Centrul local de tip modular A.P.I.A Moinești“, județul Bacău, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;c) obiectivul de investiții în continuare fișă cod obiectiv 1178 „Centrul local de tip modular A.P.I.A Videle“, județul Teleorman, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 19 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Mediului să efectueze în anexa nr. 3/23/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii“ următoarele modificări:a) la partea de venituri proprii să introducă capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri de prestări servicii“, cu suma de 100 mii lei;b) la partea de cheltuieli, la capitolul 74.10 „Protecția mediului“, să majoreze titlul 20 „Bunuri și servicii“ cu credite bugetare și credite de angajament în sumă de 100 mii lei.  +  Articolul 12(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor să efectueze în anexa nr. 3/24/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021“ următoarele modificări:a) la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie“ să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 591 mii lei, la titlul 20 „Bunuri și servicii“;b) la capitolul 84.10 „Transporturi“ să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 840 mii lei, din care suma de 35 mii lei la titlul 59 „Alte cheltuieli“ și suma de 3.033 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“ concomitent cu diminuarea titlului 10 „Cheltuieli de personal“, cu suma de 1.968 mii lei, precum și a titlului 20 „Bunuri și servicii“, cu suma de 260 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (2) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.(4) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, la alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“, următoarele obiective de investiții în continuare:a) „Reabilitarea podului de pe DN 39, km. 8 + 988 la Agigea, județul Constanța“, cu credite bugetare în sumă de 12.291 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) „Consolidare și amenajare DN 7A km. 86 + 601 - km 105 + 120, județul Hunedoara“, cu credite bugetare în sumă de 500 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;c) „Consolidare și amenajare scurgere ape DN 55 km. 4 + 400 - 71 + 100, județul Dolj“, cu credite bugetare în sumă de 8.643 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, la alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“, următoarele obiective de investiții noi:a) „Pod pe DN 65 km 82 + 365 peste râul Vedea“, cu credite de angajament în sumă de 6.194 mii lei și credite bugetare în sumă de 156 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) „Pod pe DN 10 km 46 + 471 peste Bâsca la Cislău“, cu credite de angajament în sumă de 19.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 500 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;c) „Pod pe DN 67 km 32 + 716 peste canal la Florești“, cu credite de angajament în sumă de 1.895 mii lei și credite bugetare în sumă de 47 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;d) „Evacuare ape pluviale în comuna Tărtășești pe DN 7 km 22 + 500 - km 31 + 300“, cu credite de angajament în sumă de 12.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 400 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;e) „Modernizare DN 2L Soveja - Lepșa km 60 + 145 - km 76 + 277“, cu credite de angajament în sumă de 99.359 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(6) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, la alineatul 51.02.29 „Alte transferuri de capital către instituții publice“, obiectivul de investiții nou „Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG“, cu credite de angajament în sumă de 49.900 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, cu suma de 5.000 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, cu suma de 2.000 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, cu suma de 180.720 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“, cu suma de 5.500 mii lei;e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile“, cu suma de 13.100 mii lei;f) să suplimenteze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“ cu suma de 20 mii lei;g) să diminueze capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“, cu suma de 6.000 mii lei;h) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 3.000 mii lei;i) să diminueze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“ cu suma de 2.640 mii lei;j) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 49.300 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.(3) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 65.10 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, obiectivul de investiții în continuare fișă cod obiectiv 1157 „Infrastructura de Cercetare pentru dezvoltarea produselor, proceselor și serviciilor inovative inteligente - PRECIS“ pentru Universitatea Politehnică din București, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.487 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 14(1) Din suma aprobată suplimentar în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, suma de 65.000 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“.(2) În bugetul Ministerului Sănătății, în anexa nr. 3/26/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la capitolul 66.10 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, se suplimentează alineatul 51.01.35 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ cu suma de 12.736 mii lei, atât la credite bugetare, cât și la credite de angajament, prin redistribuire de la alte subdiviziuni în cadrul titlului.  +  Articolul 15(1) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să diminueze în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri proprii, cu suma de 64.723 mii lei capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să efectueze în anexa nr. 3/27/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021“, suplimentar față de introducerea și detalierea influențelor prevăzute în bugetul acestuia la titlul 51.01 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și următoarele modificări: a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, să suplimenteze atât creditele bugetare, cât și creditele de angajament cu suma de 933 mii lei;b) la titlul 20 „Bunuri și servicii“, să suplimenteze credite de angajament cu suma de 60.000 mii lei;c) la titlul 71 „Active nefinanciare“, să diminueze creditele de angajament cu suma de 455 mii lei și să suplimenteze creditele bugetare cu suma de 631 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să diminueze în anexa nr. 3/27/27 „Fișa programului“ la Programul 128 „Restaurarea monumentelor istorice“, creditele de angajament și creditele bugetare cu 7.000 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sume care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(4) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 55 „Alte transferuri“ să asigure finanțarea cheltuielilor aferente pregătirii, organizării și desfășurării Festivalului Internațional al Orchestrelor Radio „RadiRo 2018“, prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată, în coorganizare cu Societatea Română de Radiodifuziune.  +  Articolul 16(1) Se autorizează Ministerul Public, în anexa nr. 3/29/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“, la proiectele 11515 „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor - cod SIPOCA 53“, 11516 „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice - cod SIPOCA 54“ și 11999 „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni - cod proiect SIPOCA 56“:a) să introducă capitolul bugetar 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“ cu sumele reprezentând credite de angajament și credite bugetare de la capitolul bugetar 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“;b) să elimine capitolul bugetar 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se autorizează Ministerul Public să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori, atât pentru capitolul bugetar 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, cât și pentru capitolul bugetar 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“.  +  Articolul 17Se autorizează Serviciul Român de Informații să efectueze, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, următoarele modificări:a) să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 400 mii lei;b) să majoreze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 400 mii lei.  +  Articolul 18Se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale să modifice în anexa nr. 3/34/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ denumirea proiectului 12071 din „Modernizarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112“ în „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență“.  +  Articolul 19Se autorizează Ministerul Energiei să majoreze în anexa nr. 3/36/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ veniturile proprii cu suma de 83.684 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.11 „Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“.  +  Articolul 20Se autorizează Academia Română să efectueze în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ cu suma 10 mii lei;b) la capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ să suplimenteze subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“ cu suma de 10 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 „Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare“ cu suma de 12 mii lei, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ cu suma de 10 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 1.000 mii lei, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 5 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 25.703 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 200 mii lei;d) la capitolul 36.10 „Diverse venituri“ să diminueze subcapitolul 36.10.32 „Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți“ cu suma de 82 mii lei și să suplimenteze subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 132 mii lei.  +  Articolul 21(1) În bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2021“ la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“ titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se cuprind sumele necesare asigurării valorii totale a cheltuielilor efectuate pentru activitățile de combatere a pestei porcine africane prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 652 din 15 mai 2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului.(2) Sumele rambursate de Comisia Europeană aferente cheltuielilor efectuate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor potrivit alin. (1) se virează la bugetul de stat.  +  Articolul 22Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES să diminueze în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 200 mii lei.  +  Articolul 23Se autorizează Institutul Cultural Român să majoreze în cadrul anexei nr. 3/44/27 „Fișa programului“ creditele de angajament la Programul 424 „Acțiuni de promovare a culturii, științei și civilizației românești în țară și străinătate; Activitate editorială“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, cu suma de 500 mii lei, pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 24(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, să diminueze în anexa nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, creditele de angajament aferente anului 2018 la poziția 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ cu suma de 1.204.655 mii lei și la poziția 0203 „Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ cu suma de 1.760.651 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020, să majoreze în anexa nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament la poziția 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ cu suma de 50.000 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitatea sa de Punct național de contact pentru Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE, să diminueze în anexa nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare la poziția 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ cu suma de 1.300 mii lei. (4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman, să majoreze în anexa nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ cu suma de 2.800.000 mii lei.(5) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2014-2020, să majoreze în anexa nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ cu suma de 750.000 mii lei.  +  Articolul 25Se autorizează Ministerul Apelor și Pădurilor să diminueze în anexa nr. 3/62/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ veniturile proprii cu suma de 131 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.  +  Articolul 26(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale în anexa nr. 3/65/27 „Fișa programului“ să introducă în cadrul Programului nr. 1384 „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorină utilizată drept combustibil’’ credite de angajament și credite bugetare în sumă de 10.000 mii lei la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“. Aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru plata deciziilor de aprobare a restituirii accizei, emise de Autoritatea Rutieră Română.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale să suplimenteze în anexa nr. 3/65/27 „Fișa programului“ în cadrul Programului nr. 721 „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții“ creditele bugetare cu suma de 230.000 mii lei la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineat 46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“.(3) Creditele de angajament aprobate pentru anul 2018 în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, la capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“, se majorează cu suma de 241.734 mii lei concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament negative cu aceeași sumă la alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“.  +  Articolul 27(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.727.778 mii lei, după cum urmează: a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 190.354 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel: a1) se suplimentează cu suma de 190.962 mii lei sumele destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada septembrie - decembrie a anului școlar 2018-2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;a2) se suplimentează cu suma de 196 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județele Buzău și Vrancea, ca urmare a preluării lor de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor la nivelul județelor;a3) se diminuează cu suma de 804 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;b) se majorează cu suma de 20.934 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit anexei nr. 4, astfel:b1) se majorează cu suma de 18.471 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României la nivelul sectoarelor municipiului București, în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2018-2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;b2) se majorează cu suma de 13.094 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă, respectiv învățământul de masă sau special în cazul sectoarelor municipiului București, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;b3) se diminuează cu suma de 10.435 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate de acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2018, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;b4) se diminuează cu suma de 196 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județele Buzău și Vrancea, ca urmare a preluării lor de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor la nivelul județelor;c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.516.490 mii lei, având următoarele destinații:c1) suma de 916.490 mii lei se alocă pe județe și municipiul București, potrivit anexei nr. 5;c2) suma de 600.000 mii lei se alocă pe județe și municipiul București, potrivit prevederilor art. 28.(2) Repartizarea/retragerea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.(3) Influențele asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018, stabilite ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 alin. (15) din Legea nr. 2/2018 și a reevaluării impozitului pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale în anul 2018, detaliate pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.(4) Cu sumele încasate suplimentar în anul 2018, ca urmare a încetării sistărilor instituite în anii precedenți asupra alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, se rectifică bugetele locale.(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 2/2018 sunt alocate pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională.(6) Sumele încasate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a) și c) și alin. (4) lit. a) și c) din Legea nr. 2/2018, peste nivelul programului anual stabilit potrivit legii, se restituie în contul din care au fost primite, până la data de 30 septembrie 2018, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice urmând a dispune toate măsurile pentru recuperarea acestor sume.  +  Articolul 28(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c2) se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu:a) furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;b) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai plățile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante, la data de 31 iulie 2018, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sume neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 31 iulie 2018, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:a) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;b) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;c) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;d) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.(5) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 31 octombrie 2018, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cereri scrise însoțite de următoarele documente:a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a)-c), după caz;b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.(6) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).(8) Ministerul Finanțelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).(9) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2018, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(10) Ministerul Finanțelor Publice restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/ furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente, și cuprind obligațiile fiscale restante existente în sold la data de 31 iulie 2018 și nestinse până la data eliberării acestora.(12) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.(13) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele ce se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a prezenta unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale restante prevăzute la alin. (4);c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale restante aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale restante, după caz.(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate și a sumelor reprezentând plăți restante pe care unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, prezentate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiași zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, prezentate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a conducătorului entității la care s-a depus inițial cererea, atât cu eventualele obligații fiscale restante stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât și cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (14). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate și cele virate în conturile acestora, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale își diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).(17) Pentru operațiunile care fac obiectul achitării obligațiilor prevăzute la alin. (3) și (4), unitățile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligațiilor fiscale restante și a obligațiilor de plată restante față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligații fiscale restante au fost stinse, copii ale extraselor de cont și ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale restante aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate și neutilizate până la data de 28 noiembrie 2018, se comunică Ministerului Finanțelor Publice de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 5 decembrie 2018, în vederea retragerii lor.(19) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (5), precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(20) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.(21) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 29Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 30(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2018, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la alte naturi de cheltuieli.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 31(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.  +  Articolul 32Abrogat. (la 27-11-2018, Articolul 32 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018 )  +  Articolul 33(1) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, este de 59 de contribuții.(2) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 261.200 euro/lună.  +  Articolul 34Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 și 4 bis din 3 ianuarie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13) autoritățile de management/autoritățile comune de management/autoritățile naționale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru acordarea cofinanțării de la bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului «Cooperare teritorială europeană» 2007-2013, după cum urmează:a) Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;b) Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România; c) Programul de cooperare transnațională «Sud-Estul Europei»;d) Programul de cooperare interregională INTERREG IVC;e) Programul pentru Rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II, denumit în continuare URBACT II;f) IPA finanțează Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013;g) Programul operațional comun «România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013»;h) Programul operațional comun «Marea Neagră 2007- 2013»;i) Programul operațional comun de cooperare transfrontalieră «Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-20132. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25În bugetul Camerei Deputaților sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și credite de angajament pentru încheierea de contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 17.036 mii lei, din care 10.313 mii lei la titlul 20 «Bunuri și servicii» și 6.723 mii lei la titlul 71 «Active nefinanciare3. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să încheie în anul 2018 angajamente legale în limita sumei de 178.812 mii lei, din care suma de 126.485 mii lei la titlul 20 «Bunuri și servicii» și suma de 52.327 mii lei la titlul 71 «Active nefinanciare4. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, să încheie în anul 2018 acorduri-cadru și contracte de achiziție publică în limita sumei de 170.000 mii lei pentru achiziția de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze și motociclete necesare desfășurării în bune condiții a activităților structurilor/instituțiilor din cadrul/subordinea ministerului, din excedentul veniturilor proprii obținute din activitatea de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, și să efectueze plăți în limita sumei de 170.000 mii lei.5. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 30.628 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2018 la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.55 «Întreținerea infrastructurii feroviare publice», pentru Compania Națională de Căi Ferate «CFR» - S.A., va fi utilizată cu prioritate pentru:a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.7. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 29.626 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.8. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 29.626 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.9. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 14.813 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.10. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.11. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe» se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 «Prime la emisiunea titlurilor de stat», respectiv la alineatul 30.02.04 «Prime la emisiunea titlurilor de stat», astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 «Dobânzi» să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.12. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Disponibilitățile din sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, existente în conturile autorității de management, respectiv ale Autorității de Certificare și Plată, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor programelor operaționale la alte programe operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare cu bugetul de stat/Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaționale.  +  Articolul 35Contul RO40TREZ99954010106XXXXX „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Transport“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată, se reîntregește cu suma de 8.557.135,97 lei din sumele rambursate în contul de venituri al bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor, pe bază de referat întocmit de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Transport și de Ministerul Transporturilor, adresat Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.  +  Articolul 36Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu se mai rețin sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 37În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru organizarea în țară de acțiuni și evenimente de importanță deosebită care presupun invitarea de persoane sau delegații din străinătate.  +  Articolul 38Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –15.972,3 milioane lei.  +  Articolul 39Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 269/2017: a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2018 de 9,1%;b) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 296.178,0 milioane lei, bugetul de stat este de 157.496,6 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 68.415,8 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 34.328,3 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 24.089,7 milioane lei și pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 4.223,2 milioane lei;c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –28.066,5 milioane lei, al bugetului de stat este de –37.644,4 milioane lei, al bugetului fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 888,1 milioane lei și al bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 1.590,0 milioane lei;d) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 86.239,8 milioane lei, din bugetul de stat este de 43.778,0 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 26.876,5 milioane lei și din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 14.336,7 milioane lei.  +  Articolul 40Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  București, 5 septembrie 2018.Nr. 78.------  +  Anexa nr. 1TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2018
  detaliate pe capitole și subcapitole
  Ca- pi- tol  Sub-ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru-pa/ Ti- tlu Ar-ti-col A- li-ne-at                    Denumire indicator                      Influențe   -mii lei-
               A                                       B                                1    
  0001  01    VENITURI - TOTAL                                          948.400
  0002  01    I. VENITURI CURENTE                                     1.827.820
  0003  01    A. VENITURI FISCALE                                   -2.189.364
  0004  01    A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL     856.327
  0005   01         A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITALDE LA PERSOANE JURIDICE                                    541.433
  0101     IMPOZIT PE PROFIT                                      
     01    Impozit pe profit de la agenții economici                -313.939
     02    Impozit pe profit de la băncile comerciale                313.939
  0201           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN       CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE                            541.433
       02              Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului                                               39.213
     03    Impozit pe dividende datorat de persoane juridice           7.970
     04    Impozitul pe reprezentanțe                                  2.945
     06    Impozit pe venitul microîntreprinderilor                  491.304
      50         Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din       capital de la persoane juridice                                  1
  0300   01         A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITALDE LA PERSOANE FIZICE                                      314.856
  0301     IMPOZIT PE VENIT                                        1.986.891
     01    Impozit pe venituri din activități independente          -261.240
     02    Impozit pe venituri din salarii                         1.161.983
     03    Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor     -116.084
     04    Impozit pe venituri din dividende                         239.349
     05    Impozit pe venituri din dobânzi                           -10.533
     06    Impozit pe venituri din pensii                            155.450
     07    Impozit pe veniturile din premii                            9.906
      11         Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de  proprietate intelectuală                                   -11.273
     13    Impozit pe venituri din activități agricole               -15.425
       16              Impozit pe venituri din activități desfășurate în bazacontractelor/convențiilor civile încheiate potrivit   Codului civil precum și a contractelor de agent             -44.857
      18         Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal                         50.813
      19         Sume virate pentru sponsorizarea entităților          non-profit                                                 -28.422
     21    Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole        50.121
     22    Impozit pe veniturile din jocuri de noroc                  21.516
        23                   Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-oasociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivittitlului II - impozit pe profit, care nu generează o  persoană juridică                                              3.047
         24                        Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică    dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III - impozitul pe veniturile       microîntreprinderilor, care nu generează o persoană   juridică                                                          646
       25              Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil  potrivit Legii nr. 170/2016                                       2
      26         Impozitul pe veniturile din activități independente   realizate în baza contractelor de activitate sportivă        8.449
     50    Impozit pe venituri din alte surse                         36.858
     60    Regularizări                                              736.585
  0401           COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT         (SE SCAD)                                               -1.672.035
     01    Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)       -1.672.035
  0500   01         A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN  CAPITAL                                                         38
  0501           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN       CAPITAL                                                         38
      50         Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din       capital                                                         38
  0700  01    A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE                      -100.698
  0701     IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE                          -100.698
     02    Impozit pe terenuri                                        14.375
      03         Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru       activitatea notarială și alte taxe de timbru              -117.526
     04    Impozit pe construcții                                      2.453
  1000  01    A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII            -2.899.281
  1101     SUME DEFALCATE DIN TVA                                -1.727.778
       01              Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru   finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul   județelor (se scad)                                        -190.354
        02                   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru   finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul   comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și     Municipiului București (se scad)                             -20.934
      06         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru   echilibrarea bugetelor locale (se scad)                 -1.516.490
  1201     ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII       77.137
      02         Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei       electrice și termice - Restanțe anii anteriori                -901
      04         Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noide import                                                       -2
       11              Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a    dereglementării prețurilor din sectorul gazelor       naturale.                                                    95.496
      13         Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și agazului metan                                              -17.456
  1601           TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII  BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI             -1.248.640
     01    Taxe pentru jocurile de noroc                             173.809
      05         Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și   din publicitatea lor                                           260
      08         Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la   prima înmatriculare în România                            -118.486
      10         Taxa de poluare pentru autovehicule, de               compensat/restituit                                         -4.179
      11         Taxe de licență datorate pentru eliberarea            frecvențelor MAPN                                       -1.300.000
      50         Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea        utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități          -44
  1700   01         A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE      INTERNAȚIONALE                                             -46.132
  1701           VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE                                           -46.132
     01    Taxe vamale                                               -46.132
  1800  01    A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE                             420
  1801     ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE                                 420
      01         Majorări de întârziere aferente taxelor vamale,       taxelor agricole și taxelor antidumping                       -636
      02         Taxe vamale din sumele datorate până la data de       31.12.2006                                                     666
      03         Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale                                                -13
     50    Alte impozite și taxe                                         403
  2000  01    B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                             1.222.527
  2001     CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                             1.311.227
      05         Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane   cu handicap neîncadrate                                  1.316.534
      08         Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca    aferentă bugetului de stat                                  36.372
       50              Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+restanțe anii anteriori din contribuția  agenților economici pentru persoane cu handicap)            -41.679
  2101     CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                                -88.700
      27         Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale  de sănătate                                                -88.700
  2900  01    C. VENITURI NEFISCALE                                   2.794.657
  3000  01    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                            2.625.183
  3001     VENITURI DIN PROPRIETATE                                2.625.183
     01    Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome           64.835
      04         Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a  României                                                   160.000
     05    Venituri din concesiuni și închirieri                      94.103
     08    Venituri din dividende                                  1.384.379
      11         Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gazecu efect de seră                                           553.553
     50    Alte venituri din proprietate                             368.313
  3300  01    C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                         169.474
  3301     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI      -67.712
     02    Taxe consulare                                            -23.676
      04         Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate delaboratoare                                                     14
     05    Taxe și alte venituri în învățământ                           -66
      06         Venituri din expertiza tehnică judiciară și           extrajudiciară                                                  10
      17         Venituri din organizarea de cursuri de calificare și  conversie profesională, specializare și perfecționare          364
      25         Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare      avansate de stat                                           -44.600
       29              Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale  individuale anticipate și pentru emiterea sau         modificarea unui acord de preț în avans                         242
  3401     VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE         5.438
      50         Alte venituri din taxe administrative, eliberări      permise                                                      5.438
  3501     AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI                          219.274
      01         Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate        potrivit dispozițiilor legale                              283.193
      02         Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu        întârziere declarației de impozite și taxe                     233
       03              Încasări din valorificarea bunurilor confiscate,      abandonate și alte sume constatate odată cu           confiscarea potrivit legii                                  -41.670
      04         Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la   termen                                                         101
     05    Amenzi judiciare                                            3.490
     07    Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată        -37.848
     08    Penalități de nedeclarare                                  11.775
  3601     DIVERSE VENITURI                                           12.474
     01    Venituri din aplicarea prescripției extinctive             52.135
      02         Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,   imputații și despăgubiri                                    -4.439
      03         Sume din recuperarea debitelor provenite din          drepturile necuvenite                                        2.913
      05         Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile    instituțiilor publice                                        7.955
      14         Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în   cursul procesului de executare silită                      -53.426
       16              Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui, produselor lactate și a fructelor în        instituțiile școlare                                        -28.359
     21    Sume restituite aferente veniturilor încasate                -104
     24    Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri           745
       27              Venituri din comisionul perceput de către             inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la  data de 31 decembrie 2010                                      -320
      28         Comision de risc aferent programului de stimulare a   cumpărării de autoturisme                                      -11
      29         Sume aferente contribuțiilor proprii ale              beneficiarilor finali ai proiectelor                            42
      48         Sume reținute de statul membru de înregistrare din    sumele transferate statelor membre de consum                   208
     50    Alte venituri                                              35.135
  3900  01    II. VENITURI DIN CAPITAL                              -1.037.400
  3901     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI                -1.037.400
      01         Venituri din valorificarea unor bunuri ale            instituțiilor publice                                        3.699
      02         Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de   stat și de mobilizare                                   -1.000.000
      06         Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelorbugetare                                                   -43.112
       07              Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând          domeniului privat al statului sau a unităților        administrativ-teritoriale                                      -680
       09              Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului         "Prima casă"                                                  2.693
  4000  01    III. OPERAȚIUNI FINANCIARE                                    201
  4001     ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE              176
      04         Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară                                           176
  4101     ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE                                     25
      08         Disponibil din excedentele anilor precedenți ale      instituțiilor reorganizate                                      25
  4501           SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOREFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI                                    9.900
  4801                 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOREFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                                                   147.879
   +  Anexa nr. 2Anexa nr. 2 este in lucru.  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2018
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit. 00
  Ca-pi-tolSub-capi-tolPa-ra-grafGru-pa/TitluAr-ti-colAli-ne-atDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  5000       TOTAL GENERAL  
        I.Credite de angajament 9.276.989
        II.Credite bugetare 3.321.332
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I.Credite de angajament 3.247.848
        II.Credite bugetare 2.846.337
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I.Credite de angajament 285.266
        II.Credite bugetare 285.266
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I.Credite de angajament 184.940
        II.Credite bugetare 107.509
     30  TITLUL III DOBÂNZI  
        I.Credite de angajament 387
        II.Credite bugetare 387
     40  TITLUL IV SUBVENȚII  
        I.Credite de angajament410.730
        II.Credite bugetare -291.234
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 
        I.Credite de angajament1.206.005
        II.Credite bugetare1.206.005
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE 
        I.Credite de angajament-2.277.579
        II.Credite bugetare-1.603.614
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I.Credite de angajament2.824.609
        II.Credite bugetare1.160.249
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  
        I.Credite de angajament62.403
        II.Credite bugetare37.720
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
        I.Credite de angajament864.367
        II.Credite bugetare864.367
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I.Credite de angajament-1.319.069
        II.Credite bugetare212.549
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I.Credite de angajament648.196
        II.Credite bugetare644.406
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I.Credite de angajament357.593
        II.Credite bugetare222.727
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I.Credite de angajament5.963.591
        II.Credite bugetare409.445
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I.Credite de angajament5.937.273
        II.Credite bugetare383.127
     72  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 
        I.Credite de angajament26.318
        II.Credite bugetare26.318
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE  
        I.Credite de angajament65.550
        II.Credite bugetare65.550
     80  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI  
        I.Credite de angajament-9.000
        II.Credite bugetare-9.000
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE  
        I.Credite de angajament74.550
        II.Credite bugetare74.550
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT  
        I.Credite de angajament8.704.915
        II.Credite bugetare2.816.404
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I.Credite de angajament2.898.649
        II.Credite bugetare2.530.899
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I.Credite de angajament206.633
        II.Credite bugetare206.633
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I.Credite de angajament93.685
        II.Credite bugetare16.254
     30  TITLUL III DOBÂNZI 
        I.Credite de angajament387
        II.Credite bugetare387
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I.Credite de angajament410.730
        II.Credite bugetare-291.234
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 
        I.Credite de angajament1.206.005
        II.Credite bugetare1.206.005
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE 
        I.Credite de angajament-2.292.229
        II.Credite bugetare-1.618.264
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I.Credite de angajament2.790.042
        II.Credite bugetare1.125.682
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  
        I.Credite de angajament34.208
        II.Credite bugetare23.888
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I.Credite de angajament856.367
        II.Credite bugetare856.367
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I.Credite de angajament-1.372.968
        II.Credite bugetare178.048
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I.Credite de angajament608.196
        II.Credite bugetare604.406
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ  
        I.Credite de angajament357.593
        II.Credite bugetare222.727
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I.Credite de angajament5.740.716
        II.Credite bugetare219.955
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I.Credite de angajament5.714.403
        II.Credite bugetare193.642
     72  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 
        I.Credite de angajament26.313
        II.Credite bugetare26.313
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE  
        I.Credite de angajament65.550
        II.Credite bugetare65.550
     80  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI  
        I.Credite de angajament-9.000
        II.Credite bugetare-9.000
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
        I.Credite de angajament74.550
        II.Credite bugetare74.550
  5101     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  
        I.Credite de angajament1.738.818
        II.Credite bugetare1.217.275
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I.Credite de angajament1.415.305
        II.Credite bugetare1.042.671
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I.Credite de angajament86.804
        II.Credite bugetare86.804
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I.Credite de angajament-658
        II.Credite bugetare-30.248
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I.Credite de angajament500.000
        II.Credite bugetare10.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE  
        I.Credite de angajament-4.100
        II.Credite bugetare-4.100
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I.Credite de angajament777.297
        II.Credite bugetare776.297
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  
        I.Credite de angajament28.415
        II.Credite bugetare15.000
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020  
        I.Credite de angajament18.337
        II.Credite bugetare179.708
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I.Credite de angajament9.210
        II.Credite bugetare9.210
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I.Credite de angajament323.513
        II.Credite bugetare174.604
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I.Credite de angajament323.513
        II.Credite bugetare174.604
  5301     CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 
        I.Credite de angajament2.497
        II.Credite bugetare1.959
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I.Credite de angajament2.781
        II.Credite bugetare2.243
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I.Credite de angajament2.542
        II.Credite bugetare2.542
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I.Credite de angajament187
        II.Credite bugetare-161
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I.Credite de angajament56.795
        II.Credite bugetare56.605
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
        I.Credite de angajament4.328
        II.Credite bugetare4.328
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I.Credite de angajament-61.371
        II.Credite bugetare-61.371
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I.Credite de angajament300
        II.Credite bugetare300
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I.Credite de angajament-284
        II.Credite bugetare-284
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I.Credite de angajament-284
        II.Credite bugetare-284
  5401     ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE  
        I.Credite de angajament1.560.259
        II.Credite bugetare1.560.259
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I.Credite de angajament1.533.946
        II.Credite bugetare1.533.946
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I.Credite de angajament9.963
        II.Credite bugetare9.963
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 
        I.Credite de angajament1.206.005
        II.Credite bugetare1.206.005
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I.Credite de angajament20.800
        II.Credite bugetare20.800
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I.Credite de angajament297.178
        II.Credite bugetare297.178
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I.Credite de angajament26.313
        II.Credite bugetare26.313
     72  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 
        I.Credite de angajament26.313
        II.Credite bugetare26.313
  5501     TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI  
        I.Credite de angajament70.000
        II.Credite bugetare70.000
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE  
        I.Credite de angajament70.000
        II.Credite bugetare70.000
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE  
        I.Credite de angajament70.000
        II.Credite bugetare70.000
  5601     TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI  
        I.Credite de angajament-2.775.888
        II.Credite bugetare-2.775.888
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I.Credite de angajament-2.775.888
        II.Credite bugetare-2.775.888
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE  
        I.Credite de angajament-2.775.888
        II.Credite bugetare-2.775.888
  6001     APĂRARE 
        I.Credite de angajament5.417.906
        II.Credite bugetare1.563
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I.Credite de angajament178.680
        II.Credite bugetare161.180
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I.Credite de angajament186.237
        II.Credite bugetare186.237
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I.Credite de angajament-3.609
        II.Credite bugetare-3.609
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE 
        I.Credite de angajament-10.468
        II.Credite bugetare-10.468
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I.Credite de angajament6.535
        II.Credite bugetare-10.965
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
        I.Credite de angajament-15
        II.Credite bugetare-15
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I.Credite de angajament5.239.226
        II.Credite bugetare-159.617
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I.Credite de angajament5.239.226
        II.Credite bugetare-159.617
  6101     ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  
        I.Credite de angajament342.821
        II.Credite bugetare106.761
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I.Credite de angajament204.010
        II.Credite bugetare25.509
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I.Credite de angajament148.208
        II.Credite bugetare148.208
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I.Credite de angajament-34.186
        II.Credite bugetare-37.020
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE  
        I.Credite de angajament1.703
        II.Credite bugetare1.703
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020  
        I.Credite de angajament88.285
        II.Credite bugetare-87.382
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I.Credite de angajament138.811
        II.Credite bugetare81.252
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I.Credite de angajament138.811
        II.Credite bugetare81.252
  6501     ÎNVĂȚĂMÂNT 
        I.Credite de angajament437.411
        II.Credite bugetare191.352
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I.Credite de angajament415.334
        II.Credite bugetare171.080
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I.Credite de angajament-86.551
        II.Credite bugetare-86.551
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I.Credite de angajament-5.495
        II.Credite bugetare-8.148
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE  
        I.Credite de angajament25.252
        II.Credite bugetare14.371
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
        I.Credite de angajament128
        II.Credite bugetare128
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I.Credite de angajament200.000
        II.Credite bugetare200.000
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I.Credite de angajament282.000
        II.Credite bugetare51.280
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I.Credite de angajament22.077
        II.Credite bugetare20.272
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I.Credite de angajament22.077
        II.Credite bugetare20.272
  6601     SĂNĂTATE 
        I.Credite de angajament548.913
        II.Credite bugetare446.195
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I.Credite de angajament540.420
        II.Credite bugetare445.062
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I.Credite de angajament-148.130
        II.Credite bugetare-148.130
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
        I.Credite de angajament150.678