ORDONANȚĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2007pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă alineatul (16) al articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:(17) În cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes național, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică se va emite pentru fiecare parte din teren care poate fi redată activităților umane curente.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Transporturilor vor elabora metodologia cercetării arheologice pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, care cuprinde măsurile necesar a fi întreprinse pentru accelerarea eliberării Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, aprobată prin ordin comun al ministrului culturii și cultelor și al ministrului transporturilor. (la 13-07-2007, Articolul II a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 208 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 10 iulie 2007 )  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  București, 31 ianuarie 2007.Nr. 13.-------