ORDIN nr. 3.590 din 5 aprilie 2016privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 iunie 2016  În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare a planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, clasele a V-a-a VIII-a, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu predare în limbile minorităților naționale și pentru învățământul gimnazial pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - coregrafie, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - arte vizuale, prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2017-2018, la clasa a V-a, începând cu anul școlar 2018-2019, la clasa a VI-a, începând cu anul școlar 2019-2020, la clasa a VII-a, iar din anul 2020-2021, la clasa a VIII-a.  +  Articolul 9(1) În anul școlar 2016-2017, la clasele a V-a-a VIII-a, se aplică planurile-cadru de învățământ aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.*)(2) În anul școlar 2017-2018, la clasele a VI-a-a VIII-a, se aplică planurile-cadru de învățământ aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.*)(3) În anul școlar 2018-2019, la clasele a VII-a-a VIII-a, se aplică planurile-cadru de învățământ aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.*)(4) În anul școlar 2019-2020, la clasa a VIII-a, se aplică Planurile-cadru de învățământ aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.*) Notă
  *) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 10Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Direcția generală management și resurse umane, Direcția generală buget-finanțe, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  București, 5 aprilie 2016.Nr. 3.590.  +  Anexa nr. 1NOTA DE FUNDAMENTAREa planurilor-cadru pentru învățământul gimnazialComponentă a curriculumului național, planul-cadru de învățământ transpune în practica școlară opțiuni majore de politică educațională.Planurile-cadru pentru învățământul gimnazial au fost elaborate ținând seama de:- reperele decizionale majore care privesc învățământul preuniversitar din România, prezentate în documentele elaborate de Guvernul României, precum și în documentele agreate în comun de Guvernul României și de instituțiile europene;- finalitățile învățământului gimnazial așa cum sunt acestea stabilite de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (Legea educației naționale).Planurile-cadru pentru învățământul gimnazial precizează domeniile și disciplinele studiate pe parcursul fiecărui an de studiu și resursele de timp pentru predare-învățare-evaluare alocate acestora.Potrivit Legii educației naționale, în învățământul preuniversitar curriculumul național este centrat pe formarea și dezvoltarea/diversificarea competențelor-cheie care conturează profilul de formare al elevului. Opțiunea pentru utilizarea competențelor-cheie ca repere în stabilirea profilului de formare a reprezentat o decizie de politică educațională importantă promovată de Legea educației naționale. În acest sens, curriculumul național pentru învățământul gimnazial se axează pe formarea competențelor-cheie.Profilul de formare al absolventului de gimnaziu, prezentat mai jos, descrie așteptările exprimate față de elevi la sfârșitul învățământului gimnazial, prin raportare la: cerințele exprimate în Legea educației naționale, alte documente de politică educațională și studii de specialitate; finalitățile învățământului; caracteristicile de dezvoltare ale elevilor. Comunicare în limba maternă│- Căutarea, colectarea, procesarea de informații                            │și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o                            │varietate de mesaje ascultate/texte citite                            │- Exprimarea unor informații, opinii, idei,                            │sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin                            │adaptarea la situația de comunicare                            │- Participarea la interacțiuni verbale în diverse                            │contexte școlare și extrașcolare, în cadrul unui                            │dialog proactiv ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────── Comunicare în limbi străine│- Identificarea unor informații, opinii,                            │sentimente în mesaje orale sau scrise în limba                            │străină pe teme cunoscute                            │- Exprimarea unor idei, opinii, sentimente, în                            │cadrul unor mesaje orale sau scrise, pe teme                            │cunoscute                            │- Participarea la interacțiuni verbale la nivel                            │funcțional, pe teme cunoscute ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────── Competențe matematice și │- Manifestarea interesului pentru identificarea competențe de bază în │unor regularități și relații matematice întâlnite științe și tehnologii │în situații școlare și extrașcolare și corelarea                            │acestora                            │- Identificarea caracteristicilor matematice                            │cantitative sau calitative ale unor situații                            │concrete                            │- Rezolvarea de probleme în situații concrete,                            │utilizând algoritmi și instrumente specifice                            │matematicii                            │- Prelucrarea și interpretarea datelor și                            │dovezilor experimentale și reprezentarea grafică a                            │acestora                            │- Proiectarea și derularea unui demers                            │investigativ pentru a verifica o ipoteză de lucru;                            │- Proiectarea și realizarea unor produse utile                            │pentru activitățile curente                            │- Manifestarea interesului pentru o viață                            │sănătoasă și pentru păstrarea unui mediu curat                            │- Aplicarea unor reguli simple de menținere a unei                            │vieți sănătoase și a unui mediu curat ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────── Competență digitală │- Utilizarea unor dispozitive și aplicații                            │digitale pentru căutarea și selecția unor resurse                            │informaționale și educaționale digitale relevante                            │pentru învățare                            │- Dezvoltarea unor conținuturi digitale                            │multimedia, în contextul unor activități de                            │învățare                            │- Respectarea normelor și regulilor privind                            │dezvoltarea și utilizarea de conținut virtual                            │(drepturi de proprietate intelectuală, respectarea                            │proprietății private, siguranță pe internet) ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────── A învăța să înveți │- Formularea de obiective și planuri simple de                            │învățare în realizarea unor sarcini de lucru                            │- Gestionarea timpului alocat învățării și                            │monitorizarea progresului în realizarea unei                            │sarcini de lucru                            │- Aprecierea calităților personale în vederea                            │autocunoașterii, a orientării școlare și                            │profesionale ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────── Competențe sociale și │- Operarea cu valori și norme de conduită civice │relevante pentru viața personală și pentru                            │interacțiunea cu ceilalți                            │- Relaționarea pozitivă cu ceilalți în contexte                            │școlare și extrașcolare, prin exercitarea unor                            │drepturi și asumarea de responsabilități                            │- Manifestarea disponibilității pentru participare                            │civică în condițiile respectării regulilor                            │grupului și valorizării diversității                            │(etno-culturale, lingvistice, religioase etc.) ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────── Spirit de inițiativă și │- Manifestarea interesului pentru identificarea antreprenoriat │unor soluții noi în rezolvarea unor sarcini de                            │învățare de rutină și/sau provocatoare                            │- Manifestarea inițiativei în rezolvarea unor                            │probleme ale grupurilor din care face parte și în                            │explorarea unor probleme ale comunității locale                            │- Aprecierea calităților personale în vederea                            │autocunoașterii, a orientării școlare și                            │profesionale                            │- Identificarea unor parcursuri școlare și                            │profesionale adecvate propriilor interese ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────── Sensibilizare și exprimare │- Aprecierea unor elemente definitorii ale culturală │contextului cultural local și ale patrimoniului                            │național și universal                            │- Realizarea de lucrări creative folosind diverse                            │medii, inclusiv digitale, în contexte școlare și                            │extrașcolare                            │- Aprecierea unor elemente definitorii ale                            │contextului cultural local și ale patrimoniului                            │național și universal                            │- Participarea la proiecte și evenimente culturale                            │organizate în contexte formale sau nonformalePlanurile-cadru de învățământ pentru gimnaziu sunt structurate pe două componente: (1) trunchi comun, (2) curriculum la decizia școlii.1. Trunchi comun (TC)Trunchiul comun reprezintă numărul de ore care trebuie parcurse în mod obligatoriu de către toți elevii cuprinși într-un anumit program de educație, la nivelul fiecărei discipline de studiu. Acest număr de ore asigură egalitatea șanselor la educație.2. Curriculum la decizia școlii (CDS)Curriculumul la decizia școlii (CDS) reprezintă oferta educațională propusă de școală, în concordanță cu: nevoile și interesele de învățare ale elevilor, specificul școlii, nevoile și tradițiile comunității locale. La nivelul planurilor-cadru de învățământ curriculumul la decizia școlii se exprimă prin numărul de ore alocate școlii pentru construirea propriului proiect curricular. Stabilirea CDS se realizează, în mod descentralizat, de către fiecare unitate de învățământ, în fiecare an școlar, pentru anul școlar următor.Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice.Oferta națională de curriculum la decizia școlii cuprinde programe școlare aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. Programele școlare promovate ca ofertă centrală reprezintă exemple de bune practici în dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, relevante pentru disciplina și pentru aria curriculară de care aparțin, pentru o abordare integrată la nivelul mai multor arii curriculare, dar și relevante social. Dintre opționalele promovate la nivel național pot fi menționate:- Educație pentru sănătate, clasele V-VI, VII-VIII;- "Creează-ți mediul!", clasele III-IV, V-VII;- Educație ecologică și de protecție a mediului, clasele V-VII;- Lectura și abilitățile de viață, clasele V-VI, VII-VIII;- Limba neoelenă și civilizația Greciei antice (doi ani de studiu);- Rădăcini latine în cultura și civilizația românească (doi ani de studiu, clasele V-VI, VII-VIII);- Mituri și legende greco-romane, clasele V-VI;- Expresii și proverbe latine, clasa a VII-a;- Cultură și tradiții aromâne, clasele V-VI, VII-VIII;- Matematică și științe în societatea cunoașterii (un an de studiu);- Istorie orală: Istorie trăită - Istorie povestită;- Educație prin șah (doi ani de studiu);- Limba și literatura maghiară pentru elevii care frecventează clasele cu predare în limba română sau trăiesc în două culturi minoritare, clasele V-VIII.  +  Anexa nr. 2PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNTpentru învățământul gimnazial, clasele a V-a - a VIII-a
  Aria curriculară/Disciplina Clasa
  V VI VII VIII
  I. Limbă și comunicare 8-10 8-10 9-11 8-10
  Limba și literatura română TC 4 4 4 4
  Limba modernă 1 2 2 2 2
  Limba modernă 2 2 2 2 2
  Elemente de limbă latină și de cultură romanică - - 1 -
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  II. Matematică și științe ale naturii 5-7 8-10 10-12 9-11
  Matematică TC 4 4 4 4
  Fizică - 2 2 2
  Chimie - - 2 2
  Biologie 1 2 2 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  III. Om și societate 5-7 4-6 4-6 6-8
  Educație socială**) TC 1 1 1 1
  Istorie 2 1 1 2
  Geografie 1 1 1 2
  Religie 1 1 1 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  IV. Arte 2-4 2-4 2-4 2-4
  Educație plastică TC 1 1 1 1
  Educație muzicală  1 1 1 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  V. Educație fizică, sport și sănătate 2-4 2-4 2-4 2-4
  Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  VI. Tehnologii 2-4 2-4 2-4 2-4
  Educație tehnologică și aplicații practice TC 1 1 1 1
  Informatică și TIC 1 1 1 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  VII. Consiliere și orientare 1-3 1-3 1-3 1-3
  Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculareCDS0-10-10-10-1
  Număr total de ore în TC 25 27 30 30
  Număr total de ore în CDS***) 1-3 1-3 1-3 1-4
  Nr. minim - maxim de ore pe săptămână 26-28 28-30 31-33 31-34
  (la 12-09-2018, Tabelul din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )     TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii. Notă
  Abrogată. (la 12-09-2018, Nota *) din Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )
  **) În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
  ***) Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.
  NOTĂ:La clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, disciplina se studiază 4 ore/săptămână astfel: 2 ore/săptămână prevăzute în trunchiul comun (TC) și 2 ore/săptămână din curriculumul la decizia școlii (CDS), aplicându-se programa școlară în vigoare la această disciplină. (la 12-09-2018, Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 3PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNTpentru învățământul gimnazial cu predare în limbileminorităților naționale și pentru învățământul gimnazialpentru școlile sau clasele cu elevi aparținândminorităților naționale care studiază în limba română
  Aria curriculară/Disciplina Clasa
  V VI VII VIII
  I. Limbă și comunicare 10-1210-1211-1310-12
  Limba și literatura română TC 4 4 4 4
  Limba maternă 4 4 4 4
  Limba modernă 1 2 2 2 2
  Elemente de limba latină și de cultură romanică - - 1 -
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  II. Matematică și științe ale naturii 5-7 8-10 10-129-11
  Matematică TC 4 4 4 4
  Fizică - 2 2 2
  Chimie - - 2 2
  Biologie 1 2 2 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  III. Om și societate 5-7 5-7 5-7 6-8
  Educație socială**) TC 1 1 1 1
  Istorie 2 1 1 2
  Istoria și tradițiile minorităților - 1 1 -
  Geografie 1 1 1 2
  Religie 1 1 1 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  IV. Arte 2-4 2-4 2-4 2-4
  Educație plastică TC 1 1 1 1
  Educație muzicală 1 1 1 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  V. Educație fizică, sport și sănătate 2-4 2-4 2-4 2-4
  Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  VI. Tehnologii 2-4 2-4 2-4 2-4
  Educație tehnologică și aplicații practice TC 1 1 1 1
  Informatică și TIC 1 1 1 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  VII. Consiliere și orientare 1-3 1-3 1-3 1-3
  Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
  OpționalCDS 0-2 0-2 0-2 0-2
  Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare CDS 0-10-10-10-1
  Număr total de ore în TC 27 30 33 32
  Număr total ore în CDS***) 1-3 1-3 1-3 1-4
  Nr. minim - maxim de ore pe săptămână 28-3031-3334-3633-36
  (la 12-09-2018, Tabelul din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )     TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii. Notă
  Abrogată. (la 12-09-2018, Nota *) din Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )
  **) În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
  ***) Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.
  NOTĂ:Limba modernă 2 poate fi studiată în cadrul CDS cu o alocare de 2 ore/săptămână, aplicându-se programa școlară în vigoare la această disciplină. (la 12-09-2018, Anexa nr. 3 a fost completata de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 4PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNTpentru învățământul gimnazial cu programintegrat și suplimentar de artă - muzică
  Aria curriculară/Disciplina Clasa
  V VI VII VIII
  I. Limbă și comunicare 8-9 8-9 9-10 8-9
  Limba și literatura română TC 4 4 4 4
  Limba modernă 1 2 2 2 2
  Limba modernă 2 2 2 2 2
  Elemente de limba latină și de cultură romanică - - 1 -
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  II. Matematică și științe ale naturii 5-6 8-9 10-119-10
  Matematică TC 4 4 4 4
  Fizică - 2 2 2
  Chimie - - 2 2
  Biologie 1 2 2 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  III. Om și societate 5-6 4-5 4-5 6-7
  Educație socială**) TC 1 1 1 1
  Istorie 2 1 1 2
  Geografie 1 1 1 2
  Religie 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  IV. Arte 7-8 7-8 7-8 7-8
  Educație plastică TC 1 1 1 1
  Instrument principal 3 3 3 3
  Teorie-solfegiu-dicteu 2 2 2 2
  Pian complementar/Instrument auxiliar 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  V. Educație fizică, sport și sănătate 2-3 2-3 2-3 2-3
  Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  VI. Tehnologii 2-3 2-3 2-3 2-3
  Educație tehnologică și aplicații practice TC 1 1 1 1
  Informatică și TIC 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  VII. Consiliere și orientare 1-2 1-2 1-2 1-2
  Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare CDS0-10-10-10-1
  Număr total de ore în TC 30 32 35 35
  Număr total de ore în CDS***) 2-3 2-3 2-3 2-3
  Nr. minim-maxim de ore pe săptămână 32-33 34-3537-3837-38
  (la 12-09-2018, Tabelul din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )     TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii. Notă
  Abrogată. (la 12-09-2018, Nota *) din Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )
  **) În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
  ***) Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.
  Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică1. Predarea disciplinelor Instrument principal, Pian complementar/Instrument auxiliar se efectuează individual.2. Predarea disciplinei: Teorie-solfegiu-dicteu se efectuează pe grupe care cuprind între 7-12 elevi.3. Disciplina Pian complementar se studiază de elevii care au ales ca instrument principal alt instrument decât pianul.4. Începând cu anul școlar 2018-2019, la disciplina de studiu Instrument principal, în care se studiază un alt instrument decât pianul, orga, harpa, țambalul sau acordeonul, activitatea de predare este asigurată de un profesor de Instrument principal normat cu 3 ore/săptămână, precum și de un profesor corepetitor/acompaniament, normat cu ½ oră pe săptămână. Activitatea se desfășoară cu predare individuală; corepetiția începe cu cel de al doilea an de studiu al instrumentului. (la 12-09-2018, Punctul 4., Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 ) 5. Disciplina Instrument auxiliar se studiază de către elevii care studiază ca instrument principal pianul sau orga.6. Opționalul integrat la nivelul mai multor arii va viza dezvoltarea competențelor de specialitate din sfera disciplinei Ansamblu coral/Ansamblu instrumental, integrate cu competențe specifice altor arii curriculare (spirit de echipă, cooperare într-un ansamblu, toleranță, inițiativă și creativitate). Ansamblu coral se studiază de către toți elevii, în clasele a V-a și a VI-a. În clasele a VII-a și a VIII-a, elevii de la instrumentele orchestrei simfonice vor studia Ansamblu instrumental, iar ceilalți elevi vor continua studiul disciplinei Ansamblu coral.7. Precizările privind planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică sunt valabile și în școlile cu predare în limbile minorităților naționale.8. Elevii înscriși în școlile cu program suplimentar de artă-muzică parcurg în cadrul acestor unități de învățământ disciplinele de trunchi comun și disciplina opțională din aria curriculară Arte, precum și opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare.
   +  Anexa nr. 5PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNTpentru învățământul gimnazial cu programintegrat și suplimentar de artă - coregrafie
  Aria curriculară/Disciplina Clasa
  V VI VII VIII
  I. Limbă și comunicare 8-9 8-9 9-10 8-9
  Limba și literatura română TC 4 4 4 4
  Limba modernă 1 2 2 2 2
  Limba modernă 2 2 2 2 2
  Elemente de limba latină și de cultură romanică - - 1 -
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  II. Matematică și științe ale naturii 5-6 8-9 10-119-10
  Matematică TC 4 4 4 4
  Fizică - 2 2 2
  Chimie - - 2 2
  Biologie 1 2 2 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  III. Om și societate 5-6 4-5 4-5 6-7
  Educație socială**) TC 1 1 1 1
  Istorie 2 1 1 2
  Geografie 1 1 1 2
  Religie 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  IV. Arte 7-8 7-8 7-8 7-8
  Educație plastică TC 1 1 1 1
  Educație muzicală 1 1 1 1
  Dans clasic 3 4 4 4
  Ritmică 1 - - -
  OpționalCDS1-2 1-2 1-2 1-2
  V. Educație fizică, sport și sănătate 2-3 2-3 2-3 2-3
  Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  VI. Tehnologii 2-3 2-3 2-3 2-3
  Educație tehnologică și aplicații practice TC 1 1 1 1
  Informatică și TIC 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  VII. Consiliere și orientare 1-2 1-2 1-2 1-2
  Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare CDS0-1 0-1 0-1 0-1
  Număr total de ore în TC 29 31 34 34
  Număr total de ore în CDS***) 2-3 2-3 2-3 2-3
  Nr. minim-maxim de ore pe săptămână****) 31-32 33-3436-3736-37
  (la 12-09-2018, Tabelul din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )     TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii. Notă
  Abrogată. (la 12-09-2018, Nota *) din Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )
  **) În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
  ***) Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.
  ****) Învățământul preuniversitar coregrafic are un număr mai mare de ore decât celelalte specializări artistice, absolvirea studiilor preuniversitare constituind specializare pentru dansatori-balerini. Numărul de ore de practică este determinant pentru obținerea calificării, după absolvirea clasei a XII-a ei pot fi angajați ca artiști, cu drepturi depline.
  Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentruînvățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - coregrafie1. Disciplina Dans clasic se desfășoară pe grupe de 7-12 elevi, minimum 5, maximum 15, cu acompaniament de pian asigurat de profesorul acompaniator-corepetitor.2. Disciplina Ritmică se desfășoară pe clasă.3. Disciplina Educație fizică și sport se integrează pregătirii de specialitate din aria curriculară Arte, întrucât competențele dobândite în cadrul acestora le includ pe cele ale disciplinei Educație fizică și sport.4. Curriculumul la decizia școlii din aria curriculară Arte se alocă disciplinei principale de specialitate.5. Opționalul integrat la nivelul mai multor arii va viza dezvoltarea competențelor de specialitate în domeniul repertoriului coregrafic, integrate cu competențe specifice altor arii curriculare (spirit de echipă, cooperare într-un ansamblu, inițiativă și creativitate).6. Elevii înscriși în școlile cu program suplimentar de artă-coregrafie parcurg în cadrul acestor unități de învățământ disciplinele de trunchi comun și disciplina opțională subsumate ariei curriculare Arte, precum și opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare.
   +  Anexa nr. 6PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNTpentru învățământul gimnazial cu programintegrat și suplimentar de artă - arte vizuale
  Aria curriculară/Disciplina Clasa
  V VI VII VIII
  I. Limbă și comunicare 8-9 8-9 9-10 8-9
  Limba și literatura română TC 4 4 4 4
  Limba modernă 1 2 2 2 2
  Limba modernă 2 2 2 2 2
  Elemente de limba latină și de cultură romanică - - 1 -
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  II. Matematică și științe ale naturii 5-6 8-9 10-119-10
  Matematică TC 4 4 4 4
  Fizică - 2 2 2
  Chimie - - 2 2
  Biologie 1 2 2 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  III. Om și societate 5-6 4-5 4-5 6-7
  Educație socială**) TC 1 1 1 1
  Istorie 2 1 1 2
  Geografie 1 1 1 2
  Religie 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  IV. Arte 7-8 7-8 7-8 7-8
  Educație muzicală  1 1 1 1
  Desen 2 2 2 2
  Pictură 2 2 2 2
  Modelaj 1 1 1 1
  OpționalCDS1-2 1-2 1-2 1-2
  V. Educație fizică, sport și sănătate 2-3 2-3 2-3 2-3
  Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  VI. Tehnologii 2-3 2-3 2-3 2-3
  Educație tehnologică și aplicații practice TC 1 1 1 1
  Informatică și TIC 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  VII. Consiliere și orientare 1-2 1-2 1-2 1-2
  Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare CDS0-1 0-1 0-1 0-1
  Număr total de ore în TC 29 31 34 34
  Număr total de ore în CDS***) 2-3 2-3 2-3 2-3
  Nr. minim-maxim de ore pe săptămână 31-32 33-3436-3736-37
  (la 12-09-2018, Tabelul din Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )     TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii. Notă
  Abrogată. (la 12-09-2018, Nota *) din Anexa nr. 6 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )
  **) În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
  ***) Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.
  Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - arte vizuale1. Disciplinele Desen, Pictură și Modelaj se predau pe grupe formate din 8-12 elevi.2. Curriculumul la decizia școlii pentru aria curriculară Arte se alocă la alegere uneia dintre disciplinele: Desen, Pictură sau Modelaj.3. Opționalul integrat la nivelul mai multor arii va viza dezvoltarea competențelor specifice corespunzătoare studiului istoriei artelor și arhitecturii, integrate cu competențe specifice altor arii curriculare precum: om și societate, tehnologii, matematică și științe etc. (expresivitate culturală, raportarea personală la elemente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului cultural național, european și universal, participarea la proiecte culturale în contexte informale și non-formale, exprimarea unor caracteristici matematice cantitative sau calitative specifice artei și arhitecturii etc.)4. Elevii înscriși în școlile cu program suplimentar de artă - arte vizuale parcurg în cadrul acestor unități de învățământ: disciplinele de trunchi comun și disciplina opțională subsumate ariei curriculare Arte, precum și opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare.
   +  Anexa nr. 7PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNTpentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat
  Aria curriculară/Disciplina Clasa
  V VI VII VIII
  I. Limbă și comunicare 8-9 8-9 9-10 8-9
  Limba și literatura română TC 4 4 4 4
  Limba modernă 1 2 2 2 2
  Limba modernă 2 2 2 2 2
  Elemente de limba latină și de cultură romanică - - 1 -
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  II. Matematică și științe ale naturii 5-6 8-9 10-119-10
  Matematică TC 4 4 4 4
  Fizică - 2 2 2
  Chimie - - 2 2
  Biologie 1 2 2 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  III. Om și societate 5-6 4-5 4-5 6-7
  Educație socială**) TC 1 1 1 1
  Istorie 2 1 1 2
  Geografie 1 1 1 2
  Religie 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  IV. Arte 2-3 2-3 2-3 2-3
  Educație plastică TC 1 1 1 1
  Educație muzicală 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  V. Educație fizică, sport și sănătate 7-8 7-8 7-8 7-8
  Educație fizică și sport***) TC 2 2 2 2
  Pregătire sportivă practică TC 4 4 4 4
  OpționalCDS1-2 1-2 1-2 1-2
  VI. Tehnologii 2-3 2-3 2-3 2-3
  Educație tehnologică și aplicații practice TC 1 1 1 1
  Informatică și TIC 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  VII. Consiliere și orientare 1-2 1-2 1-2 1-2
  Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
  OpționalCDS0-1 0-1 0-1 0-1
  Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare****) CDS0-1 0-1 0-1 0-1
  Număr total de ore în TC 29 31 34 34
  Număr total de ore în CDS 2-3 2-3 2-3 2-3
  Nr. minim-maxim de ore pe săptămână 31-32 32-3436-3736-37
  (la 12-09-2018, Tabelul din Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctele 2 și 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )     TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii. Notă
  Abrogată. (la 12-09-2018, Nota *) din Anexa nr. 7 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.828 din 30 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018 )
  **) În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
  ***) Pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, cele 2 ore alocate disciplinei Educație fizică și sport se alocă suplimentar disciplinei Pregătire sportivă practică.
  ****) Curriculumul la decizia școlii (CDS) în cazul învățământului sportiv integrat este dezvoltat pentru asigurarea optimă a pregătirii sportive orientate spre performanță. Disciplinele de CDS în cadrul învățământului sportiv integrat, incluse în oferta națională, sunt: Pregătire specifică probei/postului* (CDS la nivel de arie) și Expresivitate corporală sportivă (CDS integrat).
  Precizări privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.462/2012 În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar, în învățământul gimnazial, în afara orelor de educație fizică și sport prevăzute în planul-cadru, pot fi constituite formații sportive și ansambluri sportive.A. Formațiile sportive se constituie pentru elevii cu aptitudini motrice deosebite și se pregătesc ca reprezentative ale unităților de învățământ, participante la competițiile sportive interșcolare (de exemplu, Olimpiada Națională a Sportului Școlar/Olimpiada Gimnaziilor). Formațiile sportive se constituie și se pregătesc pentru o singură disciplină sportivă, în cazul sporturilor pe echipe, și pentru una sau mai multe discipline sportive, în cazul sporturilor individuale. Numărul formațiilor sportive se aprobă de către Consiliul de administrație al unității de învățământ, la propunerea catedrelor de specialitate, în funcție de resursele materiale și umane disponibile. În unitățile de învățământ în care nu există catedre de specialitate, propunerea se face de către profesorul de educație fizică.Pentru pregătirea formațiilor sportive se alocă un număr de 2 ore pe săptămână, pentru fiecare formație sportivă, în afara orarului zilnic. Aceste ore intră în norma didactică a profesorului de educație fizică și se consemnează în condică. O formație sportivă este alcătuită din minimum 10 - maximum 25 de elevi, proveniți din una sau mai multe clase de același nivel de învățământ. Programele școlare pentru acest gen de activitate sunt cele elaborate pentru nivelul începători - disciplina Pregătire sportivă practică.B. Ansamblurile sportive se organizează pentru elevii care doresc să participe la activități motrice, cu caracter competițional sau recreativ, la solicitarea scrisă a elevilor/părinților. Unitatea de învățământ va prezenta elevilor o ofertă de discipline sportive sau de activități motrice, în funcție de resursele materiale și umane de care dispune.Ansamblurile sportive se desfășoară pe grupe, cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic. Orele de ansamblu sportiv sunt incluse în norma didactică a profesorului de educație fizică și se consemnează în condică. Fiecare grupă este alcătuită din minimum 10 - maximum 25 de elevi, proveniți de la una sau mai multe clase. Numărul grupelor de ansamblu sportiv se aprobă de către Consiliul de administrație al unității de învățământ, la propunerea catedrelor de specialitate. În unitățile de învățământ în care nu există catedre de specialitate, propunerea se face de către profesorul de educație fizică.Elevii care au statutul de scutit medical la lecțiile de educație fizică pot participa, în funcție de recomandările scrise ale medicului specialist, la orele de ansamblu sportiv. Programul activităților motrice din cadrul orei de ansamblu sportiv este stabilit de către profesorul de educație fizică împreună cu elevii participanți. Numărul ansamblurilor sportive și al formațiilor sportive ale unei unități de învățământ, precum și criteriile de constituire a acestora se aprobă de către Consiliul de administrație în luna mai, pentru anul școlar următor, după analiza opțiunilor elevilor/părinților, prezentate în scris.Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat1. Disciplina Pregătire sportivă practică se realizează pe clase, pe grupe, pe grupe valorice sau individual, potrivit nivelului de învățământ, specificului fiecărei discipline sportive, performanțelor elevilor, criteriilor de vârstă și sex, astfel:a) pentru o singură disciplină sportivă, cu întreaga clasă, considerată o grupă, fete și/sau băieți, în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;b) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe constituite pe criterii de sex, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific disciplinei sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;c) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe valorice, fete și/sau băieți, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific disciplinei sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;d) pentru două discipline sportive, pe două grupe de fete și/sau de băieți, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific fiecărei discipline sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;e) pentru mai mult de două discipline sportive la o clasă, pe grupe de fete și/sau de băieți, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific fiecărei discipline sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;f) pe grupe valorice, constituite din elevi proveniți din două sau mai multe clase, din cadrul aceluiași ciclu de învățământ.2. a) O grupă de studiu conține minimum 10 elevi. Prin excepție, inspectoratul școlar poate aproba grupe și grupe valorice, fiecare cuprinzând cel puțin 7 elevi.b) În situații deosebite - abandon, îmbolnăviri sau accidentări irecuperabile, transfer școlar, alte situații - când nu există posibilitatea completării imediate cu alți elevi, clasele, grupele și grupele valorice rămase sub efectiv pot funcționa până la sfârșitul anului școlar, cu aprobarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.c) În orice situație, conducerea unității de învățământ trebuie să respecte raportul optim dintre numărul disciplinelor sportive, specificul acestora și numărul de elevi, pe de o parte, și numărul profesorilor, specializările acestora și constituirea normelor didactice, pe de altă parte.3. Pregătirea sportivă practică în disciplina sportivă de specializare se realizează prin antrenamentul sportiv, care are o durată de 90-100 de minute, echivalentul a două ore din norma de predare.4. În învățământul gimnazial, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al căror nivel valoric este de începători, de avansați (II și I) și/sau de performanță.a) Elevii de nivel valoric începători sunt cei care se inițiază în practicarea disciplinei sportive și care participă doar la întreceri sportive locale.b) Elevii de nivel valoric avansați II sunt cei care participă în sistemul competițional local (de sector).c) Elevii de nivel valoric avansați I sunt cei care participă în sistemul competițional județean (municipiul București).d) Elevii de nivel valoric performanță sunt cei care participă în sistemul competițional național.5. Clasele mozaic sunt alcătuite din elevi de la mai multe discipline sportive, pentru care nu a fost posibilă constituirea de grupe având numărul minim de sportivi, prevăzut în reglementările legale în vigoare.a) În cazul în care, pentru elevii din clasa mozaic, unitatea de învățământ are profesori cu specializări corespunzătoare, întreaga pregătire practică de specialitate a elevilor se desfășoară, în mod obligatoriu, în unitatea de învățământ, cu aceste cadre didactice.b) În cazul în care pentru o parte sau pentru toți elevii din clasa mozaic, unitatea de învățământ nu are profesori cu specializări corespunzătoare, acești elevi vor efectua obligatoriu în unitatea școlară 4 ore de pregătire sportivă practică. În cadrul celor 4 ore de pregătire sportivă practică se urmărește realizarea competențelor specifice marcate cu asterisc în programele școlare corespunzătoare profilului sportiv.La sfârșitul fiecărei luni, elevii vor aduce dirigintelui clasei documentele care atestă prezența la celelalte ore de pregătire sportivă practică de specialitate, efectuate la cluburile sportive școlare sau la structurile sportive la care se pregătesc.6. Aceste precizări se aplică și învățământului gimnazial cu program sportiv integrat din unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale.
  -----