ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005  În vederea realizării recomandării Comisiei Europene din Raportul de țară pe anul 2004, referitoare la adoptarea unui plan privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii și în vederea modernizării și reînnoirii infrastructurii, este necesară și modificarea cadrului juridic existent, și anume Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, ceea ce constituie o situație extraordinară și vizează interesul general și imediat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 89/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste activități autoritățile competente ale statului încheie contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în scopul furnizării de servicii de transport adecvate. (la 08-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 5 , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 336 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 05 decembrie 2005 ) 2. După alineatul (3) al articolului 5 se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:(4) Diferențele dintre tarifele stabilite pentru transportul feroviar de călători și costurile reale de transport, la care se adaugă o cotă de profit între 3% și 5%, se primesc de către operatorii de transport feroviar de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), și constituie plata serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar de călători.(5) Sumele necesare pentru plata serviciilor efectuate în baza contractelor de servicii publice se aprobă anual în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pe baza documentelor justificative primite și verificate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care corelează aceste date cu politica tarifară în domeniu, cu nivelul costurilor pentru operațiile de transport feroviar de călători și cu nivelul prognozat al veniturilor obținute de aceștia din operarea trenurilor cuprinse în pachetul minim social.(6) Toate sumele prevăzute la alin. (5) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice.(7) Diferențele dintre tarifele stabilite și costurile reale se stabilesc luându-se ca bază activitățile operatorului de transport feroviar de călători majoritar de pe piață. Pe această bază, anual, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului stabilește cu avizul Ministerului Finanțelor Publice tariful unitar pentru serviciul public social, exprimat în lei/tren-km.(8) Tariful unitar prevăzut la alin. (7) se aplică pentru fiecare contract de servicii publice, în funcție de numărul de tren-km realizați de operatorul de transport feroviar respectiv, pe baza raportărilor sale specifice de realizare a bugetului date pe propria răspundere, dar fără a se depăși cota de profit prevăzută la alin. (4).3. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, instalațiile de tracțiune electrică și de electroalimentare și rețeaua de telecomunicații C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice către filialele sale, în vederea administrării acestora pentru desfășurarea transporturilor publice de mărfuri și persoane.(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării și desfășurării procesului de transport feroviar, aferente instalațiilor de tracțiune electrică și de electroalimentare și rețelei de telecomunicații C.F.R., cu echipamentele aferente, închiriate filialelor sale.(3) Condițiile de închiriere a instalațiilor de tracțiune electrică și de electroalimentare și a rețelei de telecomunicații C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. (la 08-12-2005, Articolul 11^1 din Punctul 3. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 336 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 05 decembrie 2005 ) 4. După alineatul (7) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Pentru activitatea depusă, persoanele din componența Consiliului de supraveghere prevăzut la alin. (4) au dreptul la o indemnizație lunară stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, care nu poate depăși 20% din indemnizația lunară a secretarului de stat.5. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Costurile anuale de funcționare a infrastructurii feroviare din România se stabilesc de către compania națională care administrează infrastructura feroviară pe baza traficului contractat cu operatorii feroviari, a normativelor tehnice de întreținere și reparație a infrastructurii feroviare și a proiectelor de reabilitare și/sau de modernizare a infrastructurii. Compania națională care administrează infrastructura feroviară va prezenta anual Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în vederea aprobării:a) justificarea tuturor elementelor de cost din bugetul de venituri și cheltuieli necesare pentru a asigura în condiții de securitate funcționarea infrastructurii feroviare și desfășurarea traficului feroviar contractat cu operatorii feroviari;b) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de utilizare a infrastructurii și alte tarife specifice;c) justificarea sumelor necesare a fi alocate de la bugetul de stat în completarea veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor pentru investiții, reparații, modernizări și/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare.6. Articolul 25 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru acele părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate altor persoane juridice, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.7. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Contractul de activitate și contractul de serviciu public8. Articolul 37 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Raporturile dintre compania națională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, și instituțiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în numele statului.(2) Contractul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) indicatori de calitate privind funcționarea infrastructurii feroviare;b) obiective precise cu efect cuantificat în nivelul veniturilor și cheltuielilor pentru creșterea eficienței funcționării companiei care administrează infrastructura feroviară;c) principalele lucrări de reparații ale infrastructurii feroviare necesare pentru menținerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectați și în concordanță cu normativele privind uzura și intensitatea traficului;d) principalele lucrări de reabilitare și modernizare ale infrastructurii feroviare;e) nivelurile maximale ale tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare;f) lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de companie de la operatorii de transport, pentru activitățile conexe activității de transport feroviar;g) lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social care face obiectul contractelor de servicii publice.9. Articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Raporturile dintre societățile naționale și/sau societățile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători, având statut de operatori de transport feroviar, pe de o parte, și instituțiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contracte de servicii publice, încheiate cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în numele statului.(2) Contractul de servicii publice prevăzut la alin. (1) poate să cuprindă în particular:a) servicii de transport care să respecte normele stabilite de continuitate, regularitate, capacitate și calitate;b) servicii de transport complementare;c) servicii de transport la prețuri și condiții determinate, în special pentru anumite categorii de călători sau pentru unele rute de transport;d) adaptări de servicii la cerințele actuale.(3) Contractul de servicii publice prevăzut la alin. (1) va cuprinde, printre altele, următoarele prevederi:a) principalii indicatori cantitativi și calitativi ai activității de transport feroviar de călători, în special normele de continuitate, regularitate, capacitate și calitate, ce urmează a fi îndepliniți de către operatorul contractant;b) lista completă a trenurilor exploatate de operatorul contractant, din cadrul pachetului minim social prevăzut în contractul de activitate menționat la art. 37 alin. (2) lit. g);c) prețul prestațiilor ce fac obiectul contractului de servicii publice, care se adaugă veniturilor tarifare obținute de operatorul de transport feroviar, în urma aplicării tarifelor stabilite cu avizul autorităților publice competente, astfel încât să se prevadă o cotă de profit între 3% și 5%, referitor la costurile reale de transport;d) programul anual de reparații și achiziții de material rulant, astfel încât să se asigure menținerea parcului activ în condiții de siguranță și confort pentru traficul contractat;e) stabilirea principalelor elemente de cheltuieli necesare pentru asigurarea pachetului minim social contractat: reparații material rulant, motorină, energie electrică, salubrizare trenuri, salarii personal;f) stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social și politica tarifară: nivelul tarifelor de transport pe fiecare tip de tren, cu data introducerii fiecărei eventuale majorări de tarif;g) obiective precise cu efect cuantificat în nivelul veniturilor și cheltuielilor pentru creșterea eficienței funcționării operatorului de transport feroviar de călători care semnează contractul de servicii publice;h) nivelul contribuției de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenței dintre nivelul costurilor și cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate;i) regulile privind amendamentele și modificările la contract, mai ales pentru a se ține seama de schimbările imprevizibile;j) durata de valabilitate a contractului;k) sancțiunile în cazul nerespectării contractului.(4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice primesc lunar sumele corespunzătoare serviciilor realizate, conform prevederilor din contractele de servicii publice, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu condiția îndeplinirii obligațiilor fixate prin hotărârea Guvernului care stabilește condițiile concrete de plată.(5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii publice prevăzut la alin. (1) pot aparține operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispoziția sa.10. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Contractele prevăzute la art. 37 și 38 se încheie pentru o durată de 4 ani, se aprobă de către Guvern și se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 111.-----