ORDIN nr. 1.884 din 5 iulie 2018privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 28 august 2018  Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească spațiile de depozitare a munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, în vederea avizării de către inspectoratul teritorial de muncă.(2) Prezentul ordin se aplică armurierilor, intermediarilor și persoanelor juridice prevăzute la art. 67 alin. (2)-(4) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, care dețin spații destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au semnificațiile următoare:a) avizare - procedura obligatorie prin care inspectoratul teritorial de muncă atestă în scris armurierilor, intermediarilor și persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (2) că spațiile de depozitare a munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție deținute de aceștia îndeplinesc condițiile minime stabilite de reglementările în vigoare, prealabilă procedurii de autorizare de către organele competente de poliție prevăzută de Lege;b) siguranță - luarea unor măsuri care să prevină utilizarea munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție contrar reglementărilor în vigoare și ordinii publice;c) capsă pentru muniție - elementul de muniție ce conține substanțe explozive sau amestec exploziv de substanțe, care se inițiază sub acțiunea unui factor mecanic, electric ori termic destinat aprinderii încărcăturii de azvârlire;d) pulberi pentru muniție - substanțele sau amestecurile de substanțe destinate să dea naștere la reacții chimice instantanee, cu degajare de căldură și gaze la temperatură ridicată, care să nu deterioreze arma de foc, folosită ca încărcătură de azvârlire;e) spațiu de depozitare - suprafață special amenajată destinată păstrării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție și care constă în una sau mai multe încăperi.(2) Termenii și expresiile definite la alin. (1) se completează cu termenii definiți la art. 2 din Lege.  +  Capitolul II Condiții pentru spațiile de depozitare a munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție  +  Articolul 3(1) Spațiile de depozitare trebuie să asigure condițiile optime pentru păstrarea sau depozitarea îndelungată, să asigure realizarea deplinei siguranțe și măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor.(2) Spațiile de depozitare nu pot fi utilizate în alt scop decât cel pentru care sunt destinate.(3) Spațiile de depozitare trebuie astfel dimensionate încât să asigure dispunerea dulapurilor metalice, rastelelor, lăzilor sau stelajelor în conformitate cu prevederile prezentului ordin, precum și a căilor de acces.(4) În situația în care în spațiul de depozitare, muniția, capsele sau pulberea pentru muniție se păstrează în dulapuri, seifuri metalice ori lăzi metalice prevăzute cu încuietori, acestea trebuie permanent încuiate, deschizându-se numai atunci când este necesară efectuarea unor operațiuni.(5) Fiecare cheie etichetată cu numărul dulapului, seifului sau lăzii metalice se păstrează la persoana care are în gestiune spațiul de depozitare.(6) Dublurile de la cheile dulapurilor, seifurilor sau lăzilor metalice, etichetate, se păstrează în cutie metalică închisă la persoana care are în gestiune spațiul de depozitare.  +  Articolul 4(1) Spațiile de depozitare trebuie să fie construite din materiale incombustibile, să aibă o singură ușă de acces confecționată din metal sau din materiale rezistente la foc, prevăzută cu încuietori duble independente.(2) Cheile de la intrare se păstrează la gestionarul spațiului de depozitare, care, atunci când părăsește acest loc de muncă, are obligația să încuie ușa de acces.(3) Al doilea rând de chei se păstrează în cutie închisă, în altă încăpere decât cea de depozitare.(4) În cazul în care este asigurată pază permanentă, al doilea rând de chei se păstrează de paznic în cutie închisă și sigilată.  +  Articolul 5(1) La uși trebuie instalate grilaje metalice, iar la ferestre grilaje metalice și plase din sârmă, în așa fel încât să se asigure o ventilație corespunzătoare în încăperi, indiferent de etajul la care sunt situate încăperile.(2) La ușile de acces confecționate din metal cu o grosime de cel puțin 5 mm, montarea grilajelor nu este obligatorie.(3) Ferestrele trebuie prevăzute cu geamuri mate sau vopsite în alb, pentru protecție împotriva razelor solare.  +  Articolul 6(1) Spațiile de depozitare trebuie prevăzute cu sisteme de protecție și alarmare împotriva efracției și cu sisteme de supraveghere video, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018.(2) Spațiile de depozitare trebuie să fie prevăzute cu un sistem acustic de alarmare în caz de incendiu, în construcție antiexplozivă.  +  Articolul 7Se interzice accesul în spațiile de depozitare cu obiecte generatoare de scântei, flacără deschisă, precum și cu accesorii pentru fumat.  +  Articolul 8În spațiile de depozitare se interzice efectuarea de lucrări care nu au legătură cu manipularea și depozitarea muniției, capselor sau pulberii pentru muniție.  +  Articolul 9Clădirile în care există spații de depozitare trebuie să fie prevăzute cu instalații împotriva supratensiunilor atmosferice și electricității statice.  +  Articolul 10(1) Pardoseala spațiilor de depozitare trebuie să fie confecționată din materiale incombustibile, să fie plană și să nu prezinte fisuri.(2) În clădirile care au spații de depozitare trebuie să existe mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și o rețea de apă care să poată fi utilizată în orice moment.  +  Articolul 11(1) Corpurile de iluminat pentru realizarea iluminatului fix în interiorul spațiilor de depozitare trebuie să corespundă gradului de periculozitate al mediului respectiv, montarea acestora făcându-se în exteriorul încăperilor de depozitare.(2) În cazul în care iluminatul nu se poate realiza în exteriorul încăperilor de depozitare, corpurile de iluminat trebuie să fie în construcție antiexplozivă.(3) Întrerupătoarele electrice se montează în exteriorul încăperilor de depozitare și trebuie să corespundă gradului de periculozitate al mediului respectiv.  +  Articolul 12(1) În spațiile de depozitare se vor menține o temperatură și o umiditate care nu trebuie să depășească valorile admise de depozitare stabilite de producător.(2) În cazul în care prin instrucțiunile producătorului trebuie menținută temperatura în anumite limite, spațiile de depozitare vor fi prevăzute cu instalații de încălzire cu apă sau cu instalații de climatizare care să permită păstrarea unei temperaturi ambientale constante, astfel încât să se elimine fenomenul de apariție a condensului.(3) Pentru controlul temperaturii și al umidității, spațiile de depozitare trebuie prevăzute cu termometru, care se amplasează la două treimi din înălțimea încăperii și, respectiv, higrometru, poziționat în funcție de instrucțiunile producătorului.(4) Cazanele pentru încălzirea apei sau aburului și agentul pentru încălzirea acestora trebuie să fie amplasate la o distanță de cel puțin 10 metri față de spațiul de depozitare.  +  Articolul 13Cartușele se păstrează în ambalajul original sau în unitatea cea mai mică de ambalare, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.  +  Articolul 14Capsele pentru muniție se păstrează în ambalajul original sau în unitatea cea mai mică de ambalare a producătorului, în seifuri, dulapuri sau lăzi metalice prevăzute cu încuietoare, amplasate într-o încăpere separată de cele în care se păstrează cartușe sau pulberi pentru muniție.  +  Articolul 15(1) Pulberea pentru muniție se păstrează în dulapuri sau seifuri metalice prevăzute cu încuietori, amplasate într-o încăpere separată de cele în care se păstrează muniție sau capse pentru muniție.(2) Pulberea pentru muniție se depozitează în ambalajul original, iar ambalajele trebuie închise imediat după terminarea operației de scoatere a cantității necesare de pulbere.  +  Capitolul III Procedura de avizare  +  Articolul 16(1) Avizul se acordă armurierilor, intermediarilor și persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (2), care îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. II, pentru fiecare spațiu de depozitare.(2) Avizul se solicită inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se află spațiul de depozitare, care eliberează documentul conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Valabilitatea avizului prevăzut la alin. (1) este de 1 an.  +  Articolul 17(1) În vederea avizării, deținătorul spațiului de depozitare trebuie să depună un dosar care va cuprinde următoarele documente:a) cerere de solicitare;b) actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte faptul că, potrivit atribuțiilor specifice, urmează să dețină sau, după caz, să folosească arme și muniții, pentru persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2) din Lege;c) certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerțului și certificatul constatator pentru activitatea desfășurată, emis în conformitate cu prevederile legale, pentru armurieri, intermediari și persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (3) și (4) din Lege;d) un memoriu tehnic care conține descrierea spațiului de depozitare, a modului de depozitare, a cantităților de muniție, capse sau pulberi pentru muniție, pentru care se solicită avizarea și amplasarea lor;e) schița locului de amplasare a spațiului de depozitare, cu indicarea distanțelor față de diverse obiective învecinate;f) schița de detaliu a spațiului de depozitare;g) planul de prevenire și protecție, elaborat în baza evaluării riscurilor, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;h) instrucțiunile proprii, elaborate în conformitate cu specificul activității desfășurate, conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.(2) Avizul inspectoratului teritorial de muncă sau, după caz, refuzul motivat privind neavizarea spațiului de depozitare se emite în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 18(1) În cazul în care spațiul de depozitare avizat în condițiile art. 17 alin. (2) este modificat, trebuie să se obțină un nou aviz al inspectoratului teritorial de muncă.(2) Modificările se fac numai în baza unui proiect de execuție elaborat de către un proiectant autorizat.  +  Articolul 19(1) Solicitările privind reînnoirea avizului se soluționează pe baza constatărilor efectuate de inspectoratul teritorial de muncă asupra îndeplinirii condițiilor inițiale pentru care a fost acordat avizul.(2) Reînnoirea avizului se face prin aplicarea vizelor anuale, pe fila verso a avizului. Termenul de soluționare prevăzut la art. 17 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 20Inspectoratul teritorial de muncă poate suspenda până la remedierea deficiențelor constatate sau poate revoca, după caz, avizul atunci când se constată că deținătorii nu au respectat condițiile în baza cărora a fost eliberat avizul.  +  Articolul 21În situația în care operatorul economic își desfășoară activitatea de depozitare pentru muniții, capse sau pulberi pentru muniții și pe teritoriul altor județe, acesta este obligat să obțină avizul de la fiecare inspectorat teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea de depozitare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 22Soluțiile prevăzute la art. 17 alin. (2) și, după caz, la art. 19 alin. (2) sunt supuse controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.102/2008 privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2009, se abrogă.  +  Articolul 24Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 5 iulie 2018.Nr. 1.884.  +  ANEXĂROMÂNIAMINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEInspectoratul Teritorial de Muncă al Județului .................../Municipiului București
  AVIZ
  Nr. ..... din ..............
  În temeiul .......................^1 se avizează spațiul de depozitare a munițiilor/capselor/pulberilor pentru muniție^2 , situat în .........(adresa completă)........, deținut de ..........(denumirea persoanei fizice/juridice și datele de identificare ale acesteia)...............
  Inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă
  al Județului ............./Municipiului București, ..................
  - verso -
  REÎNNOIRI ANUALE
  Nr. crt.AnulInspectoratul Teritorial de Muncă al Județului …………./Municipiului BucureștiNumele și prenumele inspectorului și semnătura
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  ^1 Se va completa temeiul legal corespunzător, respectiv:– art. 104 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 95 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018;– art. 96 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018.^2 Se vor bara (tăia) cu o linie orizontală elementele care nu fac obiectul autorizării, după caz.
  -----