ORDIN nr. 766 din 23 iulie 2018pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 23 august 2018  Notă
  Conform articolului 27, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 236 din 15 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 20 martie 2023, la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.945/2021 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si padurilor nr. 766/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043 din 1 noiembrie 2021, se abrogă.
  În consecință, modificările aduse de Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.945/2021 asupra Ordinului ministrului apelor si padurilor nr. 766/2018 devin inaplicabile.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.614 din 4 iulie 2018 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2),(4) și (6), art. 22, 24, art. 59 alin. (6),(6^1),(6^2) și (10) și art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.814/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.339/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 19 octombrie 2017.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa 1 la Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000*, își încetează aplicabilitatea.* Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  București, 23 iulie 2018.Nr. 766.  +  Anexa nr. 1NORME TEHNICEprivind elaborarea amenajamentelor silvice,modificarea prevederilor acestora și schimbareacategoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEprivind aprobarea depășirii posibilității/posibilitățiianuale în vederea recoltării produselor accidentale I