ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal pentru îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999  (la 26-10-2001, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:În vederea asigurării măsurilor de armonizare a legislației fiscale cu legislația Comunității Europene și a îmbunătățirii realizării și colectării veniturilor statului, se aproba modificarea unor acte normative după cum urmează:  +  Capitolul I În domeniul impozitelor directe  +  Articolul IDispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată și modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Abrogat. (la 26-10-2001, Punctul 1. din Articolul I , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 1 din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 ) 2. Abrogat. (la 26-10-2001, Punctul 2. din Articolul I , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 1 din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 )  +  Articolul IIAlineatele (1), (2) și (3) ale articolului 8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifica și vor avea următorul cuprins:(1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.(2) Persoanele fizice și juridice române, care efectuează acte de mecenat în condițiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăși 5% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.  +  Articolul IIIAbrogat. (la 26-10-2001, Articolul III din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 )  +  Articolul IVAlineatul 1 al articolului 5, articolul 6 și alineatul 2 al articolului 12 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.Persoanele juridice care s-au angajat în efectuarea investițiilor din profit anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiază în continuare de facilitățile prevăzute la art. 5 alin. 1, la art. 6 și la art. 12 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, republicată, până la recepția lucrărilor de construcții sau de viabilizare a terenurilor, în condițiile legii.  +  Capitolul II În domeniul impozitelor indirecte  +  Articolul VAbrogat. (la 26-10-2001, Articolul V din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul 1 din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 )  +  Articolul VIAlineatul ultim al articolului 3 litera a) din Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și va avea următorul cuprins:Plătitorii menționați mai sus beneficiază de cota zero de taxa pe valoarea adăugată pentru serviciile prestate în țara sau în străinătate pentru beneficiarii străini, persoane fizice sau juridice, a căror contravaloare se încasează în valută.  +  Articolul VIIAbrogat. (la 26-10-2001, Articolul VII din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul 1 din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 )  +  Articolul VIIIPrevederile alineatului 3 al articolului 9 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.  +  Articolul IXAbrogat. (la 26-10-2001, Articolul IX din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul 1 din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 )  +  Articolul XAbrogat. (la 26-10-2001, Articolul X din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul 1 din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 )  +  Articolul XIPrevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică cu data de 1 octombrie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  ----------