ORDONANȚA nr. 36 din 30 ianuarie 1998pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. h) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul ILegea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumita beneficiarul sponsorizarii.(2) Contractul de sponsorizare se încheie în forma scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizarii, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizica sau juridică, numita mecena, transfera, fără obligație de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific - cercetare fundamentală și aplicată.(4) Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifică obiectul, durata și valoarea acestuia.(5) În cazul sponsorizarii sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar. (la 05-07-2001, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 05 iulie 2001 ) 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activități de sponsorizare sau de mecenat din surse obținute de la buget.3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează sa desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific - cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistența și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice; (la 05-07-2001, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 05 iulie 2001 ) b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea. (la 05-07-2001, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 05 iulie 2001 ) (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizica cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, care necesita un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3). (la 05-07-2001, Alineatul (2) din Articolul 4 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 05 iulie 2001 ) 4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.(3) Denumirile publicațiilor, titlurile cărților și ale emisiunilor de radio și televiziune sponsorizate trebuie anunțate ca atare.(4) Anunțurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acțiunea de sponsorizare și vor fi aduse la cunoștința publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.(5) În cadrul activităților de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclama sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Facilitățile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:a) sponsorizarii reciproce între persoane fizice sau juridice;b) sponsorizarii efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;c) sponsorizarii unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizata.6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Prevederile art. 6 se aplică și persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat.7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de:a) 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultura, arta, învățământ, sănătate, asistența și servicii sociale, religios, acțiuni umanitare, protecția mediului; (la 05-07-2001, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 05 iulie 2001 ) b) 8% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: educație, drepturile omului, știința-cercetare fundamentală și aplicată, filantropic, de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice, sport - cu excepția fotbalului;c) 5% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: social și comunitar, reprezentarea intereselor asociațiilor profesionale, fotbal. (la 05-07-2001, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 05 iulie 2001 ) (2) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează acte de mecenat în condițiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabilă.(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăși 10% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.(4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislației în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România și care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleași cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plată impozitului pe venit.(2) Aceeași prevedere se aplică și bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește sa directioneze activitatea beneficiarului.(2) Dispozițiile alin. (1) nu inlatura dreptul părților de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, dacă prin acestea nu se directioneaza ori nu se condiționeaza activitatea beneficiarului.10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Contestațiile privind acordarea sau neacordarea facilităților prevăzute în prezenta lege se soluționează conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru soluționarea obiectiunilor, contestațiilor și a plangerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.11. Articolele 14, 15 și 16 se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Culturii, Ministerul Cercetării și Tehnologiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și Ministerul Educației Naționale vor emite instrucțiuni de aplicare a acesteia, ce vor fi avizate de Ministerul Finanțelor.  +  Articolul IIIPrevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, orice dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul IVLegea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată, dându-se textelor o noua numerotare. (la 05-07-2001, Articolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 05 iulie 2001 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Crin Antonescu
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul cercetării și tehnologiei,
  Bujor Bogdan Teodoriu
  Ministrul sănătății,
  Ion Victor Bruckner
  p. Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
  Viorel Raicu,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale,
  Andrei Marga
  p. Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,
  Iuliu Bara,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
  ------------