NORMĂ*) din 14 iunie 2005de metrologie legală NML 012-05 ”Etilometre”
EMITENT
 • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 bis din 26 iulie 2005  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 120 din 14 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 26 iulie 2005.
  1. Domeniul de aplicare1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabilește cerințele metrologice și tehnice specifice etilometrelor și modalitățile de atestare a legalității acestor mijloace de măsurare, în scopul obținerii de probe judiciare privind consumul de alcool.1.2. Prezenta normă de metrologie legală nu se referă la etiloteste.2. TerminologieEtilometru - mijloc de măsurare destinat măsurării automate a concentrației masice de etanol în aerul alveolar expirat de către o persoană.Etilotest - mijloc de detecție care semnalează prezența etanolului în aerul alveolar expirat; în cazul în care furnizeaza informații de măsurare, acestea nu sunt considerate suficient de exacte, astfel încât să asigure garanțiile necesare pentru constituirea de probe judiciare privind consumul de alcool.3. Cerințe metrologice și tehnice3.1. Cerințe metrologice3.1.1. Etilometrele trebuie să exprime concentrația de etanol în aerul expirat în mg/L (mg etanol la L de aer expirat). Se admit, ca indicații suplimentare în condițiile legii, și exprimări ale concentrației de alcool în alte unități de măsură (%, la mie, etc.), dar numai împreună cu unitatea de măsură obligatorie: mg/L.3.1.2. Domeniul de măsurare minim al etilometrelor trebuie să fie cuprins între (0 ... 1,5) mg/L. Valoarea limitei maxime a domeniului de măsurare este de 3 mg/L. În modul normal de operare, etilometrele pot afișa 0,00 mg/L pentru o concentrație egală sau mai mică de 0,05 mg/L.3.1.3. Rezultatul măsurării afișat numeric trebuie să prezinte o înălțime minimă de 5 mm la dispozitivele de afișare fluorescente sau care prezintă o luminozitate echivalentă demonstrată. În celelalte cazuri, înălțimea minimă a cifrelor trebuie să fie de 10 mm. Unitățile de măsură utilizate sau simbolurile lor trebuie să figureze în apropierea rezultatului, iar caracterele folosite trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 3 mm.3.1.4. Erori maxime tolerate3.1.4.1. Erorile intrinseci maxime tolerate în evaluările pentru obținerea aprobărilor de model și pentru verificările metrologice inițiale sunt:±0,02 mg/L (eroare exprimată sub formă de eroare absolută), pentru orice concentrație mai mică decât 0,4 mg/L;±5% din valoarea convențional adevarată, pentru orice concentrație egală sau mai mare de 0,4 mg/L și mai mică decat 2 mg/L);±20% din valoarea convențional adevarată, pentru orice concentrație egală sau mai mare decât 2 mg/L.3.1.4.2. Erorile intrinseci maxime tolerate în evaluările pentru verificările metrologice periodice sunt:±0,032 mg/L (eroare exprimată sub formă de eroare absolută), pentru orice concentrație mai mică decât 0,4 mg/L;±8% din valoarea convențional adevarată, pentru orice concentrație egală sau mai mare decât 0,4 mg/L și mai mică decât 2 mg/L;±30% din valoarea convențional adevarată, pentru orice concentrație mai mare sau egală cu 2 mg/L;3.1.5. Eroarea de repetabilitate, estimată ca abatere standard experimentală, pentru un set de cel puțin 10 măsurări, trebuie să nu depășească:±0,007 mg/L (eroare exprimată sub formă de eroare absolută), pentru orice concentrație mai mică decât 0,4 mg/L;±1,75% (eroare exprimată sub formă de eroare relativă), pentru orice concentrație egală sau mai mare decât 0,4 mg/L și mai mică decât 2 mg/L);±6% (eroare exprimată sub formă de eroare relativă), pentru orice concentrație mai mare sau egală cu 2 mg/L.3.1.6. Deriva3.1.6.1. Deriva punctului de zero, într-un interval de 4 h, trebuie să nu depășească 0,01 mg/L;3.1.6.2. Deriva sensibilității (la concentrația de 0,4 mg/L) pe termen scurt (4 h), trebuie să nu depășească 0,01 mg/L;3.1.6.3. Deriva sensibilității pe termen lung (doua luni) trebuie să nu depășească 0,02 mg/L.3.1.7. Efectul de memorie și efectul rezidual3.1.7.1. Efectul de memorie (histerezisul) trebuie să nu depășească 4% (eroare exprimată sub formă de eroare relativă).3.1.7.2. Modificări mici ale concentrației amestecului etalon.Eroarea rezultatului obținut cu un amestec etalon care are o concentrație mai mică cu 0,1 mg/L decât cea a unui amestec etalon utilizat anterior trebuie să fie mai mică decât eroarea intrinsecă tolerată a etilometrului pentru amestecul etalon de concentrație inferioară.3.1.8. Erorile de măsurare ale etilometrelor utilizate în condițiile variatiei individuale a următoarelor mărimi de influență, trebuie să se încadreze în erorile intrinseci precizate la punctul 3.1.4.1.3.1.8.1. Volumul de gaz prelevat;3.1.8.2. Durata expirației;3.1.8.3. Durata palierului;3.1.8.4. Conținutul de dioxid de carbon;3.1.8.5. În cazul întreruperii debitului de aer expirat, etilometrele trebuie să nu afișeze nici un rezultat;3.1.8.6. În tabelul 1 se indică valorile mărimilor de influență specifice condițiilor de referință și nominale ale etilometrelor:Tabelul 1Condiții de referință și nominale ale etilometrelor
  Mărime de influență Condiții dereferință Condiții nominale
  Tensiune de alimentare c.a., V 220 ± 2% -15% +10%
  Frecvența sursei de alimentare, c.a., Hz 50 ± 1% ±2%
  Tensiunea de alimentare c.c., V Indicată de producător -8% +24%
  Pulsația tensiunii redresate,domeniul de frecvență (40 ... 400) Hz 0 V Amplitudine 0,2 V vârf la vârf
  Temperatură ambiantă, °C (19 ... 22) (15 ... 35) pentru etilometrele staționare(0 ... 40) pentru etilometrele portabile
  Umiditate relativă ambiantă, % Umiditate relativăîn condiții delaborator (30 ... 90)%
  Presiune atmosferică, kPa PresiuneAtmosfericăambiantă Presiune atmosferică ambiantă -20 kPaPresiune atmosferică ambiantă +4 kPa
  Fracție volumică totală maximă dehidrocarburi (echivalent în metan) înatmosferă ambiantă 2 x 10-^6 5 x 10-^6
  3.1.8.7. Valorile de referință caracteristice gazului de analizat sunt următoarele:– volumul prelevat: 3 L;– durata totală a aspirației (în etilometru): 5 s;– durata platoului de concentrație masică: 3 s;– gaz purtător: aer pur;– temperatura gazului: (34,0 ± 0,5)°C;– umiditatea relativă a gazului: minimum 95%;– fracție volumică de CO(2): (5 ± 1)%.
  3.1.9. Influența factorilor fiziologici3.1.9.1. În tabelul 2 se indică principalii factori de influență fiziologici (compuși chimici interferenți) cu concentrațiile masice nominale de vapori în aer.Tabelul 2 - Factori de influență fiziologici
  Substanța Concentrația în amestecul de gaz de probă, mg/L
  Valoarea nominală a concentrațieivaporilor (mg/L), (±5%) Influența maximă (mg/L)
  Acetonă 0,5 0,1
  Acetaldehidă 0,15 0,1
  Metanol 0,1 0,1
  Izopropanol 0,1 0,1
  Monoxid de carbon 0,2 0,1
  Toluen 0,2 0,1
  Acetat de etil 0,15 0,1
  Metan 0,3 0,1
  Dietileter 0,3 0,1
  3.1.9.2. Adăugarea unui singur compus chimic interferent, de concentrație indicată în tabelul 2 unor amestecuri inițiale cu cea 0,4 mg/L trebuie să nu producă un efect superior influenței maxime indicată în același tabel.
  3.1.10. Mărimile de influență menționate mai jos și aplicate individual aparatelor trebuie să nu afecteze buna lor funcționare. Pentru valorile nominale ale mărimilor de influență mecanice și electromagnetice, producătorul trebuie să specifice clasele de mediu mecanic și electromagnetic. Diferența între indicația mijlocului de măsurare înainte și după aplicarea individuală a fiecărei perturbații fizice prevăzute la pct. 3.1.10.1 și 3.1.10.2 nu trebuie să fie mai mare decât eroarea tolerată menționată la pct. 3.1.4.1.3.1.10.1. Condițiile de mediu mecanic sunt clasificate în clasele M1 sau M2, definite conform NML 001-05 "Cerințe metrologice și tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal":Pentru definirea condițiilor de mediu mecanic se vor lua în considerare următoarele perturbații:– vibrații;– șocuri mecanice.3.1.10.2. Condițiile de mediu electromagnetic în care aparatul este destinat să funcționeze, sunt indicate prin unul din simbolurile E1 sau E2 a căror semnificație este prezentată în NML 001-05 "Cerințe metrologice și tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal":Pentru definirea condițiilor de mediu electromagnetic se vor lua în considerare următoarele surse de perturbații:– reduceri de scurtă durată ale tensiunii;– paraziți și perturbații pe rețeaua de alimentare electrică;– descărcări electrostatice;– câmpuri electromagnetice;– câmpuri magnetice.3.1.11. Efectul mărimilor de influență, prevăzute în tabelul 1.Erorile rezultatelor măsurărilor efectuate în prezența acestor mărimi aplicate la valori extreme nu vor depăși erorile maxime tolerate menționate pct. 3.1.4.1.Etilometrele alimentate cu baterii trebuie să aibă posibilitatea să avertizeze când tensiunea de alimentare scade sub o valoare specificată de producător.Influența mărimilor de influență menționate și aplicate aparatului în domeniile nominale prevăzute în tabelul 1 trebuie să nu afecteze buna lui funcționare.
  3.2. Cerințe tehnice3.2.1. Cerințe tehnice de măsurare3.2.1.1. Aparatul trebuie să fie corespunzător din punct de vedere al construcției, al aspectului exterior și al inscripționării.3.2.1.2. Dacă măsurarea conduce la un rezultat nul trebuie să existe posibilitatea de a nu confunda acest rezultat cu indicația de zero, dinaintea măsurării.3.2.1.3. Aparatul trebuie să controleze continuitatea expirației. Trebuie să existe un semnal de avertizare (de preferintă acustic) care să indice scăderea debitului sub 0,1 L/s.3.2.1.4. Prelevarea probei de aer expirat prin sondă trebuie să se facă la o presiune de maxim 25 hPa, pentru un debit de 0,17 L/s.3.2.1.5. Un dispozitiv trebuie să semnalizeze acustic/optic faptul că aparatul este gata pentru efectuarea analizei. Un alt dispozitiv trebuie să interzică analiza atâta timp cât aparatul nu este pregatit; acest dispozitiv trebuie să fie compatibil cu cel precedent.3.2.1.6. Etilometrul trebuie să fie apt pentru măsurare cel puțin 60 s din momentul în care dispozitivul de la punctul 3.2.1.5 indică faptul că aparatul este pregatit, socotind momentul când așteaptă proba de gaz expirat.3.2.1.7. Etilometrul trebuie să furnizeze un semnal (de ex. anularea indicației) ori de cate ori efectul unui compus chimic interferent depășește influența maximă dată în tabelul 2.3.2.2. Cerințe tehnice de securitate3.2.2.1. Aparatul trebuie să permită utilizarea sa în condiții corespunzătoare de igienă. Trebuie să fie posibilă schimbarea muștiucului pentru fiecare măsurare. Muștiucul trebuie să fie âmpachetat individual.3.2.2.2. Aparatul trebuie să nu prezinte mijloace de ajustare accesibile persoanei testate (în special dispozitivele de punere pe zero și cel de calibrare).3.2.2.3. Aparatul trebuie să semnalizeze orice depășire a valorii superioare a domeniului de măsurare specificată la punctul 3.1.2. Deasupra acestei valori trebuie să nu se mai ofere rezultate.3.2.2.4. Mijloacele utilizate pentru modificarea modului de operare trebuie să fie inaccesibile operatorului obișnuit sau utilizatorului. Accesul trebuie să fie posibil numai prin ruperea unui sigiliu, prin introducerea unei parole sau prin utilizarea unei proceduri echivalente.3.2.3. Cerințe tehnice funcționale3.2.3.1. Dispozitivul automat de aducere la zero, care acționează la începutul fiecărei măsurări, trebuie să efectueze reglajul de zero în aer curat, lipsit de etanol, în limitele de toleranță ±0,005 mg/L.3.2.3.2. Aparatul trebuie să ofere posibilitatea efectuării operației de calibrare, sau dacă este cazul, să efectueze automat această operație.3.2.3.3. Timpul de punere în funcțiune trebuie să nu depășească 15 minute de la alimentarea electrică sau 5 minute după comanda de trecere de la poziția "veghe" la cea de măsurare.3.2.4. Dispozitivul de imprimare3.2.4.1. Dacă aparatul este echipat cu un dispozitiv de imprimare, documentul livrat trebuie să conțină cel puțin următoarele date: rezultatul măsurării și simbolul unității de măsură utilizate. Absența hârtiei din imprimantă trebuie să prevină efectuarea unei măsurări.3.2.4.2. Inscriptiile care figurează pe documentele livrate trebuie să poată fi citite timp de o lună, acestea fiind expuse unor condiții de iluminare echivalente luminii zilei.
  4. Atestarea legalității4.1. Modalitățile de control metrologic legal aplicabile etilometrelor sunt cele prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare.4.2. Atestarea legalității unui etilometru se realizează numai după demonstrarea conformității acestuia cu cerințele metrologice și tehnice aplicabile, prevăzute în tabelul 3 pentru fiecare modalitate de control specifică introducerii pe piață, punerii în funcțiune sau utilizării.Tabelul 3Cerințe metrologice și tehnice aplicabile modalităților de control metrologic legal
  Nr. crt.Cerință metrologicăsau tehnicăCategorie de control
  Aprobare de model Verificare metrologicăinițială Verificare metrologicăperiodică
  1 3.1.1 X X X
  2 3.1.2 X X X
  3 3.1.3 X - -
  4 3.1.4.1 X X -
  5 3.1.4.2 - - X
  6 3.1.5 X - -
  7 3.1.6 X - -
  8 3.1.7 X - -
  9 3.1.8 X - -
  10 3.1.9 X - -
  11 3.1.10 X - -
  12 3.1.11 X - -
  13 3.2.1.1 X X X
  14 3.2.1.2 X X X
  15 3.2.1.3 X X X
  16 3.2.1.4 X - -
  17 3.2.1.5 X - -
  18 3.2.1.6 X - -
  19 3.2.2 X X X
  20 3.2.3 X X X
  21 3.2.4.1 X X X
  22 3.2.4.2 X - -
  4.3. Atestarea legalității se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice și eliberarea unor documente specifice, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor de metrologie legală în vigoare.
  -------