ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 79 din 24 iunie 2009privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în   MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 30 iunie 2009  Având în vedere:– prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, prin care statul membru trebuie să creeze cadrul legislativ, statutar și administrativ pentru a se asigura că interesele financiare ale Comunității Europene sunt protejate în mod eficient;– prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat conform Deciziei CE nr. (C) 3.831 din 16 iulie 2008, și ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, prin care se arată că "beneficiarii unui sprijin pentru investiții pot solicita agențiilor de plată competente plata unui avans, iar în ceea ce privește beneficiarii publici, un astfel de avans nu poate fi plătit decât localităților și asociațiilor acestora, precum și organismelor de drept public";– existența Fondului de garantare a creditelor constituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, necesitatea realizării de investiții ce vizează îmbunătățirea infrastructurii pentru renovarea și dezvoltarea satului românesc, precum și numărul mare de proiecte depuse de beneficiari publici;– specificul implementării PNDR, care presupune rambursarea cheltuielilor numai după efectuarea achizițiilor, existând riscul de a pierde fondurile comunitare, întrucât beneficiarii publici, deși au proiectele de investiții declarate eligibile, se confruntă în același timp cu o lipsă a surselor de finanțare pentru demararea acestora;– că prezenta ordonanță de urgență răspunde și necesității actuale de asigurare a unor măsuri urgente de deconcentrare și restructurare a cheltuielilor publice în vederea minimizării costurilor, prin evitarea unui efort bugetar suplimentar, cum sunt comisioanele acordate băncilor comerciale în situația apelării la credite,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În scopul facilitării accesului la sprijinul finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR 2007-2013, și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, fondurile de garantare pot acorda scrisori de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, beneficiarilor care prezintă contracte de finanțare încheiate cu AFIR.(2) Valoarea scrisorii de garanție acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar va fi de 110% din valoarea avansului pentru contractele finanțate din PNDR 2007-2013 și de 100% din valoarea avansului pentru contractele finanțate din PNDR 2014-2020. (la 03-11-2015, Art. 1 a fost modificat de art. 53 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015. )  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, alocă fondurilor de garantare, respectiv Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A., sume din Fondul de garantare a creditelor constituit și reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, din sumele provenite din rambursările de credite și plățile de dobânzi efectuate de către băncile comerciale în «Fondul pentru stimularea investițiilor în agricultură» pentru creditele acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, gestionate de MADR până la rambursarea integrală a acestora, precum și din prevederile bugetare anuale aprobate cu această destinație MADR la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare» titlul 80 «Împrumuturi» și din sumele returnate de fondurile de garantare și dobânzile aferente, ca urmare a rambursării creditelor de către beneficiari. (la 16-11-2010, Articolul 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010. )  +  Articolul 2^1MADR va solicita informații privind garanțiile acordate de fondurile de garantare, dovedite prin documente justificative, și se va asigura că fondurile alocate sunt administrate în mod corect și eficient. (la 16-11-2010, Articolul 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010. )  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe de urgență, beneficiari ai scrisorilor de garanție prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt entități care nu desfășoară activitate economică prin proiectul pentru care dețin contract de finanțare încheiat cu AFIR, astfel: (la 02-09-2018, Partea introductivă a articolului 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) a) comunele, orașele, precum și unitățile și instituțiile de învățământ de stat din sistemul național de învățământ preuniversitar; (la 02-09-2018, Litera a) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) b) asociațiile de dezvoltare intercomunitară - definite potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) organismele de drept public - așezăminte culturale, constituite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, și structuri religioase, constituite conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările ulterioare;d) grupurile de acțiune locală (GAL) - parteneriate locale, alcătuite din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai sectorului privat și ai societății civile, constituite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;e) organizațiile și federațiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare - persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-09-2018, Litera e) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (la 21-06-2012, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 4(1) Sumele alocate din fond pot fi utilizate exclusiv pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prevăzuți la art. 3, prin contractul de finanțare nerambursabilă, cu o expunere a plafonului anual de garantare de până la 5 ori.(2) Sumele alocate din fond, dobânzile aferente acestora și sumele alocate din bugetul MADR sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finanțat din FEADR prevăzuți la art. 3, prin contractul de finanțare nerambursabilă.(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor alocate acestora în depozite bancare sau titluri de stat vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligațiilor ce decurg din executarea garanțiilor acordate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, precum și prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, prin plata valorii garanției în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile finanțatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanție executate de AFIR. (la 02-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (4) Valoarea creanțelor recuperate de fondurile de garantare reîntregește sursa din care a fost efectuată plata. (la 02-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (la 21-06-2012, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 5Sumele alocate și dobânzile aferente acestora sunt înregistrate și urmărite distinct pe fiecare fond în evidențele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate.  +  Articolul 6În situația în care valoarea garanțiilor executate de AFIR depășește nivelul dobânzilor acumulate și afectează sumele alocate pentru acordarea de garanții, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din sursele MADR. (la 02-09-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )  +  Articolul 7(1) Nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garanțiilor se stabilește anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se aplică pentru scrisorile de garanție acordate în favoarea AFIR în anul respectiv și nivelul comisioanelor rămâne același pe toată perioada de valabilitate a scrisorii de garanție.(2) Comisionul de garantare se datorează la valoarea scrisorii de garanție emise de fondurile de garantare în favoarea AFIR pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Comisionul de garantare se facturează și se încasează la acordarea/ prelungirea garanției pentru anul în curs și ulterior, anual, până la data de 1 aprilie pe perioada valabilității scrisorii de garanție, proporțional cu numărul de luni de garantare din an.(3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii scrisorilor de garanție sunt venituri ale fondurilor de garantare.(4) Pentru plata comisionului de garantare, beneficiarii vor emite acorduri de garantare a comisionului datorat, prevăzut la alin. (2), care reprezintă titluri executorii.(5) În cazul neachitării comisionului până la termenul prevăzut la alin. (2), fondurile de garantare execută beneficiarii în baza acordului de garantare a comisionului prevăzut la alin. (4). (la 02-09-2018, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) Notă
  Reproducem prevederile art. 1 și 2 din ORDINUL nr. 15 din 18 ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 86 din 28 ianuarie 2022:
  Articolul 1
  Se aprobă nivelul comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari eligibili ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, pentru acordarea de scrisori de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, astfel:
  Tipul scrisorii de garanție Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2022
  12
  Scrisorile de garanție reprezentând 110% sau, după caz, 100% din avansul acordat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale0,05%

  Articolul 2
  Administratorul schemei de garantare pentru agricultură finanțată din Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013 va practica în anul 2022, pentru toate garanțiile care au fost acordate pe seama sumelor alocate din acest program, nivelul primei de garantare aflat în vigoare la data de 31.12.2015, data închiderii schemei de garantare.
   +  Articolul 8(1) Creanțele rezultate din scrisorile de garanție executate de AFIR în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se execută de către fondurile de garantare potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, iar sumele recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata. (la 02-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (2) Executarea creanțelor prevăzute la alin. (1) rezultate din plata garanțiilor către AFIR se efectuează în temeiul acordurilor de garantare, încheiate între beneficiarii scrisorilor de garanție și fondurile de garantare, care sunt titluri executorii conform legii. (la 02-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (3) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 3 lit. d) și e), aceștia vor emite în favoarea fondurilor de garantare un bilet la ordin de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție, avalizat de reprezentantul legal și care reprezintă titlu executoriu. (la 02-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (4) În vederea executării silite, biletul la ordin menționat la alin. (3) va fi transmis de către fondurile de garantare Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în limita sumei plătite efectiv de către APDRP, în temeiul căruia Agenția Națională de Administrare Fiscală va efectua executarea silită potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Odată cu transmiterea biletului la ordin, fondul de garantare va indica suma de recuperat, precum și data scadenței acesteia.(5) Pentru neplata la scadența înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, beneficiarul debitor datorează obligații fiscale accesorii care vor fi calculate și comunicate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Sumele încasate de Agenția Națională de Administrare Fiscală potrivit procedurilor reglementate la alin. (3) și (5) sunt venituri ale bugetului de stat. (la 21-06-2012, Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 8^1Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite MADR situația sumelor primite și utilizate, în vederea întocmirii contului de execuție pentru luna expirată și transmiterii acestuia la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 15 a lunii curente. (la 21-06-2012, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 7 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea MAPDR, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul întreprinderilor
  mici și mijlocii, comerțului
  și mediului de afaceri,
  Constantin Niță
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 24 iunie 2009.Nr. 79.-------