ORDONANȚĂ nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994  Ținând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizații internaționale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,având în vedere importanța participării, în continuare, la aceste organizații pentru dezvoltarea cooperării cu alte state și pentru promovarea intereselor țării noastre,în temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanță:  +  Articolul 1Se aprobă lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru care se vor achita cotizații anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizație (anexa nr. 1).  +  Articolul 2Ministerul Finanțelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eșalonat, a cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  București, 12 august 1994.Nr. 41.  +  Anexa nr. 1LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CAREROMÂNIA ESTE MEMBRĂI. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului------------------------------------------------------------------------------                                                                Instituția                                                              română care coor-                                                    Anul donează relațiileNr. Denumirea organizației Sediul Anul aderării cu organizațiacrt. înființării României internațională                                                                 respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. Organizația Națiunilor New York 1945 1955 Ministerul Afacerilor    Unite (O.N.U.) Externe    - Comitetul O.N.U. pen- Geneva 1966 1970      tru eliminarea discri-      minării rasiale ;    - Convenția contra tor- New York 1984 1990      turii și a altor tra-      tamente aplicate cu      cruzime, inumane sau      degradante 2. Organizația Națiunilor Roma 1945 1961 Ministerul Agricultu-    Unite pentru Alimentație rii și Alimentației    și Agricultura (F.A.O.) 3. Organizația Internațio- Geneva 1919 1919 Ministerul Muncii și    nală a Muncii (O.I.M.) Protecției Sociale 4. Agenția Internațională Viena 1957 1957 Ministerul Afacerilor    pentru Energia Atomică Externe; Ministerul    (A.I.E.A.) Cercetării și Tehno-                                                          logiei 5. Organizația Meteorolo- Geneva 1873 1948 Ministerul Apelor,    gică Mondială (O.M.M.) Pădurilor și Pro-                                                          tectiei Mediului 6. Organizația Mondială a Madrid 1975 1975 Ministerul Turismului    Turismului (O.M.T.) 7. Organizația Maritimă Londra 1948 1948 Ministerul Transpor-    Internațională (O.M.I.) turilor 8. Uniunea Poștală Univer- Berna 1874 1874 Ministerul Comuni-    sala (U.P.U.) cațiilor 9. Uniunea Internațională Geneva 1865 1865 Ministerul Comuni-    de Telecomunicații cațiilor    (U.I.T.)10. Organizația Aviației Montreal 1944 1965 Ministerul Transpor-    Civile Internaționale turilor    (O.A.C.I.)11. Acordul General pentru Geneva 1947 1971 Ministerul Comerțului    Tarife și Comerț    (G.A.T.T.)12. Organizația Mondială a Geneva 1927 1927 O.S.I.M.    Proprietății Intelectuale    (O.M.P.I.)13. Organizația Mondială a Geneva 1946 1948 Ministerul Sănătății    Sănătății (O.M.S.)14. Organizația Națiunilor Viena 1979 1980 Ministerul Industri-    Unite pentru Dezvoltare ilor    Industrială (O.N.U.D.I.)15. Organizația Națiunilor Paris 1945 1956 Ministerul Culturii    Unite pentru Educație,    Știință și Cultură    (U.N.E.S.C.O.)16. Comisia Dunării Budapesta 1948 1949 Ministerul Afacerilor    Externe17. Consiliul Europei Strasbourg 1949 1993 Ministerul Afacerilor    Externe18. Uniunea Latină Madrid 1954 1979 Ministerul Afacerilor    Externe19. Federația Mondială a Geneva 1956 Ministerul Afacerilor    Asociațiilor pentru Externe    Națiunile Unite    (F.M.A.N.U.)20. Biroul Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe    Internațional    al Expozițiilor    (B.I.E.)21. Conferința Europeană a Paris 1957 1992 Ministerul Transpor-    Miniștrilor de Tran- turilor    sporturi (C.E.M.T.)22. Conferința Europeană a Bonn 1959 1990 Ministerul Comuni-    Administrațiilor de cațiilor    Posta și Telecomunicații    (C.E.P.T.)23. Convenția de la Basel Basel 1989 1991 Ministerul Apelor,    privind controlul Pădurilor și Protec-    deșeurilor toxice tiei Mediului24. Convenția privind zonele 1991 1991 Ministerul Apelor,    umede de importanță inter- Pădurilor și Pro-    națională, în special ca tectiei Mediului    habitat al păsărilor25. Comisia Internațională Paris 1928 1928 Ministerul Apelor,    a Marilor Baraje Pădurilor și Pro-                                                          tecției Mediului26. Convenția de la Viena Viena 1987 1993 Ministerul Apelor,    pentru protejarea Pădurilor și Pro-    stratului de ozon tecției Mediului27. Protocolul de la Mont- Montreal 1987 1993 Ministerul Apelor,    real pentru protejarea Pădurilor și Pro-    stratului de ozon tecției Mediului28. Comisia Europeană de Roma 1953 1993 Ministerul Agricultu-    Lupta contra Febrei rii și Alimentației    Aftoase29. Oficiul Internațional Paris 1924 1927 Ministerul Agricultu-    al Epizootiilor rii și Alimentației30. Oficiul Internațional Paris 1924 1957 Ministerul Agricultu-    al Viei și Vinului rii și Alimentației31. Comisia Internațională New Delhi 1950 1958 Ministerul Agricultu-    pentru Irigații și rii și Alimentației    Drenaje32. Societatea Internatio- Haga 1959 1960 Ministerul Agricultu-    nală pentru Științe rii și Alimentației    Horticole33. Organizația Europeană Paris 1951 1958 Ministerul Agricultu-    și Mediterană pentru rii și Alimentației    Protecția Plantelor34. Comisia Sericicolă Paris 1969 Ministerul Agricultu-    Internațională rii și Alimentației35. Asociația Internațio- Zurich 1924 1958 Ministerul Agricultu-    nală pentru Controlul rii și Alimentației    Semințelor (I.S.T.A.)36. Interpol Paris 1923 1973 Ministerul de Interne37. Organizația Mondială Geneva 1971 1978 Ministerul Culturii    a Proprietății Inte-    lectuale - Uniunea de O.M.P.I. O.M.P.I.    la Berna - drepturi de    autor 1886 - 1927                                        Berna38. Fondul Cultural al Strasbourg 1954 1991 Ministerul Culturii    Consiliului Europei39. Centrul Internațional Roma 1958 1960 Ministerul Culturii    Roma de Studii pentru    Conservarea și Restaura-    rea Bunurilor Culturale40. Fondul Patrimoniului Paris 1972 1990 Ministerul Culturii    Cultural Mondial41. Consiliul de Cooperare Bruxelles 1950 1968 Ministerul Finanțelor    Vamală (C.C.V.)42. Biroul Internațional Bruxelles 1890 1892 Ministerul Finanțelor    pentru Tarife Vamale43. Conferința de la Haga Haga 1893 1991 Ministerul Justiției    de Drept Internațional    Privat44. Curtea Permanentă de Haga 1899 1899 Ministerul Justiției    Arbitraj de la Haga45. Biroul Internațional Sevres- 1875 1883 Biroul Român de    pentru Măsuri și Franta Metrologie Legală    și Greutăți46. Biroul Internațional de Paris 1955 1956 Biroul Român de    Metrologie Legală Metrologie Legală47. Institutul Internațional Voorburg- 1885 1961 Comisia Naționala    de Statistică Olanda pentru Statistica48. Uniunea Interparlamen- Geneva 1889 1891 Parlamentul României    țara - Camera Deputaților49. Organizația Internațio- Geneva 1946 1950 Institutul Român de    nală de Standardizare Standardizare    (I.S.O.)50. Comitetul European pen- Bruxelles 1973 1991 Institutul Român de    tru Standardizare în Standardizare    Electrotehnică (CENELEC)51. Comitetul European de Bruxelles 1961 1991 Institutul Român de    Standardizare (C.E.N.) Standardizare52. Institutul European de Sophia- 1988 1991 Institutul Român de    Standardizare în Tele- Antipolis- Standardizare    comunicații (E.T.S.I.) Franta53. Rețeaua Internațională Viena 1979 1991 Institutul Român de    de Terminologie (TERMNET) Standardizare54. Institutul Unificat de Dubna- 1956 1956 Ministerul Cercetării    de Cercetări Nucleare Federația și Tehnologiei    (I.U.C.N.) Rusa55. Societatea Europeană de Geneva 1968 1968 Ministerul Cercetării    Fizica și Tehnologiei56. Centrul Internațional New Berry- 1928 1971 Ministerul Cercetării    de Seismologie Anglia și Tehnologiei57. Centrul Internațional de Moscova 1969 1969 Ministerul Cercetării    Informare Științifică și Tehnologiei    și Tehnică58. Organizația Internațio- Londra 1959 1991 Oficiul pentru Pro-    nală a Uniunilor de tecția Consumatorilor    Consumatori (I.O.C.U.)59. Comisia Electrotehnica Geneva 1906 1906 Ministerul Industri-    Internațională (C.E.I.) ilor60. Organizația pentru Haga 1993 1993 Ministerul    Interzicerea Armelor Afacerilor Externe    Chimice61. Organizația Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor    Internațională a Externe    Francofoniei (O.I.F.)62. TRACECA Baku 1998 1998 Ministerul                                                           Transporturilor,                                                           Construcțiilor                                                           și Turismului63. Agenția Internațională Abu 2009 2011 Ministerul Energiei,    pentru Energie Dhabi Întreprinderilor Mici    Regenerabilă și Mijlocii și Mediului                                                           de Afaceri63^1. Organizația Europeană Geneva       1953     2015     Ministerul Educației    pentru Cercetări                                       Naționale și Cercetării    Nucleare                                               Științifice         Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României1.*) Abrogată.2.*) Abrogată.-----------------------------------------------------------------------------------------*) Plata cotizațiilor pentru aceste organizații trebuie să se efectueze în cursul anului 1994.---------- (la 22-05-2016, Pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de Articolul 7 LEGEA nr. 96 din 16 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 ) II. Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale-------------------------------------------------------------------------------                                                 Instituția                                                 română care                                                 coordoneazăNr. Denumirea organi- Anul Anul relațiile cu Explicațiicrt. zației Sediul înfi- aderării organizația                               ințării României internațională                                                   respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6------------------------------------------------------------------------------- 1. Organizația pentru Viena 1975 1975 Ministerul România a semnat    Securitate și Co- Afacerilor Actul final al    operare în Europa Externe Conferinței pentru    (O.S.C.E.) Securitate și Co-                                                             operare în Europa 2. Adunarea Parlamen- Copenhaga 1991 1991 Ministerul Parlamentul Româ-    țara a Organizației Afacerilor niei participă cu    pentru Securitate Externe reprezentanți la    și Cooperare în reuniuni    Europa    (A.P. O.S.C.E.) 3. Organizația pentru Istambul 1992 1992 Ministerul Membru fondator    Cooperare Economică Afacerilor    a Marii Negre Externe 4. Academia Diploma- Paris 1926 1926 Ministerul Membru fondator    tică Internațională Afacerilor                                                Externe 5. Conferința Euro- Neuilly 1954 1991 Ministerul Aprobare viceprim-    peana a Aviației sur Seine Transpor- ministru    Civile (C.E.A.C.) turilor 6. Asociația Interna- Bruxelles 1885 1975 Ministerul Aderare comunicată    țională Permanentă reactua- Transpor- de Ministerul    a Congreselor de lizat în turilor Transporturilor    Navigație 1990    (A.I.P.C.N.) 7. Asociația Interna- Paris 1908 1957 Ministerul Reactualizat ;    țională Permanentă Transpor- aprobare viceprim-    a Congreselor Ruti- turilor ministru    ere (A.I.P.C.R.) din anul 1991 8. Autostrada trans- Varșovia 1977 1977 Ministerul Aprobare viceprim-    europeană N-S (TEM). Transpor- ministru    Proiect regional turilor    sub egida C.E.E./    O.N.U. și P.N.U.D. 9. Carta Europeană a Bruxelles 1991 1991 Ministerul Aprobarea primu-    Energiei Industriilor lui-ministru, din                                                              anul 199110. Federația Interna- Haga 1913 1990 Ministerul Aprobare viceprim    țională pentru Lo- Lucrărilor -ministru din anul    cuire, Urbanism și Publice și 1990    Amenajarea Terito- Amenajării    riului (F.I.H.U.A.T.) Teritoriului11. Comisia Internațio- Monte 1925 1925 Ministerul Hotărârea condu-    nală pentru Exploa- Apelor, Padu- cerii Academiei    tarea Științifică rilor și Pro- Române    a Mării Mediterane tectiei    (C.I.E.S.M.) Mediului12. Federația Europeană Roma 1971 Ministerul România participă    de Zootehnie Agriculturii din anul 1971                                                și Alimenta-                                                tiei13. Sistemul OCDE pen- Paris 1931 1969 Ministerul România participă    tru certificarea Agriculturii din anul 1969    semințelor desti- și Alimenta-    nate comerțului tiei    internațional14. Asociația Interna- Paris 1957 1966 Ministerul România participă    ționala de Semna- Apărării din anul 1966    lizare Maritimă Naționale15. Comitetul Interna- Liege- 1921 1923 Ministerul România participă    țional de Medicină Belgia Apărării din anul 1923    și Farmacie Militară Naționale16. Comisia Interna- Porrentruy 1926 1974 Ministerul România participă    ționala de Istorie - Elveția Apărării din anul 1974    Militară Naționale17. Asociația Interna- Quebec 1989 1993 Ministerul România participă    țională a Arhivelor de Interne din anul 1993    Francofone18. Consiliul Interna- Paris 1948 1956 Ministerul România participă    țional al Arhivelor de Interne din anul 195619. Comitetul Tehnic Paris 1895 1895 Ministerul Membru fondator    Internațional pen- de Interne    tru Prevenirea și    Stingerea Incendi-    ilor20. Consiliul Interna- Paris 1946 1958 Ministerul România participă    țional al Muzeelor Culturii din anul 195821. Institutul Inter- Paris 1948 1957 Ministerul România participă    național de Teatru Culturii din anul 195722. Uniunea Internațio- Praga 1929 1929 Ministerul H.C.M. nr. 468/    nală a Marionetis- Culturii 1959    tilor23. Consiliul Interna- Paris 1947 1960 Ministerul România participă    țional al Muzicii Culturii din anul 196024. Asociația Interna- Franta 1965 1965 Ministerul România participă    țională a Teatrelor Culturii din anul 1965    pentru Copii25. Federația Interna- Haga 1930 1961 Ministerul România participă    țională a Asociați- Culturii din anul 1961    ilor de Bibliotecari26. Asociația Interna- Copenhaga 1970 1993 Ministerul România participă    țională a Teatrelor Culturii din anul 1993    de Amatori27. Consiliul Interna- Franta 1965 1970 Ministerul România participă    țional al Monumen- Culturii din anul 1970    telor și Siturilor    Istorice28. Asociația Autorita- 1983 Ministerul România participă    tilor care Contro- Finanțelor din anul 1983    leaza Asigurările    din Țările în Curs    de Dezvoltare29. Institutul Interna- Roma 1926 1927 Ministerul Procesul-verbal al    țional pentru Uni- Justiției Comisiei Consi-    ficarea Dreptului liului Consultativ    Privat (UNIDROIT) de pe lângă M.A.E.                                                             din 2 decembrie                                                              192730. Federația Interna- Paris 1960 1960 Academia România participă    țională de Astro- Română din anul 1960    nautică (I.A.F.)31. Uniunea Geografică Edmonton 1959 1959 Academia H.C.M. nr. 653/    Internațională Română 1959    (I.B.U.)32. Federația Interna- Fribourg 1973 Academia România participă    țională a Societă- Româăa din anul 1973    ților de Filozofie33. Uniunea Internațio- Montreal 1951 1964 Academia România participă    nală de Științe Română din anul 1964    Psihologice    (I.U.P. sys)34. Comitetul Interna- Geneva 1926 1974 Academia România participă    țional de Științe Română din anul 1974    Istorice (C.I.S.H.)35. Asociația Interna- București 1963 1963 Academia România participă    țională de Studii Română din anul 1963    Sud-Est Europene    (A.I.E.S.E.E.)36. Asociația Interna- Paris 1959 Academia România participă    țională de Științe Română din anul 1959    Economice37. Federația Interna- Haga 1895 1958 Ministerul România participă    țională de Informa- Cercetării din anul 1958    re și Documentare și Tehnologiei38. Uniunea Mondială a 1972 Secretaria- România participă    Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972                                                pentru                                                Handicapați39. Uniunea Europeană 1972 Secretaria- România participă    a Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972                                                pentru                                                Handicapați40. Asociația Interna- Paris 1951 1972 Secretaria- România participă    țională a Sahului tul de Stat din anul 1972    în Braille pentru                                                Handicapați41. Federația Mondială Roma 1951 1963 Secretaria- România participă    a Surzilor tul de Stat din anul 1963                                                pentru                                                Handicapați42. Sistemul O.C.D.E. Paris 1931 1969 Ministerul Adresa Secreta-    pentru aplicarea Agriculturii riatului General    normelor interna- și Alimenta- al Consiliului    ționale la fructe tiei de Miniștri nr.    și legume proaspete 451/I.D./2 iulie                                                              196943. O.C.D.E. - Paris 1960 1993 Ministerul România    Comitetul Industriei participă    oțelului și din anul                                                Comerțului 199344. O.C.D.E. - Paris 1960 1998 Ministerul România    Comitetul Industriei participă    pentru industria și din anul    construcțiilor Comerțului 1998    navale45. Rețeaua Roma 2004 2004 Agenția România    Internațională Națională participă    pentru pentru din anul    Întreprinderi Întreprinderi 2004    Mici și Mijlocii Mici și    (I.N.S.M.E.) Mijlocii și                                                Cooperație46. Centrul Paris 1960 2004 Ministerul România    pentru Afacerilor participă    Dezvoltare Externe din anul    (OCDE) 200447. OCDE - Programul Paris 1961 2004 Agenția România participă    pentru dezvoltare Națională ca membru cu    economică și creare pentru drepturi depline    a locurilor de Întreprin- din decembrie    muncă (Programul deri Mici 2004    LEED - Local și Mijlocii    la nivel local și Cooperație    Employment and    Economic    Development    Programme)48. OCDE - Comitetul Paris 1961 2005 Ministerul România    Transporturilor Transporturilor,participă    Maritime Construcțiilor din anul                                                și Turismului 200549. Europae 1040 1999 2002 Ministerul România    Archaeologiae Bruxelles, Culturii participă    Consilium rue Champ și din anul    (EAC) du Roi 37 Cultelor 200250. Federația 372 2000 2005 Ministerul România    Internațională Elizabeth Culturii participă    a Consiliilor St., Surry și Cultelor, din anul    Artelor și a Hills, Administrația 2005    Agențiilor Sydney, Fondului    Culturale (IFACCA) Australia Cultural                                                Național51. Rețeaua Europeană Bruxelles 2004 2007 Consiliul România    a Consiliilor Superior al participă    Judiciare Magistraturii din anul    (RECJ) 200752. Rețeaua Europeană Bruxelles 2003 2007 Institutul România    de Formare Național al participă    Judiciară Magistraturii din anul    (EJTN) 200753. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Institutul România    de Statistică Național de participă,    (CSTAT) Statistică începând                                                coordonează cu anul 2010,                                                colaborarea cu statut de                                                României observator                                                cu OCDE pe permanent,                                                domeniul la                                                statisticii activitatea                                                                Comitetului                                                                pentru                                                                Statistică54. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Ministerul România    pentru Agricultură Agriculturii participă,    (CoAg) și începând                                                Dezvoltării cu anul 2010,                                                Rurale ca observator                                                                permanent55. Rețeaua Europeană Haga 1995 2001 Institutul România    a Institutelor de Național de participă    Științe Expertize din anul    Criminalistice Criminalistice 2001    (ENFSI)56. Conferința 2011 2011 Curtea România    Mondială a Constituțională participă    Justiției a României din anul    Constituționale 201157. Rețeaua Euro-Arabă Amman 2010 2010 Institutul România    de Formare Național al participă din    Judiciară Magistraturii 2010    (REAFJ)58. Forumul 1998 2004 Oficiul România    European al Național participă    Registrelor al Registrului din anul    Comerțului Comerțului 2004    (ECRF)59. Forumul Auckland, 2003 2010 Oficiul România    Registrelor Noua Național al participă    Comerțului Zeelandă Registrului din anul    - CRF Comerțului 201060. Asociația Pontefract, 1995 2009 Oficiul România    Internațională Anglia Național al participă    a Registrului din anul    Reglementatorilor Comerțului 2009.    de    Insolvență    - IAIR61. Registrul Roma, 1992 2012 Oficiul România    European al Italia Național participă    Comerțului al din anul   (European Registrului 2011    Business Comerțului    Register -    EBR)62. Academia Muenchendorfer 2010 2010 Ministerul România    Internațională Strasse 2, Justiției participă    Anticorupție 2361, din anul                       Laxenburg, 2010                       Austria63. Organizația Haga, Olanda 2010 2011 Administrația România    Europeană a Națională participă    Serviciilor a din anul    Penitenciare Penitenciarelor 2011    și    Corecționale -    EuroPris64. Asociația Place du 1983 2012 Înalta Curte România    Internațională Palais - de Casație participă    a Înaltei Royal 75100 și Justiție din anul    Jurisdicții Paris 01, 2012    Administrative SP-Franța    (AIHJA)65. OCDE - Comitetul Paris 1961 2006 Consiliul România    de Concurență Concurenței participă                                                                începând cu                                                                anul 2006                                                                la lucrările                                                                Comitetului                                                                de Concurență66. EQUINET Rețeaua Bruxelles 2007 2007 Consiliul Decizia    Europeană a Național conducerii    Organismelor pentru Consiliului    Naționale de Combaterea de aprobare    Egalitate Discriminării a aderării                                                                la rețea67. Rețeaua Europeană Varșovia, 2005 2014 Ministerul România    pentru Memorie Polonia Culturii participă din    și Solidaritate anul 2014    (REMS)68. Rețeaua Berlin, 2008 2015 Ministerul România    Traduki Germania Culturii participă din                                                                anul 201569. Fondul de pensii Haga 1893 1991 Ministerul România participă    al Conferinței de Justiției din anul 1991 la    la Haga de Drept lucrările Comisiei,    Internațional devenind parte la    Privat 10 instrumente ale                                                                acestei Comisii care                                                                se aplică în relația                                                                dintre România și                                                                celelalte state                                                                semnatare.70. OCDE - Paris 1961 2006 Departamentul În cadrul    Comitetul pentru acestei    pentru Investiții organizații    Investiții Străine și România are    sesiune Parteneriat calitatea de    lărgită Public-Privat asociat.71. Rețeaua de 2008 2009 Ministerul România participă    cooperare Justiției din anul 2009.    legislativă    între ministerele    justiției din    statele membre    ale Uniunii    Europene72. Asociația Haga 1995 1996 Ministerul România participă    Internațională a Public prin din anul 1996.    Procurorilor (AIP) Parchetul de                                                 pe lângă                                                 Înalta Curte                                                 de Casație și                                                 Justiție73. Directorul de Montreal, 2005 2015 Direcția    Chei Publice al Canada Generală de    Organizației Pașapoarte    Aviației Civile    Internaționale74. Asociația          Geneva          1927 2015 Casa Națională    În cadrul acestei    Internațională a                             de Pensii         organizații    Securității Sociale                          Publice           România are calitatea    - ISSA                                                         de membru afiliat.75. Confederația       Utrecht         1982 1999 Ministerul        România participă    Europeană de                                 Justiției, prin   din anul 1999.    Probațiune                                   Direcția Națională                                                 de Probațiune76. OCDE - Comitetul    Paris          1948 2006 Ministerul        În cadrul acestei    pentru turism                                Turismului        organizații                                                                   România are calitatea                                                                   de «participant» .77. OCDE/Agenția        Paris          1948 2010 Agenția Nucleară  În cadrul acestei    pentru Energie                               și pentru         organizații    Nucleară-Comitetul                           Deșeuri           România are calitatea    pentru gestionarea                           Radioactive       de «participant» .    deșeurilor     radioactive78. OCDE/Agenția        Paris          1948 2010 Agenția Nucleară  În cadrul acestei    pentru Energie                               și pentru         organizații    Nucleară-Comitetul                           Deșeuri           România are calitatea    pentru studii                                Radioactive       de «participant» .    economice și                                                        tehnice privind     energia nucleară     și ciclul     combustibil79. OCDE/Agenția        Paris          1973 2010 Comisia Națională  În cadrul acestei    pentru Energie                               pentru Controlul   organizații     Nucleară-Comitetul                           Activităților și   România are calitatea    pentru securitatea                           Nucleare (CNCAN)   de «participant» .    instalațiilor     nucleare80. OCDE/Agenția        Paris          1989 2010 Comisia Națională  În cadrul acestei     pentru Energie                               pentru  Controlul  organizații      Nucleară-Comitetul                           Activităților și   România are calitatea     pentru                                       Nucleare (CNCAN)   de «participant» .    reglementarea     activităților     nucleare81. OCDE/Agenția         Paris         1990 2010 Comisia Națională  În cadrul acestei     pentru Energie                               pentru Controlul   organizații         Nucleară-Comitetul                           Activităților și   România are calitatea    pentru protecția                             Nucleare (CNCAN)   de «participant» .    la radiații și      sănătate publică82. OCDE/Agenția          Paris        2000 2000 Comisia Națională  În cadrul acestei    pentru Energie                               pentru Controlul   organizații    Nucleară - Comitetul                         Activităților și   România are calitatea    pentru legislație                            Nucleare (CNCAN)   de «participant    nucleară                                                        ad-hoc» , fără                                                                    cotizație, deoarece                                                                    acest comitet este                                                                    considerat «comitet                                                                    permanent» al                                                                     Consiliului OCDE.83. OCDE - Comitetul      Paris        1993 2007 Ministerul         În cadrul acestei     pentru IMM-uri                               pentru Mediul de   organizații        și antreprenoriat                            Afaceri, Comerț    România are calitatea    (WPSMEE)                                     și de              de «participant» .                                                   Antreprenoriat 84. Organizația pentru    Paris        1961 2016 Ministerul         România participă    Cooperare și                                 Finanțelor         în calitate de        Dezvoltare Economică                         Publice            asociat cu drepturi    - OCDE - Proiectul                                              depline din anul 2016.    BEPS - Erodarea bazei                                                                     de impozitare și                                                           transferul                                                           profiturilor                                                       85. Consiliul             Londra       1968 2018 Secretariatul       România participă    Internațional pentru                         General             din anul 2017.    pentru Tehnologia                            al Guvernului    Informației în     Administrația     Guvernamentală (ICA)---------------------------------------------------------------------------------------------- (la 30-08-2018, Punctul II din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 27 august 2018 ) III. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale-------------------------------------------------------------------------------                                                Instituția                                                română care                                                coordoneazăNr. Denumirea Anul relațiile cu Explicațiicrt. organizației Sediul Anul aderării organizația                               înfi- României internațională                              ințării respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6------------------------------------------------------------------------------- 1. Federația Interna- 1958 Ministerul Hotărârea condu-    țională de Control Industriilor cerii Academiei    în Automatică Române    (I.F.A.C.) 2. Institutul Natio- Londra 1948 1957 Ministerul Hotărârea condu-    nal de Sudura Industriilor cerii Academiei                                                              Române 3. Uniunea Interna- Morges- 1948 Ministerul Hotărârea condu-    țională pentru Elveția Apelor, Pădu- cerii Academiei    Conservarea Naturii rilor și Române    și Resurselor Sale Protecției    (I.U.C.N.) Mediului 4. Institutul Interna- Roma 1993 Ministerul Aprobare în șe-    țional de Resurse Agriculturii dință de Guvern    Genetice Vegetale și Alimen- din 24 martie                                                tatiei 1993 5. Comisia Interna- Paris 1950 1965 Ministerul Hotărârea condu-    țională de Culturii cerii Academiei    Numismatica Române 6. Organizația Inter- Praga 1968 1970 Ministerul România participă    națională a Sceno- Culturii din anul 1970    grafilor, Tehnicieni-    lor și Arhitecților    de Teatru 7. Federația Interna- Berna 1950 1960 Ministerul România participă    țională de Arta Culturii din anul 1960    Fotografică 8. Societatea Inter- Paris 1923 1923 Ministerul Aprobarea Uniunii    națională de Muzica Culturii compozitorilor și    Contemporană muzicologilor din                                                              anul 1990 9. Uniunea Interna- Nisa 1949 1991 Ministerul România participă    țională a Federa- Culturii din anul 1991    țiilor Grupurilor    Folclorice10. Consiliul Interna- Confelans 1970 1991 Ministerul România participă    țional al Organi- - Franta Culturii din anul 1991    zatiilor de Festi-    valuri Folclorice11. Sistemul interna- Paris 1974 1990 Ministerul Aprobare vice-    național de inre- Culturii prim-ministru din    gistrare a publica- anul 1990    tiilor în serie    (I.S.D.S.)11^1. Agenția Londra 2005 2005 Biblioteca România     Internațională Națională participă     ISBN a României- din                                                Centrul anul                                                Național 2005                                                ISBN-                                                ISSN-CIP11^2. Agenția Berlin 1993 1996 Biblioteca România     Internațională Națională participă     ISMN a României din anul 1996                                                - Centrul                                                Național                                                ISBN-ISSN                                                -CIP12. Consiliul Interna- Bruxelles 1931 1955 Academia Hotărârea condu-    țional al Uniuni- Română cerii Academiei    lor Științifice Române    (I.C.S.U.)13. Uniunea Academică Bruxelles 1919 1929 Academia Hotărârea condu-    Internațională Română cerii Academiei    (I.A.U.) Române14. Uniunea Interna- Rio de 1957 Academia Hotărârea condu-    țională de Matema- Janeiro Română cerii Academiei    tică (I.M.U.) Române15. Uniunea Astrono- Cambridge 1928 1928 Academia Hotărârea condu-    mică Internatio- 1967 Română cerii Academiei    nală (U.A.I.) reafiliere Române16. Comitetul Interna- Paris 1963 Academia Hotărârea condu-    țional pentru Cer- Română cerii Academiei    cetarea Spațiului Române    (C.O.S.P.A.R.)17. Uniunea Internatio- Oxford 1963 Academia România participă    nala de Chimie Română din anul 1963    Pura și Aplicată18. Confederația Inter- Toronto 1992 Academia Hotărârea condu-    națională de Anali- Română cerii Academiei    za Termica (I.C.T.A.) Române19. Uniunea Interna- Paris 1955 1966 Academia Aprobarea M.A.E.    țională de Științe Română nr. 10/8435/28.    Biologice (I.U.B.S.) 07.196720. Federația Europeană Londra 1963 Academia România participă    a Societăților de Română din anul 1963    Biochimie21. Uniunea Interna- Copenhaga 1919 1966 Academia România participă    țională de Geode- Română din anul 1966    zile și Geofizică    (I.U.G.G.)22. Uniunea Interna- Hanovra 1969 Academia România participă    țională de Științe Română din anul 1969    Geologice23. Programul Interna- Stockholm 1991 Academia Hotărârea condu-    țional Geosfera- Română cerii Academiei    Biosfera (Global Române    change)24. Asociația Interna- Oslo 1971 Academia România participă    ționalâ de Științe Română din anul 1971    Politice (I.P.S.A.)25. Asociația Interna- Londra 1970 Academia România participă    țională de Istorie Română din anul 1970    Economică26. Uniunea Interna- Montpellier 1959 Academia Hotărârea condu-    țională de Istorie Frankfurt/ Română cerii Academiei    și Filozofie a Main Române    Științei :    - Divizia de logica,    metodologie și filo-    zofie a științei    - Divizia de istorie    a științei27. Comitetul Interna- Leiden 1965 Academia Hotărârea condu-    țional Permanent al Română cerii Academiei    Lingvistilor Române    (C.I.P.L.)28. Uniunea Interna- New York 1956 Academia Hotărârea condu-    țională de Mecanică Română cerii Academiei    Teoretică și Apli- Române    câtă28^1. Comitetul Cambridge 1958 2008 Academia România a    Științific Română devenit membru    pentru Cercetări asociat în    Antarctice (SCAR) 200829. Comitetul Interna- 1953 Secretariatul România participă    țional al Sportu- de Stat pentru din anul 1953    lui pentru Surzi Handicapați    (C.I.S.S.)30. Comitetul Interna- Olanda 1945 1953 Secretariatul România participă    țional al Șahului de Stat pentru din anul 1953    Tăcut Handicapați31. Organizația Euro- Danemarca 1924 1992 Secretariatul România participă    peana a Sporturilor de Stat pentru din anul 1992    pentru Surzi Handicapați32. Organizația Inter- Moscova 1973 1974 Ministerul Decretul nr. 125/    națională de Cola- Industriilor 1974    borare Economică    și Tehnico-Științi-    fică în Domeniul    Industriei Electro-    tehnice    (INTERELECTRO)33. Asociația de Drept Londra 1967 Ministerul România participă    Internațional Afacerilor din anul 1967                                                Externe-----------------------------------------------------------------------------------------Poziția 28^1 de la pct. III din anexa 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014.  +  Anexa nr. 2EȘALONAREA PLĂȚII COTIZAȚIILOR LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALELA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ  +  Anexa nr. 2.1COTIZAȚIIla organismele internaționale din sistemul O.N.U.------------------------------------------------------------------------------                                                                  Sume propuse                                                                    la platăNr. Organismul internațional Valută în anul 1994crt. (cotizații                                                                   curente plus                                                                     restante)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------                       Ministerul Afacerilor Externe 1. Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.)    - bugetul ordinar $ S.U.A. 2.109.052    - forte O.N.U. de menținere a păcii $ S.U.A. 1.423.203 2. Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare    Industrială (O.N.U.D.I.) $ S.U.A. 16.769                                                   Șilingi austrieci 1.750.280 3. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație,    Știința și Cultura (U.N.E.S.C.O.) $ S.U.A. 898.653               Ministerul Agriculturii și Alimentației 4. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație    și Agricultura (F.A.O.) $ S.U.A. 1.492.601            Ministerul Muncii și Protecției Sociale 5. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Franci elvețieni 934.451             Ministerul Cercetării și Tehnologiei 6. Agenția Internațională pentru Energie Atomică    (A.I.E.A.)    - bugetul ordinar $ S.U.A. 234.599    - contribuție voluntară $ S.U.A. 49.725         Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului 7. Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.) Franci elvețieni 268.824                         Ministerul Turismului 8. Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) $ S.U.A. 62.212                                                        Pesetas 4.455.000                        Ministerul Transporturilor 9. Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.) lire 100.74510. Organizația Aviației Civile Internaționale    (O.A.C.I.) $ S.U.A. 77.920          Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 11. Uniunea Poștală Universală(U.P.U.)           Franci elvețieni    3 unități                                                                   contributive*12. Uniunea Internațională de Telecomunicații    (U.I.T.) Franci elvețieni 175.000                        Ministerul Comerțului13. Acordul General pentru Tarife și Comerț    (G.A.T.T.) Franci elvețieni 464.522                        Ministerul Sănătății14. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) $ S.U.A. 2.443.936-------------------------------------------------------------------------------            Total în echivalent dolari S.U.A. 10.656.012------------------------------------------------------------------------------- Notă
  * Cuantumul cotizației anuale datorate de România este: valoarea unei unități de contribuție CHF x 3 unități.
  Valoarea unei unități de contribuție CHF = valoarea maximă bugetară anuală raportată la numărul total de unități contribuții al Uniunii.
  (la 29-05-2017, Anexa 2.1. a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 2.2COTIZAȚIIla alte organisme internaționale    -------------------------------------------------------------------------------                                                                       Sume propuse                                                                        la plată    Nr.              Organismul internațional             Valută       în anul 1994    crt.                                                               (cotizații                                                                       curente plus                                                                       restante)    -------------------------------------------------------------------------------     0                           1                           2             3    -------------------------------------------------------------------------------                        Ministerul Afacerilor Externe     1. Comisia Dunării                                Franci elvețieni    186.650     2. Consiliul Europei                              Franci francezi  15.466.758     3. Organizația pentru Interzicerea Armelor        Chimice                                        $ S.U.A.             12.007                                                       Florini olandezi     58.547         4. Uniunea Latină                                 ECU                  10.385     5. Federația Mondială a Asociațiilor pentru        Națiunile Unite (F.M.A.N.U.)                   Franci elvețieni      1.150     6. Academia Diplomatică Internațională            Franci francezi      19.000     7. Asociația de Drept Internațional               $ S.U.A.                300     8. Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea        Discriminării Rasiale                          $ S.U.A.              1.184     9. Convenția contra torturii și a altor        tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau        degradante                                     $ S.U.A.              6.500    10. Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)  Franci francezi      45.000                        Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului     1. Conferința Europeană a Aviației Civile        (C.E.A.C.)                                     Franci francezi      58.390     2. Asociația Internațională Permanentă a Congre-        selor de Navigației (A.I.P.C.N.)               Franci belgieni      45.000     3. Asociația Internațională Permanentă a Congre-        selor Rutiere (A.I.P.C.R.)                     Franci francezi      18.000     4. Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.)         $ S.U.A.              7.500     5. Conferința Europeană a Miniștrilor de        Transporturi (C.E.M.T.)                        Franci francezi      61.453     6. Secretariatul Permanent                        euro                  7.000        al Comisiei Interguvernamentale        TRACECA     7. OCDE - Comitetul        Transporturilor Maritime                       euro                  5.000                       Ministerul Comunicațiilor     1. Conferința Europeană a Administrațiilor de        Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.)            ECU                   2.178                           Ministerul Industriilor     1. Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.) Franci elvețieni    227.148     2. INTERELECTRO - Moscova                         $ S.U.A.             40.000     3. Federația Internațională de Control în        Automatică (I.F.A.C.)                          Franci elvețieni      4.800     4. Institutul Internațional de Sudură             Franci elvețieni     17.380     5. Carta Europeană a Energiei                     ECU                  23.039     6. Confederația Europeană a                       euro                 20.490        Organismelor de Control (CEOC)               Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului     1. Federația Internațională pentru Locuire,        Urbanism și Amenajarea Teritoriului        (F.I.H.U.A.T.)                                 Florini olandezi      5.324                 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului     1. Convenția de la Basel privind controlul        deșeurilor toxice                              $ S.U.A.              4.780     2. Convenția privind zonele umede de importanță        internațională, în special ca habitat al        păsărilor "RAMSAR" 91                          Franci elvețieni      4.228     3. Comisia Internațională a Marilor Baraje        Franci francezi      21.687     4. Convenția de la Viena pentru protejarea        stratului de ozon                              $ S.U.A.                524     5. Protocolul de la Montreal pentru protejarea        stratului de ozon                              $ S.U.A.              5.878     6. Comisia Internațională pentru Exploatarea        Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.)    Franci francezi      80.000     7. Uniunea Internațională pentru Conservarea        Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.)          Franci elvețieni     35.953                    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale     1. Comisia Europeană de Lupta contra Febrei        Aftoase                                        $ S.U.A.             15.600     2. Oficiul Internațional al Epizootiilor          Franci francezi     365.770     3. Oficiul Internațional al Viei și Vinului       Franci francezi     510.944     4. Federația Europeană de Zootehnie               Franci elvețieni     15.000     5. Comisia Internațională pentru Irigații si        Drenaje                                        $ S.U.A.              7.220     6. Societatea Internațională pentru Științe        Horticole                                      Florini olandezi      2.300     7. Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semin-        țelor destinate comerțului internațional       Franci francezi      27.000     8. Organizația Europeană și Mediteraneană        pentru Protecția Plantelor                     Franci francezi     146.000     9. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor        internaționale la fructe și legume proaspete   Franci francezi      86.300    10. Asociația Internațională pentru Controlul        Semințelor (I.S.T.A.)                          Franci elvețieni      4.813    11. Institutul Internațional de Resurse Genetice        Vegetale                                       $ S.U.A.              5.000    12. OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg)     euro                 10.300                          Ministerul Apărării Naționale     1. Asociația Internațională de Semnalizare        Maritimă                                       Franci francezi      29.000     2. Comitetul Internațional de Medicină și        Farmacie Militară                              Franci belgieni      41.600     3. Comisia Internațională de Istorie militară     Franci elvețieni        550                            Ministerul de Interne     1. Interpol                                       Franci elvețieni    138.400     2. Asociația Internațională a Arhivelor        Francofone                                     Franci francezi         500     3. Consiliul Internațional al Arhivelor           $ S.U.A.              1.902     4. Comitetul Tehnic Internațional pentru        Prevenirea și Stingerea Incendiilor            Franci elvețieni      2.180                              Ministerul Culturii     1. Fondul Cultural al Consiliului Europei         Franci francezi     299.460     2. Centrul Internațional de Studii pentru Con-        servarea și Restaurarea Bunurilor        Culturale (I.C.C.R.O.M.)                       $ S.U.A.             10.941     3. Consiliul Internațional al Muzeelor            Franci francezi      46.800     4. Institutul Internațional de Teatru             Franci francezi      13.700     5. Comisia Internațională de Numismatică          Franci elvețieni        400     6. Uniunea Internațională a Marionetiștilor       $ S.U.A.              1.200     7. Consiliul Internațional al Muzicii             $ S.U.A.              1.800     8. Asociația Internațională a Teatrelor pentru        Copii și Tineret                               $ S.U.A.                350     9. Federația Internațională a Asociațiilor de        Bibliotecari                                   Florini olandezi      2.830    10. Asociația Internațională a Teatrelor de        Amatori                                        Coroane daneze        3.200    11. Organizația Internațională a Scenografilor,        Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru        $ S.U.A.                300    12. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial          $ S.U.A.              5.254    13. Consiliul Internațional al Monumentelor și        Siturilor Istorice                             Franci francezi       1.560    14. Federația Internațională de Arta Fotografică   Mărci germane           800    15. Societatea Internațională de Muzică        Contemporană                                   Mărci germane         2.600    16. Uniunea Internațională a Federațiilor        Grupurilor Folclorice                          Franci francezi       2.000    17. Consiliul Internațional al Organizatorilor de        Festivaluri Folclorice                         $ S.U.A.                700    18. Sistemul internațional de înregistrare a        publicațiilor în serie (I.S.D.S.)              Franci francezi      16.758                             Ministerul Finanțelor     1. Asociația Autorităților care Controlează        Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare   $ S.U.A.                250     2. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.)         Franci belgieni     772.000     3. Biroul Internațional pentru Tarife Vamale      Franci belgieni     765.451                             Ministerul Justiției     1. Conferința de la Haga de Drept Internațional        Privat                                             euro          19.370,25     2. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga       Florini olandezi      1.791     3. Institutul Internațional pentru Unificarea        Dreptului Privat (UNIDROIT)                        euro             20.240     4. Academia Interanațională Anticorupție              euro             10.000     5. Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de        Drept Internațional Privat                         euro             25.354     6. Rețeaua de cooperare legislativă între        ministerele justiției din statele membre           euro                650        ale Uniunii Europene                         Biroul Român de Metrologie Legală     1. Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți Franci francezi     215.881     2. Biroul Internațional de Metrologie Legală      Franci francezi      71.240                      Institutul Național de Statistică     1. Institutul Internațional de Statistică         Franci elvețieni        500     2. OCDE - Comitetul de Statistică                 euro                 10.300                       Parlamentul României - Camera Deputaților     1. Uniunea Interparlamentara                      Franci elvețieni     52.637     2. Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru        Securitate și Cooperare în Europa              $ S.U.A.              8.809                       Institutul Român de Standardizare     1. Organizația Internaționala de Standardizare        (I.S.O.)                                       Franci elvețieni    112.500     2. Comitetul European pentru Standardizare în        Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.)                ECU                   7.000     3. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.)   ECU                  12.000     4. Institutul European de Standardizare în        Telecomunicații (E.T.S.I.)                     ECU                   6.780                         Institutul de Fizică Atomică     1. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare        (I.U.C.N.) - Dubna                             $ S.U.A.            381.900     2. Societatea Europeană de Fizică                 Franci elvețieni      4.930     3. Centrul Internațional de Seismologie           $ S.U.A.              1.660                     Institutul Național de Informare și Documentare     1. Federația Internațională de Informare și        Documentare                                    $ S.U.A.                195                                                       Florini olandezi      2.448     2. Centrul Internațional de Informare Științi-        fică și Tehnică (C.I.I.S.T.)                   $ S.U.A.                131                      Oficiul pentru Protecția Consumatorilor     1. Organizația Internațională a Uniunilor de        Consumatori (I.O.C.U.)                         $ S.U.A.              1.000                         Secretariatul de Stat pentru Handicapați     1. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor               $ S.U.A.                400     2. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor              Mărci germane           160     3. Asociația Internațională a Șahului în Braille  Franci elvețieni        300     4. Comitetul Internațional al Sportului pentru        Surzi (C.I.S.S.)                               Coroane daneze        2.075     5. Comitetul Internațional al Sahului Tăcut       Franci elvețieni        240     6. Federația Mondială a Surzilor                  $ S.U.A.              1.000     7. Organizația Europeană a Sportului pentru        Surzi                                          Mărci germane           100                              Academia Română     1. Consiliul Internațional al Uniunilor        Științifice (I.C.S.U.)                         $ S.U.A.              8.728     2. Uniunea Academica Internațională (I.A.U.)      Franci belgieni     100.000     3. Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.)  Franci elvețieni      4.200     4. Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.)    Franci elvețieni      7.385     5. Comitetul Internațional pentru Cercetarea        Spațiului (C.O.S.P.A.R.)                       Franci francezi      58.035     6. Federația Internațională de Astronautică        (I.A.F.)                                       Franci elvețieni      1.300     7. Confederația Internațională de Analiză        Termică (I.C.T.A.)                             $ S.U.A.                 97     8. Uniunea Internațională de Științe Biologice        (I.U.B.S.)                                     Franci francezi      19.210     9. Federația Europeană a Societăților de        Biochimie                                      Mărci germane           280    10. Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.)     $ S.U.A.                750    11. Uniunea Internațională de Geodezie și        Geofizica (I.U.G.G.)                           $ S.U.A.              2.235    12. Uniunea Internațională de Științe Geologice    $ S.U.A.              2.900    13. Programul Internațional Geosfera-Biosferă        (Global change)                                $ S.U.A.              1.000    14. Asociația Internațională de Științe        Economice                                      $ S.U.A.              1.000    15. Asociația Internațională de Științe Politice        (I.P.S.A.)                                     $ S.U.A.                885    16. Asociația Internațională de Istorie        Economică                                      Franci elvețieni        200    17. Federația Internațională a Societăților        de Filozofie                                   Franci elvețieni        400    18. Uniunea Internațională de Istorie și Filozo-        fie a Științei :        - Divizia de logică, metodologie și filozofie          a științei                                   $ S.U.A.                250        - Divizia de istorie a științei                $ S.U.A.                150    19. Uniunea Internațională de Științe Psiholo-        gice (I.U.P. sys)                              $ S.U.A.                200    20. Comitetul Internațional de Științe Istorice        (C.I.S.H.)                                     Franci elvețieni        800    21. Asociația Internațională de Studii Sud-Est        Europene (A.I.E.S.E.E.)                        $ S.U.A.                600    22. Comitetul Internațional Permanent al        Lingviștilor (C.I.P.L.)                        $ S.U.A.                200    23. Uniunea Internațională de Mecanică        Teoretică și Aplicată                          $ S.U.A.              1.419    24. Comitetul Științific pentru Cercetări          dolari        Antarctice (SCAR)                              S.U.A.               15.000                     Consiliul Superior al Magistraturii    1. (RECJ) Rețeaua Europeană a                      euro         echivalentul în       Consiliilor Judiciare                                       euro al sumei de                                                                      15.500 lei la                                                                  data efectuării                                                                       plății                Institutul Național al Magistraturii    1. (EJTN) Rețeaua Europeană                        euro                  4.000       de Formare Judiciară    2. Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară         euro                  5.000       (REAFJ)                Institutul Național de Expertize                        Criminalistice        1. Rețeaua Europeană a Institutelor       de Științe Criminalistice (ENFSI)               euro                  2.500                    Curtea Constituțională a României    1. Conferința Mondială a Justiției                 euro                  1.000       Constituționale                    Oficiul Național al Registrului                          Comerțului    1. Forumul European al Registrelor Comerțului      euro                  4.000    2. Forumul Registrelor Comerțului                  euro                    400    3. Asociația Internațională a Reglementărilor      liră       de Insolvență                                  sterlină               4.000    4. Registrul European al Comerțului                euro                 15.000                    Înalta Curte de Casație și Justiție    1. Asociația Internațională a Înaltelor            euro                    310       Jurisdicții Administrative (AIHJA)                    Administrația Națională a                    Penitenciarelor    1. Organizația Europeană a Serviciilor             euro                  5.000       Penitenciare și Corecționale - EuroPris                    Consiliul Concurenței    1. Organizația pentru Cooperare și                 euro                 10.800       Dezvoltare Economică -       Comitetul de Concurență                    Consiliul Național pentru                Combaterea Discriminării    1. Rețeaua Europeană a Organismelor                euro                   2000       Naționale de Egalitate (EQUINET)                     Ministerul Public    1. Asociația Internațională a Procurorilor (AIP)   euro                  1.500          Secretariatului General al Guvernului    1. Consiliul Internațional pentru Tehnologia       lire                  3.000    Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) sterline                      -------------------------------------------------------------------------------                Total în echivalent dolari S.U.A.                        4.398.062    ------------------------------------------------------------------------------- (la 30-08-2018, Anexa nr. 2.2 a fost completată de Punctul 2, Articolul 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 27 august 2018 )