SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 3 august 2018sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 22 august 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 772 din 3 august 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 22 august 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“.(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013^1 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.^1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352 din 24.12.2013.(3) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.  +  Capitolul II Baza legală  +  Articolul 2Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:a) Programul operațional Capital uman 2014-2020;b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:1. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU)/organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU);2. întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită și atestată ca întreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, și anume:a) societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;b) cooperativă de credit, care funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;c) asociație sau fundație, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;d) casă de ajutor reciproc a salariaților, care funcționează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, republicată;e) casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înființată și care funcționează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare;f) federațiile și uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);g) orice alte categorii de persoane juridice;3. întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate „întreprinderi unice“;4. rata de actualizare - rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web a Comisiei Europene;5. produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013^2;^2 Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.6. prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;7. comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;8. beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere socială care beneficiază, în cadrul unui proiect finanțat prin axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 al POCU, de ajutor de minimis;9. contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU;10. administrator^3 al schemei de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“, administratorii schemei de minimis sunt administratorii de schemă pentru entități ale economiei sociale sau entități juridice din componența administratorilor de schemă pentru entități ale economiei sociale responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis;^3 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.11. administrator al schemei pentru entități ale economiei sociale - persoanele juridice care implementează, singure sau în parteneriat, proiecte cofinanțate prin Programul operațional Capital uman, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi sociale, cu respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“. Administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale pot fi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială“, următoarele categorii:a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;b) alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizați publici și privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale organizații sindicale și organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, organizații neguvernamentale;12. întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;13. întreprindere socială de inserție - întreprinderea socială care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;14. contractul de subvenție - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;15. beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu AM POCU/OI POCU.  +  Capitolul IV Obiectivul schemei  +  Articolul 4Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin către întreprinderi sociale în vederea înființării, consolidării și dezvoltării acestora într-o manieră sustenabilă.  +  Capitolul V Domeniul de aplicare  +  Articolul 5(1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor sociale sprijinite în cadrul obiectivului specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă.“, apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“.(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 a Tratatului CE;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari;d) ajutoarelor acordate destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarelor acordate condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.  +  Capitolul VI Condiții de eligibilitate pentru activități  +  Articolul 6Activitățile eligibile care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor de minimis sunt activitățile care vor fi efectuate de întreprinderile sociale înființate și finanțate conform prevederilor Ghidul solicitantului Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“, aferent Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, coroborat cu încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“.  +  Capitolul VII Condiții de eligibilitate pentru beneficiari  +  Articolul 7(1) Poate beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderea socială constituită conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, cu luarea în considerare a art. 3 alin. (3) din prezenta schemă, care îndeplinește următoarele condiții:a) este legal constituită în România și își desfășoară activitatea în România;b) nu este în stare de insolvență, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nicio restricție asupra activității comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;c) nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare;d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;g) este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;h) nu a fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/Consiliului Concurenței ori al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.(2) Întreprinderile așa cum sunt definite la art. 3 alin. (3), menționate la alin. (1), sunt cele care beneficiază de măsurile prevăzute la art. 6.  +  Capitolul VIII Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică  +  Articolul 8(1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită la art. 3 alin. (3).(2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenționează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.(3) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăși plafonul maxim menționat la alin. (2), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.(4) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.(5) Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanțare pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.(6) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.(7) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(8) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.  +  Capitolul IX Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis  +  Articolul 9(1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanțare nerambursabilă din fonduri comunitare și naționale.(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, stabilește condițiile de eligibilitate și de selecție conform Metodologiei de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU, aprobată de CM POCU, documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, Ghidului solicitantului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“ și selectează beneficiarii de finanțare nerambursabilă.  +  Articolul 10Atribuțiile furnizorului schemei de ajutor de minimis sunt:1. Atribuțiile Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU):a) elaborează Ghidul solicitantului Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“ însoțit de Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“ și lansează apelul de propuneri de proiecte aferent, după avizarea schemei de ajutor de minimis de către Consiliul Concurenței;b) poate delega atribuțiile privind evaluarea și contractarea cererilor de finanțare aferente apelului de propuneri de proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“, precum și implementarea schemei de ajutor de minimis către organismele intermediare regionale pentru POCU;c) are obligația de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condițiilor de acordare. Această atribuție poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;d) are obligația de a păstra evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.2. Atribuțiile organismelor intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU):a) semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de finanțare nerambursabilă, care devin administratori ai schemei de ajutor de minimis;b) are obligația validării respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;c) are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;d) are obligația de a păstra evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis;e) are obligația de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condițiilor de acordare.  +  Articolul 11Atribuțiile administratorilor schemei de ajutor de minimis sunt:a) elaborează criteriile de selecție a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanțate în conformitate cu Ghidul solicitantului Condiții specifice POCU „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“, cu respectarea prevederilor legale comunitare și naționale aplicabile, ținând cont de principiile de transparență și nediscriminare, și le supune aprobării furnizorului schemei de minimis;b) organizează procedura de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanțate în conformitate cu Ghidul solicitantului Condiții specifice POCU „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“, cu respectarea prevederilor legale naționale și comunitare aplicabile. Procedura de selectare a planurilor de afaceri (ale cărei elemente principale au fost evaluate în cadrul cererii de finanțare aprobată la finanțare de către AM POCU/OIR POCU) va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesar a fi depuse în cadrul procesului de selecție, condițiile în care este admisă sau nu completarea documentației, termenul de depunere și soluționare a contestațiilor, alte aspecte relevante;c) are obligația verificării respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și transmite documentele justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;d) după primirea validării de la furnizor conform art. 10 pct. 2 lit. b), semnează cu beneficiarii de ajutor de minimis contractele de subvenție, în baza cărora acordă ajutorul de minimis;e) realizează plata sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate și cu normele legale aplicabile;f) are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;g) are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a informa furnizorul schemei de ajutor de minimis în vederea dispunerii măsurilor care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;h) are obligația de a păstra evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.  +  Articolul 12(1) Drepturile și obligațiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, în condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis și în Ghidul solicitantului Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“;b) pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a implementa planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis și în Ghidul solicitantului condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“;c) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui întreaga valoare a ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă.(2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;b) nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitatului Condiții specifice POCU „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“. Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația menținerii locurilor de muncă nou-create în numărul și pe durata menționate în Ghidul solicitatului Condiții specifice POCU „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“;c) suspendarea sau retragerea, după caz, a atestatului de întreprindere socială sau a mărcii sociale (în cazul întreprinderilor sociale de inserție) în perioada de implementare a planului de afaceri sau în perioada de sustenabilitate stabilită conform Ghidului solicitantului Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“.(3) Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.(4) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenție.(5) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de subvenție, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.(6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei^4 în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condițiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2).^4 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.(7) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.(8) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.(9) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat fiecărei întreprinderi sociale/fiecărui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, este de 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează:a) ajutor de minimis de până la 55.000 euro - minimum 2 locuri de muncă create;b) ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro - minimum 3 locuri de muncă create;c) ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro - minimum 4 locuri de muncă create;d) ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro - minimum 5 locuri de muncă create.(10) Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, în funcție de opțiunea exprimată de beneficiarul finanțării nerambursabile în cererea de finanțare, luând în considerare conținutul planurilor de afaceri aprobate, în acord cu prevederile legale aplicabile. Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a ajutorului de minimis solicitat de către întreprinderea socială.  +  Articolul 13Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare încheiat între furnizorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul finanțării nerambursabile (administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale).  +  Capitolul X Cheltuieli eligibile  +  Articolul 14Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS este următoarea:
   Categorie MySMISSubcategorie MySMISSubcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
  Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis11 - Cheltuieli cu taxe/abonamente/ cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului32 - Cheltuieli cu taxe/abonamente/ cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului- Taxe pentru înființarea de întreprinderi sociale^5
   26 - Cheltuieli cu subvenții/burse/ premii/ajutoare159 - Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)^61. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 1.1. Cheltuieli salariale 1.2. Onorarii/Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați 1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori) 2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite: 2.1. Cheltuieli pentru cazare 2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării) 2.4. Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor 5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
     6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor 10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor 12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor 13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor 15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 15.1. Prelucrare de date 15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice 15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic 15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
  ^5 Cheltuiala aferentă taxelor pentru înființarea de întreprinderi sociale, efectuată înaintea semnării contractului de subvenție, se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenție.^6 Cheltuielile aferente subvențiilor pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat) se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenție, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul finanțării nerambursabile din fonduri europene.
   +  Capitolul XI Durata schemei  +  Articolul 15Prezenta schemă se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 iunie 2022, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plățile să fie efectuate până la data de 31.12.2023 (la 24-12-2020, Articolul 15 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.545 din 22 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1289 din 24 decembrie 2020 )  +  Capitolul XII Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 16(1) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este Programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“.(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 224.408.684,14 euro echivalent în lei, din care finanțarea FSE este de 85%, respectiv 190.747.381,52 euro, iar contribuția națională este de 15%, respectiv 33.661.302,62 euro, echivalent în lei. (la 24-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.545 din 22 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1289 din 24 decembrie 2020 ) (3) Alocarea bugetului pe ani și pe surse de finanțare este următoarea:
  An Total fonduri
  Total Total fonduri publice Contribuție proprie
  Contribuție națională Contribuție comunitară
  Procent Valoare Procent Valoare Procent Valoare
  2018 0,0015%0,0085%0,000%0
  2019 39.200.000,00 15%5.880.000,0085%33.320.000,000%0
  20209.800.000,00 15%1.470.000,0085%8.330.000,000%0
  2021116.939.122,7615%17.540.868,4185%99.398.254,350%0
  202258.469.561,3815%8.770.434,2185%49.699.127,170%0
  (la 24-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.545 din 22 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1289 din 24 decembrie 2020 )
   +  Articolul 17Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 2.453 de întreprinderi sociale. (la 24-12-2020, Articolul 17 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.545 din 22 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1289 din 24 decembrie 2020 )
   +  Capitolul XIII Efecte și beneficii  +  Articolul 18Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obținerea următoarelor efecte și beneficii:a) promovarea antreprenoriatului social în România;b) promovarea integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și accesul la ocuparea forței de muncă.  +  Capitolul XIV Reguli privind transparența  +  Articolul 19(1) Furnizorul/Administratorul schemei de ajutor de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de minimis al acestuia, cu menționarea reglementării comunitare aplicabile.(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital uman, la adresa http://www.fonduri-ue.ro.  +  Capitolul XV Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis, precum și sustenabilitatea măsurilor  +  Articolul 20Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și cu legislația națională și comunitară aplicabilă.  +  Articolul 21(1) Furnizorul are obligația de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării ei în vigoare.(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis (Autoritatea de management pentru POCU, direct sau prin organismele intermediare pentru POCU) are obligația de a încărca în RegAS contractele de subvenție, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligații de rambursare și rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.(3) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat^7, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.^7 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.(4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(5) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenței valori estimative.(6) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările, se raportează Consiliului Concurenței până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.  +  Articolul 22Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.  +  Articolul 23Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligația de a pune la dispoziția furnizorului/administratorului de ajutor de minimis, în formatul și în termenul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.  +  Articolul 24(1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.(2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum și la oricare modificare adusă măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.  +  Capitolul XVI Recuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 25(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei de ajutor de minimis, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor de minimis elaborează metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.-----