LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 27 decembrie 1999  Notă
  Potrivit art. IV alin. (3) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 15 decembrie 2023, în anul 2024, serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune, republicată, nu finanțează din fondurile alocate de la bugetul de stat acordarea pentru angajații proprii de bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu plătesc premii sau ore suplimentare din aceste fonduri.
  Potrivit art. IV alin. (5), prin excepție de la prevederile de mai sus, se pot acorda tichetele de masă a căror valoare se plafonează la nivelul lunii decembrie 2022.
  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 124 din 22 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 22 iunie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 41 din 17 iunie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994 și a mai fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89 din 24 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997 (aprobată prin Legea nr. 69 din 2 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 7 aprilie 1998).  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Se înființează Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes național, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române.  +  Articolul 2Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt persoane juridice, au sediul în municipiul București și își desfășoară activitatea sub controlul Parlamentului, în condițiile prezentei legi și în conformitate cu convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 3(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au obligația să asigure, prin întreaga lor activitate, pluralismul, libera exprimare a ideilor și opiniilor, libera comunicare a informațiilor, precum și informarea corecta a opiniei publice.(2) Conținutul programelor Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune trebuie să răspundă standardelor profesionale în materie.  +  Articolul 4(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educație, divertisment, sunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, imparțial, realitățile vieții social-politice și economice interne și internaționale, să asigure informarea corecta a cetățenilor asupra treburilor publice, să promoveze, cu competență și exigență, valorile limbii române, ale creației autentice culturale, științifice, naționale și universale, ale minorităților naționale, precum și valorile democratice, civice, morale și sportive, să militeze pentru unitatea națională și independenta tarii, pentru cultivarea demnității umane, a adevărului și justiției.(2) În îndeplinirea atribuțiilor pe care le au, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune trebuie să respecte principiile ordinii constituționale din România.  +  Articolul 5(1) Programele Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune nu trebuie să servească sub nici un motiv ca mijloace de defăimare a tarii și a națiunii, să nu indemne la război de agresiune, la ura națională, rasială, de clasa sau religioasă, să nu incite la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publică, să nu propage manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.(2) Emisiunile care, prin conținutul lor, amenința dezvoltarea psihomorală sau fizica a copiilor și a tinerilor nu vor fi difuzate între orele 5,00-24,00.(3) Minorii cu comportament deficitar sau persoanele prezumate că au săvârșit încălcări ale legii vor putea fi prezentate astfel încât imaginile să nu permită identificarea lor. Exploatarea vizuala a deficiențelor psihosomatice ale persoanelor prezentate în emisiunile de televiziune este interzisă.(4) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune trebuie să rezerve o parte din spațiul de emisie partidelor politice reprezentate în Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depăși o sutime din întregul timp de emisie săptămânal. Repartizarea timpului de emisie pe partide politice se face în raport cu ponderea reprezentanților acestora în Parlament, luându-se în calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv pentru reprezentanții minorităților naționale.(5) Programele nu trebuie să prejudicieze demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.  +  Articolul 6(1) Difuzarea reclamelor de către serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se poate face numai prin contract încheiat cu beneficiarul reclamei, producătorul programului publicitar sau reprezentanții autorizați ai acestora, în condițiile stabilite prin Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Nerespectarea prevederilor legale privind realizarea publicității în cadrul programelor de radiodifuziune și de televiziune se sancționează potrivit Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-07-2022, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Articolul IV din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 )  +  Articolul 7(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor promova și vor încuraja difuzarea de creații audiovizuale românești.(2) În termen de cel mult 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor rezerva creațiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul căruia nu vor intra emisiunile informative și sportive, jocurile, publicitatea și serviciile de teletext.(3) Din creația europeană difuzată cel puțin 30% va fi creație românească, inclusiv creații specifice minorităților naționale.(4) Din creația românească cel puțin 35% va fi creație culturală.(5) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor rezerva, în condițiile alin. (2)-(4), cel puțin 10% din timpul lor de emisie creațiilor realizate de producătorii independenți, din țara sau din străinătate.(6) Aplicarea prevederilor alin. (2)-(5) se va face treptat, în etape ale căror termene vor fi stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului.  +  Articolul 8(1) Autonomia și independenta editorială a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerințe ale autorităților publice, precum și de influentele oricăror partide, formațiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale și economice sau grupuri de presiune.(2) Nu constituie ingerințe aplicarea normelor obligatorii stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului, în condițiile Legii audiovizualului nr. 48/1992.(3) Rețelele și echipamentele de comunicații, care constituie suport tehnic pentru transmiterea programelor naționale ale serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune, sunt puse la dispoziție Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, pe întreaga perioada de difuzare, pe baza de contract.  +  Articolul 9Serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune sunt obligate să transmită, cu prioritate și în mod gratuit, comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, Președintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii sau de la Guvern.  +  Articolul 10(1) Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se afla, pe toată durata contractului de muncă, sub protecția prezentei legi.(2) Categoriile de persoane care se bucura de statutul ziaristului de radiodifuziune și, respectiv, de statutul ziaristului de televiziune, pe toată durata contractului de muncă, se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei societăți.(3) Statutele cuprinzând drepturile și obligațiile ziariștilor vor fi elaborate de o comisie paritară, formată din membri ai fiecărui consiliu de administrație și din delegați ai plenului realizatorilor de emisiuni de radio și de televiziune, și vor fi aprobate de consiliile de administrație ale societăților pe baza avizului comisiilor parlamentare de resort.(4) Comisia își alege un președinte, iar în cazul în care acesta nu este ales în termen de 15 zile, el va fi desemnat de comisiile parlamentare de specialitate reunite.(5) Statutele vor cuprinde în mod obligatoriu norme care să garanteze:a) apărarea ziariștilor și a celorlalți realizatori de emisiuni față de încercările de a li se știrbi independenta profesională și de a li se leza drepturile;b) participarea la luarea deciziilor care privesc statutele ziariștilor și ale celorlalți realizatori de emisiuni;c) ascultarea persoanei în cauza, în situația în care urmează să îi fie aplicate sancțiuni prevăzute de lege sau de statut;d) exercitarea profesiei de ziarist și de realizator de emisiuni în condiții de răspundere profesională, morala sau juridică, după caz;e) soluționarea divergențelor privitoare la aplicarea statutului de către o instanță internă de arbitraj.  +  Articolul 11(1) În sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoana care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directa și cu conținut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele două societăți vor nominaliza funcțiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat.(2) Pe durata angajării personalul prevăzut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita alte funcții, cu excepția celor didactice, decât cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.  +  Articolul 12(1) Creația audiovizuala urmează regimul general al legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe.(2) Materialele create în calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborării sau realizării de emisiuni ori de programe, pot fi folosite în afară societății numai cu aprobarea scrisă a persoanelor autorizate din serviciul public respectiv.  +  Articolul 13(1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 11 nu poate face parte din partide sau din alte formațiuni politice și este obligat să păstreze echidistantă politică în întreaga sa activitate profesională, asigurând respectarea diversității de opinii.(2) Salariații prevăzuți la alin. (1) nu pot face parte din conducerea altor societăți de radiodifuziune sau de televiziune și nici nu pot cumula funcții de execuție în cadrul acestora.(3) Salariații prevăzuți la alin. (1) pot colabora la alte societăți de radiodifuziune sau de televiziune numai cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.(4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcție.(5) Dacă prin nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) s-a cauzat o paguba societății în care lucrează, salariatul va fi obligat la repararea acesteia potrivit legii.(6) Modul în care vor fi aduse la îndeplinire dispozițiile prezentului articol va fi prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei societăți.  +  Articolul 14(1) Știrile și informațiile trebuie difuzate în mod fidel, iar comentarea lor trebuie făcută cu obiectivitate, fără nici o influenta din partea autorităților publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice.(2) Știrile și informațiile care urmează să fie difuzate sub forma de texte sau imagini trebuie să fie verificate. Sensul lor nu trebuie să fie deformat sau fabricat prin modul de formulare, titluri sau comentarii.(3) Răspunderea pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștința publică revine, după caz, în condițiile legii, realizatorului de emisiuni sau de programe, autorului, precum și serviciului public de radiodifuziune, respectiv de televiziune.(4) Știrile sau informațiile difuzate, care, ulterior, se dovedesc inexacte, trebuie rectificate în condiții similare difuzării.(5) Difuzarea unor informații prin care se lezează drepturile sau interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice îi da dreptul acesteia să ceara redacției de specialitate rectificarea lor, care trebuie să aibă loc în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.(6) În caz de refuz, persoana care se considera vătămată într-un drept sau interes legitim poate cere directorului general al societății, în cel mult 6 zile după expirarea termenului de la alin. (5), acordarea dreptului la replica.(7) Dreptul la replica va fi difuzat în cadrul aceleiași emisiuni și la aceeași ora la care dreptul sau interesul legitim al persoanei a fost lezat, în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei în cauza.(8) Răspunderea pentru difuzarea rectificării aparține conducătorului redacției în cauza, iar răspunderea pentru acordarea dreptului la replica revine directorului general al societății.(9) Nedifuzarea rectificării și neacordarea dreptului la replica pot face obiectul sesizării instanțelor judecătorești.(10) Celelalte cazuri privind dreptul la replica se exercita conform normelor obligatorii*) stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României.(11) Caracterul confidențial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege.(12) Dezvăluirea acestor surse, motivată prin încălcarea interesului public, poate fi făcută numai în baza dispoziției emise de o instanță judecătorească.(13) În exercitarea atribuțiilor profesionale de către ziariști și alți realizatori de emisiuni, informațiile nu pot fi obținute decât prin mijloace legale și morale, iar utilizarea acestora nu poate fi făcută în scop personal. Notă
  *) Normele obligatorii au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 decembrie 1993.
   +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 15Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au, fiecare după profilul sau, ca obiect de activitate:a) realizarea programelor de radiodifuziune sau de televiziune în limba română, în limbile minorităților naționale sau în alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ și de divertisment;b) difuzarea programelor prin stații de emisie și linii pentru transmiterea programelor, aflate în proprietate, sau prin închirierea rețelelor de telecomunicații audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice;c) organizarea și realizarea, în studiourile proprii sau în colaborare cu alți parteneri interni sau externi, de programe radiofonice, de televiziune, înregistrări pe discuri, pe suport magnetic, filme artistice de televiziune, seriale de televiziune, filme documentar-științifice, necesare programelor proprii și pentru schimb cu organizații similare din țara și din străinătate sau pentru valorificare;d) desfășurarea activității de impresariat pentru propriile formații artistice, organizarea de concerte, festivaluri și spectacole cu public, precum și concursuri cu formații artistice proprii sau în colaborare cu alți artiști, inclusiv concursuri și jocuri de inteligenta sau de noroc, încheierea de contracte cu artiști și impresari români sau străini, pentru emisiunile, concertele și spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii și efectuând încasări în condițiile legii;e) realizarea de activități publicitare prin emisiunile și publicațiile proprii, pentru beneficiari din țara și din străinătate;f) organizarea activității de documentare în problemele specifice, editarea și transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare și a altor publicații legate de activitatea radiofonică și de televiziune;g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios și patriotic, în colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat și persoane fizice;h) efectuarea activității de cercetare și proiectare, precum și de lucrări specifice tehnicii audio și video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din țara sau din străinătate, urmărirea rezultatelor cercetării științifice și valorificarea acestora în condițiile legii, promovarea progresului tehnic și științific în activitatea societății;i) efectuarea direct, în condițiile legii, în domeniul de activitate, de operațiuni de comerț exterior și de plăți în lei și în valuta;j) organizarea coproducțiilor cu parteneri externi în domeniul unor programe radiofonice și de televiziune și realizarea producției, prelucrării, schimbului, exportului și importului de filme ori programe pentru programele de televiziune sau de radiodifuziune, după caz;k) reprezentarea în relațiile cu organismele internaționale de profil la care România este parte, încheierea convențiilor și stabilirea relațiilor de colaborare cu organizațiile de radiodifuziune și de televiziune din alte țări;l) realizarea și trimiterea în străinătate, în vederea difuzării, potrivit acordurilor încheiate cu organizații similare, a programelor radiofonice, de televiziune și film;m) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni și de corespondenți cu organizații de radiodifuziune și de televiziune din alte țări, oferind posibilitatea unei informări reciproce directe asupra realităților din România și din țările respective;n) păstrarea și arhivarea înregistrărilor audiovizuale și a documentelor care prezintă interes pentru patrimoniul național; perioadele de păstrare și condițiile de arhivare și de acces la înregistrările și documentele arhivate se vor stabili prin regulamentele de organizare și funcționare a celor două societăți, în condițiile legii;o) orice alte activități stabilite potrivit legii.  +  Articolul 16(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune elaborează și transmit spre difuzare programe în limba română și în alte limbi, adresate ascultătorilor și telespectatorilor din întreaga lume, pentru a promova imaginea României și politica sa internă și externă.(2) În acest scop, în cadrul Societății Române de Radiodifuziune și al Societății Române de Televiziune funcționează departamente de emisiuni pentru străinătate.  +  Articolul 17Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au următoarele drepturi:a) să utilizeze rețelele proprii de emițătoare și relee, precum și cele puse la dispoziție prin închiriere;b) să transmită sau să înregistreze, fără plata, dezbateri publice ale autorităților publice, mitinguri, demonstrații, manifestații și alte evenimente sau acțiuni la care accesul publicului este neîngrădit. Transmiterea radiofonică ori prin televiziune sau înregistrarea în vederea transmisiei, fără plata, a operelor de orice fel din sălile de spectacol sau din locurile publice în care acestea sunt reprezentate, executate sau expuse, precum și a manifestărilor culturale, artistice și sportive se poate face în scop informativ numai o singura data, cu o durata de cel mult 3 minute, cu condiția respectării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;c) să înregistreze și să folosească în programele lor creațiile culturale din toate domeniile, cu respectarea legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;d) să stabilească, în condițiile legii, prețurile și tarifele în lei și în valuta pentru activitățile și serviciile pe care le prestează, în domeniul specific al activității pe care o desfășoară, cu excepția taxelor de abonament;e) să organizeze rețele proprii de corespondenți în țara și în străinătate.  +  Capitolul III Organizare și funcționare  +  Articolul 18(1) Conducerea serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune, în cadrul fiecărei societăți, este asigurată de:a) consiliul de administrație;b) directorul general;c) comitetul director.(2) Consiliul de administrație se organizează pentru fiecare societate și este compus din 13 persoane, dintre care una îndeplinește funcția de președinte.(3) Președintele consiliului de administrație este directorul general al societății.(4) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare.  +  Articolul 19(1) Membrii Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune, sunt desemnați prin votul majorității deputaților și senatorilor în ședința comuna a celor două Camere.(2) Listele de candidați se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, după cum urmează:a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configurației politice și ponderii lor în Parlament;b) Președintele României, pentru un loc;c) Guvernul, pentru un loc;d) personalul angajat al fiecărei societăți desemnează, prin vot secret, candidații pentru două locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societății respective;e) grupurile parlamentare ale minorităților naționale, pentru un loc.(3) Propunerile făcute vor nominaliza candidatul pentru postul de titular, precum și candidatul pentru postul de supleant și se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de numire.(4) Birourile permanente ale celor două Camere înaintează listele de candidați comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii acestora în ședința comuna.(5) În urma audierii, comisiile permanente de specialitate vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în ședința Camerei Deputaților și a Senatului, însoțit de câte o lista de candidați propuși pentru posturile de titulari și de câte o lista de candidați propuși pentru posturile de supleanți, dar nu mai puțin de 9 pentru fiecare societate în parte, conform structurii prevăzute la alin. (2). În situația în care nu s-au făcut propunerile în termenul prevăzut la alin. (3), consiliul de administrație funcționează valabil în componenta a cel puțin 9 membri validați.(6) Listele de candidați se supun în întregime votului în ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului și se aprobă cu votul majorității deputaților și senatorilor. Votul este secret și se exprima cu bile.(7) Președintele Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune, se numește de către Parlament, în ședința comuna, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere și de vot prevăzute în acest articol. În vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, în termen de 7 zile, candidatul recomandat de către membrii titulari ai consiliilor de administrație. Audierea candidatului se face de către comisii, în prezența membrilor consiliului de administrație respectiv.  +  Articolul 20(1) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioada de 4 ani.(2) Membrii Parlamentului și ai Guvernului nu pot face parte din consiliile de administrație ale celor două societăți.(3) Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor două Camere pot propune, cu votul majorității membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricărui membru al consiliului de administrație, a cărui activitate este necorespunzătoare. Parlamentul decide prin votul majorității. Locul devenit vacant în acest mod sau din orice alt motiv se ocupa de către supleantul titularului.(4) În cazul în care locul vacant nu poate fi ocupat de supleant, cei prevăzuți la art. 19 alin. (2) vor face o propunere de înlocuire, care urmează să fie supusă votului, în condițiile în care s-a făcut numirea inițială. Mandatul membrilor astfel numiți expira o data cu mandatul întregului consiliu de administrație.(5) Locurile vacante în consiliul de administrație al fiecărei societăți sunt anunțate public în termen de 15 zile.  +  Articolul 21(1) În situația în care procedura de numire a consiliului de administrație nu este definitivată de către Parlament în decursul legislaturii în care a fost declanșată, după constituirea noului Parlament aceasta se va relua.(2) Dacă, din cauza situației prevăzute la alin. (1), consiliul de administrație căruia îi expira mandatul nu poate fi înlocuit, acestuia i se prelungește mandatul până la numirea noului consiliu de administrație.(3) Când situația prevăzută la alin. (1) intervine într-un moment în care, din diferite motive, nu exista nici consiliu de administrație, nici președinte legal numit, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numește un director interimar, cu mandat bine definit.(4) Prelungirea mandatului sau durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.  +  Articolul 22Președintele și membrii consiliului de administrație depun în fața Parlamentului următorul jurământ: "Jur să respect Constituția și legile tarii, să apar interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"  +  Articolul 23(1) Membrii consiliului de administrație, care au calitatea de salariați ai Societății Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societății Române de Televiziune, își păstrează toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta calitate, mai puțin dreptul de a deține în același timp și funcții de conducere în societatea respectiva.(2) Directorul general al Societății Române de Radiodifuziune, precum și directorul general al Societății Române de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat funcției de ministru.(3) Ceilalți membri ai Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune și, respectiv, al Societății Române de Televiziune primesc, lunar, o indemnizație reprezentând 25% din salariul brut lunar al directorului general al societății respective. Membrii consiliului de administrație au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor de transport și de cazare, ocazionate de participarea la ședințele consiliului de administrație.(4) Membrii consiliului de administrație și membrii comitetului director nu pot face parte din consiliul de administrație al unei societăți comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului și nu pot participa la societăți comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune întreține relații de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 24(1) Consiliul de administrație se întrunește lunar și ori de câte ori interesele societății o impun.(2) Consiliul de administrație este convocat de președinte, care propune ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 25Pentru adoptarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiza colaboratori externi.  +  Articolul 26(1) Lucrările consiliului de administrație sunt conduse de președinte, iar în lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului, dacă a fost desemnat de președinte, sau de cel mai în vârsta membru al consiliului.(2) Consiliul de administrație lucrează legal în prezența majorității membrilor săi, iar hotărârile se adopta cu votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul total al membrilor acestuia. Neîntrunirea cvorumului duce la reprogramarea ședinței, în cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.(3) În cazul neîntrunirii consiliului de administrație la termenul prevăzut la alineatul precedent, președintele acestuia va informa comisiile pentru cultura, arta și mijloace de informare în masa ale celor două Camere asupra situației create. După analizarea sesizării, comisiile reunite pot propune plenului Parlamentului înlocuirea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administrație sau dizolvarea acestuia. Propunerile comisiilor vor fi aduse la cunoștința birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 24 de ore de la data deciziei, iar în caz de dizolvare, Parlamentul va numi în termen de 60 de zile noul consiliu de administrație.(4) Președintele consiliului de administrație dizolvat rămâne în funcția de director general până la numirea noului consiliu de administrație sau până la numirea unui director general interimar.  +  Articolul 27Consiliul de administrație are următoarele atribuții:a) aprobă concepția de dezvoltare a societății și normele privitoare la strategia și structura programelor; supraveghează respectarea modului în care societatea își îndeplinește obligațiile asumate în schema de programe și în licența de emisie eliberată de Consiliul Național al Audiovizualului;b) aprobă structura organizatorică a societății, precum și restructurările economice și de personal necesare pentru funcționarea eficienta a societății;c) aprobă condițiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director;d) aprobă reglementări detaliate pentru a preciza funcțiile serviciului public, prevăzute în aceasta lege și în reglementările internaționale;e) aprobă proiectul bugetului și urmărește execuția acestuia; repartizează bugetele unităților funcționale autonome, după aprobare;f) aprobă bilanțul și contul de profit și pierderi, anuale, le înaintează organelor prevăzute de lege și le face publice;g) aproba, potrivit competenței, investițiile ce urmează să se realizeze de către societate;h) stabilește, în condițiile legii, măsuri de extindere sau de restrângere a activității societății, de înființare sau de desființare a unor activități funcționale autonome;i) aprobă componenta comitetelor directoare ale unităților din structura;j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;k) prezintă Ministerului Finanțelor propuneri de subvenții pentru a fi incluse în bugetul de stat, în vederea aprobării de către Parlament;l) aprobă volumul maxim al creditelor bancare;m) aprobă propunerile de modificare a bugetului în limitele veniturilor proprii;n) aprobă competențele structurilor organizatorice ale societății privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investiții, tranzacții financiare și comerciale, închirieri de bunuri mobile sau imobile, în condițiile legii;o) analizează rapoartele curente privind activitatea societății și aprobă măsuri pentru desfășurarea activității viitoare;p) aprobă condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor și a bunurilor, stabilite împreună cu Ministerul de Interne;q) aprobă propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activități cu alte societăți cu capital român sau străin, de închiriere a unor spații de emisie pe canalele de radio sau de televiziune;r) aprobă propunerile de reprezentare a societăților naționale de radiodifuziune și, respectiv, de televiziune, în relațiile cu organismele internaționale, precum și cele privitoare la încheierea convențiilor și la stabilirea relațiilor de colaborare cu organisme similare din alte țări;s) aprobă propunerile de vânzări și concesionari, potrivit legii;t) aprobă măsurile de respectare a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;u) prezintă raportul anual către Parlament și orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere;v) exercita orice alte atribuții care îi revin potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.  +  Articolul 28Directorul general are următoarele atribuții și răspunderi:a) asigura, împreună cu comitetul director, conducerea curenta a societății;b) dispune, controlează și răspunde de executarea hotărârilor consiliului de administrație, precum și a convențiilor încheiate de societate;c) aproba, la propunerea comitetului director, normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru exploatarea, întreținerea, siguranța în funcționare și utilizarea rețelelor proprii de emițătoare și relee, a echipamentelor din dotare, proiectarea și repararea construcțiilor și a tuturor utilajelor din dotarea societății, precum și pentru operațiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea și perfecționarea personalului;d) aprobă angajarea și concedierea personalului societății și numește șefii departamentelor și conducătorii unităților direct subordonate, după concurs, în condițiile legii;e) aproba, în condițiile legii, angajarea de specialiști, pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări și altele asemenea, necesare societății;f) aprobă participarea și mandatul delegațiilor la reuniuni interne sau internaționale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru societate;g) exercita orice alte atribuții care îi revin din prevederile legale și din regulamentul de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație și aprobă orice alte măsuri privind activitatea societății.  +  Articolul 29Directorul general reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune în raporturile cu celelalte organe și organizațiile din țară, precum și în relațiile internaționale și participa, cu aprobarea și mandatul date de consiliul de administrație, la reuniunile internaționale.  +  Articolul 30(1) Directorul general poate delega atribuțiile sale personalului din subordine, cu excepția atribuțiilor prevăzute la art. 28 lit. c) și d).(2) Directorul general interimar are atribuțiile prevăzute la art. 28-30. Numirile și angajările efectuate de directorul general interimar se fac pe perioade determinate, până la limita mandatului acestuia.  +  Articolul 31Comitetul director al Societății Române de Radiodifuziune și, respectiv, al Societății Române de Televiziune este compus din directorul general și din maximum 7 membri, își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare și are următoarele atribuții:a) pune în execuție hotărârile și deciziile consiliului de administrație;b) elaborează și propune spre aprobare consiliului de administrație strategia de program;c) avizează documentele care se supun hotărârii consiliului de administrație;d) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natura și a tranzacțiilor comerciale și financiare, în limita competențelor aprobate de consiliul de administrație;e) avizează proiectele de norme, normative, regulamente și instrucțiuni, care se supun aprobării directorului general;f) avizează normele de muncă, normativele de personal, funcțiile și meseriile necesare, care se aprobă de consiliul de administrație;g) asigură respectarea dispozițiilor legale privind paza bunurilor;h) asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului;i) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.  +  Articolul 32(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pot avea în structura lor studiouri teritoriale și alte unități funcționale autonome fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului specific de activitate, cărora li se acordă competențe în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum și delegare în probleme juridice.(2) Studiourilor teritoriale li se atribuie frecvente cu acoperire zonala, în condițiile legii.(3) Coordonarea activității studiourilor teritoriale în cadrul celor două societăți se va realiza de către departamentele distincte aparținând fiecărei societăți în parte.(4) Unitățile funcționale autonome, prevăzute la alin. (1), sunt ordonatori secundari de credite și au dreptul să realizeze venituri proprii pentru susținerea și dezvoltarea activității.  +  Articolul 33Conducerile unităților funcționale autonome, inclusiv ale studiourilor teritoriale, răspund în fața consiliului de administrație al societății respective de îndeplinirea tuturor atribuțiilor încredințate de acesta prin hotărâri, regulamente și decizii de delegare.  +  Articolul 34Atribuțiile departamentelor, direcțiilor și ale celorlalte compartimente, precum și ale unităților autonome componente se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliile de administrație ale celor două societăți.  +  Articolul 35(1) Conducerea studiourilor teritoriale și a celorlalte unități funcționale autonome este asigurată de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administrație al societății respective, în limitele competențelor care le-au fost delegate.(2) Dacă studiourile teritoriale au și emisiuni în limbile minorităților naționale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanți ai realizatorilor acestor emisiuni.  +  Articolul 36(1) Salariile de bază și celelalte drepturi de personal pentru salariații Societății Române de Radiodifuziune și ai Societății Române de Televiziune se negociază prin contracte colective și individuale de muncă, încheiate în condițiile legii.(2) Salariile se compensează și se indexează cu procentul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru regiile autonome și societățile comerciale, în raport cu posibilitățile financiare ale fiecărei societăți.  +  Capitolul IV Activitatea financiară  +  Articolul 37(1) Patrimoniul Societății Române de Radiodifuziune, precum și cel al Societății Române de Televiziune se preiau de la Radioteleviziunea Română pe baza de protocol ce se va încheia în termen de 30 de zile de la numirea consiliului de administrație, potrivit bilanțului special încheiat.(2) Clădirile, spațiile și terenurile proprietate de stat, care sunt în prezent utilizate de Radiodifuziune, Televiziune și studiourile teritoriale, precum și alte bunuri aflate în folosință, cu titlu legal, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, trec în folosința și în administrarea Societății Române de Radiodifuziune sau, după caz, ale Societății Române de Televiziune.(3) Bunurilor prevăzute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural național, li se aplica legislația națională din domeniu.  +  Articolul 38(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, fiecare în parte, administrează bunurile din patrimoniul lor sau, după caz, dispun de acestea sub control parlamentar.(2) Programele 1 și 2 ale Televiziunii Române, precum și programele Radiodifuziunii Române, existente la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, se constituie în servicii publice, ca posturi naționale de radiodifuziune și de televiziune.  +  Articolul 39(1) Sursele financiare ale celor două societăți se constituie din alocații de la bugetul de stat, din venituri proprii și din alte surse.(2) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al Societății Române de Radiodifuziune și cel al Societății Române de Televiziune au calitatea de ordonatori principali de credite bugetare, în condițiile legii.(3) Activitatea financiară a Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune se desfășoară pe baza bugetelor proprii.(4) Conturile de execuție a bugetelor celor două societăți vor fi prezentate Parlamentului o data cu rapoartele anuale, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta și mijloace de informare în masa, precum și al celor pentru buget, finanțe, reunite, ale celor două Camere ale Parlamentului și vor fi date publicității.(5) Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administrație poate hotărî utilizarea unor sume pentru dotări și retehnologizare.  +  Articolul 40Veniturile proprii ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune provin, după caz, din:a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;b) sume încasate din publicitate;c) sume încasate din amenzi și despăgubiri civile;d) donații și sponsorizări;e) alte venituri realizate potrivit legii. (la 01-02-2017, Articolul 40 din Capitolul IV a fost modificat de Articolul IV din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 06 ianuarie 2017 )  +  Articolul 41Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare. (la 01-02-2017, Articolul 41 din Capitolul IV a fost modificat de Articolul IV din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 06 ianuarie 2017 )  +  Articolul 42(1) Finanțarea necesară producerii și difuzării emisiunilor radiofonice și de televiziune adresate străinătății, inclusiv prin intermediul persoanelor juridice înființate sau în cadrul cărora Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv Societatea Română de Televiziune, dețin calitatea de asociat/acționar, precum și pentru dezvoltarea acestei activități se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin intermediul bugetelor celor două instituții. (la 01-06-2014, Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 71 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014. ) (1^1) Finanțarea necesară acoperirii cheltuielilor Direcției formații muzicale se asigură de către Societatea Română de Radiodifuziune integral de la bugetul de stat. (la 28-11-2008, Alin. (1^1) al art. 42 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 302 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 25 noiembrie 2008. ) (2) Sumele necesare se evidențiază separat în bugetul fiecărei societăți, pe baza programelor stabilite potrivit legii.  +  Articolul 43Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune se pot asocia între ele sau cu terți în vederea realizării de activități comune care prezintă interes pentru asociați, fără a se modifica prin aceasta statutul juridic al serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune.(1^1) În vederea extinderii/dezvoltării activității specifice, în țară sau în străinătate, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pot înființa, cu avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultură ale Senatului și Camerei Deputaților, persoane juridice de drept privat, cu sau fără scop lucrativ, pot dobândi calitatea de asociat în cadrul unor asemenea entități sau, după caz, pot achiziționa acțiunile/părțile sociale ale unei societăți comerciale existente, în condițiile legii. (la 01-06-2014, Alin. (1^1) al art. 43 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 71 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014. )  +  Articolul 44Utilizarea fondurilor Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune este supusă controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenienței fondurilor respective.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 45Studiourile teritoriale ale Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune se reorganizează și trec, pe baza de protocol, ca unități fără personalitate juridică, în structura fiecărei societăți, potrivit obiectului lor specific de activitate.  +  Articolul 46(1) În cadrul activității de control parlamentar, prevăzut la art. 31 alin. (5) din Constituție și la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultura, arta și mijloace de informare în masa ale Camerei Deputaților și Senatului au dreptul să solicite următoarele:a) un raport anual, împreună cu contul de execuție bugetară al fiecărei societăți;b) rapoarte cu privire la probleme specifice activității celor două societăți;c) orice fel de informații și documente privitoare la activitatea celor două societăți.(2) În legătura cu cele prevăzute la alineatul precedent, comisiile au dreptul să facă verificări proprii.(3) Raportul anual, împreună cu contul de execuție bugetară al fiecărei societăți, va fi depus până la data de 15 aprilie a anului următor și, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta și mijloace de informare în masa, vor fi supuse dezbaterii și aprobării celor două Camere reunite.(4) Rapoartele și informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se vor solicita prin hotărâre a comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputaților, cu referire la abateri grave privind obiectivele generale ale activității celor două societăți și la încălcări ale deontologiei profesionale.(5) Rapoartele, informațiile și documentele vor fi depuse în termenele stabilite de comisii, dar nu mai mari de 10 zile, comisiile având dreptul să decidă cu privire la soluționare.(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (3) și (5), comisiile reunite pot propune plenului celor două Camere demiterea președintelui consiliului de administrație, care este răspunzător de întârziere.(7) Respingerea de către Parlament a raportului anual atrage demiterea, de drept, a consiliului de administrație respectiv.(8) În situația în care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului nu se întrunește din lipsă de cvorum legal, birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților numesc un director general interimar al societății, pe o perioadă de 60 de zile. (la 19-12-2013, Alin. (8) al art. 46 a fost introdus de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013. ) (9) Prin excepție de la dispozițiile art. 30 alin. (2), pe perioada interimatului, directorul general interimar îndeplinește acte de administrare curentă a activității societății. (la 19-12-2013, Alin. (9) al art. 46 a fost introdus de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013. ) (10) În cazul în care desemnarea conducerii Societății Române de Radiodifuziune, respectiv a Societății Române de Televiziune nu este realizată până la data la care mandatul directorului general interimar numit în condițiile prevăzute la alin. (8) încetează ca urmare a ajungerii la termen în timpul vacanței parlamentare, în lipsa convocării în acest scop a Parlamentului în sesiune extraordinară, mandatul directorului general interimar se prelungește de drept pentru maximum două perioade succesive de maximum 45 de zile, până la numirea consiliului de administrație, dar fără a depăși cu mai mult de 30 de zile prima zi a următoarei sesiuni ordinare a Parlamentului. (la 20-08-2021, Articolul 46 din Capitolul V a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 20 august 2021 ) Notă
  Articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 29 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 932 din 29 septembrie 2021, prevede:
  „În cazul în care conducerea Societății Române de Radiodifuziune, respectiv a Societății Române de Televiziune nu este desemnată până la împlinirea termenelor legale, mandatul directorului general interimar al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune se prelungește de drept până la numirea consiliului de administrație, dar nu mai mult de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 29 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 932 din 29 septembrie 2021 a fost respinsă de LEGEA nr. 55 din 14 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 15 martie 2022.
   +  Articolul 47Obligațiile financiare ale Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune, contractate până la intrarea în vigoare a prezentei legi și rezultate: din închirierea emițătoarelor, radioreleelor și a circuitelor video și fonice, din T.V.A., inclusiv majorările; din taxe locale, inclusiv majorările; pentru asigurarea pazei militare; pentru achitarea cotizațiilor datorate organismelor internaționale; pentru realizarea emisiunilor pentru străinătate, se acoperă de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetară aflat la dispoziția Guvernului.  +  Articolul 48(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.(2) Bunurile Radioteleviziunii Române se preiau de Societatea Română de Radiodifuziune și de Societatea Română de Televiziune, pe baza de proces-verbal, în termen de 90 de zile de la numirea consiliului de administrație.(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 136/1990 privind unele măsuri referitoare la Radioteleviziunea Română, Decretul nr. 29/1975 privind acordarea unor indemnizații speciale, precum și orice alte dispoziții contrare.
   +  Anexa nr. 1SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
  SITUAȚIA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR
  LocalitateaAdresa imobiluluiActualul deținător
  123
  A. București1. Str. General Berthelot nr. 60-64Sediul Radiodifuziunii, format din 3 corpuri și sala de concerte:- corpul A 8.530 mp - 2 subsoluri, parter și 6 etaje- corpul B 6.436 mp - subsol, parter și 10 etaje- corpul C 5.914 mp - subsol, parter și 6 etaje- corpul vechi 4.692 mp - subsol, parter și 4 etaje- sala de concerte 10.530 mp - subsol, parter și etajTeren 9.200 mp2. Str. General Berthelot nr. 71- Clădire formată din subsol, parter și 2 etaje- Magazie și baraca metalicăTeren 585 mp3. Str. Plevnei nr. 20 bis- Clădire garaj cu suprafața desfășurată de 1.594 mpTeren 1.776 mp4. Str. Buzești nr. 26- Clădire formată din 3 corpuri:- corpul A - 21 mp clădire- corpul B - 314 mp magazii- corpul C - 112 mp magaziiTeren 1.059 mpRadiodifuziunea Română
  B. Cluj-Napoca1. Str. Donath nr. 160- Clădire compusă din subsol, parter și etaj- GarajTeren 10.178 mpStudioul de Radiodifuziune și Televiziune Cluj
  C. Constanța1. Vila nr. 1 Mamaia- Clădire compusă din demisol, parter și etajTeren 1.674 mpStudioul de Radiodifuziune Constanța
  D. Craiova1. Str. Știrbei Vodă nr. 3- Clădire compusă din demisol, parter și etaj, cu o suprafață construită de 425 mp- Garaj de 119 mp- Clădire cu dependințe și subsolde 84 mp- Cabină portar, în suprafața de 7 mp, și un foișor de 2,6 mpTeren 1.640 mp2. Str. Lotrului nr. 6- GarajTeren 315,6 mpStudioul de Radiodifuziune Craiova
  E. Iași1. Str. Lascăr Catargi nr. 44- Clădire cu subsol și parter- Două garajeTeren 1.387 mp2. Str. Pinului nr. 6- GarajTeren 295 mpStudioul de Radiodifuziune și Televiziune Iași (spații de emisie și de producție și spații redacționale)
  F. Timișoara1. Str. Pestalozzi nr. 14- Clădire compusă din demisol, parter și 4 etaje, în suprafață de 1.000 mp- Garaj-anexa de 252 mp- Platformă garaj auto de 980 mpTeren 4.291 mpStudioul de Radiodifuziune și Studioul de Televiziune Timișoara (spații de emisie și de producție și spații redacționale)
  G. Târgu Mureș1. Bd 1 Decembrie 1918 nr. 109- Clădire compusă din parter și etaj, cu o suprafața de 1.392 mp- Garaj în suprafața de 117 mp- Magazie cu o suprafața de 56 mp- Cabina portar, în suprafața de 4 mpTeren 2.859 mpStudioul de Radiodifuziune Târgu Mureș
   +  Anexa nr. 2SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
  SITUAȚIA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR
  LocalitateaAdresa imobiluluiActualul deținător
  A. București1. Calea Dorobanților nr. 191Centrul de televiziune format din:- bloc redacțional, cu subsol, parter și 13 etaje- corp studiouri, cu subsol, parter și 2 etaje- corp ateliere, cu subsol, parter și 2 etaje- corp film, cu subsol și parter- bază de transmisii exterioare, cu subsol- corp birou informații- cabină poartăTeren 68.102 mp2. Str. Moliere nr. 2- Corp administrație- Corp B - clădire studiouri- Corp C - clădire depozite- Corp D - Clădire corp redacțional și garajTeren 12.100 mp3. Str. Sergiu nr. 36- Corp clădire autobaza, cu subsol și parterTeren 2.795 mp4. Sos. Pipera nr. 63-65Teren 50.000 mpTeleviziunea Română
  B. Județul Ilfov1. Str. Sabarului nr. 2- Arhiva de filme și benzi magnetice- Clădire cu parter și 3 etajeTeren 778 mpTeleviziunea Română (parter și 2 etaje) și Radiodifuziunea Română (un etaj)
  C. Cluj-Napoca1. Str. Donath nr. 160Teren 5.000 mpStudioul de Radiodifuziune și Televiziune Cluj
  D. Iași1. Str. Lascăr Catargi nr. 33- Clădire cu parter și 2 etajeTeren 4.800 mp2. Str. Lascăr Catargi nr. 47- Trei garajeTeren 410 mpStudioul de Radiodifuziune și Televiziune Iași (spații de emisie și de producție televiziune, spații redacționale, administrație radio și televiziune)
  (la 19-11-2004, Lit. C din anexa 2 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 469 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.060 din 16 noiembrie 2004. )
  ---------