HOTĂRÂRE nr. 590 din 2 august 2018privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei, precum și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 10 august 2018



  Având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei,ținând cont de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei din 19 martie 2018 privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește cadrul instituțional, precum și unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, denumit în continuare Regulament.(2) Prezenta hotărâre stabilește și unele măsuri pentru implementarea unor prevederi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, denumit în continuare Regulament de punere în aplicare.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică introducerii alimentelor noi pe piața din România potrivit prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 3(1) Se desemnează Ministerul Sănătății ca autoritate competentă pentru coordonarea măsurilor naționale necesare aplicării Regulamentului și a Regulamentului de punere în aplicare.(2) În cazul în care statul membru destinatar, astfel definit la art. 2 lit. (b) din Regulamentul de punere în aplicare, este România, operatorul economic din sectorul alimentar transmite pe cale electronică Ministerului Sănătății, la datele de contact afișate pe site-ul acestuia, cererea de consultare astfel definită la art. 2 lit. (a) din Regulamentul de punere în aplicare.(3) În cazul în care operatorul economic din sectorul alimentar intenționează să introducă alimentul pe piață simultan în mai multe state membre, conform art. 3 alin. 2 din Regulamentul de punere în aplicare, și decide să aleagă România, operatorul economic din sectorul alimentar transmite cererea de consultare pe cale electronică Ministerului Sănătății la datele de contact afișate pe site-ul acestuia.(4) Ministerul Sănătății are obligația de a furniza Comisiei Europene datele de contact ale autorităților naționale competente în domeniu.  +  Articolul 4(1) Se înființează Comisia Națională pentru Alimente Noi, denumită în continuare Comisie, organism de specialitate, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și care:a) verifică și evaluează valabilitatea cererilor de consultare ale operatorilor din sectorul alimentar, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Regulament, pentru stabilirea statutului de aliment nou pe care intenționează să îl introducă pe piață pe teritoriul României și care se înscrie în domeniul de aplicare al Regulamentului;b) verifică și evaluează cererile de consultare ale operatorilor din sectorul alimentar, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare, în situația în care, pentru transmiterea acesteia, operatorul economic din sectorul alimentar intenționează să introducă alimentul în mai multe state membre și alege România.(2) Procedurile de verificare și evaluare a valabilității cererilor de consultare ale operatorilor din sectorul alimentar respectă prevederile art. 5 și 6 din Regulamentul de punere în aplicare.(3) Concluzia cu privire la statutul de aliment nou specificat în cererea de consultare este stabilită de către Comisie și transmisă Ministerului Sănătății. După primirea acestei concluzii, Ministerul Sănătății, prin structurile de specialitate, va notifica operatorul economic din sectorul alimentar, celelalte state membre și Comisia Europeană cu privire la această decizie.  +  Articolul 5(1) Comisia este alcătuită din specialiști în domeniul igienei alimentației, nutriției, farmacologiei, toxicologiei, toxicologiei alimentare, chimiei alimentului, botanicii, biochimiei, sănătății publice, siguranței alimentelor și alte domenii conexe referitoare la produsele alimentare și are ca atribuție verificarea și evaluarea valabilității cererilor de consultare ale operatorilor economici din sectorul alimentar, în conformitate cu Regulamentul și cu Regulamentul de punere în aplicare.(2) Comisia este alcătuită dintr-un președinte desemnat de Ministerul Sănătății, un vicepreședinte desemnat de către fiecare instituție, și anume Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, un secretar desemnat de Ministerul Sănătății și un număr de 5 membri, dintre care 2 membri desemnați de Ministerul Sănătății, 1 membru desemnat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, 1 membru desemnat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 1 membru desemnat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor desemna și câte 1 membru supleant.(3) În vederea evaluării dosarelor tehnice cuprinse în cererea de autorizare a unui aliment nou de către operatorii economici din industria alimentară, Comisia solicită, după caz, expertiza specialiștilor din cadrul unor instituții, altele decât cele din care fac parte membrii Comisiei, precum: universități, institute de cercetare, autorități cu experiență în domeniul igienei alimentației, nutriției, farmacologiei, toxicologiei, toxicologiei alimentare, chimiei alimentului, botanicii, biochimiei, sănătății publice, siguranței alimentelor și alte domenii conexe referitoare la produsele alimentare.(4) Modul de organizare și funcționare, precum și procedurile de lucru, potrivit prevederilor art. 5, 6 și 9 din Regulamentul de punere în aplicare, se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Componența nominală a Comisiei se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.  +  Articolul 6(1) Institutul Național de Sănătate Publică, unitate aflată în subordinea Ministerului Sănătății, asigură suportul tehnic, logistic și secretariatul tehnic al Comisiei.(2) Coordonatorul secretariatului tehnic este și secretarul Comisiei, desemnat de ministrul sănătății la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică.  +  Articolul 7(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei fapta persoanei juridice care introduce pe piață alimente noi care nu sunt autorizate și care nu sunt incluse în lista Uniunii și nu sunt utilizate în sau pe alimente, cu respectarea condițiilor de utilizare și cerințelor de etichetare specificate în listă.(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Sănătății.(3) Pentru contravenția prevăzută la alin. (1), pe lângă sancțiunea contravențională cu amendă, personalul împuternicit al Ministerului Sănătății dispune și măsura interzicerii produsului la comercializare.(4) Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor comunică și colaborează la efectuarea controalelor oficiale, în cazurile în care se constată nerespectarea cerințelor din Regulament, conform competențelor.  +  Articolul 8Responsabilitatea pentru introducerea pe piață a alimentelor noi, precum și asigurarea conformității acestora cu prevederile Regulamentului aparține operatorilor din sectorul alimentar care pun pe piață alimentul nou.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.761/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind plasarea pe piață a alimentelor și ingredientelor alimentare noi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 30 decembrie 2006, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Dan-Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 2 august 2018.Nr. 590.----