DECIZIE nr. 12 din 29 iunie 2018privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 august 2018  Având în vedere necesitatea trecerii într-o etapă calitativ superioară a tuturor procedurilor de acreditare a furnizorilor și de creditare a manifestărilor de educație medicală continuă (EMC), ținând cont de faptul că educația medicală continuă a devenit obiect de interes pentru o serie întreagă de persoane fizice fără calitate profesională sau didactică în domeniul medical sau persoane juridice având un obiect de activitate conex sau nu acestui domeniu, organizații ale altor profesioniști din sistemul de sănătate, societăți/asociații de pacienți, caritabile, sindicale, de media etc., firme producătoare de medicamente sau echipamente/aparatură medicale/medicală, societăți comerciale cu răspundere limitată, asociații studențești, ale medicilor rezidenți sau asociații utilizând denumirea nespecifică de „tineri medici“, ori înglobând categorii profesionale vag definite, asociații constituite în scop de consultanță, de gestionare de proiecte, de promovare a unor alte categorii de interese, asociații medicale care au ca scop studiile clinice, instituții de cercetare-dezvoltare nemedicale, asociații care promovează medicina nebazată pe dovezi științifice acceptate și susținute de comunitatea academică, firme organizatoare de evenimente,având în vedere că experiența acumulată în managementul sistemului național de EMC a relevat îndepărtarea furnizorilor de scopul exclusiv al manifestărilor de EMC, precum și tendința de mercantilizare a unei activități ce are ca unic obiectiv perfecționarea continuă a pregătirii și practicii medicilor care își exercită profesia pe teritoriul României, în calitate de membri ai Colegiului Medicilor din România,luând în considerare necesitatea protejării conceptului de educație medicală continuă în interesul îmbunătățirii actului medical și siguranței pacienților, dar și al medicilor,în temeiul art. 414, 422 și 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind reforma în domeniul sănătății, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:  +  Articolul 1(1) Colegiul Medicilor din România realizează managementul activităților de educație medicală continuă (EMC) în conformitate cu prevederile prezentei decizii.(2) Colegiul Medicilor din România (CMR), în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, nu este furnizor de EMC.(3) Managementul activităților de educație medicală continuă se realizează potrivit directivelor Uniunii Europene, acordurilor privind recunoașterile mutuale ale creditelor stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști/Consiliul European de Acreditare a Educației Medicale Continue (UEMS/EACCME).  +  Articolul 2Colegiul Medicilor din România acreditează furnizorii de educație medicală continuă și creditează activitățile de educație medicală continuă organizate de aceștia în condițiile prezentei decizii.  +  Articolul 3(1) Acreditarea furnizorilor de EMC este modalitatea prin care Colegiul Medicilor din România evaluează, selectează și autorizează anual furnizorii să deruleze programele de EMC, cu respectarea standardelor de calitate agreate de organismul profesional și organizațiile europene și internaționale.(2) Nu pot fi acreditați furnizorii și creditate programele de formare profesională pentru practicienii de medicină complementară/alternativă reglementate prin Legea nr. 118/2007 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă.(3) Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 4(1) Educația medicală continuă (EMC) cuprinde totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică destinate medicilor în vederea dobândirii/îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini necesare creșterii calității asistenței medicale și nivelului de performanță în domeniul respectiv.(2) Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite credite EMC.(3) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 6 credite EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului. Echivalența cu creditele europene de educație medicală continuă (ECMEC), emise de EACCME, este de 1/1, în limita a 6 ore/zi.(4) CMR acordă credite EMC numai membrilor săi.(5) Creditele acordate de CMR nu se pot echivala cu creditele acordate de alte organizații profesionale, cu excepția creditelor europene ECMEC emise de EACCME.(6) Creditele acordate de CMR nu sunt transferabile.(7) CMR acordă credite unor manifestări științifice sau educaționale multidisciplinare, organizate numai de către furnizorii săi acreditați, conform prevederilor anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 5(1) Medicii aflați în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CMR.(2) Pentru a respecta principiul continuității educației medicale, medicii prevăzuți la alin. (1) vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.(3) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la alin. (1), calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.(4) Prelungirea activității medicilor pensionari se face în baza dovezii obținerii unui număr de minimum 40 de credite anual, acumulate în anul anterior.  +  Articolul 6(1) Creditele de EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate. (2) Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activități educaționale din alte domenii de specialitate, în afara specialității de bază.  +  Articolul 7(1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența numărului de credite EMC obținut.(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, va verifica punctajul acumulat, urmărind respectarea obligațiilor impuse de art. 5 și 6, în următoarele situații:a) la avizarea anuală;b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;c) la cererea medicului;d) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;e) ori de câte ori consiliul județean al colegiului teritorial consideră justificat necesar.  +  Articolul 8Procedura de creditare a formelor de EMC este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 9(1) Acreditarea/reacreditarea obținută de furnizorii EMC până la data intrării în vigoare a prezentei decizii rămâne valabilă până la expirarea perioadei pentru care a fost acordată. (2) Furnizorii deja acreditați sau reacreditați până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în vederea obținerii unei noi reacreditări, vor face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta decizie.(3) Cererile de acreditare/reacreditare depuse până la data intrării în vigoare a deciziei vor fi soluționate conform procedurii prevăzute de reglementarea anterioară.(4) Cererile de creditare a activităților de EMC depuse până la data intrării în vigoare a deciziei vor fi soluționate conform procedurii prevăzute de reglementarea anterioară.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 15 zile de la data publicării.
  Președintele Colegiului Medicilor din România,
  Gheorghe Borcean
  București, 29 iunie 2018.Nr. 12.  +  Anexa nr. 1
  PROCEDURĂ
  de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
   +  Capitolul I Furnizorii de EMC  +  Articolul 1Furnizorul de EMC este o entitate instituțională sau profesional asociativă medicală fără scopuri comerciale sau de prestări servicii medicale acreditată de CMR să deruleze activități de EMC cu respectarea standardelor de calitate agreate de CMR și organizațiile europene și internaționale partenere.  +  Articolul 2(1) Tipurile de furnizori de EMC acreditați de Colegiul Medicilor din România sunt: naționali, regionali și locali.(2) Sunt furnizori naționali: a) facultățile de medicină din cadrul universităților de medicină și farmacie;b) institutele medicale naționale cu rol de învățământ, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății;c) asociațiile medicale de anvergură națională;d) Academia de Științe Medicale.(3) Sunt furnizori regionali: a) facultățile de medicină acreditate din cadrul universităților pluridisciplinare;b) institutele medicale regionale cu rol de învățământ, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății;c) asociațiile medicale de anvergură regională;d) filialele asociațiilor medicale naționale.(4) Sunt furnizori locali:a) colegiile teritoriale ale medicilor; b) asociațiile medicale locale;c) filialele asociațiilor medicale naționale, regionale.(5) Anvergura națională, regională sau locală a unei asociații medicale se stabilește în funcție de criterii geografice, numerice și de specialitate, raportate la majoritatea membrilor lor, care dețin titluri de specialitate sau atestate de studii complementare, acestea fiind definitorii pentru evaluarea și clasificarea lor.  +  Articolul 3(1) Acreditarea furnizorilor se poate face pentru următoarele tipuri de evenimente EMC: – formale;– nonformale;– educație medicală continuă la distanță (EMCD) formală și nonformală.(2) Manifestările formale pot fi organizate de către furnizorii prevăzuți la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) și, respectiv, alin. (3) lit. a) și b).(3) Manifestările nonformale pot fi organizate de orice tip de furnizor.(4) Manifestările EMCD formale pot fi organizate de către furnizorii prevăzuți la art. 2 alin. (2) lit. a) și c) și, respectiv, alin. (3) lit. a) și c). Manifestările EMCD nonformale pot fi organizate de orice tip de furnizor.(5) Furnizorii regionali sau locali nu pot organiza manifestări naționale. (6) Facultățile de medicină acreditate ca având anvergură națională pot organiza numai propriile manifestări naționale, nu și ale altor furnizori acreditați.  +  Articolul 4În vederea acreditării de către Colegiul Medicilor din România ca furnizori de EMC, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă statut de persoană juridică română și sediul pe teritoriul României; b) să fie o instituție sau asociație medicală cu scop, rol, funcții și atribuții prevăzute în statut, cu obiect principal de activitate de învățământ și de educație permanentă în domeniul medical, să aibă membri, colaboratori sau personal medical angajat de înaltă calificare profesională și didactică;c) să dețină direct sau indirect resurse logistice, tehnice pentru desfășurarea activităților de educație medicală continuă.  +  Capitolul II Drepturile și obligațiile furnizorilor  +  Articolul 5(1) Furnizorii acreditați au următoarele drepturi:a) să organizeze evenimente de educație medicală continuă; b) să se asocieze în vederea bunei desfășurări a manifestărilor științifice;c) să solicite informații cu privire la conținutul științific al evenimentelor de educație medicală continuă;d) să primească consultanță cu privire la procedura de creditare a manifestărilor științifice pe care le organizează;e) să obțină creditarea manifestărilor științifice organizate conform prezentei decizii.(2) Furnizorii acreditați au următoarele obligații:a) să respecte prevederile prezentei decizii;b) să promoveze domenii medicale bazate pe dovezi, pe adevăr științific verificabil și reproductibil de fiecare dată, acceptate și susținute sine qua non de comunitatea medicală academică modernă, potrivit prevederilor legale în vigoare, emise de Ministerul Sănătății (Medicină bazată pe dovezi - utilizarea scrupuloasă, clară și logică a celor mai bune dovezi medicale existente în prezent în luarea deciziei medicale asupra îngrijirii individualizate a pacientului);c) să respecte regulile de activitate nonprofit și de neimplicare, directă sau prin asociere, în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori, organizatori de evenimente ori persoane neîndrituite;d) să organizeze cel puțin o manifestare științifică pe an;e) să prezinte CMR un raport anual referitor la activitățile desfășurate pe parcursul anului calendaristic;f) să nu delege atribuțiile ce decurg din calitatea de furnizor de EMC altor entități sau persoane fizice;g) să nu modifice agenda de program a manifestării după ce aceasta a fost creditată de CMR;h) să nu menționeze în materialele publicitare un număr de credite prezumat, ci doar numărul de credite acordate de CMR;i) să înscrie pe certificatele de participare/absolvire doar numărul de credite acordat de CMR, aferent timpului efectiv de desfășurare al manifestării.  +  Capitolul III Procedura de acreditare a furnizorilor  +  Articolul 6(1) Solicitanții vor depune la CMR în vederea acreditării cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1a care face parte integrantă din prezenta procedură, însoțită de următoarele documente:a) facultățile de medicină:– actul de înființare;– actul de acreditare emis de Ministerul Educației Naționale;b) institutele medicale:– actul de înființare;c) asociațiile:– hotărârea judecătorească privind înființarea și înregistrarea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul;– actul constitutiv sau statutul, cu ultimele modificări înregistrate în Registrul asociațiilor, precum și copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;– documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte asociația în relație cu Colegiul Medicilor din România;– lista tuturor membrilor asociației, certificatele de membru CMR și avizele care atestă dreptul de liberă practică în specialitate al membrilor persoane fizice, precum și documentele de calificare didactică ale acestora;– contractele de asociere a asociației cu medici având calitate didactică, după caz;– recomandarea și/sau referințele din partea colegiului teritorial pe raza căruia se află sediul asociației;d) filialele asociațiilor:– hotărârea judecătorească privind înființarea și înregistrarea filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor;– actul constitutiv sau statutul filialei, cu ultimele modificări înregistrate în Registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;– documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte filiala în relație cu Colegiul Medicilor din România;– lista tuturor membrilor filialei, certificatele de membru CMR și avizele care atestă dreptul de liberă practică în specialitate ale membrilor persoane fizice, precum și documentele de calificare didactică ale acestora;– recomandarea și referințele din partea colegiului teritorial pe raza căruia se află sediul filialei;– acordul asociației naționale cu privire la obținerea calității de furnizor EMC de către filială.(2) Sunt exceptate de la obligația de a parcurge procedura de acreditare și, respectiv, reacreditare colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 7(1) În vederea obținerii acreditării, documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) se depun la sediul CMR prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului.(2) Cererea de acreditare se soluționează de Comisia profesional-științifică și de învățământ a Consiliului național al CMR, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii complete a documentației.(3) Dacă solicitantul îndeplinește condițiile de acreditare ca furnizor, Comisia profesional-științifică și de învățământ a Consiliului național al CMR stabilește categoria de furnizor de EMC în care se încadrează acesta, precum și tipurile de evenimente pe care le poate organiza.(4) Decizia privind acreditarea se comunică solicitantului, care va achita în termen de 5 zile lucrătoare taxa de acreditare. În baza dovezii achitării taxei se eliberează certificatul de furnizor EMC.(5) În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantului decizia motivată.(6) Acreditarea este valabilă numai pentru anul în curs.  +  Capitolul IV Procedura de reacreditare a furnizorilor  +  Articolul 8În vederea reacreditării furnizorii de EMC depun cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1a, însoțită, după caz, de:a) declarația pe propria răspundere a persoanei desemnate cu privire la menținerea condițiilor avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare;b) documentele ce atestă modificările intervenite de la acreditarea inițială, respectiv ultima reacreditare.  +  Articolul 9(1) Cererea de reacreditare se soluționează de Comisia profesional-științifică și de învățământ a Consiliului național al CMR, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 8.(2) Dacă solicitantul îndeplinește condițiile de reacreditare, Comisia profesional-științifică și de învățământ a Consiliului național al CMR decide menținerea sau schimbarea categoriei de furnizor EMC în care se încadrează acesta, precum și tipurile de evenimente pe care le poate organiza.(3) Decizia se comunică solicitantului, care va achita în termen de 5 zile lucrătoare taxa de reacreditare. În baza dovezii achitării taxei se eliberează un nou certificat de furnizor EMC.(4) În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantului decizia motivată.(5) Reacreditarea este valabilă numai pentru anul în curs.  +  Capitolul V Procedura de retragere a acreditării și încetare a calității de furnizor de EMC  +  Articolul 10(1) Retragerea calității de furnizor se realizează prin decizia Comisiei profesional-științifice și de învățământ a Consiliului național al CMR în următoarele situații:a) au fost modificate condițiile avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, iar furnizorul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta decizie;b) furnizorul de EMC a încălcat obligațiile prevăzute de prezenta decizie; c) nerespectarea în detaliu a programului declarat de furnizorul de EMC, așa cum a fost creditat de CMR. (2) În situația în care CMR a constatat încălcarea unor obligații de către furnizor, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. c), va înștiința în scris conducerea furnizorului despre aceasta și măsurile ce urmează a fi adoptate pentru remedierea neconformităților. Dacă furnizorul de EMC, deși atenționat, nu a luat măsurile care se impun și/sau organizează noi evenimente cu încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta decizie, se aplică sancțiunea retragerii calității de furnizor.(3) Calitatea de furnizor EMC poate fi redobândită numai după împlinirea unui termen de 1 an de la aplicarea sancțiunii și după parcurgerea procedurii de reacreditare.  +  Articolul 11Încetarea calității de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei profesional-științifice și de învățământ a Consiliului național al CMR în următoarele situații:a) la cererea expresă a furnizorului;b) în cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d);c) încetarea existenței furnizorului ca persoană juridică.  +  Articolul 12În cazul retragerii sau încetării calității de furnizor, taxele achitate nu se restituie.  +  Capitolul VI Taxe aferente procedurii de acreditare și reacreditare  +  Articolul 13(1) Taxa pentru acreditarea ca furnizor de EMC reprezintă echivalentul în lei al sumei de 400 euro, calculat la cursul BNR valabil la data efectuării plății.(2) Taxa pentru reacreditarea anuală reprezintă echivalentul în lei al sumei de 150 euro, calculat la cursul BNR valabil la data efectuării plății.(3) Taxele prevăzute la alin. (1) și (2) se achită în numerar la sediul Colegiului Medicilor din România sau în contul acestuia, prin ordin de plată.  +  Capitolul VII Anexe  +  Articolul 14Anexa nr. 1a face parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1ala procedura de acreditare/reacreditare
  CERERE-TIP
  de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
  Completarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie. Extragerea unor paragrafe din prezenta cerere este interzisă. În caz contrar, solicitarea va fi respinsă automat.Informații generale despre instituție/asociație: 1. Denumirea instituției de învățământ/asociației ...2. Scopul principal al instituției/asociației, conform Actului constitutiv, Statutului și Certificatului de înregistrare ...3. Autoevaluare în raport cu prevederile Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor4. Tipuri de EMC pentru care se solicită acreditarea în raport cu prevederile prezentei decizii ..........................................................5. Persoana de contact desemnată de instituție (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)
  Numele .........................................................Prenumele .......................................................
  Titlu/grad profesional .....................................Specialitate ......................................................
  Telefon .......................... Fax ......................... E-mail ..............................................................
  6. Experiență anterioară în organizarea de forme de EMC ....................................................................... (de menționat formele de EMC organizate anterior prezentei solicitări) 7. Membri, membri asociați ai ....................................................... implicați direct în activități de EMC (denumirea solicitantului) ......................................................................................................................................................................(de menționat titlul științific, gradul profesional, calificarea didactică, documente de acceptare a asocierii semnate)Infrastructura din dotare:1. Săli de curs și capacitatea acestora ................................................................................................ 2. Aparatura de proiecție și tipul acesteia .............................................................................................3. Capacitatea de a desfășura aplicații practice .................................................................................Posibilități de imprimare și multiplicare ..............................................................................................4. Platforma EMCD în proprietate (descriere, conform anexei nr. 2 art. 17) ...........................................5. Surse de finanțare - obligatoriu explicit menționate .....................................................................Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de procedurile, criteriile și normele prevăzute în Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor, pe care mă oblig sa le respect întocmai și declar că membrii ................................... sunt medici având calificări profesionale și didactice (denumirea solicitantului) în perfectă conformitate cu misiunea pe care dorim să ne-o asumăm, în temeiul cunoștințelor de educație a adultului și a celor de specialitate pe care le dețin. Declar lipsa oricăror potențiale interese comerciale directe, potențiale conflicte de interese/bias în activitatea ............................................ (denumirea solicitantului) și a membrilor acesteia.1. Conflict de interese - un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților în exercitarea calității cu care a fost învestit oficial.2. Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendințe sau preferințe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendința interferă cu abilitatea de a fi imparțial și obiectiv. Biasul poate fi științific, politic, economic, financiar, religios, general sau particular discriminatoriu, etnic, rasial, cultural sau geografic. Biasul poate apărea în relație cu o anumită industrie sau produs comercial, cum ar fi un dispozitiv medical sau un produs farmaceutic, ori în relație cu o anumită viziune intelectuală, politică etc., în situații în care acțiunea produselor sau viziunilor poate fi, la fel de bine, utilă sau validă.
  Data ...................................
  Semnătura/parafa ...............................
   +  Anexa nr. 2
  PROCEDURĂ
  de creditare a formelor de educație medicală continuă
   +  Capitolul I Forme de educație medicală continuă  +  Articolul 1Colegiul Medicilor din România creditează ca forme de educație medicală continuă, denumite în continuare forme de EMC, manifestările științifice desfășurate de furnizorii acreditați de CMR în acest sens, precum și alte activități cu caracter educațional profesional-științific și, adițional, obținerea unor titluri de calificare postuniversitară definite în prezenta decizie.  +  Articolul 2Manifestările de educație medicală continuă sunt:a) formale - furnizate numai de instituții de învățământ superior medical sau alte instituții medicale cu rol de învățământ acreditate;b) nonformale - organizate de toate tipurile de furnizori acreditați de CMR în acest sens;c) educație medicală la distanță - EMCD.  +  Articolul 3(1) Manifestările de educație medicală continuă formale cuprind următoarele: cursurile de învățământ postuniversitar și cursurile de învățământ postuniversitar la distanță, organizate de instituțiile de învățământ superior medical sau alte instituții medicale cu rol de învățământ acreditate în acest sens.(2) Manifestările de educație medicală continuă nonformale cuprind următoarele:– congrese;– conferințe;– simpozioane;– mese rotunde;– programe educaționale prin internet (webinar);– ateliere de lucru (workshop);– programe de acreditare ca formator, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 716/2002 privind acreditarea programelor educaționale, formatorilor și formatorilor de formatori din sistemul sanitar;– programe de acreditare ca formator de formatori, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 716/2002.(3) Educația medicală la distanță - EMCD cuprinde:– cursuri EMCD organizate numai de instituții de învățământ superior medical sau cu rol de învățământ medical acreditate pentru acest domeniu;– programe de EMCD prin poștă, caracterizate prin punerea în posesia cursantului a suportului educațional în formă tipărită, pe suport electronic, sau e-mail personalizat, suport ce asigură integral baza pentru procesul de autoînvățare, cu asigurarea evaluării finale prin testare în sesiune directă, față în față, prin chestionar tipărit trimis prin poștă ori prin internet, în situația revistelor în format electronic organizate de furnizori acreditați pentru acest domeniu;– programe de EMCD prin internet, on-line, interactive fie prin suportul informațional oferit, cu linkuri și portaluri specifice, fie prin consultanță cu tutori de program acreditați, cu asigurarea unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau prin testare scrisă în sală organizate de furnizori acreditați pentru acest domeniu.  +  Capitolul II Procedura privind obținerea creditării manifestărilor științifice  +  Articolul 4Obținerea creditării manifestărilor științifice se realizează după parcurgerea procedurii de creditare de către furnizorii de EMC conform prevederilor prezentei decizii.  +  Articolul 5(1) Organizarea unei manifestări științifice se poate face de către:a) un furnizor unic acreditat de CMR;b) un furnizor principal acreditat de CMR în colaborare cu unul sau mai mulți furnizori asociați, acreditați de CMR.(2) În cazul asocierii între furnizori, furnizorul principal va fi cel care desemnează coordonatorul de program și formulează cererea de creditare.  +  Articolul 6(1) În vederea creditării, furnizorii vor depune la CMR următoarele documente:a) cererea-tip de creditare a formelor de educație medicală continuă, prevăzută în anexa nr. 2a;b) prezentarea programului de educație medicală continuă, prevăzută în anexa nr. 2b;c) agenda programului, cu menționarea temelor și lectorilor;d) dovada calității didactice sau de formator (potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 716/2002) a lectorilor;e) împuternicirea și datele de contact ale persoanei desemnate de furnizor în vederea obținerii creditării;f) taxa de evaluare, respectiv taxa de urgență, după caz.(2) Pentru manifestările științifice cu participare internațională, în completarea documentelor prevăzute la alin. (1) se vor depune CV-urile lectorilor, precum și avizul de practică temporară/ocazională în cazul în care manifestarea presupune și o activitate/demonstrație practică medicală.(3) Pentru manifestările nonformale de anvergură locală sau regională, furnizorul va înștiința colegiul teritorial pe raza căruia se desfășoară.(4) Cererea-tip de creditare a cursurilor organizate de facultățile de medicină acreditate, pe teritoriul acestora, trebuie să poarte avizul rectoratului sau decanatului, după caz.  +  Articolul 7(1) Termenul de depunere a documentelor prevăzute la art. 6 pentru manifestări formale și nonformale este de minimum 30 de zile înainte de data desfășurării evenimentului, cu excepția agendei definitive a programului care se depune cu minimum 10 zile înainte de data desfășurării manifestării. În situații de excepție, documentele de solicitare a creditării pot fi depuse în limita a maximum 10 zile înaintea desfășurării manifestării, cu obligația achitării taxei de urgență.(2) Termenul de depunere a documentelor prevăzute la art. 6 pentru manifestări EMCD este de 60 de zile înainte de data desfășurării evenimentului. În situații de excepție, documentele pot fi depuse în limita a maximum 30 de zile înaintea desfășurării manifestării, cu obligația achitării taxei de urgență.  +  Articolul 8După depunerea documentației la CMR, Departamentul profesional științific analizează dosarul și comunică furnizorului solicitant necesitatea completării documentației, dacă este cazul. Completarea documentației se va realiza în limita a maximum 10 zile înainte de desfășurarea manifestării, respectiv 7 zile în situația manifestărilor pentru care s-a achitat taxa de urgență.  +  Articolul 9(1) Documentația completă va fi evaluată și cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea manifestării Departamentul profesional științific al CMR va comunica furnizorului solicitant și colegiului teritorial:a) numărul de credite acordat;b) motivele pentru care nu se creditează manifestarea.(2) Comunicările prevăzute la alin. (1) se postează pe site-ul CMR.  +  Articolul 10Creditarea manifestărilor științifice se realizează potrivit normelor de creditare prevăzute de prezenta procedură și se acordă după cum urmează:a) pentru întregul eveniment, situație în care numărul de credite nu se poate împărți și se acordă în întregime medicului participant, prezent pe toată durata programului;b) pe secțiuni, fiecare secțiune fiind creditată distinct și evidențiată pe certificatul de participare ca atare, numai dacă, ca urmare a aplicației de creditare, CMR a creditat manifestarea astfel.  +  Articolul 11(1) În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, furnizorul de EMC are obligația:a) să emită certificatele de absolvire medicilor care au promovat evaluarea finală, conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 2c, iar pentru medicii care nu au promovat evaluarea finală va elibera certificate de participare, fără credite, conform anexei nr. 2d;b) să emită certificatele de participare, conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 2d;c) să trimită la CMR numai lista participanților prezenți la manifestarea științifică, în format electronic, listă ce va conține numele, prenumele, specialitatea, gradul profesional/didactic și codul unic de identificare ale medicului (CUIM);d) să trimită la CMR rapoartele privind desfășurarea manifestării, elaborate pe baza chestionarului-tip prevăzut în anexa nr. 2g;e) să trimită la CMR copia unui certificat de participare completat conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 2d;f) să trimită la CMR copia unui certificat de absolvire completat conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 2c.(2) În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, colegiul teritorial va transmite CMR un raport întocmit cu privire la modul de desfășurare a evenimentului.(3) Colegiile teritoriale vor trimite observatori anonimi la evenimentele care se desfășoară pe teritoriul lor, în organizarea altor furnizori acreditați, aceștia urmând a face un raport asupra complianței evenimentului cu prevederile prezentei decizii.(4) Participanții, lectorii sau colegiile teritoriale pot formula la CMR sesizări cu privire la modul de desfășurare a manifestării, la conținutul și calitatea științifică a acesteia în maximum 45 de zile de la finalizarea manifestării.  +  Capitolul III Norme de creditare  +  Articolul 12(1) Creditarea pregătirii teoretice și practice se face în funcție de numărul de ore efective, incluzând și demonstrațiile practice, în raport de 1 credit/oră, în limita a maximum 6 ore/zi.(2) Numărul de credite EMC acordate pentru un program de educație medicală continuă este de maximum 30, indiferent de numărul de zile și ore prevăzut.(3) Numărul de credite acordat pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi.(4) CMR nu creditează manifestări științifice internaționale.  +  Articolul 13(1) Durata maximă a unei sesiuni de prelegeri este de două ore, fiind necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare astfel de interval. În cazul nerespectării acestei prevederi, timpul aferent creditării se va reduce cu 15 minute pentru fiecare două ore din cele maximum 6 ore creditabile, pentru fiecare zi a programului educațional. Durata discuțiilor nu poate depăși un sfert din durata sesiunii de prelegeri.(2) Sesiunile paralele de comunicări din cadrul unei manifestări educaționale se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând fi prezent în același timp în două locuri.  +  Articolul 14(1) Cursurile postuniversitare satelite unei manifestări științifice se pot credita numai dacă sunt prevăzute complet în afara programului general al manifestării de bază și dacă au avizul unui furnizor acreditat de Colegiul Medicilor din România pentru educație formală, în limita a 6 ore de program creditabil pe zi.(2) Având în vedere că CMR nu creditează programe de pregătire pentru obținerea atestatului de studii complementare, pentru cursurile postuniversitare care au o tematică parcelar similară cu programe de studii complementare se vor elibera certificate cu mențiunea că nu se constituie ca o componentă a unui astfel de program. Nerespectarea acestei mențiuni pe certificat atrage necreditarea cursului.(3) Un webinar este considerat educație medicală față în față în timp real și se creditează ca atare.  +  Articolul 15În cazul manifestărilor științifice organizate pe secțiuni, creditarea se poate realiza la solicitarea expresă a furnizorului de EMC, fie global, pentru întreaga manifestare, dacă este justificat, fie pentru fiecare secțiune, caz în care se vor depune cereri distincte de creditare, pentru fiecare dintre acestea.  +  Articolul 16(1) Nu pot fi introduse în calculul punctajului profesional al medicului creditările obținute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfășurate în aceeași perioadă de timp și în aceeași locație.(2) Prezența efectivă pe toată durata de desfășurare a manifestării științifice este obligatorie. În caz contrar, participantul nu va primi creditele aferente manifestării.  +  Articolul 17Pentru creditarea programelor de EMCD se aplică următoarele reguli:a) durata parcurgerii programului și a învățării efective, în scopul atingerii obiectivelor educaționale, care se apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, trebuie să se încadreze în limitele a maximum 18 ore pentru un singur program;b) pentru programele EMCD prin revistă se admit 5-8 pagini tipărite, cu cel mult două figuri sau tabele incluse pe pagină, corespunzătoare a două ore efective de asimilare;c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revistă va conține minimum 10 întrebări, cu prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări;d) pentru programe prin internet se consideră 5-8 pagini cu 2.500 de caractere pe pagină și cu trimitere la maximum două figuri sau tabele ca fiind corespunzătoare unei ore de învățare efectivă, respectiv un credit de EMC;e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin internet va permite un acces pentru maximum două încercări, va conține un număr minim de 10 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări;f) pentru programe EMCD propuse de furnizori acreditați prin articole de revistă se acordă maximum două credite EMC pe număr; publicațiile incluse în Nomenclatorul CMR sunt numai purtătoare ale acestor programe, acestea fiind elaborate de furnizori acreditați pentru acest tip de educație medicală, publicațiile neputând fi furnizori de EMC;g) cursurile de EMCD prin internet se creditează în funcție de durata apreciată de învățare efectivă, maximum 18 ore pe program, corespunzătoare a 18 credite EMC;h) intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile. În cazul participării în aceeași perioadă la două programe de EMCD prin internet, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel având cele mai multe credite;i) participarea la cursuri de EMCD organizate și creditate de o universitate sau de un organism profesional european ori internațional este creditată cu numărul de credite europene sau internaționale conferite de organismul respectiv, raportat la limitele prezentei decizii;j) coordonatorii, autorii și tutorii de programe de EMCD vor beneficia de o creditare egală cu de 3 ori numărul de credite aferent activităților efective din program, atestată printr-o adeverință eliberată de furnizorul acreditat. Calculul acestor credite se face numai de către colegiul teritorial.  +  Articolul 18(1) Cadrele didactice, precum și formatorii acreditați în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 716/2002, care susțin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România, vor beneficia de numărul de ore efectiv prestate de fiecare înmulțit cu 3, în cazul manifestărilor naționale, și cu 2, în cazul celor regionale sau locale.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) furnizorii de EMC vor elibera, după caz, certificatul de participare în care se va menționa numărul de credite care a fost acordat de CMR pentru manifestare și/sau o adeverință atestând durata prestației didactice a fiecăruia. Numărul de credite aferent prestației didactice se calculează numai de către colegiul teritorial în temeiul adeverinței acordate de furnizorul principal.(3) Pentru activitatea coordonatorilor și îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, dar care sunt cooptați pentru susținerea pregătirii studenților, medicilor rezidenți sau a celor cu competențe limitate, ori pentru programele de pregătire în vederea obținerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare și a stagiilor de readaptare sau reconversie profesională, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi care atestă o activitate de cel puțin 40 de ore efective pe parcursul a minimum două luni pe an calendaristic.  +  Articolul 19(1) Creditele AMA (American Medical Association), obținute în Statele Unite ale Americii, vor fi luate în considerare ca atare, cu excepția situațiilor în care sunt convertite în ECMEC numai de către EACCME.(2) Participarea la programe educaționale medicale în alte țari din afara Europei și Statelor Unite ale Americii, creditate de un organism profesional acreditat ca atare, beneficiază de un număr de credite în limitele prezentei decizii.(3) Participarea la orice manifestare educațională medicală în străinătate care nu are numărul de credite acordat de un organism profesional acreditat în domeniu, înscris pe certificatul de absolvire, nu beneficiază de creditare.(4) Stagiile practice și schimburile de experiență efectuate în străinătate care nu au creditare internațională nu se creditează.  +  Articolul 20(1) Pentru obținerea de titluri de calificare profesională sau științifică, certificate de Ministerul Sănătății sau Ministerul Educației Naționale, se acordă credite, adițional/ suplimentar creditelor obținute prin EMC, conform prevederilor prezentei decizii, după cum urmează:a) titlul de medic specialist - 40 de credite EMC;b) atestat de studii complementare - 30 de credite EMC;c) titlul de medic primar - 40 de credite EMC;d) titlul de doctor în medicină umană - 40 de credite EMC;e) titlul de master în domeniul medical uman - 30 de credite EMC;f) statutul de cadru didactic universitar în instituții de învățământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituția universitară - 40 de credite EMC pe an.(2) Certificatele atestând participarea sau absolvirea unor programe de educație medicală continuă cu titluri și conținut relativ similar cu unele elemente ale unor programe de studii complementare vor conține obligatoriu mențiunea că nu fac parte integrantă dintr-un astfel de program.  +  Capitolul IV Editurile și publicațiile medicale  +  Articolul 21Se acordă credite numai autorilor de cărți, manuale sau tratate științifice medicale publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 22Se acordă credite numai pentru articolele științifice medicale publicate sau pentru abonamentele la publicații incluse în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, postat pe site-ul CMR.  +  Articolul 23Înscrierea în Nomenclatorul editurilor de carte medicală agreate de CMR se face în baza cererii-tip din anexa nr. 2e la prezenta procedură. Înscrierea editurilor de carte medicală nu reprezintă și o acreditare ca furnizor de manifestări de EMC față în față.  +  Articolul 24(1) Înscrierea în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România se face în baza fișei publicației cuprinse în anexa nr. 2f la prezenta procedură, iar criteriile de includere sunt următoarele:Grupa A:– existența înregistrării ISI.Grupa B+:1. să fie o publicație științifică medicală prin esența sa, având o periodicitate a apariției de cel puțin 4 numere pe an, în ediții tipărite și electronice;2. obligativitatea deținerii de către publicație a International Standard Serial Number (ISSN);3. existența înregistrării într-o bază internațională de date;4. să conțină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi;5. adresabilitatea strict medicală, generală sau pe specialități;6. deținerea girului științific al unei societăți științifice medicale, universități de medicină etc.;7. includerea în consiliul editorial sau colectivul redacțional de cadre didactice universitare cu rol de predare.Grupa B:1. să fie o publicație științifică medicală prin esența sa, având o periodicitate a apariției în ediții tipărite sau electronice;2. obligativitatea deținerii de către publicație a International Standard Serial Number (ISSN);3. existența înregistrării într-o bază internațională de date;4. să conțină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi;5. adresabilitatea strict medicală generală sau pe specialități;6. deținerea girului științific al unei societăți științifice medicale sau universități de medicină și farmacie;7. includerea în consiliul editorial sau colectivul redacțional de cadre didactice universitare cu rol de predare.(2) Publicațiile pot fi purtătoare de programe de EMCD organizate numai de furnizori acreditați în acest domeniu, nu de publicații. Creditarea acestor programe se obține numai ca urmare a aplicației făcute de furnizorul acreditat, nu de publicație.  +  Articolul 25(1) Normele de creditare stabilite pentru articole cuprinse în publicațiile medicale sunt:a) articole științifice în reviste de specialitate românești agreate de CMR sau internaționale, catalogate BDI și ISI, după cum urmează:– grupa A - (ISI) - 40 de credite pentru un articol;– grupa B+ - (BDI +) - 30 de credite pentru un articol;– grupa B - (BDI ediție tipărită sau electronică) - 15 credite pentru un articol;b) capitole de cărți în tratate de medicină - 30 de credite pentru un capitol sub 100 de pagini și 40 de credite pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;c) carte sau monografie medicală - 40 de credite pentru o carte, ca unic autor;d) traduceri de carte medicală - 30 de credite pentru o carte, ca unic traducător;e) existența a 2 sau mai mulți autori pentru un articol într-o publicație medicală agreată de CMR sau a unui capitol ori unei cărți publicate la o editură agreată de CMR duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menționați pentru capitolul sau cartea respectivă; autorul principal primește suplimentar 25% din punctajul celorlalți autori; prin autor principal se înțelege primul, ultimul sau autorul de corespondență sau toți dacă este stipulat că autorii au contribuit în mod egal;f) un articol publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată;g) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări științifice nu se creditează suplimentar față de lucrarea comunicată;h) comunicarea studiilor de farmacovigilență confirmate oficial de Agenția Națională a Medicamentului - 5 credite pentru o comunicare, dar nu mai mult de 2 comunicări pe an;i) pentru abonamente la:– revistele științifice medicale naționale cuprinse în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România și aparținând categoriei B se acordă 5 credite/abonament anual;– revistele categoria B+ și A, agreate de CMR, din țară - 10 credite;– reviste din străinătate, indexate Med-Line, Pubmed Resources guide, Medscape și altele similare - 10 credite pentru un abonament anual;– pentru abonamentele la revistele științifice medicale din străinătate, editate și traduse în România, creditarea se face ca la revistele naționale;– pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult 2 abonamente anual.(2) Publicațiile creditate de CMR se menționează în Nomenclatorul publicațiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România.  +  Capitolul V Taxe  +  Articolul 26(1) Taxa de evaluare a documentelor de creditare a manifestărilor științifice se calculează după cum urmează:a) în cazul manifestărilor științifice naționale și EMCD:– cu o durată de o zi - 150 euro;– cu o durată de două zile - 200 euro;– cu o durată de trei sau mai multe zile - 250 euro;b) în cazul manifestărilor științifice regionale sau locale:– cu o durată de o zi - 50 euro;– cu o durată de două zile - 100 euro;– cu o durată de trei sau mai multe zile - 150 euro.(2) În cazul depunerii documentelor de solicitare a creditării unui eveniment educațional într-un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puțin de 10 zile înaintea datei de debut a manifestării, respectiv mai mic de 60 de zile, dar nu mai puțin de 30 de zile, în cazul EMCD, se instituie o taxă de urgență al cărei cuantum va fi de 5 ori mai mare decât taxele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 27(1) Facultățile de medicină acreditate ca furnizor de EMC vor achita pentru creditarea planului anual de cursuri postuniversitare o taxă de 200 euro pentru fiecare pachet de maximum 100 cursuri, începând cu anul universitar 2018-2019.(2) Pentru alte manifestări științifice în afara celor prevăzute la alin. (1), facultățile de medicină acreditate ca furnizor de EMC vor achita taxele prevăzute de art. 26.  +  Articolul 28Sunt exceptate de la plata taxei prevăzute la art. 26 alin. (1) colegiile teritoriale în situația în care organizează manifestări științifice ca unic furnizor, numai dacă respectă condițiile și termenele generale prevăzute de prezenta decizie; în caz contrar vor achita taxa de urgență prevăzută la alin. (2) al aceluiași articol.  +  Articolul 29(1) Taxele se achită în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plății.(2) În cazul respingerii creditării manifestărilor științifice după analiza dosarului, taxele achitate nu se returnează.  +  Articolul 30(1) Taxa pentru includerea în Nomenclatorul editurilor, respectiv al publicațiilor agreate de CMR este de 400 euro, cu excepția editurilor și publicațiilor care aparțin colegiilor teritoriale ale medicilor, care îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la decizie.(2) Taxa pentru reincludere anuală este de 150 euro, cu excepția editurilor și publicațiilor care aparțin colegiilor teritoriale ale medicilor, care se încadrează în parametrii prezentați în anexa nr. 1 la decizie.  +  Capitolul VI Anexe  +  Articolul 31Anexele nr. 2a-2g fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 2ala procedura de creditare
  CERERE-TIP
  de creditare a formelor de educație medicală continuă
  Aviz facultatea de medicină/universitatea de medicină și farmacie (numai pentru cursuri) Semnătură decan/rector/prorector*Aviz colegiul medicilor .................................. (pentru manifestări nonformale)Semnătură președinte sau vicepreședinte*Completarea câmpurilor marcate* din cererea-tip este obligatorie. Extragerea unor paragrafe din prezenta cerere este interzisă. În cazul nerespectării acestor prevederi solicitarea va fi respinsă automat. I. Informații generale despre instituția organizatoare1. Denumirea furnizorului acreditat care propune evenimentul educațional*........................2. Coordonatorul de program (obligatoriu medic, cadru didactic cu rol de predare sau formator acreditat de Ministerul Sănătății, membru al Colegiului Medicilor din România)*
  Titlu/grad profesional *.............................Numele* ...........................................Prenumele ...........................................
  Specialitate* ............................................
  Telefon .............................Fax ..............................E-mail ..................................................
  3. Persoana de contact desemnată de furnizorul acreditat (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)*
  Titlu/grad profesional * .............................Numele *............................................Prenumele * .........................................
  Specialitate* .............................................
  Telefon .............................Fax ..............................E-mail* .................................................
  II. Informații privind evenimentul educațional propus creditării1. a) Tipul de activitate propus*
  Curs (inclusiv atelier de formare)[ ]
  Congres[ ]
  Curs pre-congres/conferință[ ]
  Simpozion pre-congres/conferință[ ]
  Conferință[ ]
  Simpozion[ ]
  Masă rotundă[ ]
  Atelier de lucru[ ]
  Webinar[ ]
  Serie de ...[ ]
  Program mixt[ ]
  Altele ....................................................................................................................................................................................
  b) Program EMCD [ ] tip program ......................................................................................................................................... c) Program EMCD în cadrul unui program mixt ....................................................................................................................
  2. Titlul programului* ...............................................................................................................................................................a) Manifestarea nu este parte componentă a unui program pentru obținere de atestat de studii complementare*3. Obiectivul educațional-științific urmărit .............................................................................................................................4. a) Perioada de desfășurare* ...............................................................................................................................................b) Descrierea timpului de studiu aferent programului - (EMCD) .........................................................................................c) Platforma de suport - scurtă descriere (EMCD) .............................................................................................................5. Proprietarul platformei - (EMCD) .................................................................................................................................... 6. Coordonator științific - (EMCD) ......................................................................................................................................7. Grupul-țintă (descrierea strictă a specialităților și gradului profesional al medicilor cărora li se adresează evenimentul educațional; orice alți participanți, în afara grupului-țintă, nu beneficiază de creditele acordate de CMR)* ............................................. 8. Numărul de participanți scontat* ..............................9. Programul științific exact (va fi atașat ca anexă, în limba română)*NOTĂ:Organizatorul se obligă să anunțe Departamentul profesional științific și învățământ al CMR cu privire la orice modificări ulterioare survenite în programul educațional și, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea programului, să prezinte un raport semnificativ asupra acestuia.10. Evaluarea rezultatelor așteptate la finalul programului educațional* (obligatorie în cazul cursurilor) Da/Nu11. Tipul materialelor publicate pentru prezentarea/susținerea evenimentului educațional (se vor anexa). Materialele publicate nu pot conține referiri asupra sponsorilor decât pe ultima pagină și nu trebuie să conțină reclame privind locațiile turistice.* ............................................................................................................................................................................................................
  III. Informații privind finanțarea evenimentului educațional*1. Denumirea sponsorilor* - obligatoriu ..............................................................................................................................2. Cuantumul sponsorizării* - obligatoriu .............................................................................................................................3. Tipul de activități finanțate* ...............................................................................................................................................4. Alte surse de finanțare* - va fi menționat obligatoriu cuantumul acestora* .......................................................................5. Cuantumul taxei de participare - obligatoriu ......................................................................................................................Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educațional propus în conformitate cu procedurile, criteriile și normele prevăzute în Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor. Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale evenimentului educațional propus pentru creditare.Declarație asupra unor potențiale conflicte de interese/bias, privind programul în general și fiecare lector implicat în program*:........................................................................................................1. Conflict de interese - un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților în exercitarea calității cu care a fost învestit oficial.2. Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendințe sau preferințe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendința interferă cu abilitatea de a fi imparțial și obiectiv. Biasul poate fi științific, politic, economic, financiar, religios, general sau particular discriminatoriu, etnic, rasial, cultural sau geografic. Biasul poate apărea în relație cu o anumită industrie sau produs comercial, cum ar fi un dispozitiv medical sau un produs farmaceutic, ori în relație cu o anumită viziune intelectuală, politică etc., în situații în care acțiunea produselor sau viziunilor poate fi, la fel de bine, utilă sau validă.
  Data*
  ..........................
  Semnătura/parafa*
  ..............................
   +  Anexa nr. 2b la procedura de creditare
  MODEL-TIP
  de prezentare a unui program de educație medicală continuă
  Completarea tuturor câmpurilor marcate* din cererea-tip este obligatorie. Extragerea unor paragrafe din prezenta cerere este interzisă. În caz contrar, solicitarea va fi respinsă automat.*Furnizor de EMC principal acreditat de CMR: ...................................................................................*Furnizori asociați (furnizori acreditați de CMR) ....................................................................................*Calificarea profesională și didactică a persoanelor cu atribuții de instruire teoretică și practică (cadre didactice cu rol de predare și/sau formatori acreditați de Ministerul Sănătății potrivit prevederilor Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 716/2002 privind acreditarea programelor educaționale, formatorilor și formatorilor de formatori din sistemul sanitar) * ......................................................................*CV-uri lectori străiniTitlul programului* .................................................................................................................................. *este o parte componentă a unui program de studii complementare pentru obținere de atestat Da/NuData sau perioada de desfășurare* ..................................................................................................Grupul-țintă (specialitate, grad profesional)*numărul estimat al participanților (în cazul cursurilor numărul nu poate depăși 25 de persoane/cadru didactic de predare): ..............................................*cerințele de formare identificate .............................................................................................................analiza acestor cerințe și motivația organizării* ..................................................................................... ......................................................................................................................................................................*Rezultate așteptate* .............................................................................................................................. *Obiective educaționale* .........................................................................................................................*Metodologie didactică utilizată (mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea, asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice) ............................................................................................*Strategia de organizare ............. ...........................................................................................................*Evaluarea: – absolvenților/participanților (cunoștințe și abilități) Da/Nu– lectorilor - chestionar de opinie Da/Nu– programului - chestionar de evaluare a evenimentului (anexa nr. 2g la procedura de creditare) Da/NuÎn temeiul acestor evaluări se alcătuiește raportul asupra desfășurării evenimentului care se trimite către CMR în termen de maximum 30 de zile.Data*............................Semnătura/parafa*..............................
   +  Anexa nr. 2cla procedura de creditare
  MODEL-TIP
  de certificat de absolvire
   +  Anexa nr. 2dla procedura de creditare
  MODEL-TIP
  de certificat de participare
   +  Anexa nr. 2e la procedura de creditare
  CERERE-TIP
  de includere în Nomenclatorul editurilor de carte medicală agreate de CMR
  Completarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie. Extragerea unor paragrafe din prezenta cerere este interzisă. În caz contrar, solicitarea va fi respinsă. Informații generale despre editură1. Denumirea editurii ...........................................................................................................................2. Motivația solicitării ...........................................................................................................................3. Proprietarul editurii ..........................................................................................................................
  Numele ....................................Prenumele ..............................Titlul .............................................
  Telefon ...........................Fax ........................... E-mail ...........................................
  4. Persoana de contact desemnată de editură (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)
  Titlul/grad profesional .......................................Specialitate ......................................................
  Numele ...........................................................Prenumele ........................................................
  Telefon ...........................Fax ........................... E-mail ...........................................
  5. Experiență în publicarea de carte medicală (de menționat titlurile de carte medicală publicate în ultimii 3 ani)-----6. Consiliul științific care acordă gir cărților medicale publicate (de menționat titlul didactic/științific, gradul profesional al membrilor):---7. Surse de finanțare - obligatoriu explicit menționate .....................................................................8. Potențiale conflicte de interese/bias: ...............................................................................................1. Conflict de interese - un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților în exercitarea calității cu care a fost învestit oficial.2. Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendințe sau preferințe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendința interferă cu abilitatea de a fi imparțial și obiectiv. Bias-ul poate fi științific, politic, economic, financiar, religios, general sau particular discriminatoriu, etnic, rasial, cultural sau geografic. Biasul poate apărea în relație cu o anumită industrie sau produs comercial, cum ar fi un dispozitiv medical sau un produs farmaceutic, ori în relație cu o anumită viziune intelectuală, politică etc., în situații în care acțiunea produselor sau viziunilor poate fi, la fel de bine, utilă sau validă.NOTĂ: Includerea unei edituri în Nomenclatorul CMR nu este similară cu acreditarea ca furnizor de manifestări de EMC față în față. O editură nu este și nu poate deveni furnizor de manifestări de EMC.
  Data
  ....................
  Editor-șef,
  .....................................
   +  Anexa nr. 2f la procedura de creditare
  FIȘA PUBLICAȚIEI
  pentru includerea în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România
  Informații generale despre editură1. Denumirea editurii .................................................................................2. Motivația solicitării .................................................................................3. Proprietarul editurii ................................................................................
  Numele .............................................Prenumele ............................................Titlul .....................................................
  Telefon ..............................Fax .............................. E-mail ..................................................
  4. Persoana de contact desemnată de editură (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)
  Titlul/grad profesional ...........................................Specialitate .............................................
  Numele ..........................................Prenumele ...............................................
  Telefon ..............................Fax .............................. E-mail ..................................................
  5. Experiență în publicarea de carte medicală (de menționat titlurile de carte medicală publicate în ultimii 3 ani)--6. Consiliul științific care acordă gir cărților medicale publicate (de menționat titlul didactic/științific, gradul profesional al membrilor):---7. Surse de finanțare - obligatoriu explicit menționate ........................................................................................................8. Potențiale conflicte de interese/bias: ...................................................................................................................................Data Semnătura1. Conflict de interese - un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților în exercitarea calității cu care a fost învestit oficial.2. Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendințe sau preferințe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendința interferă cu abilitatea de a fi imparțial și obiectiv. Biasul poate fi științific, politic, economic, financiar, religios, general sau particular discriminatoriu, etnic, rasial, cultural sau geografic. Biasul poate apărea în relație cu o anumită industrie sau produs comercial, cum ar fi un dispozitiv medical sau un produs farmaceutic, ori în relație cu o anumită viziune intelectuală, politică etc., în situații în care acțiunea produselor sau viziunilor poate fi, la fel de bine, utilă sau validă. NOTĂ: Includerea unei publicații în Nomenclatorul CMR în condițiile cuprinse în anexa nr. 1 la procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC nu transformă publicația sau trustul de presă care o deține în furnizor de manifestări de EMC față în față.
   +  Anexa nr. 2g la procedura de creditare
  MODEL-TIP
  de formă de evaluare a evenimentelor de educație medicală continuă
  Titlul și organizatorul manifestării de EMCData/perioadaLocațiaÎnregistrarea participanților la o manifestare EMC în funcție de calitatea fiecăruia:– participant/cursant– lucrare prezentată– coordonator– lector1. Am învățat ceva în urma acestui eveniment?
  DaNeutruNu
  1 2 3 4 5
  2. Va schimba acest eveniment practica mea?
  DaNeutruNu
  1 2 3 4 5
  3. A fost evenimentul organizat bine?
  DaNeutruNu
  1 2 3 4 5
  4. Calitatea conținutului științific a fost?
  BunăNeutruSlabă
  1 2 3 4 5
  5. Calitatea lectorilor a fost?
  BunăNeutruSlabă
  1 2 3 4 5
  6. A fost adecvat locul de desfășurare a evenimentului?
  DaNeutruNu
  1 2 3 4 5
  7. Am simțit că evenimentul a fost părtinitor?
  DaNeutruNu
  1 2 3 4 5
  Colegiile teritoriale vor verifica prin sondaj, pe baza documentelor doveditoare, acuratețea celor de mai sus.
  ----