ORDIN nr. 5.435 din 23 octombrie 2006pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007    În baza prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Formularele de diplome, ale căror machete sunt prezentate în anexele la regulament, vor fi gestionate, completate și eliberate de inspectoratele școlare.  +  Articolul 3Unitățile de învățământ care au făcut propuneri vor include sumele aferente fiecărei categorii de distincții în proiectul de buget, la fondul de premii, și vor întreprinde demersuri pe lângă consiliile locale în vederea aprobării sumelor solicitate.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcția generală managementul resurselor umane, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Ministrul educației și cercetării,
    Mihail Hărdău
    București, 23 octombrie 2006.Nr. 5.435.  +  AnexăREGULAMENTprivind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitarde stat------