NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 1999privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999   +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 se instituie sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.  +  Articolul 2Toţi agenţii economici, indiferent de forma lor de proprietate, care îşi desfăşoară activitatea precizată în secţiunile D, E şi F potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, pentru lucrările care necesita montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale noi sau refolosibile, se supun prezentelor norme metodologice de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, cu excepţia activităţilor din domeniul nuclear care fac obiectul Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare.  +  Articolul 3Utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice industriale care necesita lucrări de montaj sunt denumite în continuare dotări tehnologice industriale.  +  Articolul 4Respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice este obligatorie pentru toţi factorii implicaţi în realizarea scopului dotării tehnologice industriale supuse montajului: furnizor, proiectant, executant al montajului, beneficiar (proprietar sau utilizator), autoritate responsabilă cu verificarea acesteia.  +  Capitolul 2 Sistemul de verificare a calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 5Sistemul de verificare a calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, denumit în continuare sistem de calitate, se instituie la nivelul Ministerului Industriei şi Comerţului pentru următoarele activităţi industriale:
    Nr. crt.SecţiuneaSubsecţiuneaDenumirea
    1.DDAIndustria extractivă de produse energetice
    2.   DBIndustria extractivă de produse neenergetice
    3.EEBIndustria textilă şi a produselor textile
    4.   ECIndustria pielăriei şi încălţămintei
    5.   EDIndustria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobilă)
    6.   EEIndustria celulozei, hârtiei, cartonului şi a articolelor din hârtie şi carton
    7.   EFIndustria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari
    8.   EGIndustria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale
    9.   EHIndustria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice
    10.   EIIndustria altor produse din minerale nemetalice
    11.   EJIndustria metalurgică
    12.   EKIndustria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)
    13.   ELIndustria de maşini şi echipamente
    14.   EMIndustria de echipamente electrice şi optice
    15.   ENIndustria mijloacelor de transport
    16.   EOAlte activităţi industriale
    17.F40Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică, termică, gaze şi apă caldă
    18.   41Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei
   +  Articolul 6Sistemul de calitate pentru lucrări de montaj pentru dotări tehnologice industriale cuprinde următoarele componente:A. Reglementările tehnice pentru lucrările de montaj;B. Calitatea subansamblurilor, pieselor şi materialelor;C. Agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee utilizate;D. Verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor, precum şi expertizarea proiectelor şi lucrărilor de montaj;E. Conducerea şi asigurarea calităţii în realizarea lucrărilor de montaj;F. Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de montaj;G. Activitatea metrologica;H. Recepţia lucrărilor de montaj;I. Urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj;J. Controlul calităţii lucrărilor de montaj.A. Reglementările tehnice pentru lucrările de montaj pentru dotările tehnologice industriale  +  Articolul 7Activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale are un caracter permanent, determinat de necesitatea de actualizare a acestora în scopul concordanţei cu progresul ştiinţei şi tehnologiei, precum şi cu prevederile din reglementările adoptate la nivel internaţional.În activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se includ:● documentarea la nivel naţional şi internaţional prin orice mijloace sau procedee circumscrise cerinței de calitate la care urmează să se refere reglementarea propriu-zisa;● elaborarea reglementărilor tehnice pe diverse etape şi faze, până la definitivarea acestora;● revizuirea şi completarea reglementărilor tehnice pentru lucrările aprobate.B. Calitatea subansamblurilor, pieselor şi materialelor folosite la realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 8Certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale se va face prin următoarele doua sisteme: a) certificarea de conformitate a calităţii produselor de către un organism de certificare acreditat; b) declaraţie de conformitate a calităţii produselor, data de furnizor fie pe baza controlului încercărilor efectuate de un organism de certificare sau de un laborator de încercări acreditat, fie pe propria răspundere.Până la înfiinţarea şi acreditarea de organisme independente pentru efectuarea activităţilor de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale se investesc provizoriu, cu atribuţiile aferente acestei activităţi, potrivit profilului, următorii agenţi economici:- Societatea Comercială "Ipromet" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Institutul de Metale Neferoase şi Rare - INMR" - S.A.- Societatea Comercială "ISPE" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Citon" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Ipromin" - S.A.;- Societatea Comercială "Insemex" - S.A. Petrosani;- Societatea Comercială "I.P.C.M.G." - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "I.P.C.M." - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Electrouzinproiect" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Electroproiect" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Iprochim" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Ceprohart" - S.A. Brăila;- Societatea Comercială "I.P.I.U." - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Incerc" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Procema" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Institutul Naţional al Lemnului" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "I.P.A." - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "I.C.P.E." - S.A. Bucureşti;- Institutul de proiectare din cadrul Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A.;- Societatea Comercială "Icemenerg" - S.A.;- Societatea Comercială "Icemenerg Service" - S.A. Bucureşti;- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de Materiale - ISIM - Timişoara;- Societatea Comercială "Icecon" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Petrostar" - S.A. Ploiesti;- Societatea Comercială "I.P.I.P." - S.A. Ploiesti;- Societatea Comercială "Iprolam" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "CCPR" - S.A. Braşov;- Societatea Comercială "I.P.S.C." - S.A. Bucureşti.C. Agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee utilizate la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 9Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabilă, concretizata într-un document scris, asupra aptitudinii la utilizare, în conformitate cu cerinţele Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999, a materialelor, pieselor, subansamblurilor, utilajelor, echipamentelor, instalaţiilor tehnologice industriale noi sau procedeele tehnologice de montaj pentru care nu exista şi nu pot fi elaborate încă standarde naţionale sau alte reglementări oficiale: normative, standarde de ramura, proiecte-tip aprobate. Agrementele tehnice vor fi emise de organul de specialitate din domeniul respectiv, în baza reglementărilor specifice.  +  Articolul 10La elaborarea agrementelor tehnice se au în vedere următoarele obiective principale: a) fundamentarea agrementului tehnic prin analizarea documentelor de referinţa ale produselor şi a stabilirii modului, condiţiilor de utilizare şi aprecierea aptitudinii la utilizare şi a durabilitatii produselor respective; b) furnizarea, prin documentele agrementului tehnic, a unei opinii autorizate şi a unor informaţii pertinente şi corecte asupra modului de fabricare şi de utilizare, precum şi asupra comportării previzibile în exploatare a noilor produse la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale, care să permită persoanelor juridice şi fizice sa ia decizii şi să îşi asume responsabilităţi în deplina cunoştinţa de cauza, pentru alegerea şi utilizarea produselor respective; c) evaluarea fabricantilor în ceea ce priveşte dotarea, experienta acestora şi organizarea controlului pe fluxul de fabricaţie, ca premise pentru garantarea utilităţii şi constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate; d) asigurarea obiectivitatii şi neutralitatii în acordarea agrementului tehnic, printr-o apreciere echilibrata, ţinându-se seama de interesele tuturor părţilor implicate; e) promovarea progresului tehnic în activităţile privind lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale, în condiţiile respectării cerinţelor de performanţă pentru dotările tehnologice industriale în care se folosesc produsele ce formează obiectul agrementului tehnic.D. Verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 11Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite în Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi. Verificarea la cerinţa "Rezistenta şi stabilitate" este obligatorie pentru toate categoriile de lucrări privind montajul dotărilor tehnologice industriale.  +  Articolul 12Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii:- sa admită execuţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate şi avizate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;- sa verifice şi sa avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei lucrărilor de montaj, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele (graficele) de realizare a montajului dotărilor tehnologice;- sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;- sa pună la dispoziţie organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor legale;- sa oprească execuţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie, şi să permită reluarea lucrărilor de montaj numai după remedierea acestora.  +  Articolul 13Expertizarea tehnica de calitate este o activitate complexa care cuprinde, după caz, cercetări, experimentari sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei dotări tehnologice industriale sau a modului în care un proiect respecta cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentarii măsurilor de intervenţie. Aceasta activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi.  +  Articolul 14În conformitate cu prevederile art. 7 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999, pentru expertizarea tehnica de calitate se va proceda astfel: a) se vor constitui comisii pentru:- atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;- atestarea specialiştilor verificatori de proiecte;- atestarea experţilor tehnici; b) comisiile vor fi formate din specialişti din domeniile pentru care se efectuează atestarea, numiţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului; c) activitatea comisiilor se va desfăşura la solicitarea celor interesaţi pe baza unui program aprobat de Ministerul Industriei şi Comerţului; d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată; e) cheltuielile necesare în vederea efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activităţile de montaj pentru dotări tehnologice industriale se suporta de către partea interesată.E. Conducerea şi asigurarea calităţii în realizarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 15Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se face în mod diferenţiat, în funcţie de specificul activităţii industriale a dotării tehnologice, conform reglementărilor specifice aferente conducerii şi asigurării calităţii acestor lucrări, printr-un sistem propriu de calitate şi prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi.  +  Articolul 16Programul de asigurare a calităţii va fi concretizat prin manualul calităţii, proceduri şi, după caz, prin planuri ale calităţii, întocmite în baza prevederilor standardelor SR EN ISO seria 9000.Planurile calităţii se stabilesc în concordanta cu programele beneficiarilor de asigurare a calităţii şi în corelare cu manualele şi cu procedurile furnizorilor sau ale executanţilor respectivi privind calitatea.În funcţie de specificul fiecărei activităţi industriale se vor stabili exigenţele pentru furnizorii de produse şi servicii.F. Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 17Acreditarea laboratoarelor de analiza şi încercări reprezintă recunoaşterea oficială a competentei acestora de a efectua anumite încercări sau tipuri de încercări printr-un sistem de acreditare care are propriile sale reguli de procedura şi conducere pentru efectuarea acreditării precizate prin reglementări specifice.  +  Articolul 18Autorizarea şi acreditarea vor avea în vedere următoarele criterii principale pe care trebuie să le întrunească laboratoarele de încercări pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale: a) organizarea şi statutul juridic; b) imparţialitatea, independenta şi integritatea; c) competenţa tehnica.G. Activitatea metrologica pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 19În activitatea de metrologie vor fi avute în vedere următoarele principii şi obiective: a) asigurarea uniformitatii, exactitatii şi legalităţii măsurilor efectuate; b) asigurarea legalităţii măsurilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic şi, dacă este cazul, cu aprobare de model; c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii, stabilit pentru activitatea de metrologie la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale.  +  Articolul 20Biroul Roman de Metrologie Legală şi organele sale teritoriale, prin personalul propriu împuternicit, exercita controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsura utilizate în domeniul lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.H. Recepţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 21Recepţia este actul prin care investitorul declara ca accepta sa preia lucrarea cu sau fără rezerve şi ca aceasta poate fi data în folosinţă sau pusă în funcţiune. Prin actul de recepţie se certifica faptul ca executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu autorizaţiile, avizele, prevederile contractului, ale documentaţiilor de execuţie, precum şi ale reglementărilor tehnice aplicate.  +  Articolul 22Pentru lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale, indiferent de forma de proprietate şi de sursa de finanţare a investiţiilor, receptiile acestora se vor organiza, după caz, de către ordonatorii de credite sau de proprietari care, în sensul regulamentului aferent activităţii de recepţie a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, au calitatea de investitori.  +  Articolul 23Recepţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj, utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 51/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 februarie 1996. Recepţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se face atât pentru obiectivele de investiţii noi, cat şi pentru intervenţiile în timp asupra lucrărilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, extinderi, modernizări, retehnologizari, mentineri de capacităţi etc.) şi se realizează în următoarele etape:- recepţia la terminarea lucrărilor;- recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie;- recepţia finala la expirarea perioadei de garanţie, dacă este prevăzută în contract;- recepţia definitivă, care se face la data convenită prin contract între investitor şi executant.I. Comportarea în exploatare a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 24Urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se face prin:- urmărirea curenta;- urmărirea specială.Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale - perioada, metode, caracteristicile şi parametrii urmăriţi - se stabilesc de către proiectant sau de expert, în funcţie de gradul riscurilor tehnologice generate de dotările tehnologice industriale, care va cuprinde, de asemenea, şi rezultatele consemnate cu privire la aceste activităţi.  +  Articolul 25Persoanele care efectuează urmărirea curenta şi urmărirea specială, denumite responsabili cu urmărirea comportării dotărilor tehnologice industriale, au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind dotarea tehnologică industriala şi sa ţină la zi cartea tehnica a acesteia; b) să efectueze urmărirea curenta, iar pentru urmărirea specială sa supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens; c) sa sesizeze proprietarului, după caz, administratorului şi/sau utilizatorului situaţiile care pot determina efectuarea expertizei tehnice.J. Controlul calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 26Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează prin reglementări specifice fiecărei activităţi industriale prevăzute la art. 5.  +  Articolul 27Controlul de stat al calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se aplică utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice industriale, indiferent de forma de proprietate, destinaţie sau de sursa de finanţare. Acest control se exercită diferenţiat, în toate etapele ciclului de existenta a dotărilor tehnologice industriale, atât la lucrările noi, cat şi la lucrările de intervenţii în timp - modernizări, reabilitări, reparaţii capitale, consolidări ale lucrărilor de montaj, precum şi la alte categorii de lucrări de natura acestora.  +  Articolul 28Verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale se realizează de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru categoriile de dotări tehnologice industriale aflate sub controlul acesteia, în conformitate cu Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.776 din 30 decembrie 1998 şi având în vedere Lista cuprinzând prescripţiile tehnice obligatorii Colecţia ISCIR - prescripţii în vigoare la 1 septembrie 1999.  +  Articolul 29În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 şi având în vedere rolul ISCIR în asigurarea calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României se vor actualiza atribuţiile ce revin Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat în raport cu exigenţele privind calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale. De asemenea, vor fi nominalizate lucrările de montaj aferente dotărilor tehnologice industriale care nu sunt sub controlul ISCIR, inclusiv desemnarea specialiştilor care vor efectua verificarea calităţii acestor lucrări de montaj, atribuţiile şi obligaţiile acestora, precum şi prezentarea listei complete cuprinzând toate prescripţiile tehnice obligatorii.  +  Articolul 30În vederea asigurării respectării în execuţie a tuturor prescripţiilor tehnice, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României se va redacta, aviza şi aproba manualul dirigintelui de specialitate pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.
   +  Capitolul 3 Elaborarea reglementărilor tehnice privind calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale  +  Articolul 31În activităţile privind lucrările de montaj pentru dotările tehnologice industriale reglementările tehnice se elaborează sub forma de:- regulamente pentru subsistemele calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;- proceduri aferente componentelor sistemului calităţii, care cuprind:● specificaţii tehnice pentru produse;● normative de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţie la dotările tehnologice industriale;● ghiduri, metodologii şi manuale de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţie la montajul pentru dotările tehnologice industriale;● soluţii şi programe de calcul-cadru pentru proiectare, verificarea proiectelor, expertizelor tehnice şi a execuţiei lucrărilor de montaj privind atât dotările tehnologice industriale noi, cat şi cele existente.  +  Articolul 32Reglementările tehnice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale se elaborează pentru fiecare cerinţa de calitate, atât în cazul obiectivelor de investiţii noi, cat şi pentru lucrările aferente interventiilor la montajul dotărilor tehnologice industriale existente.  +  Articolul 33Formele şi organismele de lucru necesare în vederea organizării elaborării reglementărilor tehnice pentru lucrările de montaj pentru dotările tehnologice industriale se vor stabili de Ministerul Industriei şi Comerţului prin consultare cu organele abilitate, organismele neguvernamentale, asociaţiile profesionale şi cu ceilalţi factori din domeniul la care se referă reglementarea, în concordanta cu prevederile legale şi în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 34Respectarea prezentelor norme metodologice trebuie asigurata şi în fazele de proiectare, respectiv:- studiu de prefezabilitate;- studiu de fezabilitate;- proiect tehnic şi caiet de sarcini;- detalii de execuţie.  +  Capitolul 4 Obligaţiile factorilor implicaţi  +  Articolul 35Furnizorii de materiale, piese, subansambluri, utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice industriale şi procedee noi utilizate la lucrările de montaj pentru dotări tehnologice industriale răspund, în condiţiile legii, pentru calitatea furniturilor lor în raport cu prevederile contractului încheiat cu autoritatea contractantă.  +  Articolul 36Proiectantii sunt obligaţi sa elaboreze documentaţiile aferente lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale numai pe baza contractelor încheiate, în condiţiile legii, cu autorităţile contractante.  +  Articolul 37Proiectantii şi verificatorii de proiecte răspund atât pentru soluţiile tehnice adoptate în elaborarea documentaţiilor (proiecte), cat şi pentru respectarea reglementărilor tehnice.  +  Articolul 38Executanţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale răspund pentru realizarea unor activităţi neconforme cu prevederile legale, inclusiv a unor lucrări necorespunzătoare prevăzute în documentaţii. De asemenea, executanţii au obligaţia să respecte prevederile din contractele încheiate cu autorităţile contractante şi sa remedieze execuţia în cazul unor neconformităţi cu documentaţia de montaj, sesizate pe parcurs sau la sfârşitul lucrării.  +  Articolul 39Deşi nu fac parte din comisiile de recepţie, atât proiectantul, cat şi executantul au obligaţia sa participe la recepţia lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale.  +  Articolul 40În activităţile de expertizare, pentru soluţiile date experţii tehnici poarta responsabilitatea în ceea ce priveşte înscrierea în exigenţele de calitate a lucrărilor de montaj, în condiţiile legii.  +  Articolul 41Investitorii sunt solidar răspunzători alături de ceilalţi factori implicaţi (furnizori, proiectanţi, executanţi, experţi) pentru neincadrarea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale conforme cu exigenţele de calitate în limitele prevederilor legale.  +  Articolul 42Autorităţile responsabile cu verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale au obligaţia, în condiţiile legii, de a admite numai lucrări care se încadrează în limitele admise de reglementările tehnice şi de a preveni astfel riscurile tehnologice.  +  Capitolul 5 Reglementări specifice sectorului industriei de apărare  +  Articolul 43La instalaţiile pirotehnice de fabricare a muniţiilor şi a substanţelor pirotehnice explozive montajul dotărilor tehnologice industriale se va face de către personalul de execuţie autorizat, pe bază de norme şi instrucţiuni specifice de exploatare prevăzute în Normele tehnice privind reglementarea regimului materiilor explozive în unităţile producătoare, precum şi al construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobate de către ministrul industriei şi comerţului prin Ordinul nr. 88 din 19 aprilie 1999 şi de către ministrul apărării naţionale prin Ordinul nr. 42 din 26 aprilie 1999.  +  Articolul 44Materialele şi echipamentele utilizate în instalaţiile pirotehnice cu pericol de explozie vor fi obligatorii în execuţie antiex şi vor respecta toate prescripţiile reglementărilor specifice în vigoare.  +  Articolul 45Controlul de calitate al execuţiei lucrărilor de montaj pentru dotările tehnologice industriale specifice sectorului industriei de apărare se realizează numai de către personalul autorizat având sarcini specifice în domeniul calităţii.  +  Articolul 46La execuţia lucrărilor de montaj şi instalaţii în mediile explozive se vor respecta în mod obligatoriu şi Normele specifice de protecţie a muncii din sectoarele de fabricaţie a materialelor explozive.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 47Sumele încasate ca urmare a aplicării amenzilor pentru contravenţiile prevăzute la cap. V din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 vor contribui la constituirea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 96/1999.  +  Articolul 48Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 va putea fi actualizat în condiţiile legii.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 49Toate reglementările precizate în prezentele norme metodologice se vor elabora de organele abilitate, împreună cu direcţiile de specialitate din Ministerul Industriei şi Comerţului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 50Direcţia generală strategie şi programe de dezvoltare şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.----------