ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 mai 2007pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007  Având în vedere faptul că în cadrul Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate nu au fost prevăzute termene pentru îndeplinirea unora dintre etapele necesare operaționalizării Agenției Naționale de Integritate, precum și faptul că demararea activității acesteia trebuie realizată într-un termen scurt, ceea ce constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, se modifică și se completează după cum urmează:– După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților pentru personalul Agenției se face de o comisie din cadrul Consiliului, constituită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2).(2) Sesizările care vizează activitatea personalului Agenției se soluționează de Consiliu, prin comisia prevăzută la art. 25 alin. (2). (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) verifică dacă diferența vădită este justificată. În cazul în care inspectorul de integritate constată că diferența nu este justificată, sesizează instanța competentă pentru stabilirea părții de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin diferență vădită, în sensul prezentei legi, se înțelege o diferență între averea dobândită și veniturile realizate de cel puțin 10.000 euro sau echivalentul în lei al acesteia.2^1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Inspectorul de integritate poate dispune, cu acordul persoanei verificate, efectuarea unei expertize pentru lămurirea neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Personalul Agenției este format din președintele Agenției, vicepreședintele Agenției, inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual. Președintele Agenției este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreședintele Agenției este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcția de inspector de integritate este funcție publică cu statut special.4. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă există o diferență vădită care nu poate fi justificată și sesizează instanța competentă pentru stabilirea părții de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;4^1. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Personalul Agenției are obligația de a nu divulga datele sau informațiile la care a avut acces altfel decât în condițiile legii. Această obligație se menține timp de 5 ani și după încetarea activității, sub sancțiunea legii penale. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 5. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publică declanșarea procedurii de selecție a președintelui sau a vicepreședintelui, prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Agenției, în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea concursului sau a examenului în vederea numirii președintelui sau a vicepreședintelui Agenției, după caz, se asigură de către aceasta. (la 21-04-2008, Alineatul (1) din Articolul 19 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 6. La articolul 21, alineatele (2), (8) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Național de Integritate și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Agenției, în termen de 15 zile de la constituirea Consiliului.........................................................................................(8) Candidații care au obținut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor susține un interviu în fața Consiliului Național de Integritate în termen de 5 zile de la soluționarea contestațiilor.........................................................................................(10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității să verifice și să comunice acesteia apartenența sau colaborarea candidaților cu serviciile de informații înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se atașează la dosarul candidatului. (la 21-04-2008, Alineatul (10) din Articolul 21 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului președintele și vicepreședintele Agenției depun în fața Senatului următorul jurământ: «Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire. Așa să-mi ajute Dumnezeu"» sau, după caz, rostesc următoarea formulă: «Mă oblig să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire.» Referirea la divinitate nu este obligatorie.7^1. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constatarea situației prevăzute la art. 24 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnați de Consiliu, la propunerea președintelui Consiliului, care, pe baza informărilor și a rapoartelor întocmite de Agenție, asigură evaluarea capacității manageriale a funcțiilor Agenției. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului și se înaintează Senatului de președintele Consiliului. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^2. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^3. La articolul 27 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenției; (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^4. La articolul 27 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) asigură întocmirea strategiei Agenției privind activitatea de control al averilor și de verificare a conflictelor de interese, ținând seama și de recomandările Consiliului. Strategia se întocmește anual și se prezintă pentru aprobare Consiliului; (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^5. La articolul 28, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Președintele și vicepreședintele Agenției sunt salarizați potrivit lit. A pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, și beneficiază de indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 1 lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la aceeași ordonanță, pentru președinte, respectiv pct. 2 pentru vicepreședinte, și de alte sporuri, premii și drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate...........................................................................(4) Personalul Agenției beneficiază pentru activitatea desfășurată de un spor de confidențialitate de 30%, calculat la salariul de bază, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui Agenției, precum și a inspectorilor de integritate, care vor beneficia de un spor de confidențialitate de 50%, calculat la salariul de bază. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^6. La articolul 28, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizație de ședință egală cu 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează președintele Agenției, iar președintele Consiliului va avea o indemnizație de ședință mai mare cu 10% decât indemnizația ce se acordă membrilor Consiliului. Aceste drepturi se impozitează în condițiile legii.(8) Agenția suportă pentru membrii Consiliului cheltuielile de deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se află în altă localitate decât municipiul București, precum și celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în țară și în străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 8. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Entitățile prevăzute la alin. (1) își vor desemna reprezentanții în Consiliu în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnați cel puțin jumătate plus unu dintre membri de către entitățile prevăzute la alin. (1).9. La articolul 34, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) vor desemna în mod corespunzător câte un supleant.(3) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entitățile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă ședința de constituire a Consiliului. Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului.10. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Președintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel puțin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data ședinței de constituire a Consiliului.(2) Președintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului, în cazul în care a încălcat Constituția și legile țării sau a executat cu rea-credință atribuțiile ce îi revin prin funcția deținută. (la 21-04-2008, Articolul 35 din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 11. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a)-f), mandatul de membru încetează prin revocare de către Senat, la propunerea autorității sau instituției care l-a desemnat, precum și la pierderea calității în considerarea căreia au fost desemnate. În aceste cazuri va fi desemnat un nou membru, potrivit prevederilor art. 34.12. La articolul 36, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Supleantul participă cu drepturi depline la ședințele Consiliului, în absența membrului Consiliului pe care îl înlocuiește.(3^2) În cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, după caz, a supleanților acestora se face potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) și (2). (la 21-04-2008, Punctul 12. din Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^1. La articolul 37 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1, cu următorul cuprins:b^1) aprobă prin hotărâre regulamentul ședințelor Consiliului; (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^2. La articolul 37 alineatul (2), literele d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă președintele Agenției referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin președintele acestuia;..........................................................................g) înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenției. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^3. La articolul 37, alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) orice alte atribuții prevăzute de lege. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^4. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 37^1Membrii Consiliului au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenției și să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^5. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Consiliul se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 13. Abrogat. (la 21-04-2008, Punctul 13. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 13^1. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, și cuprinde bunurile proprii, comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplică în mod corespunzător. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 14. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele prevăzute de lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.15. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.16. La articolul 44 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă sunt diferențe vădite, iar dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor bunuri determinate nu este justificată, cauza se trimite instanței competente, care poate dispune confiscarea unei părți din averea dobândită sau unui bun determinat;16^1. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Inspectorul de integritate comunică persoanei verificate actul de constatare, în termen de cel mult 5 zile de la data întocmirii. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 17. La articolul 47, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.(2) Persoana eliberată sau destituită din funcție este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 39, cu excepția celor elective, pe o perioadă de până la 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția sau demnitatea publică respectivă. Interdicția se dispune, la solicitarea Agenției, de către instanța competentă prevăzută la art. 46 alin. (1), ca sancțiune complementară, în cazul confiscării unei părți din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese.........................................................................................(4) Dacă persoana cercetată nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 39 la data rămânerii definitive a actului de constatare, aceasta este decăzută din dreptul de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de lege, cu excepția celor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare. Interdicția se dispune, la solicitarea Agenției, de către instanța competentă prevăzută la art. 46 alin. (1), ca sancțiune complementară, în cazul confiscării unei părți din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese.18. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Actul rămas definitiv, prin care se constată caracterul nejustificat al averii sau al unei părți din aceasta ori prin care se constată conflictul de interese ori starea de incompatibilitate, se publică pe pagina de internet a Agenției și se comunică, în termen de 10 zile, organelor care aplică sancțiuni disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea ori eliberarea din funcție, precum și organelor fiscale competente.19. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fapta celui care, cu știință, în sesizarea adresată Agenției face afirmații mincinoase sau produce ori ticluiește probe mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al averii unei persoane constituie infracțiunea de denunțare calomnioasă și se pedepsește potrivit Codului penal.20. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Nedepunerea declarației de avere și a declarației de interese în termenele prevăzute de lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei și declanșarea din oficiu a procedurii de control.21. La articolul 53, alineatul (2) se abrogă.22. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 53^1Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de persoanele împuternicite din cadrul Agenției. Împotriva actelor de sancționare se poate face plângere în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-04-2008, Articolul 53^1 din Punctul 22. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 22^1. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției, documentele se depun la Consiliu. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 23. La articolul 59, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Agenția va funcționa cu un număr maxim de 25 de posturi până la data când devine operațională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). În termen de 5 zile de la depunerea jurământului de către președintele Agenției, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Garda Financiară și Agenția Națională a Funcționarilor Publici vor detașa persoane care vor desfășura operațiuni legate de înființarea, organizarea și funcționarea Agenției. La data la care Agenția devine operațională, aceste persoane pot opta, cu acordul președintelui Agenției, pentru desfășurarea activității în cadrul Agenției, prin transfer, potrivit legii.23^1. La articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 și 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 23^2. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Dispozițiile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese și de constatare a incompatibilităților nu se aplică magistraților în activitatea de soluționare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și al parchetelor de pe lângă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilităților. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 24. La articolul 61, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Sentințele curții de apel - secția de contencios administrativ și fiscal pot fi atacate cu recurs de părțile interesate, de Agenție și procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal. (la 21-04-2008, Punctul 3. din Articolul 61 , Punctul 24. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 )  +  Articolul IILegea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudor-Alexandru Chiuariu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 30 mai 2007.Nr. 49.----