HOTĂRÂRE nr. 552 din 19 iulie 2018privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 august 2018  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, conform variantei finale a studiului de fezabilitate „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud“, potrivit planului de amplasament/documentației topocadastrale prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 - Plan de situație a coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud“, prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.  +  Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național situate pe raza localității Mătăsari și Slivilești, județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1, pe raza localității Mătăsari și Slivilești, județul Gorj, în cuantum total de 4.237.912,32 lei, și care sunt alocate de la bugetul de stat în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 și vor fi asigurate prin bugetul Ministerului Energiei, la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.  +  Articolul 5Suma de 4.237.912,32 lei se virează de la bugetul de stat de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică și de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 6Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Ilie Covrig,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 19 iulie 2018.Nr. 552.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Lucrări pentru punerea în funcțiune
  a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud“
  situate pe raza comunelor Mătăsari și Slivilești, din județul Gorj,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.JudețulUATNumărul parcelei pe planul de situațieNumele și prenumele proprietarului/deținătorului terenuluiNumăr topograficNr cadastral/ Nr. cartea funciarăExtravilan/ IntravilanCategoria de folosințăSuprafața de expropriat (mp)Valoare totală despăgubiri (lei)
  1234567891011
  1GorjMătăsari ANCUTERU GHEORGHET 20, P 148/3 ExtravilanA1.155577,50
  2GorjMătăsari ANCUTERU IONT 18, P 135/1 ExtravilanA497248,50
  3GorjMătăsari ANCUTERU IONT 18, P 244/244 ExtravilanA639319,50
  4GorjMătăsari ANCUTERU IONT 20, P 26 ExtravilanA1.750875,00
  5GorjMătăsari ANCUTERU IONT 20, P 26/26 ExtravilanA372186,00
  6GorjMătăsari ANCUTERU VASILICAT 18, P 148/3 ExtravilanA200100,00
  7GorjMătăsari ANGHELESCU IONT 20, P 29 ExtravilanA875437,50
  8GorjMătăsari ANGHELESCU IONT 20, P 29/29 ExtravilanA16582,50
  9GorjMătăsari ANGHELESCU VASILET 20, P 31 ExtravilanA1.344672,00
  10GorjMătăsari ANGHELESCU VASILET 20, P 31/31 ExtravilanA283141,50
  11GorjMătăsari AVRAMESCU C. CONSTANTINT 20, P 178/1 ExtravilanAT1.226613,00
  12GorjMătăsari AVRAMESCU CONSTANTINT 26 fost I, P 703/5 ExtravilanPS2.100525,00
  13GorjMătăsari AVRAMESCU CONSTANTINT 20, P 122/122 ExtravilanA719359,50
  14GorjMătăsari AVRAMESCU CONSTANTINT 20, P 146/146 ExtravilanA16683,00
  15GorjMătăsari AVRAMESCU CONSTANTINT 21, P 149 ExtravilanPT21052,50
  16GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINT 21, P 103 ExtravilanAr3.4191.709,50
  17GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINT 21, P 104 ExtravilanAr1.760880,00
  18GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINT 21, P 105 ExtravilanPs3.916979,00
  19GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINT 24, 323/1 ExtravilanPT944236,00
  20GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINT 32, P 12 ExtravilanA18090,00
  21GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINT 32, P 13 ExtravilanPT720180,00
  22GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINT 32, P 66 ExtravilanPT1.680420,00
  23GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINAT 32, P 6/1 ExtravilanPT6.4351.608,75
  24GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINA, BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIAT 30, P 7 ExtravilanPS1.326331,50
  25GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINA, BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIAT 30, P 7 ExtravilanPS17443,50
  26GorjMătăsari BACARIN CONSTANTINA, BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIAT 21, P 286 ExtravilanFN690172,50
  27GorjMătăsari BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIAT 7, P 147 IntravilanAr1.6607.262,50
  28GorjMătăsari BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIAT 7, P 148 IntravilanCc3601.800,00
  29GorjMătăsari BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIAT 4, P 81 IntravilanAr2721.190,00
  30GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 22, P 125 ExtravilanPT3.102775,50
  31GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 22, P 126 ExtravilanN3.217402,13
  32GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 22, P 127 ExtravilanPT2.145536,25
  33GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 22, P 131 ExtravilanPS1.870467,50
  34GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 22, P 132 ExtravilanN1.020127,50
  35GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 62 ExtravilanFN2.012503,00
  36GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 63 ExtravilanA6.7003.350,00
  37GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 64 ExtravilanPS5.4001.350,00
  38GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 80 ExtravilanPT15037,50
  39GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 81 ExtravilanPT3.200800,00
  40GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 82 ExtravilanA618309,00
  41GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 96 ExtravilanPT30075,00
  42GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 97 ExtravilanVII550412,50
  43GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 105 ExtravilanPT3.230807,50
  44GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 24, P 106 ExtravilanPS1.120280,00
  45GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 6, P 122 IntravilanLv3461.557,00
  46GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 6, P 123 IntravilanAr1.6647.280,00
  47GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 6, P 124 IntravilanCc1.1825.910,00
  48GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 6, P 125 IntravilanLv7373.316,50
  49GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 6, P 126 IntravilanVii7953.577,50
  50GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 6, P 127 IntravilanAr4.57320.006,88
  51GorjMătăsari BACARIN I. CONSTANTINT 2, P 34 IntravilanAr7393.233,13
  52GorjMătăsari BACESCU P. IONT 18, P 145/2 ExtravilanA257128,50
  53GorjMătăsari BACESCU P. IONT 20, P 145/3 ExtravilanA2.3101.155,00
  54GorjMătăsari BADESCU I. MARIAT 30, P 14 ExtravilanPS3.676919,00
  55GorjMătăsari BADESCU I. MARIAT 30, P 14 ExtravilanPS2.264566,00
  56GorjMătăsari BADESCU I. MARIAT 23, P 32 ExtravilanA3.6001.800,00
  57GorjMătăsari BADESCU MARIAT 24, P 131 ExtravilanPS951237,75
  58GorjMătăsari BADESCU MARIAT 30, P 30 ExtravilanLV700525,00
  59GorjMătăsari BADESCU MARIAT 30, P 31 ExtravilanLV7052,50
  60GorjMătăsari BADESCU MARIAT 7, P 163/1 IntravilanFn1.5305.737,50
  61GorjMătăsari BADESCU MARIAT 7, P 164 IntravilanLv1.2065.427,00
  62GorjMătăsari BADESCU MARIAT 7, P 165 IntravilanCc1.0885.440,00
  63GorjMătăsari BADESCU MARIAT 7, P 166 IntravilanAr7123.115,00
  64GorjMătăsari BADESCU MARIAT 7, P 167 IntravilanAr2.69411.786,25
  65GorjMătăsari BALAN C. NICOLAET 18, P 165/165 ExtravilanA893446,50
  66GorjMătăsari BALAN GH. D. VASILET 18, P 131/1 ExtravilanA313156,50
  67GorjMătăsari BALAN GH. D. VASILET 18, P 228/228 ExtravilanA273136,50
  68GorjMătăsari BALAN GH. D. VASILET 18, P 240/240 ExtravilanA425212,50
  69GorjMătăsari BALAN GH. VASILET 18, P 209 ExtravilanA1.000500,00
  70GorjMătăsari BALAN GH. VASILET 18, P 209/209 ExtravilanA930465,00
  71GorjMătăsari BALAN GH. VASILET 18, P 241 ExtravilanA207103,50
  72GorjMătăsari BALAN GHEORGHITA, PURDESCU CONSTANTINT 20, P 170/170 ExtravilanA18693,00
  73GorjMătăsari BALAN GRIGORET 18, P 265/265 ExtravilanA427213,50
  74GorjMătăsari BALAN GRIGORITAT 18, P 265 ExtravilanA256128,00
  75GorjMătăsari BALAN I. T. IOANAT 18, P 121 ExtravilanA1.070535,00
  76GorjMătăsari BALAN I. T. IOANAT 18, T 122 ExtravilanA420210,00
  77GorjMătăsari BALAN I. T. IOANAT 18, T 122 ExtravilanA420210,00
  78GorjMătăsari BALAN P. GHEORGHET 18, P 149/3 ExtravilanA550275,00
  79GorjMătăsari BALAN P. GHEORGHET 18, P 149/3/3 ExtravilanA552276,00
  80GorjMătăsari BALAN P. GHEORGHET 18, P 157/157 ExtravilanA1.087543,50
  81GorjMătăsari BALAN P. GHEORGHET 18, P 150/3 ExtravilanA349174,50
  82GorjMătăsari BALAN P. GHEORGHET 18, P 264 ExtravilanA15778,50
  83GorjMătăsari BALAN PARASCHIVAT 18, P 167/167 ExtravilanA971485,50
  84GorjMătăsari BALAN VASILET 32, P 130 ExtravilanAT1.080540,00
  85GorjMătăsari BALEANU DUMITRUT 19, P 83/1 ExtravilanPs23057,50
  86GorjMătăsari BALEANU DUMITRUT 19, P 83/2 ExtravilanPs623155,75
  87GorjMătăsari BALEANU EFTICHIAT 20, P 25/25 ExtravilanA375187,50
  88GorjMătăsari BALESCU DUMITRU T 22, P 54 ExtravilanA2.2881.144,00
  89GorjMătăsari BALESCU ELENA, PEPTAN CONSTANTIN, DADALAU FLOAREAT 21, P 304 ExtravilanAr5.1002.550,00
  90GorjMătăsari BALESCU PANTELIMONT 18, P 145/1 ExtravilanA669334,50
  91GorjMătăsari BALESCU PANTELIMONT 18, P 206/206 ExtravilanA572286,00
  92GorjMătăsari BECHERITU DUMITRU, BECHERITU IONT 20, P 175/175 ExtravilanA335167,50
  93GorjMătăsari BELGIU CORNELT 21, P 84 ExtravilanAr820410,00
  94GorjMătăsari BELGIU CORNELT 21, P 85 ExtravilanAr750375,00
  95GorjMătăsari BELGIU CORNELT 21, P 86 ExtravilanPt1.420355,00
  96GorjMătăsari BELGIU CORNELT 22, P 23 ExtravilanN50062,50
  97GorjMătăsari BELGIU CORNELT 22, P 24 ExtravilanA2.7001.350,00
  98GorjMătăsari BELGIU CORNELT 22, P 40 ExtravilanA340170,00
  99GorjMătăsari BELGIU CORNELT 22, P 41 ExtravilanVII500375,00
  100GorjMătăsari BELGIU CORNELT 22, P 42 ExtravilanA1.000500,00
  101GorjMătăsari BELGIU CORNELT 22, P 44 ExtravilanA1.880940,00
  102GorjMătăsari BELGIU CORNELT 22, P 98 ExtravilanPS462115,50
  103GorjMătăsari BELGIU CORNELT 22, P 98/1 ExtravilanA495247,50
  104GorjMătăsari BELGIU CORNELT 24, P 25 ExtravilanAT720360,00
  105GorjMătăsari BELGIU CORNELT 24, P 133 ExtravilanPS1.517379,25
  106GorjMătăsari BELGIU CORNELT 2, P 29 IntravilanLv3801.710,00
  107GorjMătăsari BELGIU CORNELT 2, P 30 IntravilanCc4612.305,00
  108GorjMătăsari BELGIU CORNELT 1, P 7/1 IntravilanAr120525,00
  109GorjMătăsari BELGIU CORNELT 1, P 8/1 IntravilanLv7003.150,00
  110GorjMătăsari BERTEA NICOLAET 19, P 78/1 ExtravilanAT390195,00
  111GorjMătăsari BIBANU GRIGORET 19, P 73/1 ExtravilanAT267133,50
  112GorjMătăsari BIBANU MARINA (GIRBACI MARIA)T 19, P 79/1 ExtravilanPS6115,25
  113GorjMătăsari BIVOLARU D. VASILET 18, P 269 ExtravilanA320160,00
  114GorjMătăsari BIVOLARU V. IONT 18, P 114 ExtravilanA1.830915,00
  115GorjMătăsari BIVOLARU V. IONT 18, P 194/194 ExtravilanA741370,50
  116GorjMătăsari BIVOLARU VASILE T 18, P 269/269 ExtravilanA346173,00
  117GorjMătăsari BIVOLARU VASILE (BALAN GHEORGHE)T 18, P 262 ExtravilanA15477,00
  118GorjMătăsari BIVOLARU VASILE (BALAN GHEORGHE)T 18, P 268 ExtravilanA15477,00
  119GorjMătăsari BOSOANCA VASILE, BOSOANCA IONT 30, P 34 ExtravilanLV280210,00
  120GorjMătăsari BOSOANCA VASILE, BOSOANCA IONT 30, P 35 ExtravilanPS624156,00
  121GorjMătăsari BOSTINARU GHE. IONT 32, P 48 ExtravilanA840420,00
  122GorjMătăsari BOSTINARU IONT 21, P 180 ExtravilanA912456,00
  123GorjMătăsari BOSTINARU IONT 21, P 77 ExtravilanA2.6601.330,00
  124GorjMătăsari BOSTINARU IONT 32, P 27 ExtravilanA1.040520,00
  125GorjMătăsari BOSTINARU IONT 32, P 27/1 ExtravilanAT2.0121.006,00
  126GorjMătăsari BOSTINARU IONT 32, P 28/1 ExtravilanAT1.000500,00
  127GorjMătăsari BRIMDUSESCU MELANIAT 20, P 137/3 ExtravilanA1.675837,50
  128GorjMătăsari BURAU DUMITRUT 21, P 81 ExtravilanA2.9931.496,50
  129GorjMătăsari BUZARIN D. ION (DRAGOMIR MARIAN)T 19, P 103/10 ExtravilanFN1.895473,75
  130GorjMătăsari BUZARIN IONT 20, P 133/3 ExtravilanA898449,00
  131GorjMătăsari CALUGARU PETRET 20, P 140/3 ExtravilanA1.079539,50
  132GorjMătăsari CARLAONT DUMITRUT 20, P 99/99 ExtravilanPS24761,75
  133GorjMătăsari CARUNTU GH. SEVERT 4, P 76 IntravilanLv1.2005.400,00
  134GorjMătăsari CARUNTU GH. SEVERT 4, P 77 IntravilanCc4192.095,00
  135GorjMătăsari CARUNTU P. ELENAT 7, P 141 IntravilanLv2.1669.747,00
  136GorjMătăsari CARUNTU P. ELENAT 2, P 23/1 IntravilanAr5042.205,00
  137GorjMătăsari CEAUSESCU ANA, CEAUSESCU CONSTANTIN, SCORTARIU MARIAT 30, P 36 ExtravilanPS696174,00
  138GorjMătăsari CEAUSESCU DINCAT 20, P 18/18 ExtravilanPT2.442610,50
  139GorjMătăsari CEAUSESCU DINCAT 21, P 25/1 ExtravilanPT13533,75
  140GorjMătăsari CEAUSESCU LEONT 21, P 24/1 ExtravilanPT9423,50
  141GorjMătăsari CERNICA MARIAT 5, P 86 IntravilanAr200875,00
  142GorjMătăsari CERNICA MARIAT 2, P 10 IntravilanAr227993,13
  143GorjMătăsari CERNICA MARIAT 2, P 11 IntravilanCc5922.960,00
  144GorjMătăsari CERNICA MARIAT 2, P 13 IntravilanAr3801.662,50
  145GorjMătăsari CERNICA MARIAT 1, P 9/1 IntravilanPt3201.200,00
  146GorjMătăsari CEUTA ELENAT 20, P 110/110 ExtravilanA2.6941.347,00
  147GorjMătăsari CIOBOTEA DUMITRUT 20, P 120/120 ExtravilanA577288,50
  148GorjMătăsari CIOBOTEA DUMITRUT 20, P 174/174 ExtravilanA16080,00
  149GorjMătăsari CIOCLEI DUMITRUT 20, P 198 ExtravilanA480240,00
  150GorjMătăsari CIOCLEI IONT 19 fost I, P 730/1 ExtravilanA1.624812,00
  151GorjMătăsari CIOCLEI IONT 20, 140/140 ExtravilanA433216,50
  152GorjMătăsari CIOCLEI PETRET 20, P 142/142 ExtravilanA634317,00
  153GorjMătăsari CIOCLEI V. DUMITRUT 21, P 3/2 ExtravilanPT577144,25
  154GorjMătăsari CIORTAN A. ION, CIORTAN ANAT 30, P 13 ExtravilanPT885221,25
  155GorjMătăsari CIORTAN A. ION, CIORTAN ANAT 30, P 13 ExtravilanPT569142,25
  156GorjMătăsari CIORTAN ALEXANDRUT 32, P 22/7 ExtravilanLV636477,00
  157GorjMătăsari CIORTAN C. ELISABETAT 7, P 143/1 IntravilanAr1.8007.875,00
  158GorjMătăsari CIORTAN CONSTANTINT 32, P 23/3 ExtravilanLV2.6621.996,50
  159GorjMătăsari CIORTAN CONSTANTIN, CIORTAN ION, POPESCU MARIA, BOSOANCA EUGENIA, CALIN ANAT 32, P 107 ExtravilanLV616462,00
  160GorjMătăsari CIORTAN CONSTANTIN, CIORTAN ION, POPESCU MARIA, BOSOANCA EUGENIA, CALIN ANAT 32, P 108 ExtravilanPT1.152288,00
  161GorjMătăsari CIORTAN CONSTANTIN, CIORTAN MARIAT 21, P 84/1 ExtravilanPT28972,25
  162GorjMătăsari CIORTAN CONSTANTIN, CIORTAN MARIAT 21, P 737 ExtravilanPT3.504876,00
  163GorjMătăsari CIORTAN D. VASILET 3, P 50 IntravilanLV217976,50
  164GorjMătăsari CIORTAN D. VASILET 3, P 51 IntravilanCC3131.565,00
  165GorjMătăsari CIORTAN D. VASILET 3, P 53 IntravilanAr4702.056,25
  166GorjMătăsari CIORTAN D. ION, CIORTAN ELENA, BARABUL MARIAT 1, P 4/2 IntravilanAr8883.885,00
  167GorjMătăsari CIORTAN D. ION, CIORTAN ELENA, BARABUL MARIAT 1, P 5/2 IntravilanAr5202.275,00
  168GorjMătăsari CIORTAN ELISABETA, CIORTAN C. IONT 21, P 234 ExtravilanPt1.056264,00
  169GorjMătăsari CIORTAN FLOAREAT 32, P 90+95 ExtravilanA3.5211.760,50
  170GorjMătăsari CIORTAN FLOAREAT 32, P 92 ExtravilanAT860430,00
  171GorjMătăsari CIORTAN FLOAREAT 32, P 93 ExtravilanAT690345,00
  172GorjMătăsari CIORTAN FLOAREAT 32, P 94 ExtravilanLV2.9002.175,00
  173GorjMătăsari CIORTAN FLOAREAT 32, P 98 ExtravilanLV448336,00
  174GorjMătăsari CIORTAN I. IONT 24, P 35 ExtravilanFN675168,75
  175GorjMătăsari CIORTAN I. IONT 24, P 36 ExtravilanA3.2701.635,00
  176GorjMătăsari CIORTAN I. IONT 24, P 37 ExtravilanPS800200,00
  177GorjMătăsari CIORTAN I. NICOLAET 30, P 22 ExtravilanLV7.4005.550,00
  178GorjMătăsari CIORTAN I. NICOLAET 30, P 23 ExtravilanPT5.5551.388,75
  179GorjMătăsari CIORTAN I. NICOLAET 30, P 23 ExtravilanPT4.6571.164,25
  180GorjMătăsari CIORTAN I. NICOLAET 7, P 188 IntravilanPt8853.318,75
  181GorjMătăsari CIORTAN I. NICOLAET 7, P 189 IntravilanAr2.67711.711,88
  182GorjMătăsari CIORTAN I. NICOLAET 7, P 193 IntravilanLv4331.948,50
  183GorjMătăsari CIORTAN I. NICOLAET 7, P 194/1 IntravilanCc2641.320,00
  184GorjMătăsari CIORTAN I. NICOLAET 7, P P 195 IntravilanAr70306,25
  185GorjMătăsari CIORTAN IONT 32, P 101 ExtravilanLV2.3601.770,00
  186GorjMătăsari CIORTAN IONT 32, P 102 ExtravilanPT3.900975,00
  187GorjMătăsari CIORTAN IONT 32, P 105 ExtravilanLV1.232924,00
  188GorjMătăsari CIORTAN IONT 32, P 106 ExtravilanPT2.304576,00
  189GorjMătăsari CIORTAN IONT 32, P 143 ExtravilanAT396198,00
  190GorjMătăsari CIORTAN MARIA, TUNCU NICOLAET 5, P 91 IntravilanAr8843.867,50
  191GorjMătăsari CIORTAN MARIA, TUNCU NICOLAET 2, P 19 IntravilanAr8683.797,50
  192GorjMătăsari CIORTAN VASILICAT 7, P 160 IntravilanCc1.1915.955,00
  193GorjMătăsari CIORTAN VASILICAT 7, P 161 IntravilanAr1.2725.565,00
  194GorjMătăsari CIORTAN VASILICAT 7, P 162 IntravilanAr3.36614.726,25
  195GorjMătăsari CIORTAN VASILICA, CIORTAN C. DUMITRUT 30, P 12 ExtravilanPT1.776444,00
  196GorjMătăsari CIORTAN VASILICA, CIORTAN C. DUMITRUT 30, P 12 ExtravilanPT1.248312,00
  197GorjMătăsari CIREASA GHEORGHET 21, P 166 ExtravilanPt1.056264,00
  198GorjMătăsari CIREASA ION, DADALAU ELENA, TARASESCU FLOAREAT 5, P 99 IntravilanVii150675,00
  199GorjMătăsari CIREASA ION, DADALAU ELENA, TARASESCU FLOAREAT 5, P 99/2 IntravilanAr2.0839.113,13
  200GorjMătăsari CIREASA ION, DADALAU ELENA, TARASESCU FLOAREAT 5, P 100 IntravilanCc7663.830,00
  201GorjMătăsari CIREASA N. GHEORGHET 22, P 46 ExtravilanA2.0721.036,00
  202GorjMătăsari CIREASA N. GHEORGHET 22, P 47 ExtravilanVII175131,25
  203GorjMătăsari CIREASA N. GHEORGHET 22, P 48 ExtravilanN11914,88
  204GorjMătăsari CIREASA PARASCHIVA, AURARU DOMNICA, DAESCU DUMITRUT 7, P 182 IntravilanAr1.5756.890,63
  205GorjMătăsari CIREASA PARASCHIVA, AURARU DOMNICA, DAESCU DUMITRUT 7, P 183 IntravilanPt4151.556,25
  206GorjMătăsari CIREASA PARASCHIVA, AURARU DOMNICA, DAESCU DUMITRUT 7, P 186 IntravilanAr1.3445.880,00
  207GorjMătăsari CIREASA PARASCHIVA, CIREASA GHE. ION, DADALAU GHE. ELENA, TARASESCU GHE. FLOAREA T 21, P 91 ExtravilanAr1.022511,00
  208GorjMătăsari CIREASA PARASCHIVA, CIREASA GHE. ION, DADALAU GHE. ELENA, TARASESCU GHE. FLOAREA T 21, P 92 ExtravilanAr560280,00
  209GorjMătăsari CIREASA PARASCHIVA, CIREASA GHE. ION, DADALAU GHE. ELENA, TARASESCU GHE. FLOAREA T 21, P 93 ExtravilanPt1.400350,00
  210GorjMătăsari COCOSATU GHEORGHET 18, P 183/183 ExtravilanA737368,50
  211GorjMătăsari COCOSATU NICOLITAT 20, P 70/1 ExtravilanA479239,50
  212GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA T 20, P 69 ExtravilanA720360,00
  213GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 21, P 58 ExtravilanAr1.330665,00
  214GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 21, P 74 ExtravilanAr1.265632,50
  215GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 21, P 75 ExtravilanFn3.322830,50
  216GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 21, P 100 ExtravilanAr3.5001.750,00
  217GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 21, P 102 ExtravilanNp5.925740,63
  218GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 21, P 118 ExtravilanPs960240,00
  219GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 21, P 120 ExtravilanPt2.056514,00
  220GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 21, P 149 ExtravilanPs490122,50
  221GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 21, P 150 ExtravilanAr2.9961.498,00
  222GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 6, P 115 IntravilanCc1.0455.225,00
  223GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 6, P 116 IntravilanLv9274.171,50
  224GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 6, P 117 IntravilanAr9274.055,63
  225GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 3, P 42/1 IntravilanPt168630,00
  226GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 3, P 42/2 IntravilanAr128560,00
  227GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 2, P 25 IntravilanAr7203.150,00
  228GorjMătăsari COCOSATU NICOLITA, DADALAU EMILT 2, P 33 IntravilanAr8253.609,38
  229GorjMătăsari COJOCARU ANISOARAT 20, P 345 ExtravilanA10251,00
  230GorjMătăsari COJOCARU ELISABETAT 19, P 93/1 ExtravilanAT656328,00
  231GorjMătăsari COJOCARU ELISABETAT 19, P 93/2 ExtravilanAT432216,00
  232GorjMătăsari COJOCARU ELISABETAT 19, P 99/1 ExtravilanAT1.090545,00
  233GorjMătăsari COJOCARU ELISABETAT 19, P 99/2 ExtravilanAT637318,50
  234GorjMătăsari COJOCARU MIHAI, COJOCARU MARIAT 20, P 36/36 ExtravilanA345172,50
  235GorjMătăsari COJOCARU VASILICA, COJOCARU ELENAT 20, P 28/28 ExtravilanA543271,50
  236GorjMătăsari COPILUS C. GHEORGHET 18, P 171/171 ExtravilanA200100,00
  237GorjMătăsari COPILUS C. GHEORGHET 18, P 232/232 ExtravilanA312156,00
  238GorjMătăsari COPILUS CONSTANTINAT 18, P 159/159 ExtravilanA706353,00
  239GorjMătăsari COPILUS CONSTANTINAT 20 fost I, P 732 ExtravilanA1.200600,00
  240GorjMătăsari COPILUS CONSTANTINAT 20, P 150/150 ExtravilanA16281,00
  241GorjMătăsari COPILUS IOANA, COPILUS VASILET 20, P 117/55 ExtravilanA1.350675,00
  242GorjMătăsari COPILUS IOANA, COPILUS VASILET 20, P 117/60 ExtravilanA660330,00
  243GorjMătăsari COPILUS PETRET 18, P 106 ExtravilanA1.380690,00
  244GorjMătăsari COPILUS PETRET 18, P 147 ExtravilanA600300,00
  245GorjMătăsari COPILUS PETRET 18, P 147/1 ExtravilanA364182,00
  246GorjMătăsari COPILUS PETRET 18, P 173 ExtravilanA240120,00
  247GorjMătăsari COPILUS PETRET 18, P 173/173 ExtravilanA18090,00
  248GorjMătăsari COPILUS PETRET 18, P 148 ExtravilanA16984,50
  249GorjMătăsari COPILUS PETRET 18, P 174 ExtravilanA15276,00
  250GorjMătăsari COREGA V. ELENAT 7, P 139 IntravilanPs3.60013.500,00
  251GorjMătăsari COREGA V. ELENAT 6, P 138 IntravilanPt5201.950,00
  252GorjMătăsari COREGA V. ELENAT 6, P 138/1 IntravilanPs1.8877.076,25
  253GorjMătăsari COREGA V. ELENAT 4, P 70 IntravilanAr3.08213.483,75
  254GorjMătăsari COREGA V. ELENAT 4, P 71 IntravilanPs1.0724.020,00
  255GorjMătăsari COREGA V. ELENAT 6, P 138/1 IntravilanPs9133.423,75
  256GorjMătăsari CORNEA DUMITRUT 20, P 107/107 ExtravilanA739369,50
  257GorjMătăsari CORNEA DUMITRU, CORNEA GRIGORE, FOTESCU ECATERINAT 21 fost I, P 753 ExtravilanFN1.350337,50
  258GorjMătăsari CORNEA DUMITRU, CORNEA GRIGORE, FOTESCU ECATERINAT 22 fost I, P 753/1 ExtravilanA17989,50
  259GorjMătăsari CORNEA DUMITRU, CORNEA GRIGORE, FOTESCU ECATERINAT 23 fost I, P 753/2 ExtravilanA418209,00
  260GorjMătăsari CROITORU A. IONT 19, P 1109/39/1 ExtravilanPs2.800700,00
  261GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 1, P 5/1 IntravilanPs1.2804.800,00
  262GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTINT 21, P 69 ExtravilanAr1.150575,00
  263GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTINT 21, P 70 ExtravilanPs1.000250,00
  264GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTINT 21, P 71 ExtravilanPs750187,50
  265GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTINT 21, P 72 ExtravilanPs600150,00
  266GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTINT 21, P 73 ExtravilanFn880220,00
  267GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTINT 21, P 78 ExtravilanAr2.4001.200,00
  268GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTINT 21, P 79 ExtravilanAr1.840920,00
  269GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, TESLICI MARIA, DADALAU CONSTANTINT 21, P 80 ExtravilanPs4.4401.110,00
  270GorjMătăsari DADALAU ALEXANDRU T 21, P 145 ExtravilanPs,Pt1.020255,00
  271GorjMătăsari DADALAU ALEXANDRU T 21, P 156 ExtravilanPs,Pt2.584646,00
  272GorjMătăsari DADALAU C. PARASCHIVAT 2, P 20 IntravilanAr5682.485,00
  273GorjMătăsari DADALAU C. PARASCHIVAT 2, P 22 IntravilanLv3361.512,00
  274GorjMătăsari DADALAU C. CONSTANTINT 2, P 14 IntravilanAr3871.693,13
  275GorjMătăsari DADALAU C. CONSTANTINT 2, P 15 IntravilanCc4072.035,00
  276GorjMătăsari DADALAU C. CONSTANTINT 1, P 8 IntravilanAr1.6007.000,00
  277GorjMătăsari DADALAU C. CONSTANTINT 1, P 9 IntravilanPt5702.137,50
  278GorjMătăsari DADALAU C. CONSTANTINT 5, P 87 IntravilanAr160700,00
  279GorjMătăsari DADALAU C. DUMITRUT 2, P 31 IntravilanCc172860,00
  280GorjMătăsari DADALAU C. DUMITRUT 2, P 32 IntravilanAr3451.509,38
  281GorjMătăsari DADALAU C. MARIA, TESLICI MARIA, DADALAU EUGENIAT 2, P 25/1 IntravilanAr192840,00
  282GorjMătăsari DADALAU C. MARIA, TESLICI MARIA, DADALAU EUGENIAT 5, P 97 IntravilanAr5512.410,63
  283GorjMătăsari DADALAU C. MARIA, TESLICI MARIA, DADALAU EUGENIAT 5, P 98 IntravilanCc5512.755,00
  284GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 22, P 7 ExtravilanPS12030,00
  285GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 22, P 7/1 ExtravilanA1.623811,50
  286GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 22, P 8 ExtravilanA1.620810,00
  287GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 22, P 33 ExtravilanVII480360,00
  288GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 22, P 116 ExtravilanPT7.7881.947,00
  289GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 22, P 117 ExtravilanA1.980990,00
  290GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 22, P 137 ExtravilanPT1.085271,25
  291GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 23, P 9 ExtravilanA5.2702.635,00
  292GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 23, P 10 ExtravilanNP10.5401.317,50
  293GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 24, P 8 ExtravilanPS1.050262,50
  294GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 24, P 8/1 ExtravilanAT615307,50
  295GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 24, P 77 ExtravilanPT980245,00
  296GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 24, P 78 ExtravilanA11.1605.580,00
  297GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 24, P 117 ExtravilanPS + PT2.339584,75
  298GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 6, P 118 IntravilanCc1.1745.870,00
  299GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 6, P 119 IntravilanLv8623.879,00
  300GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 5, P 106/1 IntravilanAr1.6247.105,00
  301GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 5, P 107 IntravilanFn4731.773,75
  302GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 3, P 47 IntravilanCc3841.920,00
  303GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 3, P 48 IntravilanLv3071.381,50
  304GorjMătăsari DADALAU D. ALEXANDRUT 3, P 49 IntravilanAr4842.117,50
  305GorjMătăsari DADALAU DUMITRUT 22, P 89 ExtravilanN2.035254,38
  306GorjMătăsari DADALAU ELENA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIAT 2, P 37 IntravilanPs4441.665,00
  307GorjMătăsari DADALAU EMILT 20, P 69 ExtravilanA720360,00
  308GorjMătăsari DADALAU EUGENIAT 24, P 19 ExtravilanPT1.672418,00
  309GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIAT 3, P 66 IntravilanAr1.0534.606,88
  310GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIAT 3, P 66/1 IntravilanPt1.6006.000,00
  311GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIAT 6, P 135 IntravilanCc1.2206.100,00
  312GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIAT 6, P 136 IntravilanLv6322.844,00
  313GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIAT 6, P 137 IntravilanVii4391.975,50
  314GorjMătăsari DADALAU EUGENIA, CIOCLEI MARIA, BARBACIORU EUGENIAT 6, P 137/1 IntravilanAr2.62411.480,00
  315GorjMătăsari DADALAU GH. ELENAT 7, P 187 IntravilanCc1.0885.440,00
  316GorjMătăsari DADALAU GH. IONT 5, P 110 IntravilanAr1.4006.125,00
  317GorjMătăsari DADALAU GH. IONT 5, P 114 IntravilanCc1.0005.000,00
  318GorjMătăsari DADALAU GH. IONT 5, P 114/1 IntravilanAr1.6807.350,00
  319GorjMătăsari DADALAU GHEORGHET 32, P 109 ExtravilanLV4.4803.360,00
  320GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 22, P 51 ExtravilanA5.9202.960,00
  321GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 22, P 66 ExtravilanA600300,00
  322GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 22, P 79 ExtravilanPT530132,50
  323GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 22, P 100 ExtravilanPS1.512378,00
  324GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 22, P 118 ExtravilanA1.050525,00
  325GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 22, P 119 ExtravilanPT4.2001.050,00
  326GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 22, P 122 ExtravilanA1.000500,00
  327GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 22, P 123 ExtravilanPT5.8801.470,00
  328GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 24, P 55 ExtravilanVII960720,00
  329GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 24, P 92 ExtravilanPT480120,00
  330GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 24, P 93 ExtravilanVII1.320990,00
  331GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 24, P 94 ExtravilanA342171,00
  332GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 24, P 115 ExtravilanPS4.2451.061,25
  333GorjMătăsari DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)T 7, P 173 IntravilanAr1.5636.838,13
  334GorjMătăsari DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)T 7, P 174 IntravilanPt3.07511.531,25
  335GorjMătăsari DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)T 7, P 175 IntravilanAr1.1455.009,38
  336GorjMătăsari DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)T 7, P 176 IntravilanCC6563.280,00
  337GorjMătăsari DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)T 7, P 177 IntravilanAr3281.435,00
  338GorjMătăsari DADALAU GR. DUMITRU (DEF. IRINOIU ION)T 7, P 178 IntravilanLv4872.191,50
  339GorjMătăsari DADALAU GR. IONT 1, P 4/3 IntravilanAr1.5846.930,00
  340GorjMătăsari DADALAU GR. IONT 1, P 5/3 IntravilanPt5281.980,00
  341GorjMătăsari DADALAU GR. IONT 1, P 6 IntravilanAr4321.890,00
  342GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 23, P 1 ExtravilanA2.4001.200,00
  343GorjMătăsari DADALAU GR. VASILE IIT 23, P 2 ExtravilanAT2.0401.020,00
  344GorjMătăsari DADALAU GR. IONT 5, P 59 IntravilanCc1.4437.215,00
  345GorjMătăsari DADALAU GR. IONT 5, P 61 IntravilanAr2.0428.933,75
  346GorjMătăsari DADALAU GR. IONT 5, P 58 IntravilanAr114498,75
  347GorjMătăsari DADALAU GR. IONT 3, P 58 IntravilanAr1.1945.223,75
  348GorjMătăsari DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU IONT 21, P 124/1 ExtravilanPS27468,50
  349GorjMătăsari DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU IONT 21, P 146 ExtravilanPS630157,50
  350GorjMătăsari DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU IONT 21, P 147 ExtravilanA2.1001.050,00
  351GorjMătăsari DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU IONT 21, P 148 ExtravilanPT1.080270,00
  352GorjMătăsari DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU IONT 3, P 42/4 IntravilanAr2401.050,00
  353GorjMătăsari DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU IONT 3, P 42/5 IntravilanPt96360,00
  354GorjMătăsari DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU IONT 3, P 45 IntravilanCc6773.385,00
  355GorjMătăsari DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU IONT 3, P 46 IntravilanPt1.9337.248,75
  356GorjMătăsari DADALAU GRIGORIE, DADALAU CONSTANTIN, DADALAU IONT 1, P 4/1 IntravilanAr2.75212.040,00
  357GorjMătăsari DADALAU I. MARIAT 2, P 37/1 IntravilanPs240900,00
  358GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 17 ExtravilanPs440110,00
  359GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 18 ExtravilanAr4.8752.437,50
  360GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 19 ExtravilanPt6.3101.577,50
  361GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 46 ExtravilanAr312156,00
  362GorjMătăsari DADALAU I . T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 47 ExtravilanAr600300,00
  363GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 48 ExtravilanPt16040,00
  364GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 49 ExtravilanPs680170,00
  365GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 134 ExtravilanPs2.100525,00
  366GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 135 ExtravilanAr4.2562.128,00
  367GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 136 ExtravilanPt3.500875,00
  368GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 217 ExtravilanAr3.7761.888,00
  369GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 218 ExtravilanPs2.999749,75
  370GorjMătăsari DADALAU I. T. VASILE, STOICHITOIU MARIA, DADALAU ELENA, DRAICA IOANA, DADALAU NICOLAET 21, P 31 ExtravilanA15075,00
  371GorjMătăsari DADALAU I. MARIAT 6, P 132 IntravilanLv1.0794.855,50
  372GorjMătăsari DADALAU I. MARIAT 6, P 132/1 IntravilanAr2.56011.200,00
  373GorjMătăsari DADALAU I. MARIAT 6, P 133 IntravilanCc5132.565,00
  374GorjMătăsari DADALAU I. MARIAT 6, P 134 IntravilanLv2681.206,00
  375GorjMătăsari DADALAU I. MARIAT 3, P 64 IntravilanLv6462.907,00
  376GorjMătăsari DADALAU I. MARIAT 3, P 65 IntravilanAr1.6727.315,00
  377GorjMătăsari DADALAU IOANAT 22, P 28 ExtravilanA380190,00
  378GorjMătăsari DADALAU IOANAT 22, P 55 ExtravilanA5.3202.660,00
  379GorjMătăsari DADALAU IOANAT 22, P 138 ExtravilanPT28070,00
  380GorjMătăsari DADALAU IOANA, DADALAU MARIAT 21, P 112 ExtravilanAr1.800900,00
  381GorjMătăsari DADALAU IOANA, DADALAU MARIAT 21, P 113 ExtravilanAr1.190595,00
  382GorjMătăsari DADALAU IOANA, DADALAU MARIAT 21, P 114 ExtravilanPt984246,00
  383GorjMătăsari DADALAU IOANA, DADALAU MARIAT 21, P 164 ExtravilanPt2.700675,00
  384GorjMătăsari DADALAU ION I, DADALAU ION IIT 3, P 56 IntravilanAr1.8508.093,75
  385GorjMătăsari DADALAU ION I, DADALAU ION IIT 3, P 57 IntravilanLv1.0194.585,50
  386GorjMătăsari DADALAU MARIAT 24, P 114 ExtravilanPS36090,00
  387GorjMătăsari DADALAU MARIAT 24, P 137 ExtravilanA555277,50
  388GorjMătăsari DADALAU N. DUMITRUT 24, P 112 ExtravilanPS3.106776,50
  389GorjMătăsari DADALAU N. MARIAT 1, P 241 ExtravilanPT1.380345,00
  390GorjMătăsari DADALAU NISTORT 21, P 67 ExtravilanAr1.430715,00
  391GorjMătăsari DADALAU NISTORT 21, P 68 ExtravilanA1.000500,00
  392GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 21, P 152 ExtravilanPs650162,50
  393GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 21, P 153 ExtravilanAr3.6921.846,00
  394GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 21, P 154 ExtravilanPt1.872468,00
  395GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 21, P 251 ExtravilanPt6.7501.687,50
  396GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 23, P 1/1 ExtravilanA2.4001.200,00
  397GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 23, P 2/1 ExtravilanAT2.0401.020,00
  398GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 7, P 145 IntravilanAr1.2485.460,00
  399GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 7, P 146 IntravilanLv5602.520,00
  400GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 7, P 146/1 IntravilanAr3001.312,50
  401GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIAT 5, P 93 IntravilanAr5642.467,50
  402GorjMătăsari DADALAU PETRE, CIORTAN EUGENIA T 3, P 52 IntravilanAr8803.850,00
  403GorjMătăsari DADALAU V. CONSTANTINT 22, P 63 ExtravilanA600300,00
  404GorjMătăsari DADALAU V. CONSTANTINT 22, P 106 ExtravilanA945472,50
  405GorjMătăsari DADALAU V. CONSTANTINT 22, P 110 ExtravilanA9.4504.725,00
  406GorjMătăsari DADALAU V. CONSTANTINT 22, P 111 ExtravilanPT3.741935,25
  407GorjMătăsari DADALAU V. CONSTANTIN (ELENA)T 22, P 71 ExtravilanA780390,00
  408GorjMătăsari DADALAU V. CONSTANTIN (ELENA)T 22, P 72 ExtravilanA300150,00
  409GorjMătăsari DADALAU V. NICOLAET 22, P 163/1 ExtravilanPT568142,00
  410GorjMătăsari DADALAU V. NICOLAET 22, P 163/2 ExtravilanPT1.216304,00
  411GorjMătăsari DADALAU V. NICOLAET 5, P 112 IntravilanAr1.1605.075,00
  412GorjMătăsari DADALAU V. NICOLAET 5, P 113 IntravilanCc40200,00
  413GorjMătăsari DADALAU V. PETRE T 3, P 54 IntravilanAr4952.165,63
  414GorjMătăsari DADALAU V. PETRE T 3, P 55 IntravilanCc5052.525,00
  415GorjMătăsari DADALAU VASILE IIT 22, P 107 ExtravilanA560280,00
  416GorjMătăsari DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIAT 5, P 106/4 IntravilanAr1.4406.300,00
  417GorjMătăsari DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIAT 5, P 110/1 IntravilanAr1.5846.930,00
  418GorjMătăsari DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIAT 5, P 111 IntravilanCc5752.875,00
  419GorjMătăsari DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIAT 5, P 111/1 IntravilanAr2891.264,38
  420GorjMătăsari DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIAT 3, P 42 IntravilanAr2481.085,00
  421GorjMătăsari DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIAT 3, P 42/3 IntravilanPt112420,00
  422GorjMătăsari DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIAT 3, P 43 IntravilanCc3121.560,00
  423GorjMătăsari DADALAU VASILE, DADALAU GHEORGHE, DADALAU MARIAT 3, P 44 IntravilanAr5842.555,00
  424GorjMătăsari DAESCU I. VASILE, DAESCU DUMITRU, CIREASA PARASCHIVA, DAESCU DOMNICAT 30, P 20 ExtravilanPS2.441610,25
  425GorjMătăsari DAESCU I. VASILE, DAESCU DUMITRU, CIREASA PARASCHIVA, DAESCU DOMNICAT 30, P 20 ExtravilanPS1.530382,50
  426GorjMătăsari DAESCU P. ION, DAESCU ECATERINAT 21, P 181 ExtravilanVii780585,00
  427GorjMătăsari DAESCU P. ION, DAESCU ECATERINAT 21, P 182 ExtravilanPs3.456864,00
  428GorjMătăsari DAESCU SEVASTITAT 21, P 274 ExtravilanPT780195,00
  429GorjMătăsari DAESCU SEVASTITAT 21, P 275 ExtravilanFN3.840960,00
  430GorjMătăsari DAESCU VASILET 30, P 21 ExtravilanPT4.1311.032,75
  431GorjMătăsari DAESCU VASILET 30, P 21 ExtravilanPT2.766691,50
  432GorjMătăsari DAESCU VASILE, DAESCU DUMITRU, AURARU DOMNICA, CIREASE PARASCHIVAT 21, P 65/1 ExtravilanPs1.500375,00
  433GorjMătăsari DAESCU VASILE, DAESCU DUMITRU, AURARU DOMNICA, CIREASE PARASCHIVAT 21, P 66/1 ExtravilanPs1.800450,00
  434GorjMătăsari DANCIU M. CONSTANTINT 18, P 224 ExtravilanA250125,00
  435GorjMătăsari DANCIU M. CONSTANTINT 18, P 224/224 ExtravilanA246123,00
  436GorjMătăsari DANCIU M. CONSTANTINT 18, P 236/236 ExtravilanA421210,50
  437GorjMătăsari DANCIU M. CONSTANTINT 18, P 225 ExtravilanA10552,50
  438GorjMătăsari DASCALU D.T 32, P 22/9 ExtravilanLV674505,50
  439GorjMătăsari DASCALU DOMNICAT 18, P 147/1/1 ExtravilanA464232,00
  440GorjMătăsari DASCALU DOMNICAT 20, P 109/109 ExtravilanA858429,00
  441GorjMătăsari DASCALU DOMNICAT 20, P 159/159 ExtravilanA19798,50
  442GorjMătăsari DASCALU DOMNICAT 34, P 1978/1 ExtravilanN2.035254,38
  443GorjMătăsari DASCALU N. DUMITRUT 32, P 21/1 ExtravilanPS2.600650,00
  444GorjMătăsari DASCALU N. IONT 32, P 71 ExtravilanA4.4242.212,00
  445GorjMătăsari DASCALU N. IONT 32, P 72 ExtravilanFN700175,00
  446GorjMătăsari DASCALU N. IONT 32, P 73 ExtravilanAT1.610805,00
  447GorjMătăsari DEF. BACARIN C. CONSTANTIN, BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, MOȘT. RUSET MARIAT 23, P 35 ExtravilanPS1.811452,75
  448GorjMătăsari DEF. BACARIN C. CONSTANTIN, BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, MOȘT. RUSET MARIAT 23, P 36 ExtravilanA2.5501.275,00
  449GorjMătăsari DEF. BACARIN CONSTANTINT 24, P 311/1 ExtravilanPT1.151287,75
  450GorjMătăsari DEF. BACARIN CONSTANTINT 24, P 317/1 ExtravilanPT24260,50
  451GorjMătăsari DEF. BACARIN CONSTANTINT 24, P 326/1 ExtravilanPT595148,75
  452GorjMătăsari DEF. BACARIN CONSTANTINA, MOȘT. BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIAT 32, P 6 ExtravilanFN1.350337,50
  453GorjMătăsari DEF. BACARIN CONSTANTINA, MOȘT. BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIAT 32, P 12/1 ExtravilanA376188,00
  454GorjMătăsari DEF. BACARIN CONSTANTINA, MOȘT. BACARIN DUMITRA, STANILOIU IOANA, RUSET MARIAT , P 13/132 ExtravilanA1.528764,00
  455GorjMătăsari DEF. BACARIN CONSTANTINA, MOȘT. FLOROIU DUMITRA, RUSET MARIA, STANILOIU IOANAT 21, P 286/1 ExtravilanA2.0371.018,50
  456GorjMătăsari DEF. BACARIN CONSTANTINA, MOȘT. FLOROIU DUMITRA, RUSET MARIA, STANILOIU IOANAT 21, P 286/1 ExtravilanFN460115,00
  457GorjMătăsari DEF. BALESCU GH. CONSTANTIN, MOȘT. BALESCU C. DUMITRUT 22, T 101 ExtravilanA864432,00
  458GorjMătăsari DEF. BARBACIORU CONSTANTIN, MOȘT. DASCALU GHEORGHET 23, T 31 ExtravilanPS920230,00
  459GorjMătăsari DEF. BARBACIORU CONSTANTIN, MOȘT. DASCALU GHEORGHET 32, P 82 ExtravilanPT2.120530,00
  460GorjMătăsari DEF. BOSTINARU ION, MOȘT. BOSTINARU I. ION, BOSTINARU I. CONSTANTINT 21, 260/2 ExtravilanA500250,00
  461GorjMătăsari DEF. BOSTINARU ION, MOȘT. BOSTINARU I. ION, BOSTINARU I. CONSTANTINT 21, P 304/6 ExtravilanA6.0293.014,50
  462GorjMătăsari DEF. BUZARIN N. GHEORGHE, MOȘT. BUZARIN PAUNAT 19, P - ExtravilanPs27067,50
  463GorjMătăsari DEF. BUZARIN N. GHEORGHE, MOȘT. BUZARIN PAUNAT 19, P - ExtravilanPs17744,25
  464GorjMătăsari DEF. CEAUSESCU DUMITRU, MOȘT. CEAUSESCU ANA, CEAUSESCU CONSTANTIN, SCORTARIU MARIAT 24, P 4/1 ExtravilanPT869217,25
  465GorjMătăsari DEF. CIOCLEI ARISTICA, MOȘT. MOGOSANU EFTICHIA, BALEANU OCTAVIAN DANIELT 21, P 293/6 ExtravilanFN1.582395,50
  466GorjMătăsari DEF. CIOCLEI ARISTICA, MOȘT. MOGOSANU EFTICHIA, BALEANU OCTAVIAN DANIELT 21, P 771 ExtravilanFN5.0001.250,00
  467GorjMătăsari DEF. CIOCLEI I. GHEORGHE, MOȘT. TACULESCU ELENA, CIOCLEI DUMITRU, CIOCLEI ION (PROPRIETAR CIREASA)T 22, P 95 ExtravilanPS28070,00
  468GorjMătăsari DEF. CIOCLEI I. GHEORGHE, MOȘT. TACULESCU ELENA, CIOCLEI DUMITRU, CIOCLEI ION (PROPRIETAR CIREASA)T 22, P 95/1 ExtravilanA500250,00
  469GorjMătăsari DEF. CIOCLEI V. CONSTANTIN, MOȘT. CIOCLEI PARASCHIVA, CIOCLEI C. CONSTANTIN, CIOCLEI C. MARIAT 21, P 3/10 ExtravilanA570285,00
  470GorjMătăsari DEF. CIORTAN ANA, MOȘT. CIORTAN IONT 24, P 42 ExtravilanPS1.400350,00
  471GorjMătăsari DEF. CIORTAN ANA, MOȘT. CIORTAN IONT 24, P 43 ExtravilanFN768192,00
  472GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. CONSTANTIN, MOȘT. CIORTAN VASILICAT 23, P 25 ExtravilanA6.5943.297,00
  473GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN VASILICAT 22, P 11 ExtravilanN16020,00
  474GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN VASILICAT 22, P 12 ExtravilanA975487,50
  475GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN VASILICAT 24, P 6 ExtravilanA2.5301.265,00
  476GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN VASILICAT 24, P 7 ExtravilanFN1.100275,00
  477GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN VASILICAT 24, P 13 ExtravilanPS3.870967,50
  478GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN VASILICAT 24, P 14 ExtravilanA2.3001.150,00
  479GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN VASILICAT 24, P 15 ExtravilanFN1.150287,50
  480GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN VASILICAT 24, P 16 ExtravilanPS490122,50
  481GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. ELISABETA, MOȘT. CIORTAN IONT 23, P 33 ExtravilanA2.7501.375,00
  482GorjMătăsari DEF. CIORTAN C. ELISABETA, MOȘT. CIORTAN IONT 23, P 34 ExtravilanPS1.150287,50
  483GorjMătăsari DEF. CIORTAN CONSTANTIN, MOȘT. DUNA PARASCHIVAT 32, P 23 ExtravilanA780390,00
  484GorjMătăsari DEF. CIORTAN CONSTANTIN, MOȘT. DUNA PARASCHIVAT 32, P 24 ExtravilanA1.500750,00
  485GorjMătăsari DEF. CIORTAN DUMITRUT 24, P 302/1 ExtravilanPT36892,00
  486GorjMătăsari DEF. CIORTAN FRUSA, MOȘT. CIORTAN NICOLAE, CIORTAN IONT 30, P 22 ExtravilanLV3.2002.400,00
  487GorjMătăsari DEF. CIORTAN FRUSA, MOȘT. CIORTAN NICOLAE, CIORTAN IONT 30, P 23 ExtravilanPT1.971492,75
  488GorjMătăsari DEF. CIORTAN FRUSA, MOȘT. CIORTAN NICOLAE, CIORTAN IONT 30, P 23 ExtravilanPT1.797449,25
  489GorjMătăsari DEF. CIORTAN I. FRUSA, MOȘT. CIORTAN NICOLAE, CIORTAN IONT 23, P 38 ExtravilanPS12.4413.110,25
  490GorjMătăsari DEF. CIORTAN I. FRUSA, MOȘT. CIORTAN NICOLAE, CIORTAN IONT 23, P 39 ExtravilanA15.6637.831,50
  491GorjMătăsari DEF. CIORTAN P. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN D. ION, CIORTAN ELENA, BARABUL MARIAT 22, P 15 ExtravilanN16020,00
  492GorjMătăsari DEF. CIORTAN P. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN D. ION, CIORTAN ELENA, BARABUL MARIAT 22, P 16 ExtravilanA1.025512,50
  493GorjMătăsari DEF. CIORTAN P. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN D. ION, CIORTAN ELENA, BARABUL MARIAT 24, P 18 ExtravilanAT490245,00
  494GorjMătăsari DEF. CIORTAN P. DUMITRU, MOȘT. CIORTAN D. ION, CIORTAN ELENA, BARABUL MARIA