HOTĂRÂRE nr. 551 din 17 iulie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 31 iulie 2018  Notă
  Potrivit art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.130 din 30 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020, prevederile prezentei hotărâri se aplică până la data de 31 decembrie 2022.
  Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală),în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (2) și (7), precum și al art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiță,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 17 iulie 2018.Nr. 551.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurareaactivității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinateconsumului uman