ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 iulie 2018  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru întărirea capacității instituționale a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, pentru a putea face față cerințelor ce se impun pentru soluționarea problemelor multiple privind protecția mediului în domeniul poluării, în vederea eficientizării emiterii actelor de reglementare,ținând cont de faptul că datorită întreținerii și amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluții de eficientizare a activității Agenției Naționale pentru Protecția Mediului prin simplificarea circuitului decizional și prin dispunerea cu celeritate a activității de emitere a actelor de reglementare,ținând cont că numărul instalațiilor industriale inventariate în baza prevederilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare) este mare, având o tendință crescătoare comparativ cu anii precedenți, întreruperea funcționării unui număr semnificativ de instalații pe motivul lipsei deținerii unei autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu ar avea un impact negativ atât asupra rezultatelor economice, cât și asupra forței de muncă,având în vedere că se constată aplicarea neunitară a legislației pentru protecția mediului în ceea ce privește emiterea actelor de reglementare, unele acte normative care transpun prevederi europene și care au fost emise în baza vechilor reglementări putând fi considerate caduce, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană,subliniind faptul că adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ conduce atât la reducerea cheltuielilor publice, cât și la respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană, cu încadrarea în cheltuielile bugetare alocate,având în vedere obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea și implementarea corectă și integrală a acquis-ului european,în considerarea faptului că modificările propuse vor conduce la îmbunătățirea semnificativă a raportărilor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu, Agenția Europeană pentru Chimicale, secretariatele convențiilor și protocoalelor internaționale la care România este parte, prin concentrarea la nivel central a fluxurilor informaționale de date referitoare la calitatea mediului și a fluxurilor de raportare,ținând cont de faptul că la această situație se adaugă un cadru legislativ foarte complex, în continuă dinamică, precum și faptul că în vederea implementării cerințelor europene în domeniul mediului trebuie corelate acțiunile și competențele tuturor factorilor implicați,ținând cont de faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, creează cadrul unitar și general prin care se statuează principiile care guvernează întreaga activitate de protecție a mediului,luând în considerare faptul că pentru garantarea consistenței procesului de autorizare trebuie să fie asigurate unitatea decizională în toate etapele și pe toate nivelele, precum și asumarea de către toți factorii implicați a aceluiași sistem pentru atingerea obiectivelor de mediu și dezvoltare durabilă.În prezent, ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare sunt atribuite în custodie unor entități, precum organizații nonguvernamentale, societăți, instituții de învățământ - cercetare etc., conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate. Astfel, ariile naturale protejate sunt gestionate în mod neunitar de către acestea, apărând astfel proiecte blocate, avize eliberate cu întârziere, avize neconforme cu legislația în vigoare, interpretări excesive și neunitare ale legislației.Având în vedere situația extraordinară creată prin blocajele care au rezultat dintr-o legislație neadaptată și care necesită îmbunătățiri și actualizări, precum și urgența care reclamă adoptarea măsurilor propuse necesare deblocării proiectelor de infrastructură care întâmpină dificultăți în derulare, precum și a proiectelor aprobate și care sunt în imposibilitatea demarării din cauza dificultăților în obținerea avizelor,luând în considerare că majoritatea termenelor de realizare a proiectelor de infrastructură sunt blocate din cauza amânării sau prelungirii nejustificate a emiterii avizului de către custozii actuali, inclusiv a neemiterii avizului în cadrul procesului de obținere a actului de reglementare, de comunicare și cooperare cu custozii actuali, a lipsei de obligativitate de transmitere a informațiilor privind situația din teren, justifică modificarea legislativă în sensul preluării atribuțiilor custozilor de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.Astfel, în vederea eficientizării realizării proiectelor de infrastructură este necesară preluarea custodiei ariilor naturale protejate care necesită custode de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea unei administrări unitare a acestor arii naturale protejate și a realizării proiectelor de infrastructură cu finanțare europeană în cadrul financiar 2014-2020.Luând în considerare necesitatea stabilirii unui cadru comun privind luarea deciziilor la nivel interinstituțional între reprezentanții ministerelor și cei ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, care să urmărească integrarea măsurilor de conservare din faza de proiectare și identificarea alternativelor și selectarea optimă a acestora, pentru evitarea blocării proiectelor de infrastructură,ținând cont de faptul că datorită întreținerii și amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluții de eficientizare a activității Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate prin simplificarea circuitului decizional și prin dispunerea cu celeritate a activității de emitere a avizelor,având în vedere că neimplementarea în regim de urgență a schimbărilor legislative propuse generează consecințe negative asupra finanțărilor europene și implicit asupra economiei, precum:– neîndeplinirea de către operatorii economici români a obligațiilor contractuale, ce poate avea ca efecte negative restrângerea activității cu consecințe asupra angajaților ca urmare a reducerii numărului de salariați, ce poate determina o migrare a forței de muncă peste granițe;– pierderile pe care le pot suporta operatorii economici ca urmare a imposibilității transportului mărfurilor între regiunile de dezvoltare ale României;– consecințe negative asupra siguranței transportului rutier - accidente soldate cu pierderi de vieți omenești;– timpul îndelungat pentru deplasarea între regiunile României care împiedică dezvoltarea turismului,întrucât blocajele în implementarea investițiilor în construcții au impact negativ asupra întregii economii naționale,având în vedere impactul negativ al neimplementării măsurilor mai sus menționate asupra bugetului de stat și implicit asupra cetățenilor,administrarea ariilor naturale protejate din rețeaua Natura 2000, inclusiv a ariilor de protecție specială (SPA) desemnate în temeiul Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, este neunitară și dispersată, fiind realizată în momentul de față de diferiți custozi, ceea ce conduce la un nivel scăzut în prioritizarea măsurilor de conservare și identificarea nevoilor de finanțare și implementare a acestora.menționăm că menținerea situației actuale duce la nerealizarea proiectelor de infrastructură cu finanțare europeană în cadrul financiar 2014-2020. Totodată, administrarea neunitară a ariilor naturale protejate poate conduce la neabsorbția fondurilor alocate pentru biodiversitate prin axa 4.1 din Programul operațional Infrastructura mare.Astfel, este necesară preluarea custodiei ariilor naturale protejate care necesită custode de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea unei administrări unitare a acestor arii naturale protejate.În prezent, conform contractului de custodie prevăzut în anexa nr. 8 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, la art. 8 „încetarea contractului de custodie“, la litera e) este prevăzut că acesta încetează de drept „în cazul în care prin modificarea legislației specifice se va impune o altă modalitate de administrare“.Prin prezentul act normativ se modifică art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii unui termen de 6 luni ca perioadă în care angajatorul să nu fi fost sancționat.Termenul de 6 luni reprezintă un termen rezonabil pentru respectarea principiului proporționalității și pentru corectarea unui comportament al operatorului economic.De asemenea, soluția are în vedere că fluctuația pieței muncii în întreaga Uniune Europeană necesită reacții și adaptări rapide, astfel că factorul timp devine un element determinant în activitatea oricărei companii.Având în vedere că ne aflăm în plin sezon estival, sezon în care principalele activități din domeniul turismului și al construcțiilor, domenii importante ale economiei românești, sunt în plină desfășurare, este necesar ca prezentul demers legislativ să fie adoptat în regim de urgență pentru a veni în sprijinul operatorilor economici care activează în aceste domenii.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.2. După alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:(2^1) Procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(2^2) Viza anuală se aplică de către Ministerul Mediului și, respectiv, Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării» pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care intră în sfera de competență a acestora. (2^3) Viza anuală pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competență a Ministerului Mediului și Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se aplică de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau se deleagă de către aceasta către autoritățile competente pentru protecția mediului.(2^4) Autoritățile competente pentru protecția mediului modifică valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu în măsura în care se solicită revizuirea acestora.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, punctele 32 și 36 vor avea următorul cuprins:32. turism speologic specializat - parcurgerea unei peșteri în echipe mici, conduse de ghizi agreați de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/administrația peșterii și dotate cu echipament corespunzător, care utilizează, dacă este cazul, doar amenajări temporare pentru asigurarea siguranței participanților;…………………………………………………..........................36. modalitate de administrare a ariei naturale protejate - felul în care se asigură managementul unei arii naturale protejate, respectiv prin Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și structurile de administrare special constituite.2. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Rezervațiile științifice, rezervațiile naturale, monumentele naturii și, după caz, geoparcurile, siturile patrimoniului natural universal, zonele umede de importanță internațională, siturile de importanță comunitară, ariile speciale de conservare și ariile de protecție specială avifaunistică care nu necesită structuri de administrare special constituite se administrează de către Agenția Națională de Arii Naturale Protejate.3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Administrarea ariilor naturale protejate și a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate în rețeaua națională de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin:a) structurile teritoriale din cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii și societăți naționale, autorități ale administrației publice locale, servicii descentralizate ale administrației publice centrale, instituții științifice de cercetare și de învățământ din sectorul public și privat, muzee constituite potrivit legii și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.(2) În cazul rezervațiilor științifice, rezervațiilor naturale, monumentelor naturii, siturilor de importanță comunitară, ariilor speciale de conservare, ariilor de protecție specială avifaunistică și al celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecție, care nu sunt cuprinse în perimetrele rezervațiilor biosferei, ale parcurilor naționale sau ale parcurilor naturale, administrarea se poate asigura prin oricare dintre modalitățile prevăzute la alin. (1), după caz.(3) În cazul rezervațiilor științifice, rezervațiilor naturale, monumentelor naturii, siturilor de importanță comunitară, ariilor speciale de conservare, ariilor de protecție specială avifaunistică și al celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecție, care sunt cuprinse total sau parțial în perimetrele rezervațiilor biosferei, ale parcurilor naționale și ale parcurilor naturale, administrarea se asigură de către structurile de administrare ale acestora.(4) Modul de atribuire a administrării ariilor naturale protejate se stabilește printr-o metodologie care se elaborează de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20De la data înființării structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, atribuțiile custozilor vor fi preluate de către acestea.5. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management și regulamentele se elaborează de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, se avizează de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului/instituțiile din subordinea acesteia, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu avizul autorității publice centrale din domeniul culturii și consultarea autorităților publice centrale din domeniul dezvoltării regionale și administrației publice, agriculturii și silviculturii.6. La articolul 28, alineatele (10) și (11) vor avea următorul cuprins:(10) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte și/sau activități care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritățile competente pentru protecția mediului solicită și țin seama de avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor.(11) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/Administratorii ariilor naturale protejate de interes național și/sau comunitar, în vederea luării în considerare a tuturor aspectelor din teren, vor fi consultați de către autoritățile de mediu competente în cadrul etapei de încadrare de mediu a proiectelor/planurilor/activităților care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate.7. Articolul 28^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28^1Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activități în ariile naturale protejate se realizează numai cu avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate/ administratorilor ariilor naturale protejate de interes național/internațional.8. La articolul 30, alineatele (3)-(5) vor avea următorul cuprins:(3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate sau administratorii ariilor naturale protejate instituie un sistem de tarife, ce se aprobă de autoritatea centrală pentru protecția mediului și se constituie ca venituri proprii pentru sistemul de arii naturale protejate.(4) Tarifele prevăzute la alin. (3) se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin direcția responsabilă, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(5) Sumele provenite din tarifele prevăzute la alin. (3) se fac venit la bugetul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, respectiv administrației ariei naturale protejate, pentru realizarea obiectivelor de conservare.9. La articolul 42, alineatul (4) va avea următorul cuprins: (4) Beneficiarul unei lucrări de investiții are obligația de a anunța descoperirea oricărei peșteri în frontul unei lucrări miniere sau al unei cariere celei mai apropiate instituții abilitate, respectiv administratorului ariei naturale protejate, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, agenției județene pentru protecția mediului sau reprezentanților autorităților administrației publice locale.10. La articolul 43, alineatele (7) și (11) vor avea următorul cuprins: (7) Peșterile din clasa A nu pot face obiectul niciunei modificări a factorilor ei naturali sau amenajări, cu excepția celor destinate protejării peșterii și a celor temporare necesare explorării și/sau evacuării victimelor în caz de accident. Ele pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării științifice, turismului speologic specializat sau al activităților de documentare, pe bază de autorizații emise de Comisia Patrimoniului Speologic și cu avizul emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/administratorii ariei naturale protejate, în limitele stabilite prin regulamentele și planurile de management.…………………………………………....................................(11) Peșterile din clasa C se constituie ca rezervații naturale. Peșterile din clasa C pot face obiectul explorărilor speologice, activităților de documentare, cercetării științifice, amenajărilor turistice sau al altor forme de valorificare, pe baza autorizațiilor emise de Comisia Patrimoniului Speologic, cu avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate/administrației ariei naturale protejate în care sunt incluse.11. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Controlul aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se exercită de către personalul cu atribuții de control din cadrul structurilor proprii ale:a) Gărzii Naționale de Mediu;b) Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;c) autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor și structurilor teritoriale ale acesteia cu responsabilități în domeniul protecției mediului și, respectiv, silviculturii; d) structurilor de administrare special constituite;e) gestionarilor fondurilor de vânătoare, pe domeniul lor de competență;f) Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pe domeniul său de competență, în ceea ce privește activitățile de comerț cu specii de floră și faună sălbatică;g) Direcției Generale a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru operațiunile vamale;h) Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării», pentru Rezervația Biosferei «Delta Dunării»;i) altor autorități cu atribuții în domeniul protecției mediului.12. La articolul 52, litera b) va avea următorul cuprins: b) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate sau, după caz, al administratorului, emis potrivit prevederilor art. 27 alin. (2);13. La articolul 53 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins: f) intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/administrator;14. La articolul 56^1, alineatul (3) va avea următorul cuprins: (3) Modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes național, în sensul delimitării unei precizii mai bune, se face la inițiativa Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate sau a structurii de administrare a ariei naturale protejate în baza unui studiu științific, cu avizul consiliului științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului. În cazul ariilor naturale protejate de interes național, fără limite identificate până la aprobarea prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului prin lege, stabilirea limitelor și modificarea lor se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în baza unui studiu științific, cu avizul Academiei Române și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.  +  Articolul IIILegea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 13 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate prin:a) structuri teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcție sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;b) structuri de administrare special constituite aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției;2. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins: d) stabilește și pune în practică criterii de performanță pentru evaluarea administratorilor ariilor naturale protejate;3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Calitatea de administrator poate fi dobândită doar de persoane juridice.  +  Articolul IVOrdinul prevăzut la art. 16 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VLa articolul 4 alineatul (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) angajatorul nu a fost sancționat potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanță, art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Ilie Covrig,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 19 iulie 2018.Nr. 75.----