HOTĂRÂRE nr. 834 din 14 decembrie 1991 (*actualizată*)privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat(actualizată pînă la data de 4 februarie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 20 decembrie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ pînă la data de 4 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 170 din 23 martie 1995; HOTĂRÂREA nr. 95 din 31 martie 1997; HOTĂRÂREA nr. 468 din 11 august 1998; HOTĂRÂREA nr. 540 din 17 mai 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.541 din 23 septembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 107 din 30 ianuarie 2008.În aplicarea prevederilor art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării acestora, necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate, se determina, pentru societăţile comerciale înfiinţate prin hotărîre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către autoritatea publică judeţeana.  +  Articolul 2Criteriile de stabilire şi de evaluare a terenurilor care fac parte din patrimoniul societăţilor comerciale se aproba de Ministerului Economiei şi Finanţelor*) împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor*), cu consultarea ministerelor interesate.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 prevăzând organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 menţinând aceeaşi organizare.HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007.Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007 s-a prevăzut înfiinţarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin reorganizarea Ministerului Integrării Europene şi prin preluarea activităţii în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.Prin HOTĂRÂREA nr. 788 din 12 decembrie 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 29 decembrie 1992 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, organizare menţinută şi prin HOTĂRÂREA nr. 449 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994.HOTĂRÂREA nr. 449 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 447 din 12 august 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 18 august 1997 prevăzând organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor.Prin HOTĂRÂREA nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 10 ianuarie 2001 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. HOTĂRÂREA nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 267 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003 şi a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.HOTĂRÂREA nr. 735 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 4 iulie 2003 a menţinut aceeaşi organizare a ministerului. HOTĂRÂREA nr. 735 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004.HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005.Prin HOTĂRÂREA nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condiţiile legii, fac parte din domeniul public, precum şi terenurilor cărora le sînt aplicabile prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 746/1991privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare, cu excepţia terenurilor din domeniul privat al statului pe care există obiective construite ce conţin suprafeţe agricole şi a terenurilor agricole prevăzute pentru dezvoltare.-----------Art. 3 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.541 din 23 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 4 octombrie 2004.  +  Articolul 4 (1) Terenurile disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparţin proprietăţii private a comunelor, oraşelor sau judeţelor şi se constituie în "Fond special destinat realizării de investiţii sau desfăşurării unor activităţi economice", administrat de autorităţile administraţiei publice locale. (2) Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor preda terenurile disponibilizate, care nu au făcut obiectul certificatului de atestare a dreptului de proprietate, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după caz, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate. (3) Terenurile disponibilizate, aflate în prezent în administrarea ministerelor sau a altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, vor fi predate consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după caz, în condiţiile alin. (2), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 468 din 11 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998.  +  Articolul 5 (1) Organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, precum şi autorităţile administrative publice judeţene vor elibera societăţilor comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit modelului stabilit de organele prevăzute la art. 2. Aceste certificate sînt supuse regimului de publicitate imobiliară. (2) Pentru societăţile comerciale din domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor, înfiinţate potrivit legii, atribuţiile privind determinarea terenurilor şi eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora se îndeplinesc de către Ministerul Economiei şi Finanţelor*).------------Alin. 2 al art. 5 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 95 din 31 martie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 8 aprilie 1997.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:HOTĂRÂREA nr. 449 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 447 din 12 august 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 18 august 1997 prevăzând organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor.Prin HOTĂRÂREA nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 10 ianuarie 2001 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. HOTĂRÂREA nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 267 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003 şi a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.HOTĂRÂREA nr. 735 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 4 iulie 2003 a menţinut aceeaşi organizare a ministerului. HOTĂRÂREA nr. 735 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004.HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005.Prin HOTĂRÂREA nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (3) Pentru societăţile comerciale cu capital de stat la care Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» exercita, în numele statului, drepturile ce decurg din calitatea de acţionar, atribuţiile privind determinarea terenurilor care fac obiectul prezentei hotărîri, aflate în patrimoniul acestor societăţi comerciale, şi eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora se îndeplinesc de către Secretariatul General al Guvernului.------------Alin. 3 al art. 5 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 540 din 17 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.  +  Articolul 6 (1) Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează la valoarea de piaţă, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite, conform standardelor în vigoare, de evaluatori autorizaţi, atestaţi conform legii, ale căror servicii vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile art. 38, 39 şi 215 din Legea nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Rapoartele de evaluare prevăzute la alin. (1) se anexează la documentaţiile înaintate autorităţii publice de resort, în scopul eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în cauză. (3) Valoarea terenurilor evaluate potrivit alin. (1), actualizată cu indicele de inflaţie pînă la data evaluării, se include, potrivit legii, în patrimoniul societăţilor comerciale, iar capitalul social al acestora se majorează conform dispoziţiilor art. 113 lit. f) şi art. 210 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 6 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 107 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2008.  +  Articolul 7În vederea vânzării de active sau de acţiuni conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, patrimoniul societăţilor comerciale se reevalueaza în condiţiile prevăzute de lege.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 468 din 11 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998.  +  Articolul 8Pentru terenurile stabilite în condiţiile prezentei hotărîri, societăţile comerciale vor achită, în continuare, taxele legale, pînă la eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. După această dată, obligaţiile fiscale vor fi cele stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 8^1Controlul de stat în aplicarea prevederilor prezentei hotărîri se efectuează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.*) din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor*), conform prevederilor legale.-----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 468 din 11 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 prevăzând organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 menţinând aceeaşi organizare.HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007.Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007 s-a prevăzut înfiinţarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin reorganizarea Ministerului Integrării Europene şi prin preluarea activităţii în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.Prin ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001 s-a dispus infiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN------------------