ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II și III din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009:”Articolul IITaxele și redevențele instituite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2007 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi tuturor permiselor, licențelor și acordurilor petroliere, după caz.Articolul III(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, titularii licențelor și autoritatea competentă încheie acte adiționale de stabilire a redevențelor astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2007.(2) Actele adiționale încheiate potrivit prevederilor alin. (1) fac parte integrantă din licență și intră în vigoare, prin semnarea lor de către conducătorul autorității competente, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2007.”
  Ținând cont de necesitatea uniformizării cât mai urgente a taxelor și redevențelor cuvenite statului pentru concesionarea de activități miniere și operațiuni petroliere,luând în considerare evoluția ascendentă a prețurilor de valorificare a produselor miniere și a țițeiului/gazelor naturale, inclusiv a tarifelor de operare a sistemului național de transport al petrolului/terminalului petrolier,în considerarea faptului că aceste elemente de fapt vizează un interes public, constituind o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:31. redevență minieră - suma datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea/administrarea activităților de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;2. Abrogat. (la 16-07-2009, Punctul 2. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3. Abrogat. (la 16-07-2009, Punctul 3. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 4. La articolul 44, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Taxa anuală pentru activitatea de prospecțiune se stabilește la 250 lei/kmp.(3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabilește la 1.000 lei/kmp; aceasta se dublează după 2 ani și devine de 5 ori mai mare după 4 ani.(4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabilește la 25.000 lei/kmp.5. La articolul 45, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Redevența minieră cuvenită bugetului de stat se stabilește, la încheierea licenței ori la eliberarea permisului de exploatare, după cum urmează:a) o cotă procentuală de 4% din valoarea producției miniere pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu și roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare și disperse, pietre prețioase și semiprețioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale și gazele care le însoțesc, gaze necombustibile, nămoluri și turbe terapeutice;b) echivalentul în lei a 0,70 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru substanțe nemetalifere;c) echivalentul în lei a 0,35 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale și de construcții, dolomită, gresie și tufuri industriale;d) echivalentul în lei a 0,40 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru argile, marne, loess, nisip și pietriș, nisip și roci caolinoase;e) echivalentul în lei a 0,55 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie și diatomită;f) echivalentul în lei a 2,0 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental și granodiorit ornamental;g) echivalentul în lei a 2,50 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru alabastru ornamental, aragonit ornamental și siliconite ornamentale;h) echivalentul în lei a 3,0 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin și tufuri ornamentale;i) echivalentul în lei a 0,80 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru săruri haloide.(2) Redevența minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabilește la sursă, în echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naționale a României de la data plății. (la 16-07-2009, Punctul 5. din Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 5^1. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Redevențele miniere prevăzute la alin. (1) se achită la cursul de schimb oficial lei/euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 6. La articolul 45, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 60, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Prevederile licențelor în vigoare rămân valabile, pe întreaga lor durată, în condițiile în care au fost încheiate. (la 16-07-2009, Punctul 7. din Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 8. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 )  +  Articolul IILegea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 31, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toată durata acestuia, cu excepția adoptării unor dispoziții legale favorabile titularului acordului petrolier. (la 16-07-2009, Punctul 1. din Articolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 2. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În situația în care, pe parcursul realizării operațiunilor petroliere, apar situații care nu au putut fi prevăzute la încheierea acordului, cu excepția prevederilor care au condus la câștigarea concursului public de ofertă, părțile, de comun acord, vor încheia acte adiționale, care vor intra în vigoare la data aprobării lor de către Guvern. (la 16-07-2009, Punctul 2. din Articolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3. La articolul 49 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) o cotă de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin sistemele naționale de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului;4. La articolul 49 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) o cotă de 3% din valoarea venitului brut realizat din operațiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale.5. La articolul 50, alineatele (1) și (4) se abrogă.6. La articolul 61, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61(1) Prevederile acordurilor petroliere aprobate de către Guvern rămân valabile, pe întreaga lor durată, în condițiile în care au fost încheiate. (la 16-07-2009, Punctul 6. din Articolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 )  +  Articolul IIIActivitățile de înmagazinare subterană a gazelor naturale se atribuie direct, printr-un acord petrolier, de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale titularilor acordurilor petroliere care desfășoară aceste activități la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IV(1) Acordurile petroliere încheiate și neintrate în vigoare, precum și acordurile petroliere intrate în vigoare se modifică în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Termenul de finalizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității competente.(3) Acordurile petroliere se modifică prin încheierea de acte adiționale între autoritatea competentă și titular.(4) În vederea modificării acordurilor petroliere, autoritatea competentă notifică titularul cu privire la data modificărilor și completărilor corespunzătoare. (la 16-07-2009, Articolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 262 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Bogatu Laurențiu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  (la 12-10-2007, Rubrica ”Contrasemnează” a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 101 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 12 octombrie 2007 ) București, 4 octombrie 2007.Nr. 101.-----------