ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007  Ținând cont de necesitatea uniformizării cât mai urgente a taxelor și redevențelor cuvenite statului pentru concesionarea de activități miniere și operațiuni petroliere,luând în considerare evoluția ascendentă a prețurilor de valorificare a produselor miniere și a țițeiului/gazelor naturale, inclusiv a tarifelor de operare a sistemului național de transport al petrolului/terminalului petrolier,în considerarea faptului că aceste elemente de fapt vizează un interes public, constituind o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:31. redevență minieră - suma datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea/administrarea activităților de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;2. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile licențelor în vigoare rămân nemodificate pe toată durata inițială a acestora, cu excepția cazurilor în care părțile convin modificarea/completarea acestora.3. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În cazul prelungirii duratei licenței de concesiune/ administrare sau transferului licenței de concesiune, autoritatea competentă va renegocia condițiile concesiunii/administrării, conform prezentei legi, prin încheierea de acte adiționale, semnate de aceasta și titular.(4) Modificarea/completarea licențelor în vigoare se realizează prin acte adiționale semnate de autoritatea competentă și titular.4. La articolul 44, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Taxa anuală pentru activitatea de prospecțiune se stabilește la 250 lei/kmp.(3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabilește la 1.000 lei/kmp; aceasta se dublează după 2 ani și devine de 5 ori mai mare după 4 ani.(4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabilește la 25.000 lei/kmp.5. La articolul 45, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Redevența minieră cuvenită bugetului de stat se stabilește, la încheierea licenței ori la eliberarea permisului de exploatare, la o cotă procentuală din valoarea producției miniere, după cum urmează:a) 4% pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu și roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare și disperse, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale și gazele care le însoțesc, gaze necombustibile, nămoluri și turbe terapeutice;b) 10% pentru substanțe nemetalifere;c) 10% pentru roci utile, cu excepția rocilor ornamentale și a pietrelor prețioase și semiprețioase, la care cota este 15%;d) 10% pentru săruri haloide.(2) Redevența minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabilește la sursă, în echivalentul minim în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naționale a României de la data plății.6. La articolul 45, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 60, alineatele (1) și (2) se abrogă.  +  Articolul IILegea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Modificarea/completarea acordurilor petroliere în vigoare se realizează prin acte adiționale semnate de autoritatea competentă și de titular.3. La articolul 49 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) o cotă de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin sistemele naționale de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului;4. La articolul 49 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) o cotă de 3% din valoarea venitului brut realizat din operațiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale.5. La articolul 50, alineatele (1) și (4) se abrogă.6. La articolul 61, alineatul (1) se abrogă.  +  Articolul IIIActivitățile de înmagazinare subterană a gazelor naturale se atribuie direct, printr-un acord petrolier, de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale titularilor acordurilor petroliere care desfășoară aceste activități la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IV(1) Licențele de concesiune/administrare și acordurile petroliere încheiate și neintrate în vigoare, precum și licențele de concesiune/administrare și acordurile petroliere intrate în vigoare se renegociază în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Termenul de finalizare a renegocierii se stabilește prin ordin al conducătorului autorității competente.(3) Licențele de concesiune/administrare și acordurile petroliere, astfel cum au fost renegociate, se modifică/ completează prin încheierea de acte adiționale între autoritatea competentă și titular.(4) În vederea renegocierii, autoritatea competentă notifică titularul cu privire la data renegocierii și modificările/completările corespunzătoare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Bogatu Laurențiu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  (la 12-10-2007, Rubrica ”Contrasemnează” a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 101 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 12 octombrie 2007 ) București, 4 octombrie 2007.Nr. 101.-----------