ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007  Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a raporta Institutului European de Statistică (EUROSTAT) date statistice în domeniul finanțelor publice, cu respectarea Sistemului european de conturi, la termene precise, respectiv cel mult 3 luni de la finele trimestrului la care se referă datele,pentru a crea cadrul juridic privind termenele de transmitere a situațiilor financiare de către autoritățile publice, ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pentru situațiile financiare centralizate pe ansamblul județului și al municipiului București privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,pentru a-i responsabiliza pe ordonatorii de credite în ceea ce privește prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare,pentru a preveni consecințele negative ale nepromovării în regim de urgență a prezentului act normativ constând în sancțiuni financiare majore care pot fi aplicate României, respectiv o amendă calculată ca procent din produsul intern brut, cheltuială care ar greva bugetul statului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pentru situațiile financiare centralizate pe ansamblul județului și al municipiului București privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, depun la Ministerul Economiei și Finanțelor un exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:a) în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar;b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referință.2. La articolul 42, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și de comisarii Gărzii Financiare, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, stabilit prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. (la 18-04-2008, Alineatul (4) din Articolul 42, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 86 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008 ) 3. La articolul 42, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) În situația în care în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) nu se depun situațiile financiare prevăzute la art. 35 alin. (3), Ministerul Economiei și Finanțelor va lua următoarele măsuri:a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și ai bugetelor locale;b) blocarea conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele autorităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.(8) Se exceptează de la prevederile alin. (7) următoarele operațiuni:a) plățile din fonduri externe nerambursabile sau finanțări primite de la instituții ori organizații internaționale pentru derularea unor programe și proiecte, precum și fondurile de cofinanțare și prefinanțare aferente;b) plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, precum și a drepturilor de asigurări și asistență socială;c) rambursările de credite interne și externe, comisioanele și alte costuri aferente;d) contribuții și cotizații către organizații internaționale;e) plățile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, potrivit legii.  +  Articolul IILegea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 4 octombrie 2007.Nr. 102.---------