ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 153 din 19 decembrie 2007privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008:”Articolul II(1) Prevederile secțiunii 2^1 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În perioada prevăzută la alin. (1) se vor elabora normele de aplicare a prevederilor secțiunii 2^1 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, și regulamentul-cadru privind activitățile desfășurate în locurile de așteptare a clienților, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În același termen se vor modifica în mod corespunzător normele de aplicare în vigoare.”
  Având în vedere:– termenul foarte scurt pus la dispoziția autorităților administrației publice locale pentru organizarea compartimentelor specializate de autorizare și monitorizare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere;– necesitatea asigurării continuității desfășurării activității serviciului de taximetrie până la data intrării în funcțiune a compartimentelor specializate organizate la nivelul autorităților administrației publice locale;– necesitatea asigurării cadrului juridic necesar desfășurării activităților operatorilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007, se modifică după cum urmează:1^1. La articolul I punctul 16, alineatul (4) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de autorizații taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) și/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localității de autorizare. (la 30-03-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) 1^2. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. După secțiunea a 2-a a capitolului II se introduce o nouă secțiune, secțiunea 2^1, cu articolele 24^1, 24^2 și 24^3, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea 2^1Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la și de la aeroporturi  +  Articolul 24^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 19 și art. 20 alin. (7) și (8), transportul persoanelor în regim de taxi se poate realiza permanent între localitatea de autorizare și aeroporturile situate în afara acestora.(2) Pentru asigurarea calității transportului în regim de taxi a clienților la și de la aeroport, administrația fiecărui aeroport va asigura o stație de debarcare a clienților transportați către aeroport, precum și locul de așteptare a taxiurilor pentru clienții transportați de la aeroport către localitățile de destinație.(3) Locurile de așteptare vor fi special dotate și amenajate cu peron de îmbarcare pentru clienți. Preluarea clienților din aeroport, dirijarea și îmbarcarea acestora în taxiuri și accesul taxiurilor pe bază de permis în locul de așteptare se vor realiza prin dispecerizarea asigurată de administrația aeroportului. Este interzisă practica de abordare a clienților în interiorul aeroportului de către taximetriști sau interpuși.(4) La locul de așteptare au acces numai taxiurile care dețin permisul de acces valabil, eliberat de administrația aeroportului. Permisul de acces este vizat anual pentru prelungirea valabilității, în condițiile în care sunt respectate condițiile de eliberare, cele de securitate impuse sau dacă taximetristul nu a încălcat grav prevederile regulamentului de funcționare a locului de așteptare, aprobat de administrația aeroportului.(5) În stația de debarcare a clienților au acces toate autovehiculele taxi care transportă clienți dinspre localitățile de autorizare.  +  Articolul 24^2(1) Administrația aeroportului va stabili, atribui și elibera permise de acces în funcție de fluxul de călători/clienți, care apelează la serviciile de transport în regim de taxi de la aeroport către localitățile de destinație.(2) Procedura de atribuire a permiselor de acces se realizează transparent, prin licitare, criteriile de licitare fiind următoarele:a) gradul de confort al autovehiculului taxi;b) capacitatea minimă de transport pentru bagaje;c) programul de lucru la dispoziție pentru asigurarea îmbarcării clienților;d) încadrarea în tarifele maximale stabilite de administrația aeroportului pentru a fi utilizate;e) punctajele de departajare.(3) Au acces la înscrierea în licitația de atribuire a permiselor de acces toți transportatorii autorizați, deținători ai autorizațiilor taxi valabile, eliberate în cadrul localităților de autorizare în care este situat aeroportul, precum și în zonele limitrofe.(4) Este interzis administrației aeroportului să impună prin criteriile de licitare utilizarea unui număr restrâns de mărci de autovehicule taxi.(5) În procedura de atribuire, administrația aeroportului va întocmi o listă cu toți transportatorii autorizați înscriși care îndeplinesc criteriile impuse, în ordinea înscrierii la licitație. Permisele de acces se atribuie, fiecare în parte, pentru câte un autovehicul taxi deținut de fiecare transportator autorizat înscris pe listă, în ordinea acestora, până la epuizarea listei. Dacă lista se epuizează înainte de atribuirea autorizațiilor de acces, aceasta se reia în aceeași ordine. Dacă numărul de autorizații taxi depășește cu mult numărul permiselor de acces, pentru criteriile impuse se vor acorda punctaje de departajare.(6) Permisele de acces se vor atribui numai autovehiculelor taxi deținătoare de autorizații taxi valabile, emise în localitățile de autorizare respective.  +  Articolul 24^3(1) Odată cu eliberarea permisului de acces, administrația aeroportului va aplica pe portierele laterale ale autovehiculului taxi, sub banda șah, câte un colant de culoare neagră, de lățime corespunzătoare, cu înscrisul AEROPORT, lizibil de la distanță.(2) Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces în locul de așteptare va fi semnată și ștampilată de administrația aeroportului pentru conformitate cu tarifele afișate în exterior și tarifele cu care operează aparatul de taxat. (la 30-03-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) 1. La articolul IV, alineatele (1), (5) și (7) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul IV(1) Până la data de 31 martie 2008 toți operatorii de transport în regim de taxi, operatorii de transport în regim de închiriere și taximetriștii independenți existenți, astfel cum au fost definiți în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, deținători de autorizații de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba la autoritatea de autorizare, în mod gratuit, aceste documente cu autorizații de transport, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (la 30-03-2008, Alineatul (1) din Articolul IV , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) .........................................................................(5) Autorizațiile taxi precizate la alin. (4) se preschimbă gratuit cu noul tip de autorizație taxi, de către autoritatea de autorizare, pe bază de programare, până la data de 31 martie 2008, odată cu preschimbarea autorizației de transport, conform alin. (1). Autorizațiile taxi se preschimbă numai în cazurile prevăzute de prezenta lege și conțin toate datele stabilite de aceasta. (la 30-03-2008, Alineatul (5) din Articolul IV , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) .........................................................................(7) În cazul transportului în regim de închiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, până la data de 31 martie 2008, copii conforme ale autorizației de transport, dacă aceasta era valabilă la 6 august 2007. Copiile conforme pentru serviciul de închiriere se eliberează în același regim dacă se execută sub autorizația de transport. Copiile conforme respective au valabilitate pentru 5 ani. (la 30-03-2008, Alineatul (7) din Articolul IV , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) 2. Articolul IX va avea următorul cuprins:  +  Articolul IX(1) Autorizațiile taxi prevăzute în listele menționate la art. VIII alin. (2) lit. a) și c), rămase neatribuite și preschimbate până la data de 31 martie 2008, vor fi atribuite cu prioritate, gratuit, în urma unei cereri motivate, persoanelor care fac dovada că au practicat taximetria pe bază de contract de muncă și contract de închiriere a autovehiculului deținut în condițiile legii, documente încheiate cu același operator taxi, valabile la data de 6 august 2007.(2) În condițiile în care cererile depășesc numărul de autorizații taxi disponibile, acestea vor fi atribuite în urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6), cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. VIII alin. (6)-(8).(3) Autorizațiile taxi rămase neatribuite și preschimbate, în urma aplicării prevederilor alin. (1), după 30 aprilie 2008 vor fi atribuite transportatorilor autorizați înscriși în lista de așteptare, cu respectarea prevederilor legii referitoare la această procedură. (la 30-03-2008, Articolul IX din Punctul 2. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzașu,
  secretar de stat
  București, 19 decembrie 2007.Nr. 153.------