ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007  Având în vedere nenumăratele solicitări privind reintroducerea posibilității de achitare a tarifului de utilizare pentru o perioadă de o zi, posibilitate eliminată odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 101/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România,ținând seama de faptul că poate fi declanșată de către Comisia Europeană procedura de infringement față de România pentru nerespectarea prevederilor Directivei Parlamentului European și a Consiliului nr. 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, a fost aprobată posibilitatea achitării tarifului de utilizare pentru o perioadă de 3 luni, nefiind prevăzut tarif pentru această perioadă de valabilitate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România2. La articolul 1 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:a^1) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput și construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;a^2) vehicul de transport marfă - vehiculul conceput și construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;3. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice române care dețin vehicule înmatriculate în România sau în alte state, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice străine care dețin vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini; (la 11-04-2009, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 ) 4. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduc zece noi litere, literele d)-m), cu următorul cuprins:d) rețeaua de drumuri naționale din România - drumurile de interes național definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, rețeaua de drumuri naționale din România, concesionată Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.; (la 11-04-2009, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 ) f) tarif de trecere - o anumită sumă determinată în funcție de distanța parcursă și de tipul de vehicul, care trebuie plătită pentru un vehicul care se deplasează pe o anumită distanță pe rețeaua de drumuri naționale din România;g) tarif de trecere mediu ponderat - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărțit la numărul de kilometri parcurși de vehicule pe o anumită rețea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât și kilometrii fiind calculați pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere;h) contract de concesiune - contractul încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;i) tarif de concesiune - tariful de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;j) rovinietă- documentul care atestă achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, ale cărui model, formă și condiții de eliberare se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;k) costuri de construcție - costurile legate de construcția rețelei de drumuri naționale din România, inclusiv, dacă este cazul, costurile financiare ale:(i) infrastructurii noi sau ale îmbunătățirii infrastructurii noi, inclusiv reparații structurale semnificative; sau(ii) infrastructurii existente sau ale îmbunătățirii infrastructurii existente, inclusiv reparații structurale semnificative;l) costuri financiare - dobânda la împrumuturi și/sau restituiri de dividende pentru acționari;m) reparații structurale semnificative - reparațiile structurale ale rețelei de drumuri naționale din România, exclusiv acele reparații care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri.5. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Rovinieta valabilă este:a) rovinieta-ecuson, al cărei model este prevăzut în normele metodologice, aplicată la loc vizibil, pe partea interioară a parbrizului, însoțită la bordul vehiculului, prin grija utilizatorilor ai căror conducători auto au obligația să își prezinte, la cerere, organelor de control abilitate, de următorul document:(i) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;(ii) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original, sau o copie a acestuia ștampilată și semnată în original de către conducătorul unității, cu înscrisul "Conform cu originalul";b) rovinieta matcă-cupon, aplicată în partea stîngă-jos a parbrizului vehiculului, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea, care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului. În cazul deteriorării rovinietei matcă-cupon, dovada achitării tarifului de utilizare se face potrivit prevederilor lit. a) pct. (i) și (îi). (la 11-04-2009, Litera b) din Alineatul (1^1) , Articolul 1 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 ) 5^1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Tariful de utilizare se aplică pe rețeaua de drumuri naționale din România, definită la art. 1 alin. (1) lit. d), cu excepția sectoarelor de drum pentru care se vor aplica tarife de concesiune.(2^2) Sectoarele de drum pentru utilizarea cărora se vor percepe tarife de concesiune și care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. (la 11-04-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 ) 6. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1.7. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.8. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Vehiculele de transport mixt, destinate prin construcție pentru transportul de persoane și de marfă în compartimente separate, se tarifează ca și vehiculele de transport marfă, conform anexei nr. 1.9. La articolul 1, alineatul (6) se abrogă.10. La articolul 1, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Tariful de utilizare este structurat în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare.11. La articolul 1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme și pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.11^1. La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români și utilizatorii străini ai rețelei de drumuri naționale din România, concesionate Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (la 11-04-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 ) 12. La articolul 1, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) În cazul radierii din circulație a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, în condițiile stabilite prin norme metodologice.13. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere și al tarifelor de concesiune are la bază principiul recuperării costurilor de construcție, de operare și de întreținere.(2) Aplicarea și colectarea tarifelor de trecere și de utilizare, precum și urmărirea plății acestora se fac în așa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puțin și să se evite controalele și verificările obligatorii exercitate la granițele interne ale Comunității Europene. În acest scop, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va coopera cu celelalte autorități similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care să permită transportatorilor rutieri să plătească tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puțin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obișnuite de plată, în interiorul și exteriorul statelor membre în care se aplică acestea. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va dispune măsurile necesare în vederea asigurării facilităților adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere și de utilizare, astfel încât să se mențină siguranța rutieră normală.(3) Tarifele de utilizare și tarifele de trecere nu pot fi impuse în același timp unei categorii de vehicule pentru utilizarea unui singur sector de drum.(4) Pe rețeaua unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica și tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor și trecătorilor de munte. (la 11-04-2009, Articolul 1^1 din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 )  +  Articolul 1^2(1) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pentru a se asigura că aceasta funcționează în mod transparent și nediscriminatoriu.(2) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. are dreptul de a monitoriza aplicarea și colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte. (la 11-04-2009, Articolul 1^2 din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 ) 14. Articolul 2 se abrogă.15. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele deținute în proprietate de unitățile Ministerului Apărării Naționale, de unitățile Ministerului Administrației și Internelor, de serviciile de ambulanță, de serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, astfel cum au fost reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, vehiculele folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localități, vehiculele istorice, vehiculele deținute în proprietate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și mașinile și utilajele agricole neînmatriculate, mai puțin tractoarele rutiere. (la 11-04-2009, Articolul 3 din Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 ) 16. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.(2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înțelege cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.(3) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:a) în valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Națională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata;b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, așa cum este definit la alin. (2).(4) Tarifele stabilite în lei se pot achita în valute liber convertibile cotate pe piața valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.17. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare și a deținerii rovinietei valabile, precum și a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deținătorilor menționați în certificatul de înmatriculare, în cartea de identitate, în documentele vamale sau în alte documente oficiale, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului. (la 11-04-2009, Articolul 7 din Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 ) 18. La articolul 8, alineatele (2), (4), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2.................................................................(4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul act normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (la 11-04-2009, Alineatul (4) din Articolul 8 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 ) (5) Conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state li se pot aplica amenzi contravenționale atât pe rețeaua de drumuri naționale din România, cât și în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieșirea din România.................................................................(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător și conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state.19. La articolul 12, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În cazul lipsei rovinietei-ecuson din motive justificate, dovada achitării tarifului de utilizare se poate face cu documentul original de plată a acestuia.20. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență.21. Anexa nr. 3 se abrogă.  +  Articolul II(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, tariful de utilizare se aplică structurat astfel:a) în funcție de perioada de parcurs și staționare, de masa totală maximă autorizată (MTMA) și de numărul de axe, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone;b) în funcție de perioada de parcurs și staționare și de masa totală maximă autorizată (MTMA), pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică de 12 tone;c) în funcție de perioada de parcurs și staționare și de numărul de locuri, pentru vehiculele de transport persoane.(2) În cazul în care nu se pot determina cu exactitate caracteristicile vehiculului, în funcție de care se stabilește tariful de utilizare, conform alin. (1), acesta se achită, pentru perioada de utilizare solicitată, la valoarea maximă prevăzută în anexa nr. 1 pentru tipul vehiculului, respectiv în funcție de elementele de identificare.  +  Articolul III(1) La stabilirea nivelului tarifelor de trecere și a tarifelor de trecere medii ponderate, calculul costurilor de construcție se va face pe baza principiilor pentru alocarea costurilor și calcularea tarifelor, principii ce se vor stabili prin norme aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data introducerii acestor tarife.(2) Nivelul maxim al tarifelor de concesiune va fi echivalent sau mai mic decât nivelul care ar rezultă din utilizarea principiilor pentru alocarea costurilor și calcularea tarifelor stabilite potrivit alin. (1). Evaluarea unei astfel de echivalențe se face pe baza unei perioade de referință rezonabil de lungă, adecvată pentru natura unui contract de concesiune.(3) Tariful de trecere și tariful de concesiune prevăzute la alin. (1) și (2) se vor aplica structurat și în funcție de clasele de emisii poluante ale vehiculelor, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul IVMinisterul Transporturilor va comunică Comisiei Europene cu cel puțin 4 luni înainte de punerea în aplicare a noilor tarife de trecere:a) pentru tarifele de trecere, altele decât cele de concesiune:(i0 valorile unitare și alți parametri folosiți în calcularea diferitelor elemente de cost, și(ii) informații clare privind vehiculele supuse tarifului de trecere și extinderea geografică a rețelei sau a părții rețelei, folosite pentru calculul fiecărui cost, și procentul din costurile pe care intenționează să le recupereze;b) pentru tarifele de concesiune, informații referitoare la costurile estimate de construcție, de operare, de întreținere și dezvoltare preconizate în cadrul concesiunii, traficul prognozat pe tipuri de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele de concesiune și extinderea geografică a rețelei reglementată de contractul de concesiune.  +  Articolul VÎn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor va actualiza Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.230/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 4 august 2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIRovinietele eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și mențin valabilitatea până la data expirării.  +  Articolul VIIOrdonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIIIPrezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 2 lit. a-f, ale art. 7 alin. 1, 2, 3, 4a), 5-9, 10 lit. b), 12, ale art. 7a) alin. 1-4, ale art. 8a), art. 9a), ale art. 10 alin. 1 și ale art. 12 alin. 1 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, cu modificările și completările prevăzute în Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2006/38/CE din 17 mai 2006 de modificare a Directivei Parlamentului European și a Consiliului 1999/62/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.  +  Articolul IXPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzașu,
  secretar de stat
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 19 decembrie 2007.Nr. 157.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002)
  NIVELUL
  tarifului de utilizare a drumurilor naționale
   Tipul vehiculului Durata de utilizare a rețelei de drumurinaționale din România Tariful [euro] (TVA inclus)
  A Autoturisme - -
  7 zile 3
  30 de zile 7
  12 luni 28
  B Vehicule de transport marfă cu 0,0 t - -
  7 zile 6
  30 de zile 16
  12 luni 96
  C a) vehicule de transport marfă cu 3,5 t b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 4
  7 zile 20
  30 de zile 52
  12 luni 320
  D a) vehicule de transport marfă cu 7,5 t b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 7
  7 zile 35
  30 de zile 91
  12 luni 560
  E Vehicule de transport marfă cu MTMA≥12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv) 1 zi 9
  7 zile 45
  30 de zile 117
  12 luni 720
  F Vehicule de transport marfă cu MTMA≥12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) 1 zi 11
  7 zile 55
  30 de zile 143
  12 luni 1.210
  (la 11-04-2009, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 08 aprilie 2009 )
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002)
  CUANTUMUL
  amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile
  Tipul vehiculului     Cuantumul amenzii contravenționale (lei)
  minim maxim
  vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)   6.000   9.000
  vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv)   4.500   6.000
  a) vehicule de transport marfă cu 7,5 t < MTMA < 12,0tb) vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)    3.500    4.500
  a) vehicule de transport marfă cu 3,5 t < MTMA ≤ 7,5 tb) vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)     2.500      3.500  
  vehicule de transport marfă cu 0 t < MTMA ≤ 3,5 t 1.500 2.500
  autoturisme 500 1.000
  -----------