ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 6 februarie 2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008  Având în vedere că reformarea sistemului administrației penitenciare reprezintă o prioritate a României în scopul asigurării drepturilor persoanelor private de libertate,ținând seama de recentele modificări legislative din domeniul executării pedepselor, respectiv intrarea în vigoare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,luând în considerare necesitatea stabilirii unor competențe mai judicioase de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiției, directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și ale directorilor unităților subordonate, a ocupării posturilor vacante din sistemul administrației penitenciare, pe baza aplicării principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională și de transparență și instituirea unor condiții suplimentare pentru numirea în funcții de conducere, a necesității stabilirii unei reglementări eficiente a carierei profesionale, precum și a condițiilor pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,având în vedere deficitul acut de personal încadrat în sistemul administrației penitenciare, din totalul de 15.316 posturi prevăzute, la finele anului 2007 fiind vacante 2.779 de posturi, din care în sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar mai mult de 50% din totalul posturilor vacante,ținând cont de media europeană, unde unui cadru de penitenciar îi revin doi/trei deținuți, precum și de media din România, cu mult sub cea europeană (1/5), în condițiile în care art. 196 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, prevede respectarea unei proporții de minimum un lucrător la 3 persoane private de libertate,luând în seamă că lipsa acută de personal poate avea consecințe negative imediate asupra sistemului penitenciar în ceea ce privește: asigurarea dreptului la asistență medicală al persoanelor private de libertate, în general a drepturilor persoanelor private de libertate, precum și asigurarea drepturilor legale ale personalului de penitenciare, respectiv acordarea concediului legal de odihnă, plata orelor suplimentare,ținând seama de necesitatea adaptării reglementărilor aplicabile acestei categorii de funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare la actele normative similare care privesc celelalte categorii de personal din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Personalul din sistemul administrației penitenciare este constituit din funcționari publici cu statut special, al căror statut este reglementat de prezenta lege, denumiți în continuare funcționari publici cu statut special, și din personal contractual.(2) Statutul special al funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare este conferit de natura atribuțiilor de serviciu care implică îndatoriri și riscuri deosebite.(3) În exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, funcționarul public cu statut special este învestit cu exercițiul autorității publice, în limitele competențelor stabilite prin lege. În exercitarea misiunilor de pază, escortare și supraveghere a persoanelor private de libertate, precum și în alte situații temeinic justificate, funcționarul public cu statut special poate folosi, în condițiile legii, tehnica, mijloacele și armamentul din dotare. Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.(4) Personalul din sistemul administrației penitenciare încadrat în funcții pe baza contractului individual de muncă se supune legislației muncii.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Activitatea profesională a personalului din sistemul administrației penitenciare se desfășoară în interesul comunității, prin punerea în aplicare a legislației privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competențelor stabilite prin lege.3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Funcționarii publici cu statut special se împart în două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează:a) categoria A - corpul ofițerilor de penitenciare - cuprinde funcționarii publici cu statut special cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;b) categoria B - corpul agenților de penitenciare - cuprinde funcționarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.(2) Categoriile de funcționari publici cu statut special se împart pe corpuri și grade profesionale, după cum urmează:A. Corpul ofițerilor de penitenciare:a) chestor de penitenciare;b) comisar șef de penitenciare;c) comisar de penitenciare;d) subcomisar de penitenciare;e) inspector principal de penitenciare;f) inspector de penitenciare;g) subinspector de penitenciare.B. Corpul agenților de penitenciare:a) agent șef principal de penitenciare;b) agent șef de penitenciare;c) agent șef adjunct de penitenciare;d) agent principal de penitenciare;e) agent de penitenciare.(3) Potrivit prevederilor alin. (2) pct. A lit. a)-d), următoarele grade profesionale ale ofițerilor vor fi echivalate, cu menținerea drepturilor și a vechimii în grade câștigate anterior, după cum urmează:a) subinspector șef de penitenciare - subcomisar de penitenciare;b) inspector șef de penitenciare - comisar de penitenciare;c) inspector șef principal de penitenciare - comisar șef de penitenciare;d) inspector general de penitenciare - chestor de penitenciare.4. Denumirea capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IIISelecția, numirea, evidența, evaluarea, avansarea, pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici cu statut special5. Denumirea secțiunii 1 a capitolului III, care va cuprinde articolele 11-14, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1Selecția funcționarilor publici cu statut special6. La articolul 11, literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) îndeplinesc condițiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălțime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiției;g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani.7. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Încadrarea ca funcționar public cu statut special se face prin următoarele modalități: (la 23-05-2009, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 13 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) a) repartizarea cu prioritate a absolvenților instituțiilor de învățământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofițeri și agenți; (la 23-05-2009, Litera a) din Articolul 13 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) b) transferul pe funcții publice al cadrelor militare și funcționarilor publici cu statut special de la alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului:c) concurs, din sursă externă.(2) Absolvenților instituțiilor de învățământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare - curs de zi, cu diplomă de licență - li se acordă gradul de subinspector de penitenciare și sunt încadrați ca funcționari publici cu statut special definitivi, fără concurs, în funcții publice de execuție.(3) Absolvenților instituției de învățământ pentru pregătirea agenților de penitenciare, cu durata de un an, li se acordă gradul de agent de penitenciare și sunt încadrați ca funcționari publici cu statut special definitivi, fără concurs.(4) Candidații declarați «ADMIS» la instituțiile de învățământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare semnează un angajament prin care se obligă să lucreze cel puțin 9 ani în sistemul administrației penitenciare, după absolvirea studiilor. (la 23-05-2009, Alineatul (4) din Articolul 13 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) (5) Candidații declarați "ADMIS" la instituția de învățământ pentru pregătirea agenților de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puțin 5 ani în sistemul administrației penitenciare, după absolvirea studiilor.(6) Persoanele prevăzute la alin. (4) și (5), care nu respectă angajamentul, sunt obligate să restituie cheltuielile de școlarizare, proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu excepția cazului în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile acestora sau a transferului la alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului.8. Denumirea secțiunii a 2-a din capitolul III, care va cuprinde articolele 15-20^1 , se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-aNumirea funcționarilor publici cu statut special9. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Numirea în funcții publice de conducere a candidaților admiși la concurs se face ca funcționari publici cu statut special definitivi. La concurs pot participa persoanele care au cel puțin 3 (trei) ani vechime efectivă într-un post cu același nivel de studii și aceeași specialitate cu a postului scos la concurs.(2) Numirea în funcții publice de execuție a candidaților admiși la concurs se face ca funcționari publici cu statut special, debutanți cu o perioadă de stagiu cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (4) și (5). Ofițerii și agenții admiși la concurs în funcții publice de execuție din sectorul siguranța deținerii și aplicarea regimurilor vor fi încadrați ca debutanți, cu excepția situației prevăzute la alin. (5).(3) Perioada de stagiu este de un an și constituie vechime în muncă, în serviciu sau în specialitate.(4) Candidații admiși la concurs care au cel puțin 3 ani vechime efectivă într-un post cu același nivel de studii și aceeași specialitate cu a postului scos la concurs, sunt încadrați ca funcționari publici definitivi, în condițiile prevăzute de prezenta lege.(5) Candidații admiși la concurs, care au cel puțin 3 ani vechime efectivă ca militar activ și/sau funcționar public cu statut special în instituții de apărare, ordine publică și siguranță națională, sunt încadrați ca funcționari publici definitivi, în condițiile prevăzute de prezenta lege.(6) Candidaților admiși la concurs și încadrați ca funcționari publici cu statut special li se acordă grade profesionale, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiției.(7) Ofițerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadrați în sistemul administrației penitenciare în funcții vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de penitenciare - agent șef principal de penitenciare.10. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Funcționarii publici cu statut special debutanți au obligația să urmeze, în perioada de stagiu, cursuri de pregătire și specializare organizate de Administrația Națională a Penitenciarelor.(2) Funcționarii publici cu statut special definitivi au obligația să urmeze un curs de perfecționare corespunzător postului în care au fost numiți, cu excepția celor încadrați potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) și (3).11. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Jurământul, semnat de funcționarul public definitiv, de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unității din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al funcționarului public cu statut special.11^1. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Funcționarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești depune jurământul de credință în fața unui reprezentant al Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, împuternicit prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești. (la 23-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 12. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Numirea și eliberarea din funcție, precum și celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcțiile de director general, director general adjunct și director în sistemul administrației penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiției. Pentru celelalte funcții de conducere, precum și pentru funcțiile de execuție din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile de penitenciare, se dispun, după caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unităților de penitenciare, potrivit competențelor legale.13. Articolul 20^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20^1Ofițerii se numesc în funcțiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade față de cele pe care le au. Numirea ofițerilor în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade față de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiției și libertăților cetățenești. (la 23-05-2009, Articolul 20^1 din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 14. După articolul 20^1 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1 -a, cuprinzând articolul 20^2 , cu denumirea "Evidența funcționarilor publici cu statut special".15. La articolul 20^2 , după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Emiterea, folosirea, evidența și gestionarea legitimațiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administrației penitenciare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.16. La articolul 23, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Ofițerul sau agentul din sistemul administrației penitenciare care a fost notat cu calificativul «nesatisfăcător» va fi trecut într-o funcție inferioară, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unității din care face parte. Funcționarul public care nu acceptă trecerea în funcția inferioară va fi destituit din funcție, în temeiul art. 57 lit. a).(3) Ofițerii sau agenții din sistemul administrației penitenciare notați cu calificativul «nesatisfăcător», în anul următor trecerii într-o funcție inferioară, potrivit alin. (2), vor fi destituiți din funcție, în temeiul art. 57 lit. a).17. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obținute la evaluarea activității profesionale, funcționarii publici cu statut special au dreptul de a avansa în funcție și în grad profesional conform prevederilor prezentei legi.(2) Avansarea în funcții publice vacante a funcționarilor publici cu statut special, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, se face pe bază de concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare.(3) Avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din stat se face fără examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești. (la 23-05-2009, Alineatul (3) din Articolul 24 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) (4) Avansarea în gradele profesionale se face de către:a) Președintele României, pentru chestorul de penitenciare, la propunerea ministrului justiției;b) ministrul justiției, pentru ofițerii din sistemul administrației penitenciare;c) directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, pentru agenții din sistemul administrației penitenciare.(5) Funcționarii publici cu statut special se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut și dacă au fost apreciați în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu cel puțin calificativul «bun». (la 23-05-2009, Alineatul (5) din Articolul 24 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) (6) Funcționarii publici cu statut special pot fi avansați în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim, dacă au fost apreciați în ultimul an cu calificativul «excepțional» și dacă au efectuat jumătate din stagiul minim în grad.(7) Pentru obținerea gradului profesional de chestor de penitenciare este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.(8) Comisarii șefi de penitenciare în activitate, care au o vechime în gradul profesional de minimum 5 ani și au fost încadrați, în această perioadă, cel puțin 3 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de penitenciare și care au fost apreciați în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puțin «foarte bun», la încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, în condițiile legii, pot fi avansați în gradul profesional de chestor de penitenciare și le vor înceta raporturile de serviciu cu noul grad profesional, potrivit competențelor și criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiției.(9) Funcționarii publici cu statut special rezerviști din grupa de evidență «sistemul administrației penitenciare», specialitatea «penitenciare», cărora le-au încetat raporturile de serviciu ca urmare a pensionării, în condițiile legii, pot fi avansați în gradul următor la propunerea asociațiilor foștilor ofițeri și agenți de penitenciare. Criteriile de avansare în rezervă în gradul următor se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.18. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Stagiul minim în gradele profesionale este:A. Corpul ofițerilor de penitenciare:a) comisar șef de penitenciare 3 ani;b) comisar de penitenciare 3 ani;c) subcomisar de penitenciare 4 ani;d) inspector principal de penitenciare 3 ani;e) inspector de penitenciare 3 ani;f) subinspector de penitenciare 4 ani.B. Corpul agenților de penitenciare:a) agent șef de penitenciare 4 ani;b) agent șef adjunct de penitenciare 4 ani;c) agent principal de penitenciare 4 ani;d) agent de penitenciare 4 ani. (la 23-05-2009, Litera d) a punctului B. , Articolul 25, Punctul 18. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 19. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Funcționarul public cu statut special cu gradul de comisar șef de penitenciare, care a dobândit titlul științific de doctor în specialitatea funcției pe care o deține sau într-o specialitate înrudită, este exceptat de la prevederile art. 24 alin. (7). (la 29-06-2009, sintagma: de la prevederile art. 24 alin. (6) a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 4 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009 ) 20. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Trecerea agenților în corpul ofițerilor din sistemul administrației penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităților de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta lege. (la 23-05-2009, Alineatul (1) din Articolul 27 , Punctul 20. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) (2) Acordarea gradului profesional de ofițer agenților prevăzuți la alin. (1) se face în funcție de vechimea ca agent sau subofițer în instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiției.21. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Funcțiile de execuție vacante din sistemul administrației penitenciare se ocupă prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11.(2) În situația neocupării posturilor vacante prevăzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare și al funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului și din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11.(3) Funcțiile de conducere vacante din sistemul administrației penitenciare se ocupă prin avansarea ofițerilor și agenților, prin concurs. Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel puțin 3 ani în sistemul administrației penitenciare.(4) Funcțiile de conducere din sistemul administrației penitenciare, rămase vacante ca urmare a neocupării, în condițiile stabilite la alin. (3), se ocupă prin concurs din sursă externă.(5) În situația în care posturile rămân vacante, ca urmare a neocupării în condițiile prevăzute la alin. (3) și (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare și al funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului și din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11. (la 23-05-2009, Articolul 28 din Punctul 21. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 22. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Regulamentul privind ocuparea funcțiilor de conducere și de execuție se aprobă prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești. (la 23-05-2009, Articolul 29 din Punctul 22. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 23. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile funcționarului public cu statut special sau în cazul transferului.24. Denumirea capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IVDrepturile, condițiile de muncă și îndatoririle funcționarilor publici cu statut special25. La articolul 34, literele f), k) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;..................................................................k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localități, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea până la 70 km și, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și în alte situații, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;..................................................................p) consultanță juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești. (la 23-05-2009, Litera p) din Punctul 25. , Articolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 25^1. La articolul 34, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, în cazul în care viața, sănătatea ori bunurile sale, ale soțului/soției și ale copiilor aflați în întreținerea sa sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menționate se acordă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; (la 23-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 26. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale și culturale, personalul din sistemul administrației penitenciare are dreptul la asociere sindicală sau în alte organizații profesionale, dreptul la grevă, precum și la libertatea întrunirilor, cu condiția asigurării a cel puțin unei treimi din activitate și a garantării drepturilor deținuților și a siguranței locurilor de detenție.(2) Administrația Națională a Penitenciarelor poate încheia anual, în condițiile legii, cu organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici cu statut special sau cu reprezentanții funcționarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, acorduri colective care să cuprindă numai măsuri referitoare la:a) constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă;b) sănătatea și securitatea în muncă;c) programul zilnic de lucru;d) perfecționarea profesională;e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale.(3) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici cu statut special nu sunt organizați în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanții funcționarilor publici cu statut special, desemnați în condițiile legii.(4) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile de penitenciare vor furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanților funcționarilor publici cu statut special informațiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condițiile legii.27. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Funcționarii publici cu statut special, titulari ai contractului de închiriere a locuinței de serviciu, care au lucrat în sistemul administrației penitenciare peste 15 ani și care s-au pensionat potrivit legii, precum și cei care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și s-au pensionat pentru invaliditate, în condițiile legii, își păstrează dreptul de folosință asupra locuinței de serviciu și după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. În cazul decesului titularului, soțul/soția își păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieții. (la 23-05-2009, Punctul 27. din Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 28. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Funcționarii publici cu statut special își păstrează, pe perioada delegării, detașării ori trecerii temporare în altă funcție, funcția, gradul și drepturile salariale avute anterior, acordate conform prevederilor actelor normative privind salarizarea acestora.(2) În situația în care drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care este detașat sau, după caz, trecut temporar în altă funcție sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale. (la 23-05-2009, Alineatul (2) din Articolul 37 , Punctul 28. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 29. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu dacă, în localitatea unde își desfășoară activitatea, ei sau soțul/soția nu beneficiază de locuință în proprietate ori nu li s-a atribuit locuință de către autoritățile administrației publice locale.(2) Funcționarii publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuință potrivit prevederilor alin. (1) și care nici ei și nici soțul/soția nu au în proprietate o locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condițiile legii.(3) Condițiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.(4) Funcționarii publici cu statut special, inclusiv soțul/soția acestora, care au înstrăinat o locuință proprietate personală, în localitatea în care își desfășoară activitatea, după data încadrării în sistemul administrației penitenciare, nu beneficiază de prevederile alin. (1) și (2).(5) Nu se acordă compensația lunară pentru chirie în situația în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv ale funcționarului public cu statut special ori ale soției/soțului acestuia/acesteia.(6) Funcționarii publici cu statut special cărora li s-a atribuit o locuință de serviciu pot solicita schimbarea acesteia și atribuirea unei alte locuințe disponibile în fondul locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau al unității penitenciare în cauză, care să corespundă cerințelor minimale de suprafață locativă astfel cum sunt prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de schimb de locuințe se soluționează cu prioritate.(7) Funcționarii publici cu statut special, beneficiari ai unei locuințe de serviciu, pot face între ei schimb de locuințe, cu avizul conducerii unității care a aprobat acordarea locuinței de serviciu. (la 23-05-2009, Articolul 38 din Punctul 29. , Articolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 30. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităților din subordinea acesteia este obligată să asigure personalului prevăzut la alin. (1) protecție împotriva amenințărilor, violențelor și faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta. Modalitățile de acordare a protecției se stabilesc prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.31. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Funcționarul public cu statut special, în activitate ori pensionat, precum și soțul sau soția, copiii aflați în întreținerea legală a acestuia beneficiază, în mod gratuit, de servicii de asistență medicală, medicamente și proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările sociale de sănătate.(2) Pentru acordarea, potrivit legii, a asistenței medicale specifice personalului din sistemul administrației penitenciare, în statele de organizare ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și ale fiecărei unități de penitenciare se prevăd și se încadrează posturi de personal medico-sanitar superior și mediu.31^1. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Absolvenților instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 13 alin. (2) și (3), declarați "șef de promoție", li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești. (la 23-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 32. La articolul 43 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu un spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.33. La articolul 43, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (3) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de șeful ierarhic, fără a se depăși 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.34. La articolul 46, literele c), d), e) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) să împiedice orice acțiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă, naționalitate, sex, apartenență sindicală și religie;d) să execute, cu profesionalism și în termenul stabilit, toate atribuțiile de serviciu stabilite prin fișa postului, precum și dispozițiile date de conducătorii ierarhici;e) să fie disciplinat, respectuos și corect față de șefi, colegi sau subalterni și să respecte ierarhia conferită de funcția și gradul profesional deținute;................................................................n) în situații de catastrofe, calamități, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadărilor, părăsirii locurilor de deținere sau alte tulburări de amploare ale activităților în unitățile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte.35. La articolul 46, după litera p) se introduc două noi litere, literele q) și r), cu următorul cuprins:q) să informeze șeful ierarhic despre existența în unitatea în care își desfășoară activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soț/soție sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soțul/soția, în situația în care iau cunoștință de aceste situații; (la 23-05-2009, Litera q) din Punctul 35. , Articolul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) r) să aducă la cunoștința compartimentului resurse umane modificările privind domiciliul, după caz, reședința, precum și schimbările intervenite în starea civilă sau date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora. (la 23-05-2009, Litera r) din Punctul 35. , Articolul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 36. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Ofițerilor și agenților din sistemul administrației penitenciare le este interzis:a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în așezămintele de deținere;b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru alte persoane, în considerarea calității sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori sau servicii;c) să intervină pentru soluționarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competența lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activități specifice funcției pe care au fost numiți;d) să recurgă la forță sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private de libertate, în alte condiții decât cele expres prevăzute de lege;e) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;f) să adere la secte, organizații religioase sau alte organizații, interzise prin lege.37. După articolul 47 se introduc două noi articole, articolele 47^1 și 47^2 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 47^1(1) Funcționarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:a) sunt chemați să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care sunt soț/soție, rude de gradul I sau, după caz, au relații cu caracter patrimonial;b) sunt chemați să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte soțul/soția sau o rudă de gradul I;c) interesele lor patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor de serviciu.(2) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe între funcționarii publici cu statut special care sunt soți sau rude de gradul I.  +  Articolul 47^2Calitatea de funcționar public cu statut special este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată remunerată, cu excepția funcțiilor: didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, din domeniul cercetării științifice și cel al creației literar-artistice.38. Denumirea capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VModificarea, punerea la dispoziție, suspendarea din funcție și încetarea raporturilor de serviciu39. La articolul 49, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (1) se nasc și se exercită în baza actului de numire și se pot modifica, suspenda sau înceta numai în cazurile și în condițiile prezentei legi.40. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Trecerea temporară în altă funcție se poate dispune fără acordul funcționarului public cu statut special în caz de forță majoră și ca măsură de protecție a funcționarului public cu statut special.41. La articolul 51, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Ofițerii pot fi împuterniciți în funcții de conducere, în unitatea în care sunt încadrați sau în care au fost detașați. Împuternicirea pe funcție se poate face pentru o perioadă de maximum 6 (șase) luni și se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competențelor, cu încă 6 (șase) luni. Ofițerii beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcția în care sunt împuterniciți și de indemnizația de conducere corespunzătoare funcției respective. Ofițerii împuterniciți își mențin salariile pentru funcția îndeplinită și indemnizațiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele ale funcției pe care sunt împuterniciți.(4) Funcționarii publici cu statut special definitivi pot fi schimbați din funcțiile deținute, în cadrul aceleiași unități, la cerere și pot fi numiți în alte funcții prevăzute cu același coeficient de ierarhizare sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiției.42. Articolul 51^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^1Funcționarii publici cu statut special definitivi pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeași ori în altă funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiției. Funcționarii publici cu statut special mutați în interesul serviciului beneficiază de drepturile prevăzute în legea salarizării.43. După articolul 51^1 se introduce un nou articol, articolul 51^2 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^2(1) Revocarea din funcția de conducere și numirea într-o altă funcție se dispun în cazul în care nu mai sunt întrunite condițiile necesare pentru îndeplinirea funcției de conducere, prin exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților și aptitudinile manageriale.(2) La verificarea organizării eficiente a activității vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată și eficientă a resurselor umane, materiale și financiare, evitarea pierderilor, evaluarea necesităților, gestionarea situațiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obținute, gestionarea informațiilor, organizarea pregătirii și perfecționării profesionale și repartizarea sarcinilor.(3) La verificarea comportamentului și comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul și comunicarea cu subalternii, cu persoanele aflate în stare de detenție, cu alte persoane sau instituții cu care intră în contact, precum și cu mass-media, asigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența actului de conducere.(4) La verificarea asumării responsabilității vor fi avute în vedere, în principal, modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de lege și regulamente, implementarea strategiilor naționale și secvențiale în domeniu și modul în care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate, precum și celelalte dispoziții legale privind executarea pedepselor.(5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă și capacitatea de adaptare rapidă.(6) Împotriva ordinului sau deciziei de revocare din funcție se poate face plângere la instanța competentă, potrivit legii.44. La capitolul V, denumirea secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-aPunerea la dispoziție, suspendarea din funcție și întreruperea raporturilor de serviciu45. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 52^1Funcționarii publici cu statut special, rămași neîncadrați în funcții din diferite cauze neimputabile, sunt puși la dispoziție, potrivit competențelor. Pe această perioadă beneficiază de salariul de bază avut și de celelalte drepturi bănești cuvenite pentru activitatea desfășurată, cu excepția indemnizației de conducere, pentru ofițerii cu funcții de conducere. Situația ofițerilor și agenților puși la dispoziție se soluționează în termen de 3 luni.46. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Raportul de serviciu al funcționarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, cu respectarea prevederilor cuprinse în legislația muncii. (la 23-05-2009, Alineatul (3) din Punctul 46. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 47. La capitolul V, denumirea secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-aÎncetarea raporturilor de serviciu48. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special încetează prin:a) demisie;b) transfer;c) destituire din funcție;d) pensionare, în condițiile legii;e) împlinirea vârstei prevăzute la art. 57^1 alin. (1) sau (2);f) deces;g) desființarea unității ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofițerul sau agentul nu acceptă să o urmeze;h) reducerea personalului unității prin desființarea unor posturi de natura celui ocupat de ofițerul sau agentul în cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta refuză oferta conducerii unității de trecere în altă funcție;i) revocarea actului de numire în funcție, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de credință;j) ca urmare a constatării nulității actului de numire în funcție, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care nulitatea a fost constatată.49. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 55^1Funcționarii publici cu statut special se pot transfera sau detașa în alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, cu respectarea reglementărilor legale specifice instituției la care solicită transferul sau detașarea. (la 23-05-2009, Articolul 55^1 din Punctul 49. , Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 50. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) Funcționarii publici cu statut special sunt destituiți din funcțiile pe care le dețin numai în următoarele situații:a) sunt declarați necorespunzători din punct de vedere profesional, ca funcționari publici cu statut special, debutanți, sau sunt notați cu calificativul «nesatisfăcător», ca funcționari publici cu statut special, definitivi, în condițiile prezentei legi;b) nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11 lit. a) sau d);c) au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea de infracțiuni;d) li s-a aplicat sancțiunea disciplinară a destituirii din funcție.(2) Funcționarii publici cu statut special pot fi menținuți în activitate ca funcționari publici cu statut special în funcțiile publice pe care le dețin în cazul când, pentru o infracțiune săvârșită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării ori a amenzii penale, precum și în cazurile când au beneficiat de amnistie sau grațiere înainte de începerea executării pedepsei. Menținerea în activitate se dispune în baza aprobării persoanelor care acordă gradele profesionale prevăzute la art. 24, la propunerea directorului unității.(3) Cu data aprobării menținerii în activitate conform alin. (2), funcționarul public cu statut special va fi repus în funcția deținută anterior potrivit competențelor de numire în funcție.51. Articolul 57^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57^1(1) Funcționarii publici cu statut special nu pot fi menținuți în activitate și în funcție după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă de 55 de ani.(2) În mod excepțional, funcționarii publici cu statut special pot fi menținuți în activitate și în funcție cel mult 2 ani peste limita de vârstă prevăzută la alin. (1), la cerere, dacă starea sănătății le permite și cu aprobarea ministrului justiției, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unității subordonate.52. Articolul 58^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58^1Funcționarii publici cu statut special sunt eliberați din funcțiile pe care le dețin în cazurile de încetare a raporturilor de serviciu și de schimbare din funcție în sistemul administrației penitenciare.53. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Împotriva ordinului sau deciziei de destituire din funcție se poate face plângere la instanța competentă, potrivit legii.54. Denumirea capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VIRăspunderea funcționarilor publici cu statut special55. La articolul 61, literele a), b), c), d) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea;b) neglijență și superficialitate manifestată în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a dispozițiilor legale sau a celor primite de la șefii ierarhici ori de la autoritățile anume abilitate de lege;c) întârzierea repetată și nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;d) depășirea atribuțiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament necorespunzător față de persoanele private de libertate, care contravine legii privind executarea pedepselor, sau față de alte persoane cu care intră în contact în timpul serviciului;................................................................l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și interdicții;56. La articolul 61, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 46.57. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate funcționarilor publici cu statut special sunt:a) mustrarea scrisă;b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcții superioare, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;d) trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut;e) revocarea din funcția de conducere;f) destituirea din sistemul administrației penitenciare. (la 23-05-2009, Articolul 62 din Punctul 57. , Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 58. La articolul 63, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Sancțiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârșită de funcționarul public cu statut special în cauză și audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67........................................................................(4) Sancțiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.» (la 23-05-2009, Punctul 58. din Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 59. Articolul 64 se abrogă. (la 23-05-2009, Punctul 59. din Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 60. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 62 se aplică de ministrul justiției și libertăților cetățenești, de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unității din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcție de competențele prevăzute la art. 20. (la 23-05-2009, Articolul 65 din Punctul 60. , Articolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 60^1. La articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Sancțiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competențelor prevăzute la art. 65, care se comunică funcționarului public cu statut special sancționat, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei. (la 23-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 61. La articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, în Administrația Națională a Penitenciarelor și în fiecare unitate de penitenciar și au competența de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară și de a propune, dacă se constată vinovăția, una dintre sancțiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, constituită prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești, are competența de a cerceta faptele comise de funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești și pe cele comise de funcționarii publici cu statut special numiți în funcții de director general, director general adjunct, director de direcție și director în sistemul administrației penitenciare. Comisia de disciplină din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor are competența de a cerceta faptele comise de funcționarii publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și de ofițerii numiți în funcții publice de conducere din unitățile de penitenciare, cu excepția celor aflați în competența comisiei de disciplină din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităților de penitenciare au competența de a cerceta faptele comise de ofițerii care îndeplinesc funcții de execuție și agenții, încadrați în statele de organizare ale unității de penitenciare. (la 23-05-2009, Alineatul (1) din Articolul 67 , Punctul 61. , Articolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 62. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69(1) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. a) și d) se radiază de drept în termen de 6 luni de la aplicare, dacă ofițerul sau agentul sancționat nu a mai săvârșit o abatere disciplinară în această perioadă.(2) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b) și c) se radiază de drept în termen de 6 luni de la expirarea perioadei pentru care au fost aplicate, dacă ofițerul sau agentul sancționat nu a mai săvârșit o abatere disciplinară în această perioadă.(3) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit. e) se radiază de drept în termenul prevăzut la art. 11 lit. g).(4) Radierea sancțiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.63. La articolul 70, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Repararea pagubelor aduse Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților de penitenciare în situațiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor ori de către directorii unităților de penitenciare a unei dispoziții de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin semnarea unui angajament de plată, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiției. Împotriva dispoziției de imputare personalul în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile legii. Dreptul de a emite dispoziția de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.64. La articolul 71, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Statele de organizare și structura personalului din sistemul administrației penitenciare se aprobă de către ministrul justiției. Această competență nu poate fi delegată directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(3) Atribuțiile și competențele personalului din sistemul administrației penitenciare se stabilesc prin fișele posturilor, întocmite în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor și ale Regulamentului unităților de penitenciare, aprobate prin ordin al ministrului justiției sau, după caz, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.65. Articolul 71^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71^1La elaborarea actelor normative prevăzute de prezenta lege sau a altor acte normative în domeniu este obligatorie consultarea organizațiilor sindicale reprezentative din sistemul administrației penitenciare.66. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) Prevederile prezentei legi se aplică și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.(2) Funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare pot fi transferați sau detașați în cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești. Detașarea se realizează pe posturi de funcționar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care sunt detașați, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detașării. În situația în care drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care este detașat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale.(3) Funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești pot fi transferați sau detașați în cadrul sistemului administrației penitenciare. Detașarea se realizează pe posturi de funcționar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care sunt detașați, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detașării. În situația în care drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care este detașat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale. (la 23-05-2009, Articolul 74 din Punctul 66. , Articolul I a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 67. La articolul 76, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Evidența ofițerilor și agenților din sistemul administrației penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se stabilește prin ordin al ministrului justiției.68. La articolul 76, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Ministerul Justiției va iniția procedura încheierii unui protocol cu Ministerul Apărării în scopul înființării grupei de evidență «sistemul administrației penitenciare», specialitatea «penitenciare» pentru ofițerii și agenții de penitenciare trecuți în rezervă cu grade militare echivalente. Clasele de evidență în rezervă se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.69. Articolul 78 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 78Condițiile privind salarizarea funcționarilor publici cu statut special se stabilesc prin lege specială.70. La articolul 79, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dispozițiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare, stabilite prin Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile în continuare și funcționarilor publici cu statut special.71. La articolul 80^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Clerul din sistemul administrației penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale ofițerilor corespunzătoare gradelor militare prevăzute de Legea nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar, drepturile salariale și pensionarea fiind similare cu cele ale funcționarilor publici cu statut special. (la 23-05-2009, Alineatul (2) din Punctul 71. , Articolul I a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009 ) 72. În tot cuprinsul legii, denumirea de "funcționari publici" se înlocuiește cu cea de "funcționari publici cu statut special".  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prevederilor art. 38 alin. (1)-(4) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, funcționarii publici cu statut special care beneficiau de compensarea lunară a chiriei își păstrează acest drept până la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. După expirarea acestui termen, acordarea compensației lunare a chiriei se va face potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din aceeași lege.  +  Articolul IIIOfițerii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență erau numiți în funcții prevăzute cu mai mult de trei grade profesionale decât cele pe care le aveau își păstrează drepturile dobândite până la numirea într-o altă funcție.  +  Articolul IVLegea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Zsuzsanna Peter,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei
  și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 6 februarie 2008.Nr. 4.