ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 26 martie 2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 11 aprilie 2008  Având în vedere faptul că în decursul ultimilor ani sistemul de plăți și decontări din România a cunoscut un amplu proces de reformă, modernizare, dezvoltare și diversificare în sprijinul și în concordanță cu schimbările de esență produse în acest interval în sistemul financiar bancar românesc, proces care nu poate fi pe deplin finalizat decât prin modificarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările ulterioare, astfel încât cecul să poată fi procesat prin mijloace electronice,și având în vedere caracterul de urgență susținut de următoarele considerente:– la nivelul sistemului bancar au fost deja angajate fonduri de investiții în contractarea de echipamente și aplicații informatice pentru adoptarea soluției de procesare identificate de Banca Mondială, prin Programul de convergență, și fiecare zi de întârziere înseamnă costuri și riscuri suplimentare pentru membrii sistemului;– instituțiile de credit și utilizatorii au nevoie de timp de pregătire pentru noul mod de procesare preconizat, după intrarea în vigoare a cadrului legislativ modificat, data dorită și agreată de sistemul bancar pentru intrarea în funcțiune a noului sistem (1 aprilie 2008) fiind în acest moment imposibil de atins. Din momentul asigurării cadrului legal este necesară o perioadă de tranziție de la modul de procesare actual, manual, la modul de lucru bazat pe transmiterea de imagini, estimată la cel puțin 4 luni;– Proiectul privind impactul pozitiv asupra modernizării instrumentelor de plată, demarat de Banca Mondială, prin Programul de convergență, împreună cu comunitatea bancară din România, Banca Națională a României, Ministerul Economiei și Finanțelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, este în întârziere și trebuie să poată fi finalizat, riscând, în caz de nefinalizare, consecințe negative asupra relației cu Banca Mondială;– soluția de decontare automată este conformă cu tendința europeană în domeniul plăților, inițiativa de modernizare fiind considerată de Banca Centrală Europeană ca fiind "salutară",în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După punctul 6 al articolului 1 se introduc două noi puncte, punctele 7 și 8, cu următorul cuprins:7. Numele trăgătorului, respectiv numele și prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entității care se obligă. În cazul în care numele trăgătorului depășește spațiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe cec primele caractere din numele și prenumele, respectiv din denumirea trăgătorului, în limita spațiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cecului.8. Codul trăgătorului, respectiv un număr unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului.» (la 09-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 127 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 06 mai 2009 ) 1^1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Orice semnătură a unui cec trebuie să cuprindă:a) în clar, numele și prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entității care se obligă;b) semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentanților legali sau a împuterniciților persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanților sau a împuterniciților altor categorii de entități care utilizează astfel de instrumente.Prin excepție de la prevederile alin. 1, prin semnătura trăgătorului se înțelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de trăgător sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului trăgătorului, persoană fizică, persoană juridică ori entitate care utilizează astfel de instrumente. (la 09-05-2009, Articolul 11 din Punctul 1^1. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 127 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 06 mai 2009 ) 2. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Girul trebuie scris pe cec; el trebuie să fie semnat de girant.Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este menționat sau girantul a pus numai semnătura (gir în alb). În acest din urmă caz, girul, pentru a fi valabil, trebuie să fie scris pe cec.3. La articolul 27, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Avalul se dă pe cec. El se exprimă prin cuvintele: «pentru aval» sau orice formă echivalentă; el este semnat de avalist.4. La articolul 27, alineatul 2 se abrogă.5. La articolului 29, alineatul 2 se abrogă.6. La articolul 30, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Cecul emis și plătibil în România trebuie, sub sancțiunea pierderii dreptului de regres împotriva giranților și garanților, să fie prezentat la plată în termen de 15 zile.7. După articolul 32 se introduc trei noi articole, articolele 32^1 - 32^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1Prezentarea unui cec la plată se poate face în original sau prin trunchiere.În sensul prezentei legi, prin trunchiere se înțelege procedeul informatic care constă în următoarele operațiuni succesive:a) transpunerea în format electronic a informațiilor relevante de pe cecul original;b) reproducerea imaginii cecului original în format electronic;șic) transmiterea informației electronice obținute prin operațiunile prevăzute la lit. a) și b) către instituția de credit plătitoare.Prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere produce aceleași efecte juridice ca și prezentarea la plată a cecului original, cu condiția ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.Instituțiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu condiția ca între ele să existe o convenție prealabilă în contextul unui aranjament de plată sau o convenție constând în aderarea lor la un sistem de plăți.Informațiile relevante pentru trunchiere, cuprinse în cecul original, sunt stabilite potrivit convențiilor prevăzute la alin. 4.Imaginea cecului original reprezintă copia electronică a cecului original. Imaginea cecului original trebuie să respecte standardele stabilite potrivit convențiilor prevăzute la alin. 4.Momentul recepționării de către instituția de credit plătitoare, respectiv de către un sistem de plăți a informațiilor relevante pentru trunchiere și a imaginii electronice a respectivului cec, potrivit alin. 2, constituie momentul prezentării la plată.Transmiterea către instituția de credit plătitoare a informațiilor relevante și a imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea și integritatea acestora, prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege.  +  Articolul 32^2Când prezintă la plată un cec prin trunchiere, instituția de credit este obligată:a) să verifice dacă cecul original respectă în formă și conținut prevederile legale, inclusiv regularitatea succesiunii girurilor, cu excepția autenticității semnăturilor trăgătorului și giranților;b) să garanteze acuratețea și conformitatea informațiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cecul original, precum și conformitatea imaginii cecului cu cecul original.Instituția de credit răspunde de orice pierdere suferită prin nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. 1.  +  Articolul 32^3Refuzul total sau parțial la plată al unui cec prezentat la plată prin trunchiere se face în formă electronică, de către instituția de credit plătitoare.În baza refuzului prevăzut la alin. 1, instituția de credit care deține cecul original va înscrie pe acesta:a) data prezentării acestuia la plată, spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut la art. 30;b) declarația de refuz, datată și semnată de către reprezentanți legali sau împuterniciți ai acestora.Mențiunile înscrise pe cecul original, potrivit alin. 2, cu respectarea dispozițiilor art. 44, constituie dovada refuzului de plată.8. La articolul 51, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Posesorul este dator să aducă, fără întârziere, la cunoștința girantului său cazul fortuit ori de forță majoră și să facă pe cec mențiunea datată și semnată de el de această încunoștințare; pentru rest se aplică dispozițiunile art. 45.9. La articolul 59, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Protestul poate fi dresat prin act separat sau pe însuși originalul cecului, ori pe duplicatul acestuia.10. La articolul 62, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62Protestul cerut de art. 43 poate fi înlocuit, dacă posesorul consimte, printr-o declarație de refuz de plată, scrisă și datată pe titlu, semnată de tras.11. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75Prin expresiile societate bancară, societate de credit și instituție de credit întrebuințate în prezenta lege se înțelege persoanele juridice prevăzute de legislația privind activitatea bancară și de credit.  +  Articolul II(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Banca Națională a României va elabora norme pentru aplicarea acesteia.  +  Articolul IIILegea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  Guvernatorul Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 26 martie 2008.Nr. 38.