ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008  Luând în considerare creșterea numărului cauzelor comunicate Guvernului de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în ultimul an, precum și faptul că majoritatea dintre acestea sunt cauze repetitive,având în vedere cheltuielile nejustificate de la bugetul de stat pe care le presupune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a tuturor hotărârilor și deciziilor pronunțate de CEDO în cauze repetitive,ținând cont de modificările intervenite în practica CEDO, în special cu privire la soluționarea cauzelor prin încheierea unor convenții de soluționare amiabilă și prin formularea unor declarații unilaterale de către guvernul pârât,luând în considerare faptul că toate aceste elemente constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICOrdonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) După ce Curtea comunică Agentului guvernamental cererea reclamantului, Agentul guvernamental sau reclamantul poate solicita tribunalului competent teritorial efectuarea unei expertize judiciare, care să constituie mijloc de probă în cauza aflată pe rolul Curții.2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Semnarea convenției de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei nu poate avea loc decât după ce Curtea comunică Agentului guvernamental cererea reclamantului.3. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Rezolvarea unei cauze întemeiate pe o cerere individuală împotriva statului român se poate face și prin declarația unilaterală a Guvernului.(2) Dispozițiile art. 8 alin. (4), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător. (la 31-10-2008, Alineatul (2) din Articolul 8^1 , Punctul 3. , Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 191 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 4. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Plata se efectuează în termenul prevăzut de hotărârea Curții sau de convenția de rezolvare pe cale amiabilă, iar, în lipsa acestui termen, plata se efectuează în termen de 3 luni de la data comunicării hotărârii Curții, respectiv de la data semnării convenției de rezolvare pe cale amiabilă. Ministerul Economiei și Finanțelor va calcula și va plăti, după caz, și penalitățile de întârziere, așa cum se stipulează în hotărârea Curții sau în convenția de rezolvare pe cale amiabilă.5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Agentul guvernamental poate solicita Camerei Deputaților publicarea gratuită în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor și hotărârilor Curții, pronunțate în cauzele în care statul român are calitatea de pârât.(2) Reclamantul într-o cauză în care Curtea a pronunțat o hotărâre prin care a constatat încălcarea de către România a unui articol din Convenție poate solicita publicarea gratuită a hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea exercitării căii de atac a revizuirii în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură penală. Cererea se formulează în scris și se depune la registratura Ministerului Afacerilor Externe. Hotărârea se publică în termen de 3 luni de la data înregistrării cererii.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 21 aprilie 2008.Nr. 48.