ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 86 din 24 iunie 2008pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2008  Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora persoanele adulte cu handicap grav și accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur mijloc de transport și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces,ținând cont de Memorandumul cu tema "Credite cu dobândă suportată din bugetul de stat pentru persoanele adulte cu handicap care achiziționează mijloace de transport conform Legii nr. 448/2006", aprobat în ședința Guvernului din data de 26 martie 2008, în care se arată că aplicarea prevederilor art. 27 creează, pe termen lung, dificultăți bugetului de stat în ceea ce privește finanțarea măsurilor menționate mai sus,în vederea asigurării unei utilizări superioare a fondurilor publice, din punctul de vedere al eficienței și economicității și în scopul depistării de rezerve care să asigure echilibrul bugetului de stat, astfel încât sumele alocate să fie acordate în mod echitabil unui număr cât mai mare de persoane cu handicap grav și accentuat, iar măsura să fie sustenabilă pe termen lung,având în vedere necesitatea reglementării și a altor prevederi ale Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, astfel încât persoanele cu handicap să beneficieze pe deplin de condiții prin care să li se asigure atât îngrijirea și asistența la standarde de calitate, cât și punerea în valoare a potențialului lor creativ,ținând seama de importanța deosebită a categoriei de persoane ale căror drepturi sunt reglementate, precum și de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanței de urgență a Guvernului, ar conduce la afectarea intereselor persoanelor cu handicap, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. (la 13-06-2009, Alineatul (1) din Articolul 27 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 207 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 ) 1^1. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Persoanele care au contractat un credit în condițiile prevăzute la alin. (1) și cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în continuare de aceleași condiții de rambursare până la achitarea creditului. (la 13-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 207 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 ) 1^2. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Metodologia de preluare de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap și de asigurare a transferurilor financiare se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap. (la 13-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 207 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 ) 2. La articolul 51, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.3. La articolul 78 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:b) să achiziționeze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la lit. a).4. La articolul 78, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Fac excepție de la prevederile alin. (3) lit. b) unitățile protejate înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap care pot desfășura și activități de vânzări/intermedieri, cu condiția ca minimum 75% din profitul obținut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizațiile respective. Aceste unități au obligația prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obținute prin activitatea comercială. (la 13-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 207 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 )  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse va supune aprobării, potrivit competențelor prevăzute de lege, modificarea și completarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  p. Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap,
  Elena Roxana Badea
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  București, 24 iunie 2008.Nr. 86.-----