ORDIN nr. 2.515 din 28 iunie 2018privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 17 iulie 2018  Notă
  Articolul II din ORDINUL nr. 3.504 din 24 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 965 din 8 octombrie 2021, prevede:
  Articolul II
  Prezentul ordin nu se aplică procedurilor de eliberarea a avizelor de specialitate în curs de soluționare și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) pct. 11 și art. 26 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 16 și art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Tariful pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate este de 3 lei/mp suprafață desfășurată, pentru toate categoriile de lucrări de intervenții, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinația imobilului, și nu poate depăși 15.000 lei.(2) Tarifele se percep doar pentru emiterea avizelor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții, o singură dată, pentru aceeași autorizație, indiferent de numărul fazelor de execuție. (la 07-11-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.504 din 24 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 08 octombrie 2021 )  +  Articolul 2(1) Suprafața care stă la baza calculului tarifelor prevăzute la art. 1 este cea precizată în documentația prezentată spre avizare, întocmită și asumată conform prevederilor legale în vigoare, astfel:a) aria desfășurată a construcției care urmează a fi edificată, respectiv desființată;b) parte din aria nivelului afectat de intervenție, în cazul construcțiilor existente;c) parte din suprafața parcelei afectate de intervenție, în cazul amenajărilor.(2) Aria desfășurată este suma ariei tuturor nivelurilor.(3) Aria nivelului se calculează conform prevederilor în vigoare.(4) Aria nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite. În aria nivelului se cuprind și ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:a) ariile teraselor circulabile pentru diferite funcțiuni;b) ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau ale altor săli similare);c) ariile subpantelor;d) ariile balcoanelor și logiilor;e) ariile porticelor de circulație și gangurilor de trecere, dacă acestea nu au înălțimea mai mare decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;f) aria coridoarelor exterioare;g) aria scărilor exterioare de acces între niveluri intră în calculul ariei nivelului deservit;h) aria încăperilor cu înălțime liberă mai mare de 1,80 m (de exemplu, subsol, încăperile motoarelor de ascensor, pompe etc., părți ieșite și închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde etc.);i) aria rampelor exterioare și a scărilor de acces de la magazii, depozite etc.;j) aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălțimea este mai mare de 1,80 m.(5) În aria nivelului nu se cuprind:a) copertinele cu suprafețe mai mici de 4 mp și adâncimea mai mică de 2 m, profilele ornamentale și cornișele;b) învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;c) golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte numai la curți de lumină și curți englezești;d) ariile care nu intră în aria construită:(i) rezalitele cu aria mai mică de 0,4 mp și nișele cu aria mai mare de 0,4 mp;(ii) treptele exterioare și terasele neacoperite;(iii) ariile curților interioare, ale curților exterioare de lumină sau de acces (denumite în mod curent curți englezești) mai mari de 4 mp;e) aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălțimea este mai mică de 1,80 m.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul construcțiilor existente care suferă intervenții exclusiv asupra anvelopantei clădirii, așa cum este aceasta definită la art. 4 lit. d) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, suprafața care stă la baza calculului tarifelor prevăzute la art. 1 este aria elevațiilor și/sau învelitorii, după caz, afectată de intervenție, calculată fără luarea în calcul a ariilor prevăzute la alin. (5) lit. a), c) - e).(7) Atunci când suprafețele intervențiilor supuse avizării nu sunt clar precizate în documentația prezentată spre avizare, la solicitarea emitentului avizului de specialitate se vor depune completările necesare, care să indice suprafețele care stau la baza calculului tarifului. (la 07-11-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.504 din 24 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 08 octombrie 2021 )  +  Articolul 3(1) Tarifele se percep, indiferent de emitentul avizului, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, la care se depun solicitările de avize, precum și contestațiile, care verifică și analizează conținutul documentației, în a căror rază teritorială se află imobilul. Eliberarea avizelor se face doar în baza dovezii achitării tarifului. (2) Veniturile obținute din încasarea tarifelor stabilite prin prezentul ordin se gestionează în regim extrabugetar de către instituția care le percepe, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și Administrația Fondului Cultural Național a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.(2) Cuantumul tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate, care au fost solicitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, se stabilește potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.664/2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate.(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.664/2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 2 decembrie 2010, se abrogă.
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  București, 28 iunie 2018.Nr. 2.515.-----