ORDIN nr. 1.079 din 11 iunie 2018pentru aprobarea Programului național de pregătire în domeniul securității aviației civile - PNPSAC
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 11 iulie 2018    Având în vedere Referatul de aprobare elaborat de Direcția transport aerian nr. 26.261 din 22.02.2018,ținând seama de prevederile art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competență și desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe,în temeiul art. 3 alin. (2) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Programul național de pregătire în domeniul securității aviației civile - PNPSAC, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 326/2012 pentru aprobarea Programului național de pregătire în domeniul securității aviației civile - PNPSA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2012, se abrogă.  +  Articolul 3În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va emite proceduri și instrucțiuni specifice de aplicare, pe care le publică pe website-ul propriu (www.caa.ro).  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Lucian Șova
    București, 11 iunie 2018.Nr. 1.079.  +  ANEXĂPROGRAMUL NATIONALde pregătire în domeniul securității aviației civile - PNPSAC