ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017  Având în vedere modificările legislative din ultima perioadă de timp cu incidență asupra prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată,luând în considerare prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora pensiile militare de stat nu mai sunt integrate sistemului public de pensii,ținând seama de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv modificările și completările intervenite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 care vizează reformarea sistemelor sociale publice din România în vederea creșterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce privește plata la timp a contribuțiilor sociale obligatorii datorate atât de către aceștia, cât și de către angajați,luând în considerare că, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a redus numărul contribuțiilor sociale obligatorii, angajatorul urmând ca, în continuare, să stabilească, să rețină, să declare și să plătească obligațiile datorate,ținând seama de faptul că prin aceste reglementări au fost transferate contribuțiile sociale obligatorii în sarcina salariatului, se impune reglementarea de urgență a modalităților de achitare a unor drepturi care, anterior modificărilor legislative, erau în sarcina angajatorului.Având în vedere faptul că noile modificări ale Codului fiscal intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, corelarea acestora cu prevederile celor două acte normative modificate prin prezenta ordonanță de urgență nu se poate face ulterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017.De asemenea, existența unor paralelisme legislative la nivelul legislației din domeniul pensiilor publice ar face imposibilă implementarea, aplicarea noilor prevederi din domeniul fiscal.În vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament între asigurații sistemului de pensii, dar și pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune adoptarea unei soluții imediate În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) asigurat - persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale, precum și persoana fizică ce achită, în nume propriu, contribuția de asigurări sociale, conform prezentei legi;2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se abrogă.3. La articolul 3 alineatul (1), literele c), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) contract de asigurare socială - contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice și casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie;................................e) declarație individuală de asigurare - declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabilește, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual;f) declarație nominală de asigurare - declarația fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabilește stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual;4. La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abrogă.5. La articolul 3 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică;6. La articolul 3 alineatul (1), litera q) se abrogă.7. La articolul 3 alineatul (1), după litera v) se introduc trei noi litere, literele w), x) și y), cu următorul cuprins:w) câștig salarial brut/salariu lunar brut - veniturile din salarii sau asimilate salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, conform legislației în vigoare pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001;x) nevăzător - persoana care prezintă deficiență vizuală gravă, din cauza căreia este încadrată în grad de handicap grav;y) venituri din activități dependente - venituri din salarii și venituri asimilate salariilor.8. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.9. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP, care funcționează și îndeplinește atribuțiile prevăzute de prezenta lege.10. La articolul 6 alineatul (1) punctul I, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:I. a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă;11. La articolul 6 alineatul (1) punctul I, litera c) se abrogă.12. La articolul 6 alineatul (1) punctul I, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.13. La articolul 6 alineatul (1), punctul IV se modifică și va avea următorul cuprins:IV. persoanele care realizează venituri din activități independente, pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal.14. La articolul 6, punctul V se abrogă.15. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.16. La articolul 7, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I și II, denumite în continuare angajatori, precum și instituțiile care efectuează plata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate să întocmească și să depună, la organul fiscal central, declarația nominală de asigurare...............................................(3) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt prevăzute în Codul fiscal.17. Articolul 8 se abrogă.18. Articolul 9 se abrogă.19. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informațiile preluate din declarația nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) și (2), precum și din declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, constituie elementele pe baza cărora se stabilește stagiul de cotizare în sistemul public de pensii și punctajul anual pentru asigurații sistemului public de pensii.(2) În situațiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declarația nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare și a punctajului anual, pot fi valorificate și alte acte doveditoare, întocmite în condițiile legii.(3) Obligația prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (2) revine persoanei în cauză.20. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declarației individuale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent.(2) Termenele și modalitățile de depunere a declarațiilor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Codul fiscal.21. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Contractul de asigurare socială se reziliază din inițiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.22. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din inițiativa asiguratului, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială.(2) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se calculează contribuția de asigurări sociale se modifică, din inițiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.23. Articolul 14 se abrogă.24. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toți cetățenii români, cetățenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene și pentru străinii care au înregistrată rezidența/șederea în România, precum și ale persoanelor pentru care CNPP întocmește documentații de plată și/sau efectuează plata unor prestații sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, după caz.(3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, și de oricare altă autoritate, instituție publică sau altă instituție care deține astfel de informații.25. La articolului 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În vederea realizării atribuțiilor privind evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale, CNPP și casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe bază de protocoale, schimburi de informații cu alte instituții publice și autorități.26. La articolul 16, literele b) și d) se abrogă.27. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiții speciale și condiții deosebite de muncă;28. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite sau în condiții speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiții normale, după cum urmează:a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă;b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă.29. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) CNPP înaintează anual Ministerului Muncii si Justitiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru partea de cheltuieli.30. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.31. La articolul 20, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile bugetare pe care le administrează, reprezentând contribuții sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe bază de contract de asigurare socială, precum și alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, conform legii.(3^2) CNPP și unitățile din subordinea acesteia efectuează cheltuieli în limita aprobată prin buget și a creditelor bugetare deschise, în condițiile legii.32. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Pentru asigurații sistemului public de pensii, cu excepția acelora care au încheiat contracte de asigurare socială, Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, are obligația de a transmite CNPP informațiile necesare stabilirii, în sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat și a punctajului lunar, în vederea acordării prestațiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege. Informațiile necesare, precum și procedura de transmitere a acestora se stabilește prin protocol încheiat între ANAF și CNPP.(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) își acordă reciproc și gratuit accesul la informațiile referitoare la declararea/achitarea contribuțiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.(3) Anual, după depunerea declarațiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor.33. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuții de asigurări sociale și sunt prevăzuți, în mod expres, de Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, precum și cele care realizează venituri ca urmare a desfășurării unor activități independente;b) persoanele juridice și fizice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorilor.(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii și persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.(3) Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt prevăzute în Codul fiscal.34. La articolul 28, alineatul (2) se abrogă.35. La articolul 29, alineatul (2) se abrogă.36. La articolul 30 alineatul (1), litera c) se abrogă. 37. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) În situația contractului de asigurare socială contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii acestuia, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, în înțelesul Codului Fiscal.(2) Asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) datorează cota de contribuție de asigurări sociale conform prevederilor Codului fiscal.38. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Plata contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) se face lunar de către aceștia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurați, în baza contractului de asigurare.(2) Plata contribuției de asigurări sociale, în cazul asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (2), se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.39. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul asiguraților sistemului public de pensii, cu excepția acelora care sunt asigurați în baza contractului de asigurare socială, este prevăzută în Codul fiscal.40. Articolul 34 se abrogă. 41. Articolul 35 se abrogă. 42. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.43. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Nu se datorează contribuție de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.44. Articolul 38 se abrogă. 45. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Contribuția de asigurări sociale prevăzută de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale conform Codului fiscal se plătește lunar de către angajator împreună cu contribuția de asigurări sociale pe care acesta o datorează, după caz, în calitate de contribuabil, bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuția de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declarația nominală de asigurare, CNPP transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declarația nominală de asigurare, CNPP virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuțiile datorate acestor fonduri.46. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) În cazul asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (2), termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.(2) Pentru ceilalți asigurați ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este prevăzut în Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.47. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Activitatea privind administrarea creanțelor provenind din contribuții de asigurări sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau de entitățile asimilate angajatorilor, precum și de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor se realizează de organul fiscal central, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) ANAF și CNPP colaborează și fac schimb de informații referitoare la declararea/achitarea contribuțiilor de asigurări sociale.48. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) activitatea de colectare a contribuțiilor de asigurări sociale se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.49. Articolul 43 se abrogă. 50. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) În situația persoanelor asigurate pe baza contractului de asigurare socială, plata cu întârziere a contribuției de asigurări sociale generează obligația de plată a unor dobânzi și penalități de întârziere, conform reglementărilor legale în materie. Cota dobânzilor și penalităților de întârziere este cea stabilită prin Codul de procedură fiscală.(2) Sumele reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat și se calculează conform reglementărilor legale în materie.(3) Calculul dobânzilor și penalităților de întârziere se efectuează de către casa teritorială de pensii, competentă conform legii.51. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către asigurat și, după caz, de către angajator sau s-a datorat și plătit de către asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV.(2) În situația persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (2), asigurate pe baza contractului de asigurare socială, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care sa datorat și plătit, conform legii, contribuția de asigurări sociale, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere aferente.(3) Dobânzile și penalitățile de întârziere datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se încasează de către casa teritorială de pensii competentă.52. Articolul 46 se abrogă. 53. Articolul 48 se abrogă. 54. La articolul 49 alineatul (1), litera g) se abrogă. 55. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraților sistemului public de pensii, de către CNPP/casele teritoriale de pensii.56. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins: (2) În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute la alin. (1). (la 22-07-2018, Alineatul (2) din Punctul 56. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea. (la 22-07-2018, Alineatul (3) din Punctul 56. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (4) Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizație pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter special.(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică situației în care persoana îndeplinește atât condițiile pentru acordarea pensiei din sistemul public de pensii, cât și cele pentru acordarea unei pensii dintrun sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii.56^1. La articolul 51, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care persoana îndeplinește atât condițiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, cât și cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii. (la 22-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 57. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege.58. Articolul 54 se abrogă. 59. La articolul 55 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);60. La articolul 55 alineatul (1) litera b), denumirea primei coloane a tabelului nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă și condiții speciale (ani împliniți).61. La articolul 55, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.62. La articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Vârstele de pensionare reduse în condițiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați.63. La articolul 62, alineatul (2) se abrogă.64. La articolul 62, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c).65. La articolul 65, alineatul (2) se abrogă.66. La articolul 65, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c).67. La articolul 68, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 și care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:68. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) De prevederile alin. (1) lit. c) beneficiază persoanele care au realizat stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei încadrării în grad de invaliditate.69. La articolul 68, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1), și persoanele care se află în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c).70. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu avizul Ministerului Sănătății.(2) CNPP, prin intermediul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.71. La articolul 71, alineatele (1)-(3), (6) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de prezenta lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacității de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.(2) Pentru evaluarea capacității de muncă, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul solicitantului.(3) În urma examinării clinice și analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă și emite decizia medicală asupra capacității de muncă..............................................(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestații. .............................................(9) Deciziile comisiilor medicale de contestații date în soluționarea contestațiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile de la comunicare.72. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 și stagiul de cotizare realizat până la data acordării/solicitării pensiei de invaliditate.(2) Stagiul potențial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.73. La articolul 77, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizația pentru însoțitor se acordă de ultimul sistem în care aceștia au fost asigurați.74. La articolul 78, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 78(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale, periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacității de muncă, prin care se stabilește, după caz:a) menținerea în același grad de invaliditate;b) încadrarea în alt grad de invaliditate;c) redobândirea capacității de muncă.75. La articolul 79, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă.76. Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii și definitive.(2) Neprezentarea la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plății pensiei.(3) Abrogat. (la 22-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 80 , Punctul 76. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 77. La articolul 81, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cabinetele de expertiză medicală a capacității de muncă, prevăzute la art. 71 alin. (2), efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise de către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.78. La articolul 86, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare din activități dependente aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.79. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 85 și la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare din activități dependente aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.80. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare din activități dependente aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.81. Articolul 92 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 92Copiii și soțul supraviețuitor care au dreptul la o pensie proprie și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după susținătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie.82. La articolul 95, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 95(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5.83. La articolul 96, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.(3) În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat și cota de contribuție prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.84. La articolul 97 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) și f);85. La articolul 98, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de plăți compensatorii, pentru care s-a achitat contribuția din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale.86. La articolul 98, alineatele (4) și (5) se abrogă.87. La articolul 99, alineatul (2) se abrogă.88. La articolul 99, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin. (1) nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială.89. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 100Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii;b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii.90. Articolul 101 se abrogă.91. La articolul 103, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. (3) În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de ultimul loc în care au fost asigurate în România.92. La articolul 103, alineatul (5) se abrogă.93. La articolul 104, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, emisă în condițiile prevăzute de prezenta lege, și se acordă de la data înregistrării cererii.94. La articolul 104 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calității de asigurat, cu excepția persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială și a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu respectivele venituri, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, în situația pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;95. Articolul 105 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105(1) În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizia casei teritoriale de pensii, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat.(2) În situația persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială și a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu alte venituri, plata pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale nu este condiționată de încetarea calității de asigurat.96. La articolul 106, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 106(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii..............................................(4) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.97. La articolul 107, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 107(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire..............................................(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege și prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.98. Articolul 109 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 109(1) Plata pensiei se face, în funcție de opțiunea pensionarului, după cum urmează:a) la domiciliul sau, după caz, reședința pensionarului, în condițiile stabilite prin convențiile încheiate între CNPP și Compania Națională «Poșta Română» - S.A.; (la 22-07-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 109 , Punctul 98. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) b) în cont curent sau în cont de card, în condițiile stabilite prin convențiile încheiate între CNPP și băncile comerciale, precum și între CNPP si alte instituții de credit, conform legii.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația celorlalte drepturi bănești pentru stabilirea și plata cărora competența revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii.(3) În situația persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât și de alte drepturi bănești, plata acestora se face prin aceeași modalitate de plată, la aceeași adresă sau în același cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiași persoane. (4) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, transmite lunar beneficiarilor, prin bănci sau prin Compania Națională «Poșta Română» - S.A., drepturile prevăzute la alin. (1) și (2).(5) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor bănești la domiciliu sau, după caz, la reședință, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. remite lunar acestora drepturile bănești și documentul de plată întocmit de CNPP. (la 22-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 109 , Punctul 98. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (6) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reședința acestora, cu serviciul de corespondență standard. (la 22-07-2018, Alineatul (6) din Articolul 109 , Punctul 98. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 99. Articolul 110 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 110(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiar a drepturilor de care beneficiază prevăzute la art. 109 alin. (1) și (2), precum și cele cu transmiterea documentelor de informare la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective și se determină după cum urmează:a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situația în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;b) prin stabilirea unui tarif, pentru un document de informare, în situația în care beneficiarii au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card;c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situația în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card.(2) Procentul și tariful prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(3) Procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilește astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depășească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilește astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depășească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.100. La articolul 111, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 111(1) Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condițiile legii..............................................(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestațiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepția plăților care intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporțional, de către beneficiar și de către casele teritoriale de pensii.101. Articolul 112 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 112Procedurile referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a drepturilor bănești se aprobă prin ordin al președintelui CNPP.102. La articolul 113, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Instanțele judecătorești au obligația să comunice, în scris, informațiile de natură să conducă la încetarea plății pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate în situația prevăzută la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii în evidențele căreia se află pensionarul condamnat.102^1. Alineatul (3) al articolului 114 se abrogă. (la 22-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 103. Articolul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 116Încetarea, suspendarea sau reluarea plății pensiei, precum și orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, în condițiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.104. Articolul 117 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 117Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea și modificarea drepturilor de pensie, la încetarea, suspendarea și reluarea plății acestora, precum și la recuperare, se aplică și indemnizațiilor/pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale, a căror stabilire și plată se află, potrivit legii, în competența materială a caselor teritoriale de pensii, cu excepția situațiilor în care legea specială dispune altfel.105. Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 119Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligați să comunice casei teritoriale de pensii în evidențele căreia se află orice schimbare în situația proprie, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care a fost stabilită sau se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia.106. La articolul 122, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum și nivelul contribuției bănești individuale a asiguraților și a pensionarilor se aprobă anual, prin ordin al președintelui CNPP.(6) Locurile de tratament balnear se asigură în unitățile de tratament din proprietatea CNPP și, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unități de profil. La încheierea contractelor se va ține seama de gradul de solicitare al stațiunii și de categoria de confort oferită, precum și de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.107. Articolul 128 se abrogă. 108. La articolul 129 alineatul (1), litera a) se abrogă. 109. La articolul 129 alineatul (1), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 129(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de: .............................................c) casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.109^1. După articolul 130 se introduc două noi articole, articolele 130^1 și 130^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 130^1(1) Sumele reprezentând ajutor de deces, care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurărilor sociale, se rețin de aceasta din contribuțiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.(2) Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de instituția prevăzută la alin. (1), care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceasta în luna respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acesteia.  +  Articolul 130^2Prin depunerea cererii în vederea acordării drepturilor prevăzute de prezenta lege, persoana în cauză își exprimă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii și plății drepturilor cuvenite. (la 22-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 110. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Casa Națională de Pensii Publice111. La articolul 131, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) CNPP are în subordine Centrul Național de Formare și Pregătire Profesională, ca instituție cu personalitate juridică și autonomie științifică, ale cărui cheltuieli curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și din fonduri proprii. (la 22-07-2018, Alineatul (8) din Punctul 111. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 111^1. La articolul 131, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Statutul, organizarea și funcționarea Centrului Național de Formare și Pregătire Profesională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui CNPP. (la 22-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 112. Articolul 132 se abrogă. 113. La capitolul VI, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1 Organizarea CNPP114. La articolul 133, alineatele (1), (5), (6), (8) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 133(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație, compus din 19 membri. (la 22-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 133 , Punctul 114. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) .............................................(5) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor, după cum urmează:a) președintele CNPP;b) 5 reprezentanți ai Guvernului, desemnați de ministrul muncii și justiției sociale;c) 5 reprezentanți ai patronatelor, desemnați de organizațiile patronale reprezentative la nivel național;d) 5 reprezentanți ai sindicatelor, desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național;e) 3 reprezentanți ai pensionarilor, desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor. (la 22-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 133 , Punctul 114. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (6) Sunt reprezentative la nivel național organizațiile patronale și sindicale care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare..............................................(8) Consiliul de administrație funcționează în mod legal în prezența a cel puțin 13 dintre membrii săi..............................................(10) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane.115. La articolul 133, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului de administrație se stabilește la nivelul a 10% din indemnizația președintelui; indemnizația secretarului consiliului de administrație se stabilește la nivelul a 5% din indemnizația președintelui; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administrație, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși, într-o lună, 20% din indemnizația președintelui. Indemnizațiile de ședință se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor art. 137.116. La articolul 134, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Statutul cuprinde în mod obligatoriu atribuțiile consiliului de administrație, ale președintelui CNPP, modul de organizare și funcționare a CNPP, precum și atribuțiile caselor teritoriale de pensii.117. Articolul 135 se abrogă.118. La articolul 136, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 136(1) Ministrul muncii și justiției sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.(2) Ministrul muncii și justiției sociale poate delega atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare președintelui CNPP.119. La articolul 136, alineatul (4) se abrogă.120. La articolul 137, alineatul (2) se abrogă.121. La capitolul VI, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii122. La articolul 138, literele c), d), h), i), k) și n) se abrogă.123. La articolul 138, literele b), e), l), m) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului de stat;.............................................e) stabilește modalitatea tehnică de evidență a asiguraților la sistemul public de pensii, a drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de asigurare socială, precum și a modului de colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, cu ANAF și alte instituții publice și autorități;.............................................l) asigură evidența, la nivel național, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, pe baza informațiilor transmise de ANAF, respectiv de casele teritoriale de pensii;m) asigură evidența, la nivel național, a drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de asigurare socială, pe baza codului numeric personal;.............................................o) organizează, coordonează și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă;124. La articolul 139, partea introductivă și literele a), b) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 139În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:a) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale plătite de asigurați în baza contractului de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) și contribuțiile pentru bilete de tratament balnear, în condițiile legii;b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, altele decât cele administrate de ANAF;.............................................j) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu;125. La articolul139, literele d)-h) și m) se abrogă.126. La articolul 139, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) stabilesc și plătesc, conform legii, drepturi de pensii, precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special;127. La articolul 140, alineatul (3) se abrogă.128. La articolul 141, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 141(1) Salarizarea personalului CNPP și al caselor teritoriale de pensii se realizează potrivit legii.129. La articolul 141, alineatul (3) se abrogă.130. La articolul 144, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) acordarea și/sau plata eronată a ajutorului de deces de către instituția care efectuează plata acestuia;131. La articolul 144, literele a)-f), h) și j)-p) se abrogă.132. La articolul 145 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g) și i).133. La articolul 145 alineatul (1), literele b) și c) se abrogă.134. Articolul 146 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 146Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 144 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 145 se fac de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii de către personalul acestora, împuternicit în acest sens.135. La articolul 148, alineatul (2) se abrogă.136. La articolul 149, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 149(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații.137. Articolul 150 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 150(1) Comisia Centrală de Contestații este organism de verificare, care examinează și hotărăște asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii și urmărește aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile publice.(2) Organizarea, funcționarea și structura Comisiei Centrale de Contestații se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(3) În soluționarea contestațiilor, Comisia Centrală de Contestații adoptă hotărâri.(4) Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.138. La articolul 151, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 151(1) În termen de 5 zile de la adoptare, hotărârile Comisiei Centrale de Contestații se comunică persoanelor în cauză și caselor teritoriale de pensii.139. La articolul 153, literele a)-e) și g) se modifică și vor avea următorulcuprins:a) modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială;b) modul de stabilire a dobânzilor și penalităților de întârziere, în cazul contractului de asigurare socială;c) înregistrarea și evidența contribuției de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială;d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestații privind deciziile de pensii;e) deciziile comisiilor medicale regionale de contestații date în soluționarea contestațiilor privind deciziile medicale asupra capacității de muncă;.............................................g) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii;140. La articolul 153, literele f), i) și j) se abrogă. (la 22-07-2018, Punctul 140. din Articolul I a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 140^1. La articolul 153, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l), cu următorul cuprins:k) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale;l) alte drepturi și obligații născute în temeiul prezentei legi. (la 22-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 141. La articolul 154, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 154(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP sau împotriva caselor teritoriale de pensii, având ca obiect drepturile de pensie, indemnizații și pensii de serviciu prevăzute prin legi cu caracter special, se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul reclamantul.142. La articolul 159, alineatul (2) se abrogă.143. La articolul 159, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat în sistemul public de pensii, se face cu adeverința eliberată de casele teritoriale de pensii pe baza declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, a declarației individuale de asigurare, a declarației nominale de asigurare sau a contractului de asigurare socială, după caz.144. La articolul 160, alineatul (2) se abrogă.145. La articolul 162, alineatul (6) se abrogă.146. După articolul 162 se introduce un nou articol, articolul 162^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 162^1Persoanele care, până la data de 1 ianuarie 2018, au beneficiat de plăți compensatorii, pentru care s-a achitat contribuția din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma obținută în urma aplicării asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiții normale.147. La articolul 163, alineatul (4) se abrogă.148. La articolul 164, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c), anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe țară din perioadele respective.149. La articolul 164 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) și c).150. Articolul 167 se abrogă.151. La articolul 172, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale și pensii pentru agricultori și la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.152. La articolul 172, alineatul (3) se abrogă.153. Articolul 175 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 175(1) Modelul contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Modelele deciziilor de pensie/indemnizații și pensii de serviciu prevăzute de legile cu caracter special se aprobă prin ordin al președintelui CNPP.154. Articolul 177 se abrogă.155. Articolul 179 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 179(1) În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabilește în sarcina beneficiarilor obligația de restituire a acestor sume.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani.(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu. (la 22-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 179 , Punctul 155. , Articolul I a fost modificat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (4) În cazul ajutorului de deces plătit necuvenit prin intermediul altor instituții, recuperarea sumelor se efectuează de instituția plătitoare a ajutorului de deces, în condițiile legii.(5) Debitele reprezentând prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, mai mici de 40 lei, nu se mai urmăresc. (6) Actualizarea sumei prevăzute la alin. (5), ca urmare a modificării prevederilor legale în materie, se face prin ordin al președintelui CNPP.(7) Sumele rămase nerecuperate după decesul beneficiarilor nu se mai urmăresc.(8) În cazul sumelor cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, în contul bancar al titularului, eroare determinată de necomunicarea, până la data efectuării viramentului, prin orice mijloace, către casa teritorială de pensii a cauzei de încetare a plății drepturilor, aceasta are obligația de a efectua demersuri în vederea identificării persoanei care a încasat sumele respective.(9) În situația în care, în urma demersurilor efectuate, persoana care a încasat necuvenit prestația nu poate fi identificată în termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, suma încasată necuvenit nu se mai urmărește.(10) Abrogat. (la 22-07-2018, Alineatul (10) din Articolul 179 , Punctul 155. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 156. Articolul 181 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 181(1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedură fiscală, debitele provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale se recuperează prin reținere/compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin casele teritoriale de pensii.(2) Reținerile/compensările prevăzute la alin. (1) se efectuează de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani.(3) În cazul în care se constată că recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) și (2) nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală. (la 22-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 181 , Punctul 156. , Articolul I a fost modificat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (4) Debitele recuperate în condițiile alin. (1)-(3) se fac venit la bugetul din care au fost finanțate sumele încasate necuvenit.(5) În situația prevăzută la alin. (3), procedura de transmitere, de către casele teritoriale de pensii, a titlurilor executorii, precum și aceea de evidență a recuperării debitelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale.157. Articolul 182 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 182Angajatorii, persoane fizice și juridice, sunt obligați să pună la dispoziția CNPP și/sau a caselor teritoriale de pensii, datele și documentele necesare întocmirii evidențelor privind stagiul de cotizare.158. La articolul 184, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 184(1) Baza de date privind asigurații sistemului public de pensii este proprietatea CNPP și are caracter confidențial.159. La articolul 184, alineatul (2) se abrogă.160. Articolul 185 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 185Stabilirea și plata unor drepturi finanțate din bugetul de stat se efectuează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.161. După articolul 185 se introduce un nou articol, articolul 185^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 185^1(1) Pentru efectuarea operațiunilor legate de întocmirea și transmiterea documentelor de plată a prestațiilor stabilite și achitate de către alte instituții, CNPP încasează contravaloarea cheltuielilor materiale și a manoperei aferente serviciilor efectuate.(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) constituie venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat.162. Articolul 186 se abrogă.163. La articolul 192, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) și c), care constituie și vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opțiunii de către asigurat.164. După articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 192^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 192^1(1) Persoanele ale căror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât și în sistemul public de pensii pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat.(2) În situația prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condițiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii, la care se aplică, potrivit art. 170, indicele de corecție corespunzător datei înscrierii la pensie. (la 22-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 192^1 , Punctul 164. , Articolul I a fost modificat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (3) În cazul pensiilor anticipate parțiale, recalculate conform prevederilor alin. (1), se păstrează procentul de diminuare de la data stabilirii sau, după caz, de la data recalculării acestora.(4) În situația reglementată la alin. (1) și (2), perioadele asimilate stagiului de cotizare se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opțiunii de către beneficiar.(5) Drepturile rezultate în urma recalculării se cuvin și se acordă începând cu luna următoare solicitării.165. Anexa nr. 6 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 8 aprilie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) Constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din contribuții suportate de angajatori, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 4, alineatul (1) se abrogă. 3. La articolul 5 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) persoanele care desfășoară activități pe baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, contract de mandat și contract de management;.............................................c) persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;4. La articolul 5 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e) pensionarii sistemului public de pensii aflați în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională. (la 22-07-2018, Litera e) din Punctul 4. , Articolul II a fost modificată de Punctul 16, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar în activitate, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special, precum și personalului care își desfășoară activitatea în instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică, securitate națională, precum și celor din cadrul Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor.6. Articolul 6 se abrogă. 7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile și angajaților români care prestează muncă în străinătate din dispoziția angajatorilor români, în condițiile legii și ale Regulamentelor europene sau acordurilor internaționale privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz.(2) Au calitatea de asigurat cetățenii străini sau apatrizii încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român. (la 22-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 , Punctul 7. , Articolul II a fost modificat de Punctul 17, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (3) Sunt asimilați persoanelor asigurate cetățenii statelor membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene care prestează muncă pe teritoriul României în baza regulamentelor europene sau acordurilor internaționale privind coordonarea sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și 987/2009, după caz.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul la prestațiile și serviciile stabilite prin prezenta lege în cazul în care fac obiectul legislației din domeniul securității sociale din România stabilită conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și 987/2009 și cărora le-a fost declarat un accident de muncă sau o boală profesională, conform legislației în vigoare.8. La articolul 8, alineatele (3) și (4) se abrogă. 9. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Raporturile de asigurare, rezultate în temeiul prezentei legi, se stabilesc între angajatori și asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 5 și 7 alin. (1) și (2).(2) Calitatea de asigurat se dobândește, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcționarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfășoară activități în funcții elective, numirii în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru șomeri, ucenici, elevi și studenți, după caz.10. Articolul 10 se abrogă. 11. Articolul 11 se abrogă. 12. Articolul 13 se abrogă. 13. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, în timpul activității profesionale, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se menține și ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu. (la 22-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Punctul 13. , Articolul II a fost modificat de Punctul 18, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (2) În cazul bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, ulterior încetării raporturilor de muncă, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se acordă și ulterior încetării raporturilor de muncă dacă persoana face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă și dacă a fost asigurată în condițiile prezentei legi.14. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Angajații români prevăzuți la art. 7 alin. (1) sunt asigurați dacă au înregistrat un accident de muncă și dețin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și nr. 987/2009, care să ateste faptul că fac obiectul legislației de securitate socială din România. (la 22-07-2018, Alineatul (2) din Punctul 14. , Articolul II a fost modificat de Punctul 19, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 14^1. La articolul 17 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prin depunerea cererii în vederea acordării drepturilor prevăzute de prezenta lege, persoana în cauză își exprimă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii și plății drepturilor solicitate. (la 22-07-2018, Articolul II a fost completat de Punctul 20, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 15. La articolul 18, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins: h) pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;i) pensie de urmaș în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.16. La articolul 19, alineatele (1), (2), (3) și (5) se modifică, iar după alineatul (5) se introduc 7 noi alineate, alineatele (6)-(12), cu următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se determină ca medie a câștigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, realizate lunar de către asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. (la 22-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 19 , Punctul 16. , Articolul II a fost modificat de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media câștigurilor brute realizate lunar de către asigurat din salarii sau venituri asimilate salariilor.(3) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizațiilor o constituie câștigul lunar brut realizat de asigurat în prima lună de activitate..............................................(5) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum și cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă. (6) Indemnizațiile se calculează și se plătesc de către angajatori și se recuperează de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.(7) Recuperarea de către angajator a indemnizațiilor prevăzute la alin. (6) se poate realiza după confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau declararea bolii profesionale. (la 22-07-2018, Alineatul (7) din Articolul 19 , Punctul 16. , Articolul II a fost modificat de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (8) Indemnizațiile se calculează și se plătesc de către casele teritoriale de pensii pentru asigurații prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. c). (9) Casele teritoriale de pensii verifică baza de calcul pentru indemnizațiile reglementate de prezenta lege. (10) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul își suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile privind indemnizațiile prevăzute la alin. (1), care s-au născut anterior ivirii acestor situații, se achită din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de pensii.(11) Drepturile achitate în condițiile prevăzute la alin. (10) urmează a fi recuperate de către casele teritoriale de pensii de la angajator, după caz, conform legii.(12) Prevederile alin. (10) se aplică și în situația în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcția publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfășurat activitate în funcții elective sau în funcții numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești.17. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.18. La articolul 22 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) asistență medicală de urgență la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate și în unitățile spitalicești, precum și transportul aferent;19. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, asigurații au dreptul la dispozitive medicale care vor fi asigurate de Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă prin personal propriu sau prin terți.20. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Dispozitivele medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice se stabilesc prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului și prin normele metodologice de aplicare a acestui contract.(4) Contravaloarea dispozitivelor și serviciilor medicale prevăzute la alin. (1) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat - partea de cheltuieli prevăzută distinct pentru acoperirea prestațiilor și serviciilor de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. (la 22-07-2018, Punctul 20. din Articolul II a fost modificat de Punctul 22, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 21. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice sau bilet de tratament conform prevederilor art. 22, dar pentru care nu se mai recomandă programe individuale de recuperare conform prevederilor legale în vigoare, biletele de tratament se acordă în baza unei recomandări medicale emisă de medicul curant.22. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.22^1. La articolul 33, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Sumele plătite de casele de asigurări de sănătate județene pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă aferente cazurilor confirmate de accidente de muncă sau boli profesionale se recuperează de la casele teritoriale de pensii, indiferent de codul de indemnizație înscris pe certificatul medical.(5) Sumele care reprezintă diferențe la indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, ca urmare a confirmării unui accident de muncă sau unei boli profesionale, se recuperează de către angajatori de la casele teritoriale de pensii, indiferent de codul de indemnizație înscris pe certificatul medical. (la 22-07-2018, Articolul II a fost completat de Punctul 23, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 23. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale in bugetul asigurărilor sociale de stat.24. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical.25. La articolul 36, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale și profesionale a asiguratului medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile..............................................(3) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPP.26. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă și bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispozițiilor legale și completat sau modificat, după caz, cu codurile de indemnizație corespunzătoare și care constituie document justificativ de plată.(2) Persoanele prevăzute la art. 19 alin (6) sunt obligate să depună la casele teritoriale de pensii, din raza administrativ-teritorială în care își au sediul social, exemplarul 2 al certificatului de concediu medical, în vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizații plătite asiguraților.(3) Pentru situațiile în care persoana asigurată desfășoară activitatea la mai mulți angajatori indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională se achită o singură dată.27. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Au dreptul la o compensație pentru atingerea integrității asigurații sau persoanele care au avut calitatea de asigurat conform prevederilor prezentei legi și care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, au rămas cu leziuni permanente care produc deficiențe și reduc capacitatea de muncă între 20-50%, exclusiv persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate.28. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul compensației pentru atingerea integrității se stabilește în funcție de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată la data confirmării caracterului profesional al accidentului sau al bolii.29. La articolul 49 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) confecționarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situația în care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;30. La articolul 50, alineatul (3) se abrogă.31. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi înaintat casei teritoriale de pensii de către autoritatea competentă.32. La articolul 52, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Pentru stabilirea drepturilor de asigurare, asigurătorul are acces și recurge la procesul-verbal de cercetare și a formularului de înregistrare a accidentului de muncă - FIAM, întocmite, potrivit legii. (2) În cazul în care constată erori sau inadvertențe în documentele menționate la alin. (1) asigurătorul are dreptul de a contesta aceste documente și de a solicita autorităților competente reanalizarea acestora.33. La articolul 52, alineatul (3) se abrogă.34. La articolul 53, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a evenimentului întocmit și/sau avizat potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare; (la 22-07-2018, Litera a) din Punctul 34. , Articolul II a fost modificată de Punctul 24, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finală a bolii profesionale și a procesului verbal, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă, respectiv direcțiile de sănătate publică.35. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportată din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.36. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55Răspunderea pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate la locurile de muncă revine angajatorilor.37. La articolul 62, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Asigurătorul sprijină angajatorii în activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. (2) Activitățile de prevenire se realizează de către casele teritoriale de pensii, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin lege.38. La articolul 63 alineatul (1), literele e) și h) se abrogă.39. La articolul 68, literele d), g), h), j), k), m), o), p) și r) se abrogă. (la 22-07-2018, Punctul 39. din Articolul II a fost modificat de Punctul 25, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 40. Articolul 75 se abrogă.41. Articolul 76 se abrogă.42. Articolul 77 se abrogă.43. Articolul 78 se abrogă.44. Articolul 79 se abrogă.45. Articolul 80 se abrogă.46. Articolul 81 se abrogă.47. Articolul 82 se abrogă.48. Articolul 83 se abrogă.49. Articolul 84 se abrogă.50. Articolul 85 se abrogă.51. Articolul 86 se abrogă.52. Articolul 87 se abrogă.53. Articolul 88 se abrogă.54. Articolul 89 se abrogă.55. Articolul 90 se abrogă.56. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 91Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se constituie din contribuția asiguratorie pentru muncă, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.57. La articolul 92, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 92(1) Veniturile sistemului de asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat.58. La articolul 93 alineatul (2), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) servicii medicale acordate în unități sanitare cu personalitate juridică și secții/compartimente de boli profesionale/medicina muncii sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor pentru tratamentul acordat bolilor profesionale și accidentelor de muncă.59. La articolul 93 alineatul (2), după litera j se introduc două noi litere, literele k) și l), cu următorul cuprins:k) plata pensiilor de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;l) plata pensiilor de urmaș, în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.60. La articolul 93, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Lista serviciilor medicale acordate în unități sanitare cu personalitate juridică și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor se stabilește prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului muncii și justiției sociale.61. Articolul 96 se abrogă.62. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 99(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite prin încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 19 alin. (6):a) refuzul nejustificat de plată a indemnizațiilor;b) calculul și plata eronată a indemnizațiilor.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.(3) Sumele încasate din aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (2) constituie venituri la bugetul de stat.63. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 100(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 99 alin. (1) și aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către personalul împuternicit/organelor de control din cadrul CNPP și ale caselor județene de pensii.(2) Dispozițiile prezentei legi, referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor, se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.64. Articolul 101 se abrogă. 65. Articolul 102 se abrogă. 66. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103Jurisdicția asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale se realizează prin secțiile de conflicte de muncă și asigurări sociale constituite la nivelul tribunalelor și curților de apel.67. Articolul 104 se abrogă. 68. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 107Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicția asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale se completează cu dispozițiile, cu dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.69. La articolul 110, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În baza documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate în caz de accident de muncă și boală profesională de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, servicii care fac obiectul contractelor încheiate între aceștia, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, iar ulterior contravaloarea acestora se recuperează din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu termenele și condițiile prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.70. La articolul 110, alineatele (5), (6) și (7) se abrogă. 71. La articolul 110, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins: (11) Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate lucrătorilor prevăzuți la art. 15 alin (2) se va realiza în conformitate cu formularele stabilite în acest scop prin regulamentele europene de coordonare a securității sociale sau prin negocierile purtate cu țările cu care România are încheiate acorduri și aranjamente bilaterale, la nivelul cheltuielilor reale realizate în țările respective.72. La articolul 110, după alineatul (15) se introduc patru noi alineate, alineatele (16)-(19), cu următorul cuprins: (16) Cheltuielile efectuate de către unitățile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcționează secții/compartimente de boli profesionale/medicina muncii și/sau cabinete de medicina muncii în vederea tratării cazurilor de boli la care se confirmă caracterul profesional se suportă din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat. (17) Cheltuielile de transport, respectiv transportul medical asistat până la o instituție spitalicească din România sau până la domiciliul victimei unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, petrecute pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau al unui stat cu care România are încheiat un acord bilateral, vor fi suportate de angajatorul care a dispus deplasarea asiguratului, victimă a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în afara granițelor țării. (la 22-07-2018, Alineatul (17) din Punctul 72. , Articolul II a fost modificat de Punctul 26, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) (18) Posesorii documentului portabil DA1, asigurați în alt stat membru al UE/SEE și Confederației Elvețiene la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, sunt asimilați asiguraților prezentei legi și beneficiază de servicii medicale acordate de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurare de sănătate, care se decontează conform prevederilor alin. (3).(19) Serviciile medicale acordate conform alin. (18) vor fi decontate de către casele teritoriale de pensii pe baza costurilor reale, iar contravaloarea acestora se va recupera de către casele teritoriale de pensii de la instituțiile competente din statele membre ale UE/SEE și Confederației Elvețiene la care sunt asigurați posesorii documentului.72^1. La articolul 110, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (20), cu următorul cuprins:(20) Contravaloarea serviciilor medicale și a prestațiilor acordate asiguraților se suportă de casele teritoriale de pensii care au înregistrat cererea, respectiv casa teritorială de pensii care a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale cu unitățile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcționează secții/compartimente de boli profesionale/medicina muncii și/sau cabinete de medicina muncii, fără a mai fi necesară decontarea cu casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială a angajatorului. (la 22-07-2018, Articolul II a fost completat de Punctul 27, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018 ) 73. Articolul 111 se abrogă.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul IVDispozițiile art. 99 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, prin care se stabilesc și se sancționează contravențiile, intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 8 aprilie 2014, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se vor republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 103.-----