LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (**republicată**)privind perdelele forestiere de protecție*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014  **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 28 decembrie 2011.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică perdelelor forestiere de protecție, astfel cum sunt definite la pct. 23 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de protecție sunt de următoarele tipuri:a) pentru protecția terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători și pentru ameliorarea condițiilor climaterice din perimetrul apărat;b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;c) pentru protecția căilor de comunicație și de transport, în special împotriva înzăpezirilor*);d) pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor, gheții și altele;e) pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale.  +  Articolul 3(1) Perdelele forestiere de protecție pot fi, după caz, proprietate publică sau privată și constituie bun de interes național.(2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu perdele forestiere de protecție se exercită în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.  +  Articolul 4(1) Rețeaua de perdele forestiere de protecție formează Sistemul național al perdelelor forestiere de protecție.(2) Potrivit prezentei legi, realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se declară de utilitate publică.(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.(4) În cadrul Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se aprobă Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.--------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.(5) Documentațiile tehnico-economice se realizează de către structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în calitate de autoritate contractantă. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică și realizarea obiectivelor de investiții privind înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentațiilor tehnico-economice transmise în condițiile legii de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 03-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (6) Finanțarea obiectivelor de investiții aferente Programului se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de ameliorare cu destinație funciară, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, din fonduri externe nerambursabile și din Fondul de mediu.----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016.  +  Articolul 5(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică și pentru crearea de cordoane forestiere.(2) Cordoanele forestiere sunt constituite din plantații de arbori și arbuști forestieri, care unesc trupuri de pădure sau rețele de perdele forestiere de protecție, aflate la distanțe de până la 10 km unele de altele. Ele pot avea lățimi de până la 30 m și se amplasează la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, al digurilor și malurilor sau în jurul localităților. În aceste cazuri cordoanele forestiere constituie ele însele perdele forestiere de protecție și preiau funcțiile de protecție ale acestora.  +  Capitolul II Identificarea zonelor în care sunt necesare perdele forestiere de protecție, amplasarea și înființarea acestora  +  Articolul 6(1) Perdelele forestiere de protecție a terenurilor agricole se înființează în zonele din Câmpia Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării și Podișul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă. Amplasarea se face pe bază de documentații tehnice, de regulă în rețele rectangulare, în mod eșalonat, în ordinea urgențelor, prioritate având terenurile situate în zonele cele mai aride, la propunerea autorității publice centrale pentru agricultură și dezvoltare rurală. (la 03-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (2) Perdelele forestiere antierozionale se realizează în toate zonele țării, pe terenuri aflate în diferite grade de degradare. Procedura de identificare și de împădurire a terenurilor degradate este prevăzută în Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. În această categorie se încadrează și terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea lor. (la 03-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (3) Perdelele forestiere pentru protecția căilor de comunicație și de transport se înființează de o parte sau de alta a acestora, pe porțiunile afectate frecvent de depuneri masive de zăpadă.(4) Perdelele forestiere pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor și sloiurilor de gheață se realizează de-a lungul acestora în aliniamente rectangulare, pe lățimi și lungimi diferite, în funcție de orografia terenului, viteza curentului apei, de înălțimea valurilor și de forța de împingere a ghețurilor.(5) Perdelele forestiere pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale se realizează în jurul comunităților urbane și rurale, al unităților industriale poluante, al unor obiective economice, sociale, culturale și strategice.(6) În cazul înființării perdelelor forestiere de protecție în cadrul unei arii naturale protejate se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.(7) În cazul în care terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protecție sunt incluse pe lista siturilor contaminate, se vor respecta prevederile legale referitoare la protecția solului și subsolului.  +  Articolul 7(1) Necesitatea înființării perdelelor forestiere de protecție se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice. Studiile efectuate sunt supuse avizării Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".(2) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice.(3) Execuția perdelelor forestiere de protecție se face în baza studiilor tehnico-economice care cuprind în mod obligatoriu:a) elementele tehnice necesare în vederea instalării perdelelor forestiere de protecție: orientarea, lățimea și distanța dintre perdelele forestiere de protecție, schemele de plantare, speciile indicate pentru împăduriri;b) lucrările de întreținere până la declararea închiderii stării de masiv;c) investiția specifică pentru fiecare tip de perdea forestieră de protecție, precum și alte date necesare;d) identificarea proprietarilor, dacă este posibil; (la 03-07-2017, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecție;f) documentația cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecție 1970, avizată de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. (la 03-07-2017, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (4) La solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota în cartea funciară faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire conform prevederilor prezentei legi.(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înțelege terenul agricol pe care se înființează perdele forestiere de protecție.(6) Radierea notării din cartea funciară se face la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prin structurile silvice teritoriale, în urma finalizării procedurii sau a renunțării la efectuarea investițiilor.(7) Avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de comisia tehnico-economică constituită la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(8) Executarea perdelelor forestiere de protecție în siturile Natura 2000 se face după obținerea actului de reglementare care va rezulta în urma procedurii de evaluare adecvată.  +  Articolul 8(1) Înființarea perdelelor forestiere de protecție este obligatorie pentru persoanele fizice și juridice ale căror suprafețe au fost cuprinse în documentațiile prevăzute la art. 7 alin. (2).(2) Abrogat. (la 03-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2^1, Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 9(1) Abrogat. (la 03-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1), titularii dreptului de proprietate vor fi notificați de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la:a) necesitatea, utilitatea publică și amplasamentul perdelelor forestiere de protecție;b) posibilitatea de a-și exprima acordul pentru înființarea perdelei forestiere de protecție, urmând să rămână în continuare proprietari și să beneficieze de compensația prevăzută la art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;c) posibilitatea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în cazul în care nu își exprimă acordul.(3) Titularii dreptului de proprietate vor fi informați despre realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin afișare pe site-ul instituției.(4) Exprimarea în scris a acordului de către titularii dreptului de proprietate se face în termen de 20 de zile de la data notificării acestora, prin procedura prevăzută la alin. (2).----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 24 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015, care introduce pct. 1^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.(5) Acordul scris este însoțit de un document doveditor al dreptului de proprietate. Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(6) În situația în care titularii dreptului de proprietate nu își exprimă acordul pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (3), se demarează procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile prezentei legi, expropriator fiind statul român, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 10Terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protecție au destinație silvică și se introduc în amenajamente silvice în termen de 90 de zile de la recepția lucrărilor de împădurire.  +  Articolul 11Recepția lucrărilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se face cu participarea obligatorie a:a) deținătorului terenului;b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate silvică a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) reprezentantului unității specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire.  +  Capitolul III Procedura de expropriere  +  Articolul 12Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 12 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 14 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 15 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 16 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 17 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 18 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 19 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 20 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 21 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 22Faptele persoanelor fizice și juridice prin care acestea împiedică realizarea perdelelor forestiere de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei până la 1.200 lei, dacă forma în care are loc aceasta nu constituie o faptă mai gravă pedepsită de lege ca infracțiune.  +  Articolul 23(1) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 22 se fac de către personalul silvic împuternicit, ofițerii și agenții de poliție și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.(2) Prevederile art. 22 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile stabilite potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.(4) În situația în care fapta prevăzută la art. 22 constituie infracțiune, se aplică prevederile legii penale. Competența de constatare a infracțiunii aparține structurilor specializate ale statului, conform legislației în vigoare.  +  Capitolul IV Gospodărirea perdelelor forestiere de protecție  +  Articolul 24Perdelele forestiere de protecție sunt supuse unor norme tehnice silvice, elaborate în condițiile art. 44, având ca finalitate asigurarea gestionării durabile a acestora, în vederea exercitării funcțiilor de protecție pentru care au fost înființate.  +  Articolul 25(1) Deținătorii cu orice titlu de perdele forestiere de protecție au obligația să ia măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, să respecte dispozițiile cu privire la protecția pădurilor și la circulația materialelor lemnoase, prevăzute în Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, și în alte reglementări specifice domeniului, și să execute lucrări de îngrijire, conform normelor tehnice.(2) Organele silvice, prefecții, consiliile județene și locale, unitățile de poliție, jandarmerie, unitățile și formațiunile de pompieri, unitățile Ministerului Apărării Naționale, potrivit atribuțiilor ce le revin prin lege, îi vor sprijini pe deținătorii de perdele forestiere de protecție în acțiunile de pază a vegetației forestiere și de stingere a incendiilor de pădure.(3) La solicitarea proprietarilor de perdele forestiere de protecție, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, va prelua asupra sa paza și gospodărirea vegetației forestiere respective, pe bază de contracte sau convenții încheiate cu solicitanții.(4) Perdelele forestiere de protecție se administrează prin ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. (la 03-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 26Reducerea suprafeței perdelelor forestiere de protecție, indiferent de forma de proprietate, este interzisă. Dispozițiile art. 35-37 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.  +  Articolul 27Valorificarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecție se face de către persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1).  +  Articolul 28(1) Recoltarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecție este permisă numai cu marcarea prealabilă, contra cost, de către ocolul silvic a arborilor de extras.(2) Materialul lemnos subțire, cu diametrul sub 10 cm, se va extrage sub îndrumarea personalului silvic, fără marcarea prealabilă a acestuia.  +  Articolul 29Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și/sau structurile teritoriale de specialitate ale acesteia organizează controlul asupra modului în care se aplică regimul silvic în perdelele forestiere de protecție. (la 03-07-2017, Articolul 29 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 30Pășunatul este interzis în perdelele forestiere de protecție. Dispozițiile art. 53 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.  +  Capitolul V Finanțarea lucrărilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție  +  Articolul 31(1) Sursele de finanțare pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice de realizare a perdelelor forestiere de protecție, precum și pentru realizarea respectivelor lucrări sunt următoarele:a) fondul de ameliorare a fondului funciar și alocații de la bugetul de stat, potrivit art. 91 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;b) fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit potrivit art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;c) fondul pentru mediu;d) alocații de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;e) sponsorizări de la societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fundații și altele;f) surse financiare externe nerambursabile sau creditele externe pe termen lung;g) contribuția benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare;h) alte surse legale.(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de coordonator tehnic al acțiunilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru împădurirea acestora în anul următor.(3) Abrogat. (la 03-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 7, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 32Întocmirea studiilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție prevăzute la art. 7 se finanțează din sursele prevăzute la art. 31.  +  Articolul 33(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, împreună cu celelalte ministere interesate în crearea de perdele forestiere de protecție, va întocmi până la data de 30 mai a fiecărui an situația fondurilor existente, conform surselor prevăzute la art. 31 destinate realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, pe fiecare tip, pentru anul următor.(2) Fondurile necesare pentru finanțarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protecție vor fi solicitate anual de către direcția de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură până la data de 30 mai, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul următor, cu destinația respectivă.(3) Sumele constituite în condițiile prevăzute la art. 31 vor fi depuse în conturi bancare purtătoare de dobândă și vor fi utilizate în exercițiul financiar al anului următor, cu excepția alocațiilor de la bugetul de stat.(4) Anual, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, se aprobă lista obiectivelor de investiții propuse spre finanțare în cadrul Programului.--------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.  +  Articolul 34(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va aloca în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole pentru prevenirea și combaterea fenomenului de secetă și a deșertificării.(2) Reprezentanții autorității publice centrale care răspunde de silvicultură vor elabora un raport anual privind activitățile de realizare a perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole, care va fi prezentat comisiilor de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului. (la 26-03-2017, Articolul 34 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 21 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Capitolul VI Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 35Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală a persoanei vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 36(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile art. 106-115 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 98-100, 102 și 104-107 din Legea nr. 26/1996*), precum și cu prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice**). Notă
  *) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost abrogată prin prevederile art. 139 lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările ulterioare.
  **) Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin prevederile art. 46 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările ulterioare.
  (2) Contravențiilor prevăzute în Legea nr. 31/2000 le sunt aplicabile și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.
   +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 37(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este coordonatoare a Programului de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și colaborează cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii***), Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", precum și cu alte instituții și operatori economici interesați. Notă
  ***) A se vedea dispozițiile art. 32 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) În cazul imobilelor expropriate, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură actualizarea anuală a inventarului centralizat al bunurilor proprietate publică a statului.
   +  Articolul 38La nivelul județelor în care urmează să se creeze rețele de perdele forestiere de protecție se înființează comandamente județene sub responsabilitatea directă a prefecților, constituite din conducerile direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, ale direcțiilor silvice județene, ale altor instituții interesate, precum și din primarii localităților, care vor analiza periodic stadiul realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție la nivel de localitate, respectiv la nivel de județ.  +  Articolul 39Componența, modul de funcționare și atribuțiile structurilor prevăzute la art. 37 și 38 se vor stabili prin hotărâre a Guvernului****), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Notă
  ****) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 548/2003 privind atribuțiile Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și componența, modul de funcționare și atribuțiile comandamentelor județene de analiză a realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2003.
   +  Articolul 40Guvernul, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, va lua măsuri pentru adaptarea structurii și activității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în teritoriu, în vederea realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție. (la 03-07-2017, Articolul 40 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 41Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va raporta anual Guvernului situația identificării terenurilor destinate realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.  +  Articolul 42Pentru terenurile pe care se realizează perdele forestiere de protecție deținătorii acestora nu datorează taxele și impozitele prevăzute de lege.  +  Articolul 43Deținătorii de terenuri împădurite, în condițiile prezentei legi, vor asigura cu continuitate, după închiderea stării de masiv, pe cheltuială proprie, lucrările de îngrijire, pază și protecție a vegetației forestiere, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie.  +  Articolul 44Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi norme tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție*****). Notă
  *****) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 636/2002 privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003.
   +  Articolul 45Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Anexă
  PROGRAMUL NAȚIONAL
  de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția
  autostrăzilor și drumurilor naționale
  Nr. crt.D.R.D.P.JudețulDNPoz. kmPartea drumuluiLungimeaSuprafața
  mmp
  01234567
  1BucureștiIlfov118+500+20+000dreapta1.50045.000
  226+100-26+150dreapta501.500
  326+350-26+450dreapta1003.000
  426+650-26+750dreapta1003.000
  537+000-39+000dreapta2.00060.000
  6Prahova42 + 200 - 42 + 900dreapta70021.000
  748+000 - 49 + 000dreapta1.00030.000
  850 + 000 - 50 + 500dreapta50015.000
  957 + 500 - 58 + 800dreapta1.30039.000
  1059 + 450 - 59 + 750dreapta3009.000
  1167 + 500 - 68 + 500dreapta1.00030.000
  1271 + 000 - 72 + 500dreapta1.50045.000
  13Ilfov217 + 870 - 18 + 070 stânga2006.000
  14Ialomița60 + 200 - 60 + 350 stânga1504.500
  1561 + 450 - 61 + 700 stânga2507.500
  16Ilfov322 + 400 - 23 + 220stânga82024.600
  17Călărași23 + 220 - 24 + 100stânga88026.400
  18Ilfov412 + 800 - 12 + 900 stânga1003.000
  1913 + 200 - 13 + 400 stânga2006.000
  20Călărași17 + 900 - 19 + 100 stânga1.20036.000
  2119 + 900 - 20 + 000 stânga1003.000
  22Ilfov715+800-16+100dreapta3009.000
  2317+100-17+150dreapta501.500
  2417+180-17+200dreapta20600
  2517+250-17+400dreapta1504.500
  26CB4+600-7+700stânga3.10093.000
  276+500-6+900stânga40012.000
  287+000-7+200stânga2006.000
  297+500-7+550stânga501.500
  307+500-7+800stânga3009.000
  318+300-8+850stânga55016.500
  3214+800-14+900stânga1003.000
  3316+400-16+950stânga55016.500
  3439+000-39+700dreapta70021.000
  3541+000-43+000dreapta2.00060.000
  3646+500-48+000dreapta1.50045.000
  3754+500-55+300dreapta80024.000
  3856+000-57+100dreapta1.10033.000
  39GiurgiuA113 + 400 - 19 + 000 dreapta5.600168.000
  40IlfovA212+000-13+600stânga1.60048.000
  4121+900-26+550stânga4.650139.500
  TOTAL ILFOV36.9701.109.100
  42BucureștiGiurgiu4124+000-28+000dreapta4.000120.000
  4331+000-37+000dreapta6.000180.000
  4440+000-41+000dreapta1.00030.000
  4545+000-49+000dreapta4.000120.000
  4651+000-53+000dreapta2.00060.000
  4759+800-61+000dreapta1.20036.000
  48523+350-24+792stânga1.44243.260
  4925+000-25+600stânga60018.000
  5027+000-27+400stânga40012.000
  5128+490-28+690stânga2006.000
  5235+500-37+500stânga2.00060.000
  535B3+600-5+100dreapta1.50045.000
  546+000-6+500dreapta50015.000
  5511+000-12+350dreapta1.35040.500
  5612+550-14+000dreapta1.45043.500
  5714+200-14+650dreapta45013.500
  5827+000-28+000dreapta1.00030.000
  5929+200-29+800dreapta60018.000
  6035+000-37+000dreapta2.00060.000
  61618+800-19+200dreapta40012.000
  6227+600-27+900dreapta3009.000
  63613+000-4+000dreapta1.00030.000
  6419+500-20+000dreapta50015.000
  6527+500-28+000dreapta50015.000
  66A142+200-42+700dreapta50015.000
  6748+000-49+000dreapta1.00030.000
  68IlfovA212 + 000 - 13 + 600 stânga1.60048.000
  6921 + 900 - 26 + 550 stânga4.650139.500
  7028 + 490 - 28 + 690 stânga2006.000
  TOTAL GIURGIU42.3421.270.260
  71BucureștiCălărași325+270-25+320stânga501.500
  7226+800-27+118stânga3189.540
  7327+270-37+350stânga802.400
  7428+500-28+750stânga2507.500
  7530+200-30+400stânga2006.000
  7630+500-30+650stânga1504.500
  7734+350-34+700stânga35010.500
  7836+100-36+200stânga1003.000
  7936+400-37+190stânga79023.700
  8037+300-37+600stânga3009.000
  8141+050-41+300stânga2507.500
  8242+800-42+850stânga1504.500
  8344+200-45+000stânga80024.000
  8447+900-48+000stânga1003.000
  8548+080-49+100stânga1.02030.600
  8649+800-50+000stânga2006.000
  873148+000-49+200dreapta1.20036.000
  88421+200-21+350stânga1504.500
  8928+000-29+500stânga1.50045.000
  9030+900-32+800stânga1.90057.000
  91432+800-33+100stânga3009.000
  9239+850-41+250stânga1.40042.000
  9345+000-45+700stânga70021.000
  9446+000-47+000stânga1.00030.000
  9556+900-57+850stânga95028.500
  96418+100-13+000dreapta4.900147.000
  9713+000-13+500dreapta50015.000
  9814+000-14+400dreapta40012.000
  9915+000-15+500dreapta50015.000
  10019+000-22+000dreapta3.00090.000
  101A244+000-46+000stânga2.00060.000
  10255+500-56+500stânga1.00030.000
  10359+000-60+000stânga1.00030.000
  TOTAL CĂLĂRAȘI27.508825.240
  104BucureștiIalomița1D27+000-27+050stânga501.500
  10527+100-27+200stânga1003.000
  10628+200-28+500stânga3009.000
  10734+600-34+800stânga2006.000
  10836+400-36+900stânga50015.000
  10937+300-37+900stânga60018.000
  110247+900-48+350stânga45013.500
  11152+100-52+300stânga2006.000
  11258+000-59+000dreapta1.00030.000
  11360+000-61+000dreapta1.00030.000
  11461+400-62+200dreapta80024.000
  11563+000-63+500dreapta50015.000
  11665+000-65+700dreapta70021.000
  11767+000-68+000dreapta1.00030.000
  1182A11+100-11+200stânga1003.000
  11912+600-12+800stânga2006.000
  TOTAL IALOMIȚA7.700231.000
  120BucureștiDâmbovița1A26+725-26+805dreapta802.400
  12126+885-28+340dreapta1.45543.650
  12233+600-33+700dreapta1003.000
  12333+800-34+000dreapta2006.000
  12434+050-34+420dreapta37011.100
  12534+475-34+605dreapta1303.900
  12637+500-38+630dreapta1.13033.900
  12738+640-38+855dreapta2156.450
  12843+000-43+070dreapta702.100
  12943+100-43+280dreapta1805.400
  13046+900-47+285dreapta38511.550
  1311A47+140-47+400dreapta2607.800
  1326147+000-48+000dreapta1.00030.000
  13362+250-62+450dreapta2006.000
  134724+700-25+100dreapta40012.000
  13525+300-25+430dreapta1303.900
  13632+000-33+300dreapta1.30039.000
  13733+320-33+470dreapta1504.500
  13833+520-34+600dreapta1.08032.400
  13938+000-39+000dreapta1.00030.000
  140739+000-39+900dreapta90027.000
  14142+400-43+900dreapta1.50045.000
  14244+000-47+600dreapta3.600108.000
  14351+200-51+400dreapta2006.000
  14459+550-60+000dreapta45013.500
  14560+500-62+200dreapta1.70051.000
  14675+000-75+700dreapta70021.000
  147719+200-10+000dreapta80024.000
  14811+500-14+350dreapta2.85085.500
  14915+500-15+900dreapta40012.000
  15019+700-20+050dreapta35010.500
  15122+900-23+100dreapta2006.000
  15223+900-25+970dreapta2.07062.100
  15327+100-32+370dreapta5.270158.100
  15435+250-35+600dreapta35010.500
  15536+450-38+970dreapta2.52075.600
  15639+300-41+580dreapta2.28068.400
  15743+300-43+380dreapta802.400
  158A150+000-50+500dreapta50015.000
  15950+500-51+000dreapta50015.000
  16051+500-53+700dreapta2.20066.000
  16154+000-55+900dreapta1.90057.000
  16256+550-56+800dreapta2507.500
  16357+500-58+800dreapta1.30039.000
  16458+800-58+900dreapta1003.000
  16559+350-59+450dreapta1003.000
  16659+450-59+750dreapta3009.000
  16759+750-59+800dreapta501.500
  16861+850-63+600dreapta1.75052.500
  16967+500-68+600dreapta1.10033.000
  17071+600-72+800dreapta1.20036.000
  17177+500-79+200dreapta1.70051.000
  TOTAL DÂMBOVIȚA49.0051.470.150
  172BucureștiArgeș6599+050-102+000dreapta2.95088.500
  173112+200-112+600dreapta40012.000
  174113+000-113+500dreapta50015.000
  175113+800-114+500dreapta70021.000
  17665A34+600-35+500stânga90027.000
  17741+600-42+400stânga80024.000
  17848+700-49+200stânga50015.000
  1797359+200-60+300dreapta1.10033.000
  18086+000-86+300stânga3009.000
  18186+000-86+300dreapta3009.000
  18287+000-87+200stânga2006.000
  183A181+000-84+000dreapta3.00090.000
  18487+000-89+000dreapta2.00060.000
  18586+000-90+000dreapta4.000120.000
  18690+700-90+820dreapta1203.600
  18795+000-98+000dreapta3.00090.000
  18899+000-102+000dreapta3.00090.000
  189103+000-105+000dreapta2.00060.000
  TOTAL ARGEȘ25.770773.100
  190BucureștiTeleorman5C37+300-40+400dreapta3.10093.000
  1915119+000-23+480stânga4.480134.400
  19223+520-25+300stânga1.78053.400
  19325+530-28+700stânga3.17095.100
  19428+800-37+000stânga8.200246.000
  195665+150 - 66+000stânga85025500
  19681+040-81+230stânga1905700
  19781+550-81+990stânga44013200
  19883+400-83+764stânga36010800
  19951A2+000-3+890dreapta1.89056.700
  2003+910-7+000dreapta3.09092.700
  20115+000-19+500dreapta4.500135.000
  202525+500-13+700stânga8.200246.000
  20365A58+000-62+700dreapta4.700141.000
  20465+800-72+000dreapta6.200186.000
  20572+600-74+400dreapta1.80054.000
  20677+000-78+000dreapta1.00030.000
  20792+000-96+030stânga4.030120.900
  20896+100-101+000stânga4.900147.000
  209101+700-102+600stânga90027.000
  210102+700-110+070stânga8.370251.100
  211110+100-110+500stânga40012.000
  212114+500-123+480stânga8.980269.400
  213114+500-123+480dreapta8.980269.400
  214123+500-127+230stânga3.730111.900
  215123+500-127+230dreapta3.730111.900
  216127+250-128+380stânga1.13033.900
  217127+250-128+380dreapta1.13033.900
  218128+400-129+050stânga65019.500
  219128+400-129+050dreapta65019.500
  220129+100-129+700stânga60018.000
  221129+100-129+700dreapta60018.000
  22265E0+000-4+400stânga4.400132.000
  2230+000-4+400dreapta4.400132.000
  2244+400-5+400stânga1.00030.000
  22565E11+300-13+000stânga1.70051.000
  22611+300-13+000dreapta1.70051.000
  22716+000-17+000stânga1.00030.000
  22818+900-20+500stânga1.60048.000
  22918+900-20+500dreapta1.60048.000
  23025+200-26+400stânga1.20036.000
  23125+200-26+400dreapta1.20036.000
  23232+000-32+200stânga2006.000
  23333+800-36+100stânga2.30069.000
  TOTAL TELEORMAN125.0303.750.900
  234BucureștiPrahova139+500-39+900dreapta40012.000
  23541+990-42+052dreapta621.860
  23642+058-42+333dreapta2758.250
  23742+349-42+353dreapta4120
  23842+625-42+940dreapta3159.450
  23943+080-43+180dreapta1003.000
  24051+100-51+400dreapta3009.000
  24157+000-58+585dreapta1.58547.550
  24258+602-58+956dreapta35410.620
  24358+969-59+620dreapta68120.430
  24459+626-59+918dreapta2928.760
  24559+924-61+550dreapta1.62648.780
  24661+642-61+822dreapta1805.400
  24761+846-62+600dreapta75422.620
  24863+000-64+000dreapta1.00030.000
  24964+500-67+284dreapta2.78483.520
  25071+000-71+285dreapta2858.550
  25171+295-72+718dreapta1.42342.690
  25272+724-73+187dreapta46313.890
  25373+193-73+740dreapta54716.410
  25473+760-74+892dreapta1.13233.960
  25574+898-75+700dreapta80224.060
  25675+706-76+380dreapta67420.220
  25776+386-77+804dreapta1.41842.540
  25877+822-79+000dreapta1.17835.340
  25979+470-79+850dreapta38011.400
  26080+050-81+010dreapta96028.800
  26184+770-87+950dreapta3.18095.400
  262137+220-137+420dreapta2006.000
  2631A54+100-56+600dreapta2.50075.000
  26473+750-74+450dreapta70021.000
  26576+400-78+000dreapta1.60048.000
  2661D4+000-5+000dreapta1.00030.000
  2675+000-12+500dreapta7.500225.000
  26812+500-16+800dreapta4.300129.000
  26916+800-18+000dreapta1.20036.000
  270BucureștiPrahova1D23+000-26+000dreapta3.00090.000
  2717266+130-67+450dreapta1.32039.600
  27268+850-73+170dreapta4.320129.600
  TOTAL PRAHOVA50.7941.523.820
  273BucureștiBuzău1B63+400-64+350stânga95028.500
  274267+960-70+500dreapta2.54076.200
  27569+100-70+520dreapta1.42042.600
  27671+100-71+800dreapta70021.000
  27772+500-73+600dreapta1.10033.000
  27877+200-77+508dreapta3089.240
  27977+517-77+664dreapta1474.410
  28077+670-78+000dreapta3309.900
  281Ialomița60 + 450 - 61 + 050 dreapta60018.000
  282Buzău80+000-82+500dreapta2.50075.000
  28383+000-83+500dreapta50015.000
  284128+850-128+880stânga30900
  285128+902-129+530stânga62818.840
  286129+600-130+152stânga55216.560
  287130+158-130+795stânga63719.110
  288131+700-132+546stânga84625.380
  289132+552-132+600stânga481.440
  290133+600-134+000stânga40012.000
  291135+200-136+188stânga98829.640
  292136+218-137+000stânga78223.460
  293137+200-137+396stânga1965.880
  294137+400-138+251stânga85125.530
  295138+269-139+000stânga73121.930
  296139+000-140+000stânga1.00030.000
  297148+000-149+500stânga1.50045.000
  298151+000-152+000stânga1.00030.000
  2992B12+200-12+731stânga53115.930
  30012+737-13+270stânga53315.990
  30113+280-13+400stânga1203.600
  30216+600-16+900stânga3009.000
  30320+600-20+900stânga3009.000
  30428+150-29+000stânga85025.500
  30529+030-30+000stânga97029.100
  30630+100-31+000stânga90027.000
  30731+010-32+150stânga1.14034.200
  30832+250-32+350stânga1003.000
  3092C0+550-0+650stânga1003.000
  3100+750-1+150stânga40012.000
  3116+500-6+600stânga1003.000
  3126+790-7+132stânga34210.260
  3138+600-8+700stânga1003.000
  31412+100-12+500stânga40012.000
  315BucureștiBuzău2C13+950-14+100stânga1504.500
  31617+300-19+000stânga1.70051.000
  31720+200-20+700stânga50015.000
  31821+500-22+028stânga52815.840
  31922+028-23+500stânga1.47244.160
  32028+500-29+800stânga1.30039.000
  32131+078-31+146stânga682.040
  32232+900-34+300stânga1.40042.000
  32346+100-46+200stânga1003.000
  32447+800-48+000stânga2006.000
  325222+800-3+100stânga3009.000
  3263+444-4+506stânga1.06231.860
  3273+700-4+000stânga3009.000
  3284+512-5+000stânga48814.640
  3294+050-5+000stânga95028.500
  330228+000-8+205stânga2056.150
  3318+211-9+253stânga1.04231.260
  3329+267-9+859stânga59217.760
  3339+865-10+477stânga61218.360
  33410+483-10+500stânga17510
  33510+900-11+800stânga90027.000
  33612+000-12+774stânga77423.220
  33712+780-13+764stânga98429.520
  33814+511-16+180stânga1.66950.070
  33919+740-20+900stânga1.16034.800
  34021+200-21+715stânga51515.450
  34121+721-22+000stânga2798.370
  34222+900-23+000stânga1003.000
  34323+000-23+164stânga1644.920
  34423+170-23+640stânga47014.100
  34523+646-24+860stânga1.21436.420
  34624+882-25+900stânga1.01830.540
  34725+906-27+000stânga1.09432.820
  34827+100-27+500stânga40012.000
  TOTAL BUZĂU52.1971.565.910
  TOTAL D.R.D.P. BUCUREȘTI417.31612.519.480
  349CraiovaOlt6138+700-144+800dreapta6.100183.000
  350146+900-151+100dreapta4.200126.000
  351152+000-153+050dreapta1.05031.500
  352156+000-158+000dreapta2.00060.000
  353166+000-170+000dreapta4.000120.000
  354179+000-179+400dreapta40012.000
  355542+700-4+500stânga1.80054.000
  3565+600-6+700stânga1.10033.000
  3579+600-10+500stânga90027.000
  35810+000-13+000stânga3.00090.000
  359CraiovaOlt5410+000-13+000dreapta3.00090.000
  36015+000-15+600dreapta60018.000
  36117+000-17+400dreapta40012.000
  36217+200-18+000stânga80024.000
  36319+600-20+100dreapta50015.000
  36419+600-20+100stânga50015.000
  36520+600-27+400dreapta6.800204.000
  36620+600-21+300stânga70021.000
  36726+500-27+800dreapta1.30039.000
  36826+500-27+800stânga1.30039.000
  36930+600-31+000dreapta40012.000
  37031+000-34+000stânga3.00090.000
  37131+000-34+000dreapta3.00090.000
  37235+000-36+800dreapta1.80054.000
  37336+000-36+800stânga80024.000
  37437+500-38+300stânga80024.000
  37552+000-52+850stânga85025.500
  37653+050-53+500stânga45013.500
  37754A4+400-8+400dreapta4.000120.000
  378642+300-3+400stânga1.10033.000
  3792+300-3+400dreapta1.10033.000
  3804+000-5+000stânga1.00030.000
  3814+000-5+000dreapta1.00030.000
  3825+800-5+900stânga1003.000
  3839+800-11+300stânga50015.000
  3849+800-11+300dreapta50015.000
  38514+200-15+700stânga1.50045.000
  38614+200-15+700dreapta1.50045.000
  38717+800-21+300stânga3.500105.000
  38817+800-19+300dreapta1.50045.000
  38919+600- 21+300dreapta1.70051.000
  39022+400-23+500stânga1.10033.000
  39124+500-26+600dreapta2.10063.000
  39224+500-26+600stânga2.10063.000
  39326+700-27+600stânga90027.000
  39426+700-27+600dreapta90027.000
  39532+800-33+500stânga70021.000
  39632+800-33+500dreapta70021.000
  39734+500-35+000stânga50015.000
  39836+000-37+000dreapta1.00030.000
  39937+300-38+400stânga1.10033.000
  40043+000-46+000dreapta3.00090.000
  40157+400-57+700dreapta3009.000
  40258+500-58+700dreapta2006.000
  4036521+800-22+400dreapta60018.000
  40429+700-30+400dreapta70021.000
  405CraiovaOlt6537+300-41+800dreapta4.500135.000
  40654+200-56+100dreapta1.90057.000
  40758+200-58+300dreapta1003.000
  40860+370-65+000dreapta4.630138.900
  40965+500-66+800dreapta1.30039.000
  41067+000-67+400dreapta40012.000
  41169+500-69+800dreapta3009.000
  41272+800-74+070dreapta1.27038.100
  41376+200-78+350dreapta2.15064.500
  41479+000-79+400dreapta40012.000
  41582+900-84+300dreapta1.40042.000
  41684+800-85+250dreapta45013.500
  41787+500-88+100dreapta60018.000
  TOTAL OLT105.8503.175.500
  418CraiovaMehedinți56A34+060-34+600stânga54016.200
  41936+730-39+360stânga2.63078.900
  42043+500-44+200stânga70021.000
  42145+475-45+945stânga47014.100
  42257+700-58+300stânga60018.000
  42319+200-19+500stânga3009.000
  42424+050-24+800stânga75022.500
  42528+850-29+950stânga1.10033.000
  42634+400-34+600stânga2006.000
  42736+000-36+730stânga73021.900
  42840+700-43+500stânga2.80084.000
  42944+200-45+475stânga1.27538.250
  43057+300-57+700stânga40012.000
  43158+300-58+850stânga55016.500
  43256B9+300-9+700stânga40012.000
  43324+000-24+900stânga90027.000
  43411+500-12+800dreapta1.30039.000
  43514+600-15+500dreapta90027.000
  43616+800-17+000dreapta2006.000
  43719+900-20+100dreapta2006.000
  43822+000-23+600dreapta1.60048.000
  43925+700-26+400dreapta70021.000
  44028+300-30+700dreapta2.40072.000
  44156C0+000-1+300dreapta1.30039.000
  4420+400-0+900stânga50015.000
  4431+900-2+300dreapta40012.000
  4445+600-6+000stânga40012.000
  4458+700-9+800stânga1.10033.000
  4468+700-9+800dreapta1.10033.000
  44710+500-11+200dreapta70021.000
  44814+900-15+600dreapta70021.000
  44926+300-29+400stânga3.10093.000
  450CraiovaMehedinți56C31+800-32+600stânga80024.000
  45146+700-47+000stânga3009.000
  45249+050-49+400stânga35010.500
  453CDTS9+200-11+700dreapta2.50075.000
  TOTAL MEHEDINȚI34.8951.046.850
  454CraiovaDolj5517+100 -17+500dreapta40012.000
  45527+200-27+400stânga2006.000
  45628+300-29+300dreapta1.00030.000
  45729+700-30+000dreapta3009.000
  45834+300-34+500dreapta2006.000
  45946+200-46+800dreapta60018.000
  46048+300-49+000dreapta70021.000
  46149+700-50+200dreapta50015.000
  46262+000-64+000stânga2.00060.000
  46355A6+630-8+000dreapta1.37041.100
  46420+000-21+500dreapta1.50045.000
  46527+800-29+600dreapta1.80054.000
  46642+800-43+200stânga40012.000
  46744+700-48+900stânga4.200126.000
  46851+200-52+200stânga1.00030.000
  46958+500-60+300dreapta1.80054.000
  47087+000-88+910dreapta1.91057.300
  47190+000-91+640dreapta1.64049.200
  4725614+000-15+700dreapta1.70051.000
  47315+700-15+800dreapta1003.000
  47422+400-23+400stânga1.00030.000
  47526+400-29+000dreapta2.60078.000
  47639+100-40+500dreapta1.40042.000
  47744+050-48+000dreapta3.950118.500
  47848+600-48+900dreapta3009.000
  47962+900-65+900dreapta3.00090.000
  48066+000-69+000dreapta3.00090.000
  48156A5+800-7+800dreapta2.00060.000
  4826517+100-18+300dreapta1.20036.000
  48365C8+400-8+550dreapta1504.500
  48414+800-15+200dreapta40012.000
  4855+790-6+800dreapta1.01030.300
  48617+800-18+300dreapta50015.000
  48728+100-28+700dreapta60018.000
  4886199+500-200+100dreapta60018.000
  489215+300-215+900dreapta60018.000
  490190+850-193+100stânga2.25067.500
  491193+050-194+300dreapta1.25037.500
  4926207+000-211+000stânga4.000120.000
  493215+300-215+550stânga2507.500
  4946B4+100-4+600dreapta50015.000
  495CraiovaDolj6B5+100-5+500dreapta40012.000
  TOTAL DOLJ54.2801.628.400
  TOTAL D.R.D.P. CRAIOVA195.0255.850.750
  496TimișoaraArad6926+000-28+200stânga2.20066.000
  49726+000-28+200dreapta2.20066.000
  49833+000-35+100stânga2.10063.000
  49933+000-35+100dreapta2.10063.000
  50036+000-37+200stânga1.20036.000
  50136+000-37+200dreapta1.20036.000
  50239+300-40+300stânga1.00030.000
  50339+300-40+300dreapta1.00030.000
  50441+200-41+800stânga60018.000
  50541+200-41+800dreapta60018.000
  50642+300-45+700stânga3.400102.000
  50742+300-45+700dreapta3.400102.000
  5087523+200-523+600dreapta40012.000
  509524+000-524+500dreapta50015.000
  510578+300-578+500dreapta2006.000
  511580+600-580+800dreapta2006.000
  512581+400-581+700dreapta3009.000
  513583+700-584+000dreapta3009.000
  5147932+000-32+800stânga80024.000
  51550+900-51+900stânga1.00030.000
  51679A119+000-119+950stânga95028.500
  517TimișA1508 + 400 - 508 + 800stânga40012.000
  518508 + 400 - 508 + 800dreapta40012.000
  519514 + 000 - 515 + 000 stânga1.00030.000
  520514 + 000 - 515 + 000 dreapta1.00030.000
  521517 + 000 - 519 + 000stânga2.00060.000
  522517 + 000 - 519 + 000dreapta2.00060.000
  523Arad523+000-524+000stânga1.00030.000
  524523+000-524+000dreapta1.00030.000
  525530+000-535+000dreapta5.000150.000
  TOTAL ARAD39.4501.183.500
  526TimișoaraCaraș-Severin6408+700-408+900stânga2006.000
  527413+100-413+400stânga3009.000
  528431+400-431+800dreapta40012.000
  529436+000-436+700dreapta70021.000
  530393+000-397+000stânga4.000120.000
  531398+000-403+000dreapta5.000150.000
  5325798+600-99+200stânga60018.000
  533142+500-143+000dreapta50015.000
  534132+500-132+800stânga3009.000
  535132+500-132+800dreapta3009.000
  536135+000-135+500stânga3009.000
  537135+000-135+500dreapta3009.000
  538TimișoaraCaraș-Severin5778+500-80+000dreapta1.50045.000
  53998+000-98+600stânga60018.000
  54098+000-98+600dreapta60018.000
  541117+000-138+000dreapta21.000630.000
  542164+000-177+000stânga13.000390.000
  54357B11+000-20+000dreapta9.000270.000
  54426+000-40+000dreapta14.000420.000
  54566+000-76+000stânga10.000300.000
  54683+000-86+000stânga3.00090.000
  54794+000-97+000dreapta3.00090.000
  5485826+000-28+000stânga2.00060.000
  54931+000-32+000stânga1.00030.000
  55052+800-53+100dreapta3009.000
  55160+800-61+050dreapta2507.500
  55258B34+000-36+000stânga2.00060.000
  55337+000-38+000stânga1.00030.000
  55439+000-39+500stânga50015.000
  55541+600-44+000stânga2.40072.000
  55667D89+700-90+000dreapta3009.000
  557683+500-6+000stânga2.50075.000
  TOTAL CARAȘ-SEVERIN100.8503.025.500
  558TimișoaraHunedoara68A54+870-55+130stânga2607.800
  5597356+500-357+000stânga50015.000
  560356+500-357+000dreapta50015.000
  561369+000-369+400stânga40012.000
  562369+000-369+400dreapta40012.000
  TOTAL HUNEDOARA2.06061.800
  563TimișoaraBihor574+093-7+000dreapta2.90787.210
  56424+000-30+000dreapta6.000180.000
  56550+000-56+000dreapta6.000180.000
  56667D76+830-89+700stânga12.870386.100
  TOTAL BIHOR27.777833.310
  567TimișoaraTimiș6531+000-531+400stânga40012.000
  568531+800-531+900stânga1003.000
  569571+650-572+850stânga1.20036.000
  570516+000-517+000stânga1.00030.000
  571518+000-519+000stânga1.00030.000
  572520+000-523+000stânga3.00090.000
  573525+000-526+000stânga1.00030.000
  574530+000-531+000stânga1.00030.000
  575538+200-538+400dreapta2006.000
  576539+100-539+900stânga80024.000
  577540+600-540+900stânga3009.000
  578542+200-542+400dreapta2006.000
  579571+500-571+650stânga1504.500
  580592+000-601+400dreapta8.900267.000
  581TimișoaraTimiș6604+200-607+000dreapta2.80084.000
  582612+200-617+300stânga5.100153.000
  583632+800-635+200dreapta2.40072.000
  584638+400-639+000dreapta60018.000
  58557185+100-186+000dreapta90027.000
  586186+000-186+200dreapta2006.000
  587186+200-187+700dreapta1.50045.000
  588190+600-192+300stânga1.70051.000
  589194+250-199+700stânga5.450163.500
  59058B50+000-53+000stânga3.00090.000
  59150+000-53+000dreapta3.00090.000
  59261+000-66+000stânga5.000150.000
  5935926+500-29+000stânga2.50075.000
  59426+500-29+000dreapta2.50075.000
  59533+000-34+000dreapta1.00030.000
  59654+500-58+800stânga4.300129.000
  59760+900-63+400dreapta2.50075.000
  59859A12+400-13+000stânga60018.000
  59920+000-22+000stânga2.00060.000
  60034+400-34+600stânga2006.000
  60138+900-39+100stânga2006.000
  60259B5+000-6+000dreapta1.00030.000
  6039+500-10+000dreapta50015.000
  60416+000-18+000stânga2.00060.000
  60518+200-19+000stânga80024.000
  60618+200-19+000dreapta80024.000
  60723+600-27+400dreapta3.800114.000
  60829+400-37+300dreapta7.900237.000
  60939+300-40+600dreapta1.30039.000
  61050+000-51+000stânga1.00030.000
  61152+600-53+400stânga80024.000
  61257+000-58+300stânga1.30039.000
  61361+500-62+000stânga50015.000
  61468+800-71+000stânga2.20066.000
  61572+000-73+000stânga1.00030.000
  61673+400-73+800stânga40012.000
  61759C3+000-6+000stânga3.00090.000
  61811+100-13+100stânga2.00060.000
  61915+800-20+000stânga4.200126.000
  62029+000-35+500stânga6.500195.000
  62138+000-39+000stânga1.00030.000
  622697+400-22+300stânga14.900447.000
  6237+400-22+300dreapta14.900447.000
  62424+750-26+000stânga1.25037.500
  62524+750-26+000dreapta1.25037.500
  62615+200-15+800stânga60018.000
  627TimișoaraTimiș6918+800-19+200stânga40012.000
  62835+600-36+000dreapta40012.000
  62939+700-39+900dreapta2006.000
  63041+800-42+300stânga50015.000
  TOTAL TIMIȘ143.1004.293.000
  TOTAL D.R.D.P. TIMIȘOARA313.2379.397.110
  631ClujAlba1359+000-362+780stânga3.780113.400
  632370+040-372+357stânga2.31769.510
  633372+495-373+000stânga50515.150
  634387+700-387+900stânga2006.000
  635388+000-388+600stânga60018.000
  636390+600-391+300stânga70021.000
  637392+500-394+000stânga1.50045.000
  638394+150-394+500stânga35010.500
  6397330+100-331+000stânga90027.000
  640331+100-332+650stânga1.55046.500
  641333+400-333+550stânga1504.500
  TOTAL ALBA12.552376.560
  642ClujBihor1H18+400-18+500stânga1003.000
  64320+100-20+350dreapta2507.500
  64422+700-23+000dreapta3009.000
  64523+150-23+350dreapta2006.000
  6461919+700-20+500dreapta80024.000
  64725+200-26+000dreapta80024.000
  64859+500-62+000stânga2.50075.000
  64919E2+500-4+000dreapta1.50045.000
  6508+000-10+000dreapta2.00060.000
  65116+500-18+000dreapta1.50045.000
  65220+480-22+500dreapta2.02060.600
  65323+800-25+600dreapta80024.000
  65426+000-27+300dreapta1.30039.000
  65530+000-30+900dreapta90027.000
  65619D4+950-5+300dreapta35010.500
  6576+500-7+000dreapta50015.000
  6589+200-9+400dreapta2006.000
  6592+800-3+200dreapta40012.000
  66019B2+150-2+550dreapta40012.000
  6615+000-5+300dreapta3009.000
  6627+000-8+400dreapta1.40042.000
  66330+900-31+700dreapta80024.000
  6647993+900-94+200dreapta3009.000
  66594+850-95+300stânga45013.500
  66679103+200-103+600stânga40012.000
  667105+400-105+600stânga2006.000
  TOTAL BIHOR20.670620.100
  668ClujCluj1439+400-440+500stânga1.10033.000
  669451+300-452+600stânga1.30039.000
  670453+300-455+300stânga2.00060.000
  671458+000-458+300stânga3009.000
  672509+000-509+600stânga60018.000
  673510+200-510+600stânga40012.000
  674510+800-511+000stânga2006.000
  6751C23+200-24+700stânga1.50045.000
  67636+600-37+700stânga1.10033.000
  6771R23+800-24+800dreapta1.00030.000
  67826+800-27+000dreapta2006.000
  6791630+500-30+800stânga3009.000
  68032+000-33+050stânga1.05031.500
  68175154+150-155+900stânga1.75052.500
  682*VOCE2+000-2+300stânga3009.000
  TOTAL CLUJ13.100393.000
  683ClujSatu Mare1C182+000-182+600stânga60018.000
  684184+000-185+000stânga1.00030.000
  685185+500-186+100stânga60018.000
  686193+500-193+600stânga1003.000
  687198+500-198+800stânga3009.000
  688200+050-200+200stânga1504.500
  689181+000-182+000stânga1.00030.000
  6901F150+550-153+750stânga2006.000
  691163+700-164+000stânga3009.000
  692165+000-165+300stânga3009.000
  693166+500-166+600stânga1003.000
  694171+600-173+000stânga1.40042.000
  6951978+700-78+750dreapta501.500
  69680+300-82+300dreapta2.00060.000
  69790+000-90+200dreapta2006.000
  69892+800-92+900dreapta1003.000
  69999+350+100+300dreapta95028.500
  700100+400-100+600dreapta2006.000
  701149+500-150+000dreapta50015.000
  70278+500-78+550dreapta501.500
  70319A21+700-21+900dreapta2006.000
  70428+200-28+500dreapta3009.000
  70542+000-42+300stânga3009.000
  TOTAL SATU MARE10.900327.000
  706ClujBistrița-Năsăud17106+000-107+000stânga1.00030.000
  707111+000-112+600stânga1.60048.000
  708111+000-112+600dreapta1.60048.000
  709Bistrița-Năsăud 113+000-113+500stânga1.00030.000
  710113+000-113+500dreapta1.00030.000
  711ClujBistrița-Năsăud17114+400-115+000stânga60018.000
  TOTAL BISTRIȚA-NĂSĂUD6.800204.000
  TOTAL D.R.D.P. CLUJ64.0221.920.660
  *VOCE=varianta de ocolire Cluj-est
  712IașiBacău2238+700-238+900stânga2006.000
  713239+000-239+150stânga1504.500
  714240+200-241+500stânga1.30039.000
  715246+200-246+600stânga40012.000
  716248+200-249+100stânga90027.000
  717262+500-263+500dreapta1.00030.000
  718263+800-264+950dreapta1.15034.500
  719265+800-266+000dreapta2006.000
  720274+500-275+500stânga1.00030.000
  721278+830-279+700stânga87026.100
  722298+100-299+800stânga1.70051.000
  723302+000-303+000stânga1.00030.000
  724311+100-312+800stânga1.70051.000
  7252F5+600-5+800dreapta2006.000
  7266+300-6+450stânga1504.500
  72715+655-16+200stânga54516.350
  72816+800-17+000stânga2006.000
  72917+200-17+600stânga40012.000
  73017+900-18+200stânga3009.000
  73125+930-26+100stânga1705.100
  7322G20+120-20+170stânga501.500
  73320+400-21+100dreapta70021.000
  73439+500-40+000dreapta50015.000
  73540+000-41+000dreapta1.00030.000
  73642+100-43+000dreapta90027.000
  73743+000-43+700dreapta70021.000
  73811157+015-157+135stânga1203.600
  73911A18+000-25+350stânga7.350220.500
  74031+500-31+950stânga45013.500
  74132+050-32+300stânga2507.500
  74232+600-33+300stânga70021.000
  74312A84+200-84+400stânga2006.000
  74490+200-90+950stânga75022.500
  TOTAL BACĂU27.205816.150
  745IașiVaslui2F46+500-47+500stânga1.00030.000
  74648+800-49+000stânga2006.000
  74750+800-51+000stânga2006.000
  74852+000-53+800stânga1.20036.000
  74960+000-60+400stânga40012.000
  75076+000-77+000stânga1.00030.000
  75111A78+800-79+200stânga40012.000
  752IașiVaslui11A85+200-86+000stânga80024.000
  75386+200-87+200stânga1.00030.000
  75488+300-89+100stânga80024.000
  75590+000-90+600stânga60018.000
  75691+900-92+800stânga90027.000
  75715D108+400-109+000stânga60018.000
  758109+500-110+100stânga60018.000
  7592456+800-57+200stânga40012.000
  76081+290-83+000stânga1.71051.300
  76185+150-86+200stânga1.05031.500
  76291+440-92+590stânga1.15034.500
  76394+000-94+895stânga89526.850
  76498+000-99+150stânga1.15034.500
  765139+200-139+400stânga2006.000
  766146+000-148+892stânga89226.760
  767150+350-151+000stânga65019.500
  76824A8+100-9+100stânga1.00030.000
  76922+000-23+500stânga1.50045.000
  77033+330-36+000stânga2.67080.100
  77142+000-43+000stânga1.00030.000
  77252+000-54+000stânga2.00060.000
  77363+000-64+000stânga1.00030.000
  77466+000-67+000stânga1.00030.000
  77574+000-75+000stânga1.00030.000
  77664+600-64+900stânga3009.000
  77767+000-67+300stânga3009.000
  77869+950-70+500stânga55016.500
  77980+900-81+400stânga50015.000
  78024B11+000-12+000stânga1.00030.000
  78114+000-15+500stânga1.50045.000
  78216+500-17+000stânga50015.000
  78319+000-20+500stânga1.50045.000
  78436+000-38+000stânga2.00060.000
  78538+600-41+000stânga2.40072.000
  78641+200-42+100stânga90027.000
  78743+000-43+100stânga1003.000
  78844+500-45+100stânga60018.000
  7892681+210-81+950stânga74022.200
  TOTAL VASLUI41.8571.255.710
  790IașiIași2382+700-383+200dreapta50015.000
  79124152+000-152+400stânga40012.000
  792157+900-158+700stânga80024.000
  793175+150-175+550dreapta40012.000
  794184+000-184+100dreapta1003.000
  795209+900-211+200stânga1.30039.000
  796211+600-212+500stânga90027.000
  79724C1+000+2+080stânga1.08032.400
  7981+000+2+080dreapta1.08032.400
  799IașiIași24C2+130-3+750stânga1.62048.600
  8002+130-3+750dreapta1.62048.600
  80124+200-25+800stânga1.60048.000
  80231+800-32+000stânga2006.000
  80340+000-40+900stânga90027.000
  80440+000-40+900dreapta90027.000
  80542+300-43+900stânga1.60048.000
  806280+900-1+900stânga1.00030.000
  8077+900-9+200stânga1.30039.000
  80810+200-10+600stânga40012.000
  80911+300-12+100stânga80024.000
  81014+000-15+450stânga1.45043.500
  81120+600-22+000stânga1.40042.000
  81232+200-35+100stânga2.90087.000
  81337+650-39+450stânga1.80054.000
  81440+960-43+080stânga2.12063.600
  81544+900-46+100stânga1.20036.000
  816103+600-103+700stânga1003.000
  817105+700-105+900stânga2006.000
  818106+400-106+600stânga2006.000
  819108+400-110+000stânga1.60048.000
  820108+400-110+000dreapta1.60048.000
  821120+500-122+500stânga2.00060.000
  822120+500-121+500dreapta1.00030.000
  823132+500-133+200stânga70021.000
  824132+500-133+200dreapta70021.000
  825133+200-133+500stânga3009.000
  826133+200-133+500dreapta3009.000
  827133+500-134+300dreapta80024.000
  828134+300-136+600stânga2.30069.000
  829134+300-136+600dreapta2.30069.000
  830140+500-141+400dreapta90027.000
  83128A11+700-12+150stânga45013.500
  83215+980-17+000dreapta1.02030.600
  83330+900-31+000dreapta1003.000
  83431+100-31+500dreapta40012.000
  83528B2+500-4+500stânga2.00060.000
  83611+500-11+800stânga3009.000
  83721+350-22+000stânga65019.500
  83831+800-32+600stânga80024.000
  83936+400-37+200stânga80024.000
  TOTAL IAȘI50.8901.526.700
  840IașiBotoșani24C50+000-52+000dreapta2.00060.000
  84153+350-54+400dreapta1.05031.500
  84256+000-57+000stânga1.00030.000
  84359+700-60+700stânga1.00030.000
  84459+700-60+700dreapta1.00030.000
  84564+000-65+400stânga1.40042.000
  846IașiBotoșani24C79+250-81+100stânga1.85055.500
  84779+250-81+100dreapta1.85055.500
  84882+200-82+650dreapta45013.500
  84983+000-84+900stânga1.90057.000
  85086+000-86+800stânga80024.000
  85186+000-86+800dreapta80024.000
  85288+500-89+100stânga60018.000
  85388+500-89+100dreapta60018.000
  85491+150-91+850stânga70021.000
  85592+750-93+800stânga1.05031.500
  85698+500-99+000stânga50015.000
  857100+500-101+000stânga50015.000
  858100+500-101+000dreapta50015.000
  859102+100-103+100dreapta1.00030.000
  860103+760-105+100stânga2.04061.200
  861106+900-107+900stânga1.00030.000
  862109+000-110+500stânga1.50045.000
  863109+000-110+500dreapta1.50045.000
  864114+400-114+750stânga35010.500
  865114+400-114+750dreapta35010.500
  866114+800-115+200stânga40012.000
  867119+000-120+000stânga1.00030.000
  868123+600-127+200stânga3.600108.000
  869123+600-128+000dreapta4.400132.000
  870129+500-134+450dreapta4.950148.500
  871138+200-139+800dreapta1.60048.000
  87228B40+100-41+000stânga90027.000
  87359+900-62+300stânga2.40072.000
  8742925+650-26+550stânga90027.000
  87529+700-30+370stânga67020.100
  87645+400-45+900stânga50015.000
  87746+050-46+800stânga75022.500
  87847+100-47+500stânga40012.000
  87947+750-48+200stânga45013.500
  88051+400-53+550stânga2.15064.500
  88154+500-57+400stânga2.90087.000
  88259+000-60+400dreapta1.40042.000
  88360+400-62+000stânga1.60048.000
  88466+000-71+850stânga5.850175.500
  88572+050-74+050stânga2.00060.000
  88672+050-74+050dreapta2.00060.000
  88777+150-78+200dreapta1.05031.500
  88878+500-82+300dreapta3.800114.000
  88982+900-83+600stânga70021.000
  89082+900-83+600dreapta70021.000
  89185+550-87+500stânga1.95058.500
  89291+800-94+100stânga2.30069.000
  89329A42+400-43+400stânga1.00030.000
  894IașiBotoșani29A43+850-45+100stânga1.25037.500
  89545+200-47+300stânga2.10063.000
  89649+000-50+500stânga1.50045.000
  89751+150-51+250stânga1003.000
  89853+410-53+900stânga49014.700
  89954+000-54+500stânga50015.000
  90054+800-55+200stânga40012.000