ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008  Având în vedere că:– pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în domeniul turismului prin Programul de Guvernare pe perioada 2005-2008, Guvernul a aprobat subprogramele de investiții în turism prevăzute a se derula în perioada 2006-2008, în valoare totală de 325 milioane euro;– Guvernul a alocat, prin bugetul de stat pe anul în curs, sumele necesare finanțării unor studii de fezabilitate, proiecte tehnice, lucrări de investiții, precum și a altor studii de specialitate, aferente unor obiective de investiții în turism prevăzute a se realiza în anul 2008;– diversificarea ofertei și creșterea calității serviciilor turistice impun sporirea rolului și atribuțiilor care revin, în acest sens, tuturor organelor administrației publice locale;– actualul mecanism de susținere financiară a autorităților administrației publice locale pentru realizarea proiectelor de investiții în turism este greoi și nestimulativ, iar în lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la imposibilitatea realizării în termen a obiectivelor de investiții aprobate, precum și la lipsa de interes în derularea proiectelor de investiții absolut necesare pentru menținerea și dezvoltarea potențialului turistic național și creșterea calității serviciilor turistice, ceea ce ar conduce la reducerea semnificativă a competitivității turismului din România, comparativ cu principalele destinații turistice din regiune, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Consiliile locale, consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții în domeniul turismului:a) inventarierea principalelor resurse turistice;b) administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;c) elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;d) participarea la omologarea traseelor turistice și a pârtiilor de schi;e) contribuirea la creșterea calității produselor turistice;f) urmărirea activității turistice, în așa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora;g) organizarea de centre de informare turistică în localitățile cu activitate turistică.2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 20, consiliile locale, consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București pot crea servicii de specialitate, potrivit legii.3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Statul sprijină și încurajează libera inițiativă în domeniul promovării și dezvoltării activității de turism și, îndeosebi, în stimularea și atragerea turiștilor străini în România, precum și în dezvoltarea activității stațiunilor turistice, prin:a) adoptarea unor reglementări specifice privind aplicarea asigurării sociale de sănătate în domeniul trimiterilor medicale în stațiunile turistice balneare;b) organizarea de acțiuni de promovare turistică atât pe plan intern, cât și prin birourile de promovare turistică din străinătate;c) concesionarea, în condițiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistică în zonele stabilite ca priorități prin Programul anual de dezvoltare a produselor turistice;d) susținerea financiară a autorităților administrației publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanțarea documentațiilor tehnice, respectiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, alte studii de specialitate, precum și a lucrărilor de execuție aferente programelor și obiectivelor de investiții în turism.(2) Sumele necesare realizării documentațiilor și lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții în turism aflate în proprietatea sau în administrarea autorităților administrației publice locale se asigură din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat și din bugetele locale, prin bugetul unităților administrativ-teritoriale. Sumele de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autoritățile administrației publice locale se alocă prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului către bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație. (la 06-07-2009, Alineatul (2) din Articolul 39 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 254 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 03 iulie 2009 ) (3) Proiectele de investiții în turism și sursele de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism ai căror beneficiari sunt autoritățile administrației publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului. (la 06-07-2009, Alineatul (3) din Articolul 39 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 254 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 03 iulie 2009 )  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se articolelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii,comerț, turism
  și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 1 octombrie 2008.Nr. 123.-----