ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 25 din 29 martie 2018privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018  Luând în considerare necesitatea stimulării investițiilor și antreprenoriatului, se instituie posibilitatea pentru microîntreprinderi de a opta să aplice prevederile titlului II - „Impozitul pe profit“ din Codul fiscal, cu îndeplinirea concomitentă a unor condiții legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați.Având în vedere necesitatea asigurării finanțării activității entităților nonprofit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, prin stimularea microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susținerea acestor entități și prin majorarea cotei ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat, la 3,5%, în vederea simplificării sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din contracte de activitate sportivă încheiate conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru care, în prezent, se aplică impozitarea în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, având în vedere necesitatea asigurării tratamentului fiscal unitar din punct de vedere al TVA în cazul operațiunilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare, având în vedere faptul că sectorul transporturilor de bunuri poate influența pe orizontală evoluția prețurilor în întreaga economie națională,luând în considerare necesitatea menținerii competitivității transportului de mărfuri și persoane, în considerarea faptului că această măsură este compatibilă cu prevederile art. 7 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității,pentru corelarea condițiilor de autorizare a antrepozitelor fiscale cu cele referitoare la revocarea autorizației de antrepozit fiscal, precum și în scopul armonizării condițiilor de autorizare ca antrepozit fiscal cu cerințele care trebuie îndeplinite, în vederea autorizării, de celelalte categorii de operatori cu produse supuse accizelor armonizate,în vederea realizării unei mai bune promovări turistice a municipiului București și a utilizării mai eficiente a sumelor colectate din cazarea turiștilor, taxa instituită în municipiul București pentru promovarea turistică se va face venit la bugetul local al municipiului București, având în vedere necesitatea reglementării situațiilor apărute ulterior emiterii instrucțiunii privind modul de cuprindere a sumelor aferente implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român, în cadrul asistenței aferente fondurilor tematice, de către beneficiarii instituții publice, precum și stabilirea fluxurilor financiare aferente,având în vedere necesitatea simplificării procedurii administrative de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și a timbrului de mediu pentru autovehicule,având în vedere necesitatea simplificării acordării eșalonării la plată a obligațiilor fiscale,în vederea evitării disfuncționalităților în activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii,ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecințe negative, în sensul că: – sunt afectate serviciile sociale furnizate de entitățile nonprofit și unitățile de cult acreditate să furnizeze servicii sociale cu cel puțin un serviciu social licențiat, ca urmare a subfinanțării activității acestora;– impozitul pe profit s-ar recalcula cu perceperea de creanțe fiscale accesorii, în condițiile în care înlocuirea aparatelor de marcat electronice este impusă de lege;– pentru un beneficiar există riscul pierderii finanțării nerambursabile acordate de către partea elvețiană, ca urmare a instituirii în sarcina sa a obligativității asigurării prefinanțării cheltuielilor și derulării procedurilor de achiziție,în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 22 alineatul (8), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege.2. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) și (2). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.3. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați pot opta, o singură dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1). În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile titlului II, numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.4. La articolul 51, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În sensul prezentului titlu, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.5. La articolul 56, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.(1^2) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1^1) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.(1^3) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (1^2). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.(1^4) Declarația informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la următoarele termene:a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) și art. 52; c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz.6. La articolul 68, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 68^1 și 69.7. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 68^1 Stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii(1) Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.(2) Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligația de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă.(3) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2), la momentul plății venitului.(4) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.(5) Plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2) nu au obligația calculării, reținerii la sursă și plății impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăți către asocierile fără personalitate juridică, precum și către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.(6) Contribuabilii nu au obligația de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile. (7) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; saub) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.(8) Obligația calculării și plății sumei prevăzute la alin. (7) revine organului fiscal competent, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. (9) Prin excepție de la alin. (8), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei prevăzută la alin. (7) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului. (10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) și (8) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F .(11) Opțiunea prevăzută la alin. (9) se exercită în scris de către contribuabil și se aplică la momentul plății impozitului de către plătitorii de venituri. Opțiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului de activitate sportivă încheiat între părți, începând cu luna exercitării opțiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.8. La articolul 72, alineatele (8), (9) și (10) se modifică și vor avea au următorul cuprins: (8) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; saub) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.(9) Obligația calculării și plății sumei prevăzute la alin. (8) revine organului fiscal competent, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. (10) Prin excepție de la alin. (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei prevăzute la alin. (8) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului.9. La articolul 79, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 79(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; saub) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.Persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleași prevederi.……........................................................................................(4) Prin excepție de la alin. (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata de către angajator/plătitor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, până la termenul de plată a impozitului, după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; saub) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.10. La articolul 82, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; saub) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.11. La articolul 82, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (6) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.12. La articolul 102, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 101 alin. (11), după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; saub) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.13. La articolul 106, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Normele de venit, precum și datele necesare calculului acestora se stabilesc de către entitățile publice mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei aprobate prin hotărâre a Guvernului, și se publică de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, până cel târziu la data de 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.14. La articolul 106, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: (9) În cazul reducerii normelor de venit potrivit alin. (5) și (6), contribuabilul are obligația să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să recalculeze venitul anual și impozitul anual, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubelor, prin diminuarea normei de venit aferentă fiecărei categorii de produse vegetale/categorii de animale prevăzute la art. 105 alin. (2) corespunzător cu procentul reprezentând gradul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, conform procedurii prevăzute la alin. (7).15. La articolul 107, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligația depunerii declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice până la data de 15 februarie inclusiv a anului fiscal în curs. Declarația cuprinde și cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligația transmiterii către fiecare membru asociat a informațiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiași termen.16. La articolul 107, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: (9) Pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 lit. a^3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice care obțin venituri individual, reducerea normei de venit se calculează de către contribuabil. Metodologia de calcul al reducerii normei de venit se stabilește prin hotărâre a Guvernului.17. La articolul 120, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) În situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul este recalculat de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.18. La articolul 123, alineatele (3), (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 și 119, după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; saub) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit și/sau din cedarea folosinței bunurilor, precum și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72, care nu au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, și contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72^1, pot dispune asupra destinației unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, după cum urmează:a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; saub) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.(5) Organul fiscal competent are obligația calculării și plății sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3)-(5) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.19. La articolul 132, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.20. La articolul 148, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente determinate potrivit art. 68 și 69, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă potrivit art. 68^1, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art. 72 și 73, care se estimează a se realiza în anul curent.21. La articolul 151, alineatele (2)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală prevăzuți la art. 72 alin. (2), precum și plătitorii de venituri în baza contractelor de activitate sportivă prevăzuți la art. 68^1 alin. (2) stabilesc contribuția de asigurări sociale datorată de către beneficiarul venitului prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul menționate la art. 148 alin. (4).(3) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1), cu excepția celor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă de către plătitorul de venit, depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 120, până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția datorată.(4) În vederea stabilirii contribuției datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120 este până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, obținute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația menționată la art. 147 alin. (1). Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părți se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reținerii și plății contribuției prin reținere la sursă, precum și venitul ales pentru care datorează contribuția, în anul în curs. Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la concurența contribuției aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale sunt cei prevăzuți la art. 72 alin. (2) și art. 68^1 alin. (2).(6) În situația în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, contribuabilul desemnează prin contractul încheiat între părți plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară și care are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția și stabilește venitul ales pentru care datorează contribuția, în anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune declarația menționată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la concurența contribuției aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale sunt prevăzuți la art. 72 alin. (2) și art. 68^1 alin. (2).(7) Prevederile alin. (5) și (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală sau nivelul venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară. În această situație, contribuabilul are obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (3) la termenele și în condițiile stabilite.22. La articolul 170 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) venitul net/brut sau norma de venit din activități independente, stabilite potrivit art. 68, 68^1 și 69, după caz;23. La articolul 174, alineatele (2), (3), (4), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Plătitorii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, ai veniturilor în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice stabilesc contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul menționate la art. 170 alin. (4).(3) Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), cu excepția celor pentru care plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2) stabilesc și declară contribuția, depun declarația prevăzută la art. 120 până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția.(4) În vederea stabilirii contribuției datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120 este până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II și III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, obținut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația menționată la art. 147 alin. (1). Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părți se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reținerii și plății contribuției prin reținere la sursă, în anul în curs. Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la concurența contribuției anuale datorate. Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă, care au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate, sunt cei prevăzuți la art. 72 alin. (2) și art. 68^1 alin. (2).....................................(7) Prevederile alin. (5) și (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, al venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă, al venitului net din arendă sau din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II și III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pe fiecare sursă și/sau categorie de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, dar venitul net cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară. În această situație, contribuabilul are obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (3) la termenele și în condițiile stabilite.24. La articolul 174 alineatul (13), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 170 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;25. La articolul 180, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației prevăzute la art. 174 alin. (3).26. La articolul 231, alineatul (2) se abrogă.27. La titlul VI „Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România“, capitolul IV „Modul de impozitare a veniturilor din economii obținute din România de persoane fizice rezidente în state membre și aplicarea schimbului de informații în legătură cu această categorie de venituri“, cuprinzând articolele 238-254, se abrogă.28. La articolul 268, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere pentru achizițiile destinate realizării proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare se exercită în limitele și în condițiile prevăzute la art. 297-300.29. La articolul 342, alineatele (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) Este supusă unui nivel al accizelor diferențiat, stabilit prin diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorina din anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepția transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective («Directivă cadru»).(10) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (9) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut la alin. (9) către operatorii economici licențiați în Uniunea Europeană. Condițiile, procedura și termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.30. La articolul 364 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) persoana care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de A.N.A.F.31. La articolul 484, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Taxa specială pentru promovarea turistică a localității la nivelul municipiului București se face venit la bugetul local al municipiului București.  +  Articolul II(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, modelul și conținutul declarației informative prevăzute la art. 42 alin. (3) și la art. 56 alin. (1^3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Măsurile instituite potrivit prevederilor art. I pct. 29 se aplică cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziționată începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu încadrarea în creditele de angajament și bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale“. (la 19-04-2018, sintagma: potrivit prevederilor art. I pct. 28 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 25 din 29 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 19 aprilie 2018 ) (3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, procedura de aplicare a prevederilor art. 68^1 alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul III(1) Cerința prevăzută la art. 364 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și persoanelor care au solicitat eliberarea autorizației de antrepozit fiscal, ale căror cereri de autorizare ca antrepozit fiscal sunt în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (2) Sumele încasate și neutilizate reprezentând taxele speciale pentru promovarea turistică a localității, de către sectoarele municipiului București, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se virează la bugetul local al municipiului București.  +  Articolul IV(1) Pentru veniturile din contractele de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, realizate, în anul 2018, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contribuabilii au obligația să depună declarația prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, să efectueze calculul venitului net potrivit regulilor prevăzute la art. 68 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, să determine și să plătească impozitul până la data de 15 martie 2019 inclusiv.(2) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din contracte de activitate sportivă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă, plata și declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 68^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din activități agricole impuse pe baza normelor de venit se aplică următoarele reguli:a) declarațiile privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit - formular 221, depuse de către contribuabili la organul fiscal competent în cursul anului 2018, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi înlocuite cu declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, care se va depune până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică, contribuabilii care nu au depus declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit - formular 221 la organul fiscal competent până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.(4) Impozitul pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate emise în temeiul Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și comunicate contribuabililor se anulează, din oficiu, de către organul fiscal central competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.(5) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organul fiscal central competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit plăți anticipate de impozit pe venit, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.(6) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență organul fiscal competent nu a emis decizia de stabilire a plăților anticipate pentru anul 2018, aceasta nu se mai emite.(7) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru care contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate se rețin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligația ca până la data de 15 martie 2019 inclusiv să stabilească, să rețină, să plătească și să declare contribuțiile anuale datorate de beneficiarul de venit pentru anul 2018.(8) Persoanele prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, înainte de data emiterii ordinului privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice, prevăzut la art. 122 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depun Declarația pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal - formular 604 și efectuează plata contribuției conform prevederilor art. 180 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(9) În cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizii de plăți anticipate, care se anulează potrivit prezentului articol, a fost stins, contribuabilii pot solicita restituirea acestuia potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VLegea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 169, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, precum și în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depus de contribuabilul care beneficiază de o eșalonare la plată potrivit cap. IV, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.2. La articolul 186, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și capacitatea financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată se menționează de debitor în cererea depusă potrivit art. 187. Organul fiscal competent verifică și constată situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești din informațiile prezentate de debitor în cerere și/sau din informații și/sau documente relevante deținute de organul fiscal.3. La articolul 187, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, cererea poate fi însoțită de o propunere de grafic de eșalonare la plată. Dispozițiile art. 192 sunt aplicabile în mod corespunzător.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, cererea se soluționează de organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.4. La articolul 192, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, nu se emite acord de principiu privind eșalonarea la plată.5. La articolul 197, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează și se comunică pentru obligațiile fiscale principale eșalonate la plată, după finalizarea eșalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilității eșalonării la plată.6. La articolul 206 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) debitorul depune o cerere la organul fiscal competent. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;7. La articolul 206, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic debitorul care, la data depunerii cererii, îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;b) administratorii, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, și asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratorii, în cazul celorlalte societăți, altele decât societățile pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;c) nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești competente;d) nu are obligații fiscale restante mai mari de 12 luni;e) nu a înregistrat, conform reglementărilor contabile, pierderi din exploatare în ultimul exercițiu financiar închis;f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înființate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.  +  Articolul VIDispozițiile art. V se aplică cererilor și deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (4) și (4^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/ taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.(4^1) Organul fiscal central verifică, în baza de date deținută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/ taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și informațiile privind deținerea în proprietate a autovehiculului și informațiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire.2. La articolul 1, alineatul (4^2) se abrogă.  +  Articolul VIIINormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017, precum și modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și ministrul finanțelor publice nr. 1.144/1.672/2017, se modifică prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice, care se emite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IXDispozițiile art. 1 alin. (4) și (4^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și cererilor aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul XOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Termenii: «Programul de cooperare elvețiano-român», denumit în continuare Program, «proiect», «fond tematic», «măsură-suport», «acord privind proiectul», «acord de implementare», «organism intermediar», «organism intermediar elvețian», «activitate», «Unitatea Națională de Coordonare», «autoritatea de audit», «SECO», «SDC», «facilitatea de pregătire a proiectului» și «fondul de asistență tehnică» au înțelesurile din Acordul-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit în continuare Acord-cadru.2. La articolul 2 alineatul (2), literele a), e), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) beneficiar - persoana juridică de drept public sau de drept privat, înregistrată fiscal în România, care semnează acordul de implementare/acordul privind activitatea în calitate de beneficiar al finanțării externe nerambursabile și își asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea financiară a asistenței externe nerambursabile primite în cadrul Programului, precum și pentru implementarea unui proiect ori persoana juridică de drept public sau de drept privat beneficiară a asistenței specifice furnizate în cadrul facilității de pregătire a proiectului ori persoana juridică de drept public beneficiară a asistenței specifice furnizate în cadrul fondului pentru asistență tehnică;e) cofinanțare - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile aferentă proiectului/măsurii/ proiectelor și activităților SEAF/proiectelor din cadrul fondurilor tematice;f) contribuție proprie - totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor/măsurilor proprii/proiectelor și activităților SEAF/proiectelor din cadrul fondurilor tematice finanțate în cadrul Programului, reprezentând sumele aferente cofinanțării, precum și sumele aferente altor cheltuieli decât cele eligibile;g) valoarea totală a proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF/proiectelor din cadrul fondurilor tematice - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF/proiectelor din cadrul fondurilor tematice, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției din fondurile externe nerambursabile aferente Programului și contribuția proprie;3. La articolul 2 alineatul (2), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:q) acord privind activitatea - acordul încheiat de către organismul intermediar elvețian cu beneficiarul.4. După articolul 15 se introduce un nou capitol, capitolul V^1, conținând articolele 15^1-15^7, cu următorul cuprins:  +  Capitolul V^1 Fonduri aferente Programului în cadrul abordării aferente fondurilor tematice  +  Articolul 15^1Prevederile prezentului capitol vizează proiectele implementate în cadrul tipului de asistență financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 15^2(1) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor în cazul în care acestea nu beneficiază de avansuri, în conformitate cu prevederile acordurilor privind activitatea, pentru proiectele finanțate în cadrul tipului de asistență financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt cuprinse, după caz, în:a) bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;b) bugetele beneficiarilor care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;c) bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare, atât pentru proiectele proprii, cât și pentru proiectele ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora;d) bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale;e) bugetele beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la lit. a)-d).(2) Prevederile alin. (1) se aplică și sumelor necesare asigurării contribuției proprii, respectiv sumelor necesare continuării proiectelor până la efectuarea rambursărilor de către organismul intermediar elvețian în cazul proiectelor care funcționează pe principiul rambursării parțiale a cheltuielilor către beneficiari.  +  Articolul 15^3Beneficiarii menționați la art. 15^2 alin. (1) lit. a)-d), instituții publice, indiferent de tipul de finanțare și de subordonare, pot deschide conturi bancare, în CHF și în lei, la bănci comerciale și conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru derularea operațiunilor financiare aferente proiectelor finanțate în cadrul Programului.  +  Articolul 15^4(1) După certificarea cheltuielilor eligibile de către organismele intermediare elvețiene, conform prevederilor legale aplicabile Programului pentru componenta fonduri tematice și ale acordurilor privind activitatea încheiate între beneficiari și organismele intermediare elvețiene, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuți la art. 15^2, conform acordurilor privind activitatea, se virează de către organismele intermediare elvețiene, în CHF, în conturile bancare deschise de către beneficiari la bănci comerciale.(2) Beneficiarii menționați la art. 15^2 alin. (1) lit. a)-d) au obligația de a converti din CHF în lei sumele rambursate de către organismele intermediare elvețiene și de a efectua transferul acestora în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care a fost asigurată inițial finanțarea proiectelor respective, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora.(3) Conform prevederilor legale aplicabile Programului pentru componenta fonduri tematice și ale acordurilor privind activitatea încheiate între beneficiari și organismele intermediare elvețiene, organismele intermediare elvețiene pot acorda avansuri beneficiarilor.(4) În situația avansurilor, sumele acordate beneficiarilor prevăzuți la art. 15^2 se virează de către organismele intermediare elvețiene în CHF, conform acordurilor privind activitatea, în conturile bancare deschise de către beneficiari la bănci comerciale, sub formă de avans inițial, plăți intermediare, respectiv plată finală.(5) Beneficiarii menționați la art. 15^2 alin. (1) lit. a)-d) efectuează conversia sumelor primite ca avans din CHF în lei și le transferă în conturile deschise în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru derularea operațiunilor financiare aferente proiectelor finanțate în cadrul Programului.(6) Beneficiarii menționați la art. 15^2 alin. (1) lit. a)-d) efectuează plata cheltuielilor atât din sumele primite în avans, cât și din contribuția proprie, conform acordurilor privind activitatea.(7) În situația avansurilor, în cazul în care la plata finală organismele intermediare elvețiene efectuează rambursarea cheltuielilor către beneficiari, beneficiarii menționați la art. 15^2 alin. (1) lit. a)-d) au obligația de a efectua conversia din CHF în lei a sumelor primite și de a le transfera în conturile de venituri ale bugetelor din care a fost asigurată inițial finanțarea proiectelor respective.  +  Articolul 15^5(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru beneficiarii prevăzuți la art. 15^2 alin. (1) lit. a)-d) se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul Programului.(2) Propunerile de credite de angajament și propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se includ la titlul referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.(3) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (2), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate în cadrul Programului, în cadrul tipului de asistență financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b), și nu pot fi utilizate pentru finanțarea unor cheltuieli de altă natură prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.(4) Din fondurile prevăzute la alin. (2) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul Programului, în cadrul tipului de asistență financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 15^6(1) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuți la art. 15^2 alin. (1) lit. a) să efectueze, pe parcursul exercițiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure finanțarea corespunzătoare a proiectelor implementate în cadrul Programului, cu modificarea corespunzătoare, în cazul în care este necesar, a valorii totale a proiectului, sau să asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8)-(10) și (16) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ca, pentru asigurarea valorii totale a proiectului sau, după caz, a contribuției proprii pentru derularea unor proiecte noi sau continuarea proiectelor din cadrul Programului, să introducă titlul prevăzut la art. 15^5 alin. (2), asigurând fonduri prin virări de credite bugetare și de angajament cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate.  +  Articolul 15^7(1) Proiectele implementate în cadrul Programului, în cadrul tipului de asistență financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b), sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice aferente proiectelor implementate în cadrul Programului, în cadrul tipului de asistență financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b), pot fi anuale sau multianuale.  +  Articolul XITermenul prevăzut la art. II din Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018, se prorogă până la data de 1 august 2018.  +  Articolul XIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 39, alineatele (5), (7), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Începând cu data de 1 aprilie 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământul preuniversitar de stat..........................................................................(7) În vederea calculării și plății sumelor reprezentând daunele-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii prevăzute la alin. (5), Ministerul Educației Naționale aprobă metodologia de calcul al acestora, prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgență, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ.(8) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii se repartizează de către Ministerul Educației Naționale inspectoratelor școlare, în vederea repartizării pe unități de învățământ.(9) Sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii, acordate prin hotărâri judecătorești devenite executorii după data de 1 ianuarie 2018, se achită de la bugetul de stat, eșalonat în 5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin. (6)-(8) se aplică în mod corespunzător.2. La articolul 39, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Sumele datorate bugetului de stat de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul XIIIPentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au achitat la bugetul de stat, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obligațiile prevăzute la art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, plata sumelor respective se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul XIVPrin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor pct. 3 și 5, care intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  p. Ministrul transporturilor,
  Mircea Florin Biban,
  secretar de stat
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 29 martie 2018.Nr. 25.-----