ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008  Normarea activității didactice la învățământul universitar s-a făcut și se face potrivit art. 80 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, și anume: "(2) Norma didactică săptămânală în învățământul superior se cuantifică în ore convenționale. [...] (4) Ora convențională este ora didactică de seminar, de laborator, de lucrări practice sau de activități similare acestora, din învățământul universitar. (5) În învățământul universitar, ora de curs reprezintă 2 ore convenționale."Având în vedere că învățământul universitar și învățământul postuniversitar reprezintă două nivele diferite de pregătire și importanță în formarea specialiștilor, normarea activității didactice la învățământul postuniversitar se realiza, potrivit prevederilor art. 80 alin. (6) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, diferit față de normarea la învățământul universitar și anume: "(6) În învățământul postuniversitar, inclusiv în cel de perfecționare a personalului didactic, precum și în învățământul universitar cu predare integrală în limbi de circulație internațională, ora de curs reprezintă 2,5 ore convenționale, iar ora de seminar sau de activități similare acesteia reprezintă 1,5 ore convenționale. [...]"Prin Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, învățământul postuniversitar de masterat și învățământul postuniversitar de doctorat au fost organizate în ciclul al doilea, respectiv ciclul al treilea de studii universitare. În conformitate cu art. 19 din această lege, "Prevederile prezentei legi se aplică învățământului superior public și privat, acreditat și autorizat provizoriu, care funcționează în condițiile legii, începând cu anul universitar 2005-2006, pentru studenții admiși în anul I [...]".Ținând seama de faptul că promoția 2008 este prima promoție de absolvenți ai studiilor universitare de licență care pot urma studii universitare de masterat începând cu data de 1 octombrie a anului universitar 2008-2009, iar normarea activităților didactice la masterat și doctorat ar trebui să se facă nu ca până în prezent, ca învățământ postuniversitar, deci potrivit art. 80 alin. (6), ci ca învățământ universitar, deci potrivit art. 80 alin. (4) și (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce ar însemna o depreciere a activității la ciclurile 2 și 3 de învățământ universitar, cicluri menite să pregătească specialiști de înaltă valoare, acest fapt ar putea conduce la nemulțumiri ale senatelor universitare, consiliilor facultăților și cadrelor didactice, precum și la mari dificultăți în acoperirea normelor didactice la aceste cicluri superioare de învățământ cu cadre didactice de valoare, așa cum se precizează în lege.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 80 alineatul (1), literele d) și e) vor avea următorul cuprins:d) activități didactice și de cercetare științifică, înscrise în planurile de învățământ, pentru învățământul universitar de doctorat, precum și îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;e) activități didactice și de cercetare științifică, înscrise în planurile de învățământ, pentru învățământul universitar de masterat, precum și îndrumarea elaborării disertației de masterat.2. La articolul 80, alineatele (4)-(7) vor avea următorul cuprins:(4) Ora convențională este ora didactică de seminar, de laborator, de lucrări practice sau de activități similare acestora, din învățământul universitar de licență.(5) În învățământul universitar de licență, ora de curs reprezintă două ore convenționale.(6) În învățământul universitar de masterat, în învățământul universitar de doctorat, în învățământul postuniversitar, inclusiv în cel de perfecționare a personalului didactic, ora de curs reprezintă 2,5 ore convenționale, iar ora de seminar sau de activități similare acesteia reprezintă 1,5 ore convenționale. Pentru conducătorii de doctorat se normează 0,5 ore convenționale săptămânal, pentru fiecare doctorand în stagiu. (la 03-05-2009, Alineatul (6) din Articolul 80 , Punctul 2. , Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 119 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 ) (7) În cazul predării integrale în limbi de circulație internațională, la ciclurile de licență, masterat și doctorat, orele de curs, seminar sau alte activități pot fi normate cu un coeficient suplimentar de 1,25. Fac excepție de la această prevedere cadrele didactice care predau o limbă de circulație internațională, pentru care se aplică prevederile alin. (4) și (5). (la 03-05-2009, Alineatul (7) din Articolul 80 , Punctul 2. , Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 119 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Anton Anton
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Mariana Câmpeanu
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  București, 19 noiembrie 2008.Nr. 167.----------