ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008  Având în vedere necesitatea remedierii aspectelor deficitare ale cadrului normativ în domeniul insolvenței, semnalate de jurisprudența Curții Constituționale și a instanțelor judecătorești, precum și de practica administratorilor judiciari și a lichidatorilor,luând în considerare că aplicarea legislației în materia insolvenței și a actelor normative ce instituie sancțiunea dizolvării și, pe cale de consecință, a lichidării societății pentru neîndeplinirea unor obligații legale a generat dezechilibre în derularea activității practicienilor în insolvență,ținând seama de faptul că însănătoșirea mediului de afaceri prin radierea societăților fără organe statutare, a celor care și-au încetat activitatea ori nu au sediul social cunoscut, a societăților ai căror asociați au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută reprezintă un obiectiv și o obligație pentru autorități, îndeplinirea sa implicând folosirea resurselor oferite de fondul de lichidare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă a literei c) și litera d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) debitorii care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:............................................................d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) și h) în termenul prevăzut de lege; (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) – La articolul 3, partea introductivă a punctului 1, punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 și 30 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile:.............................................................5. debitorul este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 1 și care este în stare de insolvență;..............................................................8. creditorul îndreptățit să participe la procedura insolvenței este acel creditor care a formulat și căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanței sale pe tabelele de creanțe contra debitorului întocmite în procedură și care are dreptul de a participa și de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorul-sindic, de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuțiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfășurarea procedurii și de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege. Au calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței, fără a depune personal declarațiile de creanță, salariații debitorului;.............................................................12. cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului, este de 30.000 lei, iar pentru salariați, de 6 salarii medii pe economie;.............................................................26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a acționarilor/asociaților debitorului, persoană juridică, împuternicit să efectueze în numele și pe seama acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să își administreze activitatea și să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generală a acționarilor, asociaților sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, după caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-și administra averea. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz. Dacă adunarea asociaților/acționarilor convocată conform prezentului punct nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociații/acționarii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și care sunt exercitate prin administrator special. Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluționarea acțiunilor prevăzute la art. 46 și a celor reglementate de art. 79 și 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților. În cazul în care ulterior adunarea asociaților/acționarilor alege un administrator special, acesta va lua procedura în stadiul în care se găsește la data desemnării;27. administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică compatibilă, practician în insolvență, autorizat în condițiile legii, desemnat să exercite atribuțiile prevăzute la art. 20 în perioada de observație și pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui să îndeplinească condițiile prevăzute mai sus;..........................................................29. Buletinul procedurilor de insolvență este publicația editată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care are drept scop publicarea citațiilor, convocărilor, notificărilor și comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanțele judecătorești, administratorul judiciar/lichidator după deschiderea procedurii de insolvență prevăzute de prezenta lege;30. mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special. Mandatul administratorului special se limitează la reprezentarea intereselor acționarilor/asociaților de la data ridicării dreptului de administrare. Încetarea mandatului impune obligația predării gestiunii. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) – La articolul 4 alineatul (6), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru operațiunile de înregistrare;b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operațiunile de înregistrare în registrul societăților agricole și, în cazul asociațiilor și fundațiilor ce desfășoară activități economice, în registrul asociațiilor și fundațiilor. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 1. La articolul 4 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, literă c), cu următorul cuprins:c) preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență, inclusiv din fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin. (1). (la 17-07-2009, Litera c) din Alineatul 6 , Articolul 4 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 2. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Sumele prevăzute la alin. (6) lit. a) vor fi virate de oficiile registrului comerțului, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului, în contul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, denumită în continuare U.N.P.I.R., sumele prevăzute la alin. (6) lit. b) vor fi achitate la orice unitate bancară, în contul menționat, iar sumele prevăzute la alin. (6) lit. c) vor fi virate în contul filialei U.N.P.I.R. din care face parte administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul care transmite suma. (la 17-07-2009, Alineatul (7) din Articolul 4 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 2^1. La articolul 4, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Sumele menționate la alin. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu art. 121 și art. 123 pct. 1 și vor fi plătite în momentul existenței disponibilului în contul debitorului. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 2^2. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii sau al executării silite. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 2^3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepția recursului prevăzut la art. 8, sunt de competența secției de insolvență a tribunalului în a cărui rază teritorială își are sediul debitorul, astfel cum figurează acesta în registrul comerțului, respectiv în registrul societăților agricole sau în registrul asociațiilor și fundațiilor, și sunt exercitate de judecătorul-sindic.(2) În circumscripția curții de apel va funcționa o singură secție de insolvență. Aceasta se organizează în cadrul tribunalului din localitatea în care își are sediul respectiva curte de apel. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 2^4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru susținerea cheltuielilor de editare și difuzare a Buletinului procedurilor de insolvență, fondul prevăzut la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind conținutul, etapele, condițiile de finanțare, publicare și distribuire a Buletinului procedurilor de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, se majorează, reprezentând o cotă de 10% aplicată la taxele percepute de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru operațiunile de înregistrare. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 3. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prima comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acțiune, în temeiul dispozițiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenței se va realiza conform Codului de procedură civilă.4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părților în recurs se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. În vederea soluționării recursului, se trimit la curtea de apel, în copie certificată de grefierul-șef al tribunalului, numai actele care interesează soluționarea căii de atac, selectate de judecătorul-sindic. În cazul în care instanța de recurs consideră necesare și alte acte din dosarul de fond, va pune în vedere părților interesate să le depună în copie certificată.4^1. La articolul 8, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, judecătorul-sindic va putea să nu dispună suspendarea cauzei, în situația în care dispozițiile a căror neconstituționalitate se invocă au făcut obiectul cel puțin al unei decizii pronunțate de Curtea Constituțională. Suspendarea va privi doar cererile care au legătură directă cu reglementarea atacată. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 5. Articolul 10 se abrogă. (la 17-07-2009, Punctul 5. din Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 6. La articolul 11 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) desemnarea motivată, prin sentința de deschidere a procedurii, dintre practicienii în insolvență compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor, fixarea remunerației în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activității practicienilor în insolvență, precum și a atribuțiilor acestuia pentru această perioadă. Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor, dacă cererea îi aparține. În situația în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de către judecătorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei. În caz de conexare se va ține seama de cererile creditorilor în ordinea mărimii creanțelor sau de cererea debitoarei, dacă nu există o cerere din partea unui creditor; (la 17-07-2009, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) d) confirmarea, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor, confirmarea onorariului negociat. Dacă nu există contestații împotriva hotărârii adunării creditorilor sau a deciziei creditorului care deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor, confirmarea se va face în camera de consiliu, fără citarea părților, după depunerea procesului-verbal al adunării creditorilor;7. La articolul 14, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului. (la 17-07-2009, Alineatul (4) din Articolul 14 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) (5) La ședințele adunărilor creditorilor, salariații debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanțelor reprezentând salariile și alte drepturi bănești ce li se cuvin. (la 17-07-2009, Alineatul (5) din Articolul 14 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 8. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunării creditorilor și va fi soluționată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului și a creditorilor. În cazul în care a fost constituit comitetul creditorilor, va fi citat și președintele acestuia.9. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate specială, ședințele adunării creditorilor vor avea loc în prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente.10. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Judecătorul-sindic poate desemna, în raport cu numărul creditorilor, un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creanțe garantate, bugetare și chirografare cele mai mari, prin valoare. Dacă din cauza numărului mic de creditori judecătorul-sindic nu consideră necesară constituirea unui comitet al creditorilor, atribuțiile comitetului prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) și f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor.11. La articolul 17, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Împotriva acțiunilor, măsurilor și deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula contestație la adunarea creditorilor, în termen de 5 zile de la luarea acestora.12. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Creditorul care deține cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor poate să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator în locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu sau, după caz, lichidatorul provizoriu și să îi stabilească remunerația.13. La articolul 19, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Creditorii pot contesta la judecătorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia prevăzută la alin. (2) și (2^1), în termen de 3 zile de la data publicării acesteia în Buletinul procedurilor de insolvență. Judecătorul va soluționa, de urgență și deodată, toate contestațiile printr-o încheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau, după caz, va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator.(4) Dacă în termenul stabilit la alin. (3) decizia adunării creditorilor sau a creditorului ce deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor nu este contestată, judecătorul-sindic, prin încheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor, dispunând totodată încetarea atribuțiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentința de deschidere a procedurii.13^1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, precum și o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în Buletinul procedurilor de insolvență. La fiecare 120 de zile judecătorul-sindic va stabili un termen de continuare a procedurii, în care administratorul judiciar va expune în sinteză măsurile efectuate în acest interval cuprinse în rapoartele de activitate. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În raportul prevăzut la alin. (1) se va menționa și remunerația administratorului judiciar sau a lichidatorului, cu menționarea modalității de calcul a acesteia.14^1. La articolul 22, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) În cazul în care un practician în insolvență desemnat refuză numirea, acesta are obligația de a notifica instanța, în termen de 5 zile de la comunicarea sentinței de numire. Judecătorul-sindic va sancționa cu amendă judiciară de la 500 lei la 1.000 lei necomunicarea în termen a refuzului, fără motive temeinice. În acest caz sunt aplicabile dispozițiile art. 19. Prevederile prezentului articol sunt aplicabile și în situația prevăzută la art. 34................................................................(3) Judecătorul-sindic va sancționa administratorul judiciar cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul în care acesta, din culpă sau cu rea-credință, nu își îndeplinește sau îndeplinește cu întârziere atribuțiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14^2. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, administratorul judiciar/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea și nivelul remunerațiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor în cazul în care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune aprobării judecătorului-sindic în cazul în care se vor remunera din fondul unic constituit conform art. 4. Judecătorul-sindic se va pronunța asupra cererii prin încheiere, dată în camera de consiliu, cu citarea administratorului/lichidatorului judiciar. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14^3. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Cererea debitorului se va judeca de urgență în termen de 5 zile în camera de consiliu. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14^4. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă debitorul nu dispune, la momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) și h), va putea înregistra acea informație la tribunal în termen de 5 zile; dacă nu o va face, el va fi decăzut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14^5. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin încheierea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului să efectueze notificările prevăzute la art. 61. În cazul în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ține, în termen de 10 zile, o ședință la care vor fi citați administratorul judiciar, debitorul și creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluționa deodată, printr-o sentință, toate opozițiile. Admițând opoziția, judecătorul-sindic nu va putea păstra deschisă procedura insolvenței. Judecătorul-sindic va revoca încheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioară a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data apariției stării de insolvență. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14^6. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepția căilor de atac declanșate de debitor. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14^7. Articolul 42 se abrogă. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14^8. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Debitorul are obligația de a pune la dispoziția administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului toate informațiile cerute de acesta, precum și toate informațiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea și averea sa, precum și lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, sub sancțiunea prevăzută la art. 108^1 alin. (1) pct. 2 lit. d) și e) din Codul de procedură civilă. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14^9. Articolul 50 se abrogă. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 14^10. La articolul 59, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în faliment, acesta va publică un anunț referitor la raport în Buletinul procedurilor de insolvență, cu indicarea datei primei adunări a creditorilor, sau va convoca adunarea creditorilor, dacă raportul va fi depus după data primei adunări. La această adunare va supune votului adunării creditorilor propunerea de intrare în faliment. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15. La articolul 64, alineatul (2) se abrogă.15^1. La articolul 64, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute în procedura de faliment. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^2. La articolul 73, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La termenul stabilit prin sentința de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanțe, judecătorul-sindic va soluționa deodată, printr-o singură sentință, toate contestațiile, chiar dacă pentru soluționarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate să admită, în tot sau în parte, înscrierea creanțelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv al tuturor creditorilor împotriva averii debitorului. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^3. La articolul 74, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Titularii creanțelor sub condiție suspensivă vor putea participa la vot în adunările creditorilor și la distribuiri de sume numai după îndeplinirea condiției respective. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^4. La articolul 76, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Cu excepția cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art. 7, titularul de creanțe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanțelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât privește creanțele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor și nu va dobândi calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură. El nu va avea dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^5. La articolul 77 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Operațiunile efectuate de către practicienii în insolvență prin Buletinul procedurilor de insolvență sau la oficiile registrului comerțului sunt scutite de taxe. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^6. La articolul 81, alineatul (3) se abrogă. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^7. La articolul 83, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 83(1) Terțul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 80, va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor, stabilită prin expertiză efectuată în condițiile legii. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^8. La articolul 86, alineatele (1), (3), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 86(1) Contractele în derulare se consideră menținute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desființare a contractelor în derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. În vederea creșterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate să denunțe orice contract, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanțial de către toate părțile implicate. Administratorul judiciar/lichidatorul trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile, unei notificări a contractantului, prin care i se cere să denunțe contractul; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunțat. Contractul se consideră denunțat:a) la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepționarea solicitării cocontractantului de denunțare a contractului, dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde;b) la data notificării denunțării de către administratorul judiciar/lichidator..............................................................(3) Pe parcursul perioadei de observație, cu acordul cocontractanților, administratorul judiciar va putea să modifice clauzele contractelor de credit, astfel încât acestea să asigure echivalența viitoarelor prestații...............................................................(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgență de către administratorul judiciar/lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare.(7) Într-un contract prevăzând plăți periodice din partea debitorului, menținerea contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidator să facă plăți restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plăți poate fi formulată declarație de creanță împotriva debitorului. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^9. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 93^1Obligațiile rezultând dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă, anterioară deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzător intră în procedură, vor fi executate de către administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumpărător, dacă:– prețul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se află în posesia promitentului-cumpărător;– prețul nu este inferior valorii de piață a bunului;– bunul nu are o importanță determinantă pentru reușita unui plan de reorganizare. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^10. La articolul 95, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, planul propus de creditori poate prevedea modificarea, fără acordul statutar al membrilor sau asociaților/acționarilor debitorului, a actului constitutiv. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^11. La articolul 100, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Următoarele creanțe constituie categorii distincte de creanțe, care votează separat:a) creanțe garantate;b) creanțe salariale;c) creanțe bugetare;d) creanțe chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1);e) celelalte creanțe chirografare. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^12. La articolul 101 alineatul (1), după litera C se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:D. creanțele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului și sunt socotite că au acceptat planul. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^13. La articolul 107 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum și stabilirea atribuțiilor și a remunerației acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin legea de organizare a profesiei. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^14. La articolul 112, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Creanțele bănești asupra averii debitorului se consideră scadente la data deschiderii procedurii de faliment. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^15. La articolul 113, alineatele (4) și (5) se abrogă. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 15^16. Articolul 115 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 115(1) Inventarul va trebui să descrie toate bunurile identificate ale debitorului.(2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar, de debitor, iar dacă acesta nu participă la inventariere, numai de către lichidatorul judiciar.(3) În vederea conservării patrimoniului, în cazul în care în averea debitoarei nu există suficiente lichidități, lichidatorul va putea valorifica de urgență bunuri ale debitorului pentru obținerea acestor lichidități fără aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua prin licitație publică, după evaluarea prealabilă, pornind de la valoarea de lichidare indicată de evaluator. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 16. La articolul 116, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În vederea evaluării bunurilor din averea debitorului, lichidatorul poate fie să angajeze în numele debitorului un evaluator, fie, cu acordul comitetului creditorilor, să utilizeze un evaluator propriu. Evaluatorii trebuie să fie membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, iar evaluarea trebuie efectuată în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.(4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât în bloc, cât și individual. Evaluarea în bloc are în vedere fie evaluarea totalității bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea subansamblurilor funcționale. Prin subansamblu funcțional se înțelege acele bunuri ale debitorului care, împreună, asigură realizarea unui produs finit, de sine stătător, sau permit desfășurarea unei afaceri independente. Un subansamblu este considerat funcțional numai dacă are asigurat accesul la drumul public și la folosirea utilităților.17. Articolul 117 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 117(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor și metoda de valorificare a acestora și în care se va preciza dacă vânzarea se va face în bloc sau individual ori o combinație a acestora, prin licitație publică sau negociere directă sau prin ambele metode.(2) În cazul în care se propune vânzarea în bloc prin negociere directă, lichidatorul va putea propune, în baza ofertelor primite, începerea negocierii cu unul sau mai mulți cumpărători identificați, cu precizarea condițiilor de plată și a prețului minim de pornire a negocierii, care nu poate fi inferior prețului de evaluare.(3) Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data ședinței comitetului creditorilor, înștiințându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului și a procesului-verbal al ședinței comitetului creditorilor privind raportul.17^1. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă vânzarea activelor se va face prin licitație publică, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitație. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 18. La articolul 122, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe va cuprinde, cel puțin, următoarele:a) soldul aflat în contul de lichidare după ultima distribuire;b) încasările efectuate de către lichidator din valorificarea fiecărui bun și din recuperarea creanțelor;c) cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca urmare a păstrării în conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente în averea debitoarei;d) totalul sumelor aflate în contul de lichidare.(1^2) Planul de distribuire între creditori cuprinde în mod obligatoriu următoarele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea:a) ajustările aduse tabelului definitiv de creanțe;b) sumele distribuite deja;c) sumele rămase după ajustarea tabelului definitiv și distribuirile efectuate deja;d) sumele ce fac obiectul distribuirii;e) sume rămase de plată după efectuarea distribuirii.18^1. Articolul 130 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 130După ce judecătorul-sindic aprobă raportul final al lichidatorului, acesta va trebui să facă distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de către cei îndreptățiți la acestea vor fi depuse în contul prevăzut la art. 4 alin. (4). (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 19. Articolul 131 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 131(1) În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentință de închidere a procedurii, prin care se dispune și radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 129. (la 17-07-2009, Articolul 131 din Punctul 19. , Articolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 20. La articolul 138, partea dispozitivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 138(1) În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:20^1. La articolul 138, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comitetul creditorilor sau creditorul care deține mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanțelor poate cere judecătorului-sindic să fie autorizat să introducă acțiunea prevăzută la alin. (1), dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis să indice, în raportul său asupra cauzelor insolvenței, persoanele culpabile de starea de insolvență a patrimoniului debitorului persoană juridică ori dacă acesta a omis să formuleze acțiunea prevăzută la alin. (1) și răspunderea persoanelor la care se referă alin. (1) amenință să se prescrie. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 21. Articolul 149 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 149Dispozițiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilității lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial și ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolvență, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000.21^1. După articolul 154 se introduc două noi articole, articolele 154^1 și 154^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 154^1Secțiile de insolvență prevăzute la art. 6 se vor înființa în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Procedurile în curs vor continua pe rolul instanțelor la care au fost introduse.  +  Articolul 154^2Orice decăderi, limitări, interdicții ori altele asemenea instituite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolvență vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. Dispozițiile contrare se abrogă. (la 17-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009 ) 22. Articolul 155 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat
  București, 19 noiembrie 2008.Nr. 173.-------