ORDIN nr. 59 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 august 2013  Având în vedere prevederile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data abrogării Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 2 august 2013.Nr. 59.  +  AnexăREGULAMENTprivind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public