ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008  Având în vedere obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea și implementarea corectă și integrală a acquis-ului comunitar,având în vedere scrisorile Comisiei Europene, care semnalează anumite deficiențe în transpunerea Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată de Directiva 97/11/CE și de Directiva 2003/35/CE (Directiva "EIA"), precum și în transpunerea Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/105/CE (Directiva "Habitate"), scrisori care precedă declanșarea împotriva României a procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în conformitate cu prevederile art. 226 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, pentru transpunerea incorectă a actelor comunitare menționate,ținând cont de faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, creează cadrul unitar și general prin care se statuează principiile care guvernează întreaga activitate de protecție a mediului,considerând faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctele 2-4, 9-11, 13, 14, 32, 46^1, 54, 58 și 59 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizație de mediu, autorizație integrată de mediu, autorizație privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizație privind activități cu organisme modificate genetic;3. acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;4. acord de import pentru organisme modificate genetic - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care dă dreptul titularului să realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme modificate genetic și stabilește condițiile în care aceasta se poate desfășura, conform legislației în vigoare;........................................................................................9. autorizație de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activități existente sau ai unei activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcțiune;10. autorizație integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalație, în anumite condiții, care să garanteze că instalația corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluării; autorizația poate fi emisă pentru una sau mai multe instalații ori părți ale acesteia, situate pe același amplasament și exploatate de același operator;11. autorizație privind activități cu organisme modificate genetic - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, conform dispozițiilor legale în vigoare, care reglementează condițiile de introducere deliberată în mediu și/sau pe piață a organismelor modificate genetic și pentru utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic;........................................................................................13. avize de mediu emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului:a) aviz de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării;b) avizul de mediu pentru produse de protecție a plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrășămintelor chimice - act administrativ emis de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, necesar în procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor și, respectiv, de autorizare a îngrășămintelor chimice;c) aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care conține concluziile evaluării adecvate și prin care se stabilesc condițiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în rețeaua ecologică Natura 2000;14. bilanț de mediu - lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, în scopul obținerii autorizației de mediu, care conține elementele analizei tehnice prin care se obțin informații asupra cauzelor și consecințelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente și anticipate ale activității, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanțul se completează cu un studiu de evaluare a riscului;........................................................................................32. evaluarea riscului - lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, prin care se realizează analiza probabilității și gravității principalelor componente ale impactului asupra mediului și se stabilește necesitatea măsurilor de prevenire, intervenție și/sau remediere;........................................................................................46^1. autorizație privind emisiile de gaze cu efect de seră - actul administrativ emis de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin care se stabilesc obligațiile privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră; de asemenea, se stabilește obligația de a returna anual în conturile din Registrul unic al emisiilor de gaze cu efect de seră un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, monitorizate și verificate pentru anul anterior; (la 21-07-2013, Punctul 46^1. din Articolul 2 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 226 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 ) ........................................................................................54. program pentru conformare - plan de măsuri necesare pentru îndeplinirea cerințelor privind protecția mediului, la termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului; programul pentru conformare face parte integrantă din autorizația de mediu;........................................................................................58. raport de amplasament - documentație elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, în scopul obținerii autorizației integrate de mediu și care evidențiază starea amplasamentului, situația poluării existente înainte de punerea în funcțiune a instalației și oferă un punct de referință și comparație la încetarea activității;59. raport de securitate - documentație elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, necesară pentru obiective în care sunt prezente substanțe periculoase conform prevederilor legislației privind controlul activităților, care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;2. La articolul 2, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu următorul cuprins:30^1. evaluare adecvată - procesul menit să identifice, să descrie și să stabilească, în funcție de obiectivele de conservare și în conformitate cu legislația în vigoare, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare ale oricărui plan ori proiect, care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinație cu alte planuri sau proiecte;3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.4. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularii prevăzuți la alin. (1) cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În situația în care titularii prevăzuți la alin. (1) nu dețin acte de reglementare, obligațiile de mediu sunt identificate pe baza bilanțului de mediu.5. La articolul 10, alineatul (5) se abrogă.6. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.7. La articolul 11, alineatul (4) se abrogă.8. La articolul 14, alineatul (1) se abrogă.9. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului emite sau revizuiește, după caz, actele de reglementare.(2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația:a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;b) de a respecta termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului în derularea procedurilor de emitere a actelor de reglementare.(3) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (2) lit. b) conduce la respingerea solicitării.10. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Avizul de mediu și acordul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului, respectiv proiectului.(2) Autorizația de mediu este valabilă 5 ani, iar autorizația integrată de mediu este valabilă 10 ani. (la 21-07-2013, Alineatul (2) din Articolul 16 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 226 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), autorizațiile de mediu emise cu program pentru conformare sunt valabile pe toată perioada derulării programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadentă de realizare a ultimei măsuri din programul respectiv.(4) În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a), menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie.(5) Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut la alin. (4), este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezultă în urma modificărilor care fac obiectul notificării.11. La articolul 17, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În situația în care se decide revizuirea actelor de reglementare, autoritatea competentă poate solicita refacerea raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului sau a bilanțului de mediu, după caz. (la 21-07-2013, Alineatul (1) din Articolul 17 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 226 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 ) ........................................................................................(3) Acordul de mediu, autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea proiectului sau a activității este interzisă.12. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Acordul de mediu sau decizia de respingere a solicitării, autorizația/autorizația integrată de mediu pentru proiectele/activitățile miniere care utilizează substanțe periculoase în procesul de prelucrare și concentrare, pentru capacități de producție mai mari de 5 milioane tone/an sau dacă suprafața pe care se desfășoară activitatea este mai mare de 1.000 ha se emit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.13. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Raportul de mediu, raportul privind impactul asupra mediului, bilanțul de mediu, raportul de amplasament, raportul de securitate, studiul de evaluare adecvată se realizează de către persoane fizice și juridice care au acest drept, potrivit legii.(2) Condițiile de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate, studiului de evaluare adecvată se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(3) Cheltuielile privind elaborarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) revin titularului planului, programului, proiectului sau activității.(4) Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activității, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor prevăzute la alin. (1) revine autorului acestora.14. La articolul 51, alineatele (1)-(4) se abrogă.15. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Respectarea prevederilor din planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate, aprobate conform legislației specifice, este obligatorie.(2) Pe suprafața ariilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.(3) Pe suprafața ariilor naturale protejate, pe lângă interdicțiile prevăzute în planurile de management și regulamente, este interzisă exploatarea oricăror resurse minerale neregenerabile din parcurile naționale, rezervațiile naturale, rezervațiile științifice, monumentele naturii și din zonele de protecție strictă, zonele de protecție integrală și zonele de management durabil ale parcurilor naturale.(4) În ariile naturale protejate de interes comunitar, național și internațional este interzisă cultivarea plantelor superioare modificate genetic. Excepție fac ariile naturale protejate de interes comunitar, sit Natura 2000, în baza avizului emis de Academia Română. (la 21-07-2013, Alineatul (4) din Articolul 52 , Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 226 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 ) (5) Orice plan ori proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinație cu alte planuri sau proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, ținându-se cont de obiectivele de conservare a acesteia, potrivit legislației specifice în domeniu.(6) Procedura de evaluare adecvată se finalizează cu emiterea avizului Natura 2000 sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului, după caz.16. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național ori la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a speciilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică sau a unor părți ori produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, se pot organiza și desfășura de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii.(2) Procedurile de autorizare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(3) Cerințele privind asigurarea bunăstării animalelor din faună sălbatică aflate în captivitate se stabilesc prin legislație specifică, conform standardelor internaționale.17. La articolul 54, alineatele (1) și (2) se abrogă.18. Articolul 57 se abrogă.18^1. La articolul 60, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul de investiții, se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale pentru economie - Departamentul pentru Energie.(4) Mecanismul de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 aferentă sectoarelor staționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 21-07-2013, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 226 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013 ) 19. La articolul 96 alineatul (1), punctele 18, 19, 20 și 27 se abrogă.20. La articolul 96 alineatul (1), după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul cuprins:28. obligația persoanelor fizice și juridice de a marca individual specimenele aparținând speciilor de floră și faună sălbatică pentru care există astfel de prevederi în regulamentele Comisiei Europene privind conservarea speciilor de faună și floră sălbatică prin reglementarea comerțului cu acestea sau în legislația națională specifică, conform metodelor aprobate ori recomandate de Conferința Părților a Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, și, în particular, marcarea prin etichetare a caviarului atât pentru comerțul intern, cât și pentru cel internațional.21. La articolul 96 alineatul (2), punctul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:22. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a efectua evaluarea adecvată la realizarea planurilor sau proiectelor care pot avea impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar.22. La articolul 96 alineatul (3), după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:1^1. obligația titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;1^2. obligația titularului de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezultă în urma modificărilor care fac obiectul notificării prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a) până la adoptarea unei decizii potrivit prevederilor art. 16 alin. (4);23. La articolul 96 alineatul (3), punctul 3 se abrogă.24. La articolul 96 alineatul (3), după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins:12^1. exportul exemplarelor aparținând speciilor non-CITES de floră și faună sălbatică sau deplasarea acestora în vederea comercializării în una dintre țările din Uniunea Europeană, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare, fără acordul pentru export, respectiv fără certificatul de origine eliberate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului;  +  Articolul IISolicitările de emitere a actelor de reglementare, depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora. Autorizațiile de mediu cu program de conformare și autorizațiile integrate de mediu cu plan de acțiuni emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și revizuirile ulterioare ale acestora sunt valabile până la ultimul termen prevăzut în programul de conformare, respectiv în planul de acțiuni.  +  Articolul III(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile condițiile de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate, studiului de evaluare adecvată.(2) Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1) se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului și bilanțuri de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 709/1999 privind conținutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea competentă, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 1 octombrie 1999, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  București, 19 noiembrie 2008.Nr. 164.----