ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008  La 11 decembrie 2007 a fost adoptată Directiva 2007/65/CE de modificare a Directivei televiziunii fără frontiere, devenită astfel Directiva serviciilor mass-media audiovizuale.Aceasta constituie un răspuns la noile evoluții tehnologice și creează condiții de stabilire a cadrului normativ pentru toate serviciile media audiovizuale, indiferent de suportul tehnic utilizat, asigurând reguli de bază unitare atât pentru serviciile clasice de televiziune, analogică sau digitală, cât și pentru serviciile media audiovizuale la cerere ori cele de televiziune mobilă.Directiva introduce, în principal, următoarele noutăți:– relaxarea regimului publicității, prin admiterea unor noi procedee - plasarea de produse, publicitatea pe ecran partajat, publicitatea virtuală - care vor oferi posturilor de televiziune surse suplimentare de venituri, cu potențial benefic achiziției de programe de calitate;– asigurarea unui nivel adecvat de protecție a dezvoltării fizice, mentale și morale a minorilor și a demnității umane;– asigurarea dreptului persoanelor cu handicap și al persoanelor în vârstă de a li se furniza servicii media audiovizuale accesibile lor;– promovarea producției și distribuției de opere europene;– dreptul de acces al posturilor de televiziune la extrase scurte de la evenimente de actualitate pentru care există o exclusivitate;– încurajarea proceselor de coreglementare și autoreglementare, ca instrumente ce pot avea un rol important în asigurarea unui nivel ridicat de protecție a publicului.Potrivit calendarului de adoptare a actelor normative de transpunere a directivelor comunitare în vigoare, România are obligația transpunerii prevederilor Directivei 2007/65/CE în legislația internă, ceea ce impune adoptarea de modificări substanțiale și urgente în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.Calendarul proceselor de transpunere a Directivei 2007/65/CE în legislația internă a altor state ale Uniunii Europene ne indică avansul substanțial al majorității acestora față de stadiul în care se găsește România în acest moment. Proiectul oferă pentru prima dată un cadru legal și instituțional coerent pentru începerea procesului de trecere la televiziunea digitală, proces care trebuie finalizat, conform deciziei Comisiei Europene, înainte de 1 ianuarie 2012, data-limită pentru încetarea emisiei în sistem analogic.Necesitatea adoptării unor măsuri de urgență în domeniu este impusă și de faptul că România va trebui să recupereze un decalaj semnificativ față de toate celelalte state membre, pentru a fi în măsură să respecte termenul fixat de Comisia Europeană pentru extincția transmisiilor în sistem analogic.Pentru a permite dezvoltarea rapidă a televiziunii digitale terestre, se propun norme privind acordarea licențelor audiovizuale digitale. Regulile propuse țin cont de utilizarea în comun, în cadrul fiecărui multiplex, de către mai mulți radiodifuzori licențiați a unor frecvențe care se constituie în rețele naționale, regionale și locale. Se au în vedere, în special, protejarea pluralismului și a diversității media, dezvoltarea ofertei actuale de programe, precum și stabilirea garanțiilor necesare tranziției către televiziunea digitală terestră, plecându-se de la premisa, unanim acceptată în Europa, conform căreia succesul acestei tranziții este preponderent determinat de consistența și calitatea ofertei de conținut a programelor și, în subsidiar, de îmbunătățirea condițiilor tehnice de transmisie și de recepție.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. serviciu media audiovizual - serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui obiectiv principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin rețele de comunicații electronice. Un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, și/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum este definită la pct. 15; (la 22-11-2009, Punctul 1. din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 2. serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune - serviciu media audiovizual liniar prestat de un radiodifuzor, în care programele sunt difuzate în succesiune continuă, indiferent de modalitatea tehnică utilizată, având un conținut și un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultană de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumită denumire și identificat printr-o siglă, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor, în cazul radiodifuziunii;3. serviciu media audiovizual la cerere - un serviciu media audiovizual neliniar, în care vizionarea de programe se face la cererea individuală a utilizatorului și la momentul ales de acesta, prestat de un furnizor de servicii media pe baza unui catalog de programe selecționate și puse la dispoziție de către furnizorul de servicii media;4. program - ansamblu de imagini în mișcare, cu sau fără sunet, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conținut, formă sau autor, în cadrul unei grile ori al unui catalog realizat de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma și conținutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă și conținut cu acestea;5. serviciu generalist de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzează cumulat și în proporții echilibrate programe audiovizuale cu conținut informativ, educativ și de divertisment, în principalele domenii de interes și care se adresează majorității publicului;5^1. servicii publice de televiziune și de radiodifuziune - serviciile de programe de televiziune oferite de Societatea Română de Televiziune și serviciile de programe de radiodifuziune oferite de Societatea Română de Radiodifuziune; (la 22-11-2009, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 6. serviciu comunitar de televiziune sau de radiodifuziune- serviciu care difuzează programe audiovizuale dedicate unui public aparținând unei comunități specifice;7. serviciu tematic de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzează programe audiovizuale dedicate preponderent unui anumit domeniu și care se adresează unui segment al publicului;8. serviciu de teletext - totalitatea informațiilor puse la dispoziția publicului sub formă de text, codificate în interiorul semnalului de imagine, care pot fi accesate cu ajutorul unui decodor standard al receptorului TV în momentul, pe durata și pentru conținutul ales;9. serviciu de videotext - totalitatea mesajelor puse la dispoziția publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma și conținutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă și conținut cu acestea; (la 22-11-2009, Punctul 9. din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 10. retransmisie - captarea și transmiterea simultană a serviciilor media audiovizuale liniare, furnizate de radiodifuzori și destinate recepționării de către public, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor și fără nicio modificare a conținutului;11. responsabilitate editorială - exercitarea unui control efectiv asupra selecționării programelor și asupra organizării acestora, fie într-o grilă cronologică, în cazul transmisiilor de televiziune, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere. În sensul dispozițiilor prezentei legi, responsabilitatea editorială nu implică, prin sine și în mod necesar, un alt tip de răspundere juridică pentru conținutul serviciilor furnizate;12. furnizor de servicii media - persoană fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conținutului audiovizual al serviciului media audiovizual și care stabilește modul de organizare a acestuia;13. radiodifuzor - furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul serviciilor de programe de televiziune și/sau de radiodifuziune;14. distribuitor de servicii - orice persoană care constituie și pune la dispoziția publicului o ofertă de servicii de programe prin retransmisie, pe bază de relații contractuale cu radiodifuzorii ori cu alți distribuitori;15. comunicare comercială audiovizuală - mesaje sonore sau în imagini, cu sau fără sunet, care sunt destinate să promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice care desfășoară o activitate economică. Mesajele respective însoțesc sau sunt incluse într-un program în schimbul unei plăți ori contraprestații sau în scopul autopromovării. Formele de comunicații comerciale audiovizuale includ publicitatea radiodifuzată și televizată, sponsorizarea, teleshoppingul, plasarea de produse și alte forme de publicitate;16. comunicare audiovizuală cu conținut comercial mascat - reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităților unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate și poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa. Astfel de reprezentări sunt considerate intenționate mai ales atunci când se fac în schimbul unei plăți sau al unei contraprestații;17. publicitate televizată - orice formă de mesaj difuzat fie în schimbul unei plăți, fie al unei contraprestații sau difuzat în scopuri de autopromovare, de către o persoană juridică publică sau privată ori de către o persoană fizică, în legătură cu o activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri și servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi și obligații; (la 22-11-2009, Punctul 17. din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 18. publicitate subliminală - orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a putea fi percepuți în mod conștient, dar care poate influența comportamentul economic al publicului;19. sponsorizare - orice contribuție a unei persoane juridice publice sau private ori a unei persoane fizice neangajate în activități de furnizare de servicii media audiovizuale sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanțarea de programe media audiovizuale în vederea promovării numelui, mărcii, imaginii, activității ori produselor proprii;20. teleshopping - oferta directă transmisă publicului în vederea furnizării de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi și obligații, în schimbul unei plăți;21. plasare de produse - orice formă de comunicare comercială audiovizuală constând în includerea unui produs, serviciu sau a mărcilor acestora ori în referirea la acestea, prin inserarea în cadrul unui program, în schimbul unei plăți sau contraprestații;22. telepromovare - formă de publicitate realizată prin inserarea în programe a unor secvențe dedicate promovării, de către prezentatorii programelor, a unuia sau a mai multor produse ori servicii, secvențele fiind separate de celelalte părți ale programului prin mijloace optice și/sau acustice;23. publicitate interactivă - tehnică de difuzare a publicității televizate care permite telespectatorului să opteze pentru accesul la publicitate prin intermediul unui serviciu media audiovizual nelinear, la momentul, pe durata și la conținutul publicitar ales de acesta;24. publicitate prin ecran partajat - tehnică de difuzare a publicității televizate, inclusiv a autopromovării, sau a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în difuzarea televizată simultană a conținutului editorial și a conținutului publicitar sau a mesajului relativ la sponsor, acestea din urmă fiind demarcate prin mijloace optice și/sau acustice, astfel încât natura lor să fie evidentă pentru public;25. publicitate virtuală - tehnică de difuzare a publicității televizate care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfășoară respectivele evenimente cu mesaje publicitare introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;26. sponsorizare virtuală - tehnică de difuzare a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfășoară respectivele evenimente cu mesaje relative la sponsori, introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;27. durată programată - interval de timp care însumează durata efectivă a programului sau a tranșei de program și durata publicității televizate, difuzată, după caz, în interiorul acestora;28. drepturi de exclusivitate - drepturile obținute de către un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment și/sau de la proprietarul ori, după caz, administratorul locului unde se desfășoară evenimentul, de la autori și de la alți deținători de drepturi în cauză, în vederea difuzării televizate exclusive de către acest radiodifuzor, pe o zonă geografică determinată;29. eveniment de importanță majoră - orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte importantă a publicului și care este cuprins în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Național al Audiovizualului;30. licență audiovizuală - actul juridic emis în baza deciziei Consiliului Național al Audiovizualului, prin care se acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicția României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe; în funcție de modalitatea tehnică de transmisie, licența audiovizuală poate fi analogică sau digitală;31. licență de emisie - actul juridic prin care Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații acordă titularului de licență audiovizuală analogică dreptul de a utiliza, pentru o perioadă determinată, una sau mai multe frecvențe radio, după caz, în conformitate cu licența audiovizuală analogică; (la 22-11-2009, Punctul 31. din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 31^1. sistem digital terestru - sistemul de radiodifuziune și/sau televiziune în care semnalele sunt transmise de la stațiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră sub formă de multiplex, în conformitate cu un standard de radiodifuziune/televiziune digitală audio/video; (la 22-11-2009, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 31^2. licență de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru - actul administrativ prin care se acordă unei persoane fizice sau juridice, autorizate în condițiile legii de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații să furnizeze rețele de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice destinate publicului, dreptul de a utiliza pe o perioadă determinată frecvențele radio, în sistem digital terestru; (la 22-11-2009, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 32. autorizație de retransmisie - actul juridic emis în baza deciziei Consiliului Național al Audiovizualului, prin care se acordă dreptul de retransmisie pe teritoriul României a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) și (2);33. Abrogat. (la 22-11-2009, Punctul 33. din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 34. multiplex digital terestru - grupul de servicii de programe de radiodifuziune și televiziune, servicii multimedia suplimentare și alte date asociate de identificare transmise de la stațiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulație digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvență, având acoperire națională, regională ori locală, după caz; (la 22-11-2009, Punctul 34. din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 35. operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care deține licență de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru și care are dreptul de a opera o rețea/stație de radiodifuziune sonoră sau de televiziune, în condițiile legii, în scopul furnizării unuia sau mai multor grupuri de programe de radiodifuziune și televiziune, de servicii multimedia suplimentare și de date asociate de identificare, multiplexate; (la 22-11-2009, Punctul 35. din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 36. codare - procedeul de prezentare a informației în format electronic, ce permite accesarea numai prin intermediul utilizării unui cod; (la 22-11-2009, Punctul 36. din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 37. criptare - modalitatea de modificare a unui flux de informații în format electronic după un algoritm prestabilit, în vederea protejării acestuia la transmisia prin medii nesigure, reconstituirea informației inițiale fiind posibilă doar prin folosirea unui algoritm de decriptare adecvat; (la 22-11-2009, Punctul 37. din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 38. sistem cu acces condiționat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio ori de televiziune se poate face în mod restricționat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă.(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-11-2009, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) În sensul prezentei legi, prin opere europene se înțelege:a) opere provenind din statele membre ale Uniunii Europene;b) opere provenind din state europene terțe - părți la Convenția Europeană a Consiliului Europei privind televiziunea transfrontieră, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3);c) opere coproduse în cadrul unor acorduri privind sectorul audiovizual încheiate între Comunitatea Europeană și state terțe și care îndeplinesc condițiile prevăzute în fiecare dintre acordurile respective.(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt aplicabile numai în cazul operelor provenind din statele membre care nu fac obiectul unor măsuri discriminatorii în țările terțe în cauză.(3) Operele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt opere realizate în cea mai mare parte cu contribuția unor autori și personal, rezidenți în unul sau mai multe dintre statele respective, cu condiția ca acestea să îndeplinească una dintre următoarele cerințe:a) sunt realizate de către unul ori mai mulți producători stabiliți în unul sau mai multe dintre statele respective;b) producția acestor opere este supervizată și controlată efectiv de către unul ori mai mulți producători stabiliți în unul sau mai multe dintre statele respective;c) contribuția coproducătorilor din aceste state la totalul costurilor de coproducție este preponderentă, iar coproducția nu este controlată de unul sau mai mulți producători stabiliți în afara statelor respective.(4) Operele care nu sunt opere europene în sensul prevederilor alin. (1), dar care sunt realizate în cadrul unor tratate bilaterale de coproducție încheiate între state membre și țări terțe, sunt considerate ca fiind opere europene, cu condiția ca un procent majoritar din totalul costurilor de producție să fie acoperit de către coproducătorii din Comunitatea Europeană și ca producția să nu fie controlată de unul sau mai mulți producători stabiliți în afara teritoriului statelor membre.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Dreptul de furnizare și dreptul de retransmisie a oricărui serviciu media audiovizual ale unui furnizor de servicii media audiovizuale care se află sub jurisdicția României sunt recunoscute și garantate în condițiile prezentei legi.(2) Se consideră furnizor de servicii media audiovizuale aflat sub jurisdicția României:a) orice furnizor de servicii media audiovizuale stabilit în România în conformitate cu prevederile alin. (3);b) orice furnizor de servicii media audiovizuale care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (4).(3) În înțelesul prezentei legi, un furnizor de servicii media audiovizuale este considerat a fi stabilit în România dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții:a) furnizorul de servicii media audiovizuale are sediul principal în România, iar deciziile editoriale asupra serviciilor media audiovizuale sunt luate în România;b) sediul principal al furnizorului de servicii media audiovizuale se află în România și o parte majoritară a forței de muncă implicate în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România;c) deciziile editoriale asupra serviciilor media audiovizuale se iau în România și o parte majoritară a forței de muncă implicate în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România;d) dacă personalul implicat în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România și într-un alt stat membru al Uniunii Europene și, aplicând criteriile prevăzute la lit. b) și c), nu se poate stabili dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România sau în acel stat membru al Uniunii Europene, furnizorul de servicii media audiovizuale este considerat ca având sediul în România dacă sediul său principal este în România;e) dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale nu lucrează nici în România și nici într-un alt stat membru al Uniunii Europene, furnizorul de servicii media audiovizuale va fi considerat ca având sediul în România dacă și-a început pentru prima oară activitatea în România și menține în prezent o legătură stabilă și efectivă cu economia României.(4) Furnizorii de servicii media audiovizuale cărora nu li se aplică niciunul dintre criteriile prevăzute la alin. (3) sunt considerați a fi în jurisdicția României dacă se află în una dintre situațiile următoare:a) utilizează o stație de emisie de la sol spre o capacitate de satelit aparținând României;b) deși nu utilizează o stație de emisie de la sol spre o capacitate satelitară aparținând României, utilizează o capacitate de satelit aparținând României.c) utilizează o stație de emisie pe unde scurte pentru transmisia de programe spre alte țări. (la 22-11-2009, Alineatul (4) din Articolul 2 , Punctul 3. , Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (5) Dacă în stabilirea jurisdicției aplicabile criteriile prevăzute la alin. (3) și (4) nu sunt relevante, atunci radiodifuzorul va fi considerat în afara jurisdicției României.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Prin difuzarea și retransmisia serviciilor de programe se realizează și se asigură pluralismul politic și social, diversitatea culturală, lingvistică și religioasă, informarea, educarea și divertismentul publicului, cu respectarea libertăților și a drepturilor fundamentale ale omului.(2) Toți furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor.(3) Răspunderea pentru conținutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condițiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale. (la 22-11-2009, Alineatul (3) din Articolul 3 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezenta lege recunoaște și garantează dreptul oricărei persoane de a recepționa liber serviciile media audiovizuale oferite publicului de către furnizorii de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția României și a statelor membre ale Uniunii Europene.6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Libertatea de furnizare pe teritoriul României a serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția statelor membre ale Uniunii Europene este recunoscută și garantată prin prezenta lege.(2) Opțiunea oricărei persoane cu privire la programele și serviciile oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale sau de distribuitorii de servicii este secretă și nu poate fi comunicată unui terț decât cu acordul persoanei respective.7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.(2) Independența editorială a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscută și garantată de prezenta lege.(3) Sunt interzise ingerințe de orice fel în conținutul, forma sau modalitățile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităților publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine.(4) Nu constituie ingerințe deciziile și instrucțiunile având caracter normativ, emise de Consiliul Național al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi și cu respectarea dispozițiilor legale, precum și a normelor privind drepturile omului, prevăzute în convențiile și tratatele ratificate de România.(5) Nu constituie ingerințe prevederile cuprinse în codurile de conduită profesională pe care jurnaliștii și furnizorii de servicii media audiovizuale le adoptă și pe care le aplică în cadrul mecanismelor și structurilor de autoreglementare a activității lor, dacă nu contravin dispozițiilor legale în vigoare.8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Consiliul Național al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliul, este autoritate publică autonomă sub control parlamentar și garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale.(2) Consiliul este autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, în condițiile și cu respectarea prevederilor prezentei legi.(3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligația să asigure:a) respectarea exprimării pluraliste de idei și de opinii în cadrul conținutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția României;b) pluralismul surselor de informare a publicului;c) încurajarea liberei concurențe;d) un raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire națională și serviciile locale, regionale ori tematice;e) protejarea demnității umane, a dreptului la propria imagine și protejarea minorilor;f) protejarea culturii și a limbii române, a culturii și limbilor minorităților naționale;g) transparența organizării, funcționării și finanțării mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual; (la 22-11-2009, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 10 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) h) transparența activității proprii;i) creșterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media audiovizuale, prin dezvoltarea și promovarea educației pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale; (la 22-11-2009, Litera i) din Alineatul (3) , Articolul 10 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) j) încurajarea coreglementării și autoreglementării în domeniul audiovizual;k) încurajarea furnizorilor de servicii media audiovizuale în vederea asigurării de condiții ca serviciile furnizate să devină accesibile persoanelor cu deficiențe de văz sau de auz;l) monitorizarea serviciilor de programe și a serviciilor media audiovizuale, inclusiv a celor la cerere, în vederea respectării de către acestea a prevederilor legale în materie. (la 22-11-2009, Litera l) din Alineatul (3) , Articolul 10 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (4) Consiliul își exercită dreptul de control asupra conținutului programelor oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale numai după comunicarea publică a acestor programe.(5) Controlul exercitat de Consiliu asupra conținutului serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale și asupra ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizează periodic și ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar sau primește o plângere cu privire la nerespectarea de către un furnizor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu ori a obligațiilor înscrise în licența audiovizuală. (la 22-11-2009, Alineatul (5) din Articolul 10 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (6) Consiliul este obligat să sesizeze autoritățile competente cu privire la apariția sau existența unor practici restrictive de concurență, a abuzului de poziție dominantă sau a concentrărilor economice, precum și cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competența sa.9. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Activitatea Consiliului este finanțată de la bugetul de stat.10. La articolul 17 alineatul (1), literele a), c) și d) și alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să stabilească condițiile, criteriile și procedura pentru acordarea licențelor audiovizuale analogice și digitale;............................................................................c) să elibereze licențe audiovizuale analogice și digitale și autorizații de retransmisie pentru exploatarea serviciilor de programe de radiodifuziune și televiziune și să emită decizii de autorizare audiovizuală;d) să emită, în aplicarea dispozițiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea realizării atribuțiilor sale prevăzute expres în prezenta lege și, cu precădere, cu privire la:1. asigurarea informării corecte a opiniei publice;2. urmărirea exprimării corecte în limba română și în limbile minorităților naționale;3. asigurarea echidistanței și a pluralismului opiniilor; (la 22-11-2009, Punctul 3. din Litera d) , Punctul 10. , Articolul 17 , Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 4. transmiterea informațiilor și a comunicatelor oficiale ale autorităților publice cu privire la calamități naturale, starea de necesitate sau de urgență, starea de asediu ori de conflict armat;5. protecția minorilor;6. apărarea demnității umane și a dreptului la propria imagine;7. politici nediscriminatorii cu privire la rasă, sex, naționalitate, religie, convingeri politice și orientări sexuale;8. exercitarea dreptului la replică, rectificare și alte măsuri echivalente;9. comunicări comerciale audiovizuale, inclusiv publicitate, plasare de produse, publicitate electorală și teleshopping;10. sponsorizare;11. normele și regulile de reflectare a desfășurării campaniilor electorale și a celor pentru referendum, în serviciile de programe audiovizuale, în cadrul și pentru punerea în aplicare a legislației electorale; (la 22-11-2009, Punctul 11. din Litera d) , Articolul 17 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 12. responsabilitățile culturale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale............................................................................(3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementează activități din domeniul audiovizual ori în legătură cu acesta. (la 22-11-2009, Alineatul (3) din Articolul 17 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (4) Consiliul este autorizat să solicite și să primească de la furnizorii și distribuitorii de servicii de programe audiovizuale orice date, informații și documente care privesc îndeplinirea atribuțiilor sale, având obligația să păstreze confidențialitatea datelor care nu au caracter public."11. La articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Funcționarii publici din cadrul Consiliului nu pot fi membri în consiliile de administrație ori în organele de conducere ale furnizorilor și distribuitorilor de servicii de programe audiovizuale și nici nu pot să exercite funcții sau să dețină acțiuni ori părți sociale într-o societate comercială titulară a unei licențe audiovizuale.12. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Serviciile media audiovizuale la cerere promovează, dacă este posibil și cu mijloace corespunzătoare, producția de opere europene și accesul la acestea. O astfel de promovare poate consta, printre altele, în contribuția financiară a acestor servicii la producția și achiziționarea de drepturi asupra operelor europene sau în procentul și/sau ponderea deținute de operele europene în cadrul catalogului de programe oferite.(2) Guvernul, prin intermediul Consiliului, prezintă rapoarte Comisiei, până cel mai târziu la 19 decembrie 2011 și, ulterior, la fiecare 4 ani, asupra punerii în aplicare a prevederilor alin. (1).13. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Prevederile art. 22 și 24 nu se aplică serviciilor de programe destinate unei audiențe locale, asigurate de radiodifuzori care nu fac parte dintr-o rețea națională.14. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) Pentru încurajarea și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligația de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat și imparțial.(2) În aplicarea corectă a prevederilor alin. (1), Consiliul emite norme cu caracter obligatoriu, controlează respectarea prevederilor legale și ale normelor emise și sancționează încălcarea acestora.15. După articolul 26^1 se introduce titlul unui nou capitol, capitolul III^1, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^1Comunicări comerciale audiovizuale16. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Publicitatea televizată și teleshoppingul trebuie să fie ușor de identificat și trebuie să fie separate de conținutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice și/sau acustice și/sau spațiale între publicitatea televizată, teleshopping și, respectiv, celelalte părți ale programelor. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 27 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (2) Spoturile publicitare și de teleshopping izolate, altele decât cele difuzate în cadrul transmisiilor sportive, constituie o excepție și pot fi difuzate numai în cazuri stabilite ca atare de Consiliu.17. La articolul 28, alineatele (4), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Difuzarea programelor de știri și a operelor audiovizuale, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziune, cu excepția serialelor, foiletoanelor și a documentarelor, poate fi întreruptă de publicitate televizată și/sau de spoturi de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de cel puțin 30 de minute.(5) Difuzarea programelor pentru copii poate fi întreruptă de publicitate televizată și/sau de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de 30 de minute, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 30 de minute. (la 22-11-2009, Alineatul (5) din Articolul 28 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) ...........................................................................(7) Abrogat. (la 22-11-2009, Alineatul (7) din Articolul 28 , Punctul 17. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 18. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiții:a) să poată fi ușor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conținut comercial mascat fiind interzise;b) să nu facă uz de tehnici subliminale;c) să nu prejudicieze demnitatea umană;d) să nu includă nicio formă de discriminare pe motiv de rasă, etnie, naționalitate, religie, credință, handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală;e) să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor și radioascultătorilor;f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătății sau siguranței populației;g) să nu stimuleze comportamente dăunătoare mediului;h) să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale;i) să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.(2) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor și, în special:a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experiență ori a credulității acestora;b) să nu încurajeze în mod direct minorii să își convingă părinții sau pe alte persoane să cumpere bunurile ori serviciile care fac obiectul publicității;c) să nu exploateze încrederea specială pe care minorii o au în părinți, profesori sau alte persoane;d) să nu prezinte în mod nejustificat minori în situații periculoase.(3) Comunicările comerciale audiovizuale cu conținut comercial mascat sunt interzise.(4) Comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice nu pot încuraja consumul excesiv al băuturilor respective și nu pot viza în mod special minorii.(5) Orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru țigări și alte produse pe bază de tutun este interzisă.(6) Comunicările comerciale audiovizuale destinate produselor și tratamentelor medicale disponibile numai pe bază de prescripție medicală sunt interzise.(7) Comunicările comerciale audiovizuale care aduc atingere intereselor legale ale consumatorilor sunt interzise.(8) Furnizorii de servicii media audiovizuale sunt încurajați să dezvolte coduri de conduită privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate, cu precădere privind pe cele care însoțesc programele pentru copii sau sunt incluse în acestea, referitoare în special la mâncăruri și băuturi ce conțin substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic cu conținut bogat în grăsimi, acizi grași, sare și zahăr, nerecomandate într-un regim alimentar echilibrat.19. Articolul 30 se abrogă.20. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Plasarea de produse este interzisă.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), plasarea de produse este permisă:a) în opere cinematografice, filme și seriale realizate pentru prezentarea în cadrul unor servicii media audiovizuale, programe de sport și de divertisment;b) în cazul în care nu se efectuează o plată, ci doar se furnizează anumite bunuri sau servicii cu titlu gratuit, cum ar fi producția de elemente de recuzită ori premii, în vederea includerii acestora în program.(3) Excepția prevăzută la alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul programelor pentru copii.(4) Programele care conțin plasare de produse trebuie să îndeplinească cumulativ cel puțin următoarele condiții: (la 22-11-2009, Partea introductivă a Alineatului (4) din Articolul 31 , Punctul 20. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) a) conținutul și, în cazul serviciilor de programe de televiziune, intervalul orar afectat acestora să nu fie în nicio situație influențat într-un mod care să afecteze responsabilitatea și independența editorială a furnizorului de servicii media audiovizuale; (la 22-11-2009, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 31 , Punctul 20. , Articolul I a fost modificată de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin mențiuni exprese cu caracter promoțional la produsele sau serviciile respective;c) să nu scoată în evidență în mod exagerat produsele în cauză.(5) Programele în care sunt inserate plasări de produse trebuie să cuprindă informații clare privind existența acestora, fiind identificate corespunzător atât la început, cât și la sfârșit, precum și la reluarea după o pauză publicitară, astfel încât să se evite orice confuzie din partea telespectatorului.(6) Cerințele prevăzute la alin. (5) nu se aplică acelor programe care nu au fost nici produse, nici comandate de către furnizorul de servicii media audiovizuale sau de către o societate afiliată acestuia.(7) Se interzic plasarea de țigări ori alte produse din tutun sau de produse ale unor operatori economici al căror obiect principal de activitate îl constituie fabricarea ori vânzarea unor astfel de produse, precum și plasarea de produse sau tratamente medicale disponibile numai pe bază de prescripție medicală.21. Articolul 33 se abrogă.22. La articolul 34, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) conținutul și programarea acestora nu trebuie în nicio circumstanță să fie influențate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independența editorială și responsabilitatea furnizorului de servicii media în raport cu programele respective;b) să fie menționată existența unui acord de sponsorizare, semnalată prin denumirea, marca și/sau produsele/serviciile sponsorului, prezentate în mod adecvat la începutul, în cuprinsul și/sau la sfârșitul acestora;c) să nu încurajeze în mod direct achiziționarea sau închirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terț, în particular prin referiri promoționale speciale la aceste produse ori servicii..........................................................................(4) Se interzice sponsorizarea unui serviciu de programe în integralitatea sa, precum și a programelor de știri, de analize și dezbatere pe teme politice și/sau economice de actualitate.22^1. La articolul 34, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Sponsorizarea serviciilor sau a programelor media audiovizuale de persoane fizice sau juridice ale căror activități includ fabricarea sau comercializarea produselor și a tratamentelor medicale se poate face prin promovarea numelui, a siglei și/sau a oricărui alt element distinctiv al sponsorului sau ale anumitor produse ori servicii medicale ale acestuia, cu excepția numelui sau a imaginii produselor medicamentoase ori ale tratamentelor medicale care sunt disponibile numai pe bază de prescripție medicală. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 23. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Proporția de spoturi publicitare televizate și spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăși 20%, respectiv 12 minute; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăși 8 minute din timpul oricărei ore date.(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul anunțurilor radiodifuzorului în legătură cu propriile sale programe și cu produsele auxiliare derivate direct din acestea, al anunțurilor de sponsorizare și al plasărilor de produse.24. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Ferestrele dedicate transmisiei teleshoppingului de către un serviciu de programe care nu este dedicat exclusiv teleshoppingului trebuie să aibă o durată neîntreruptă de minimum 15 minute.(2) Acestea trebuie să fie clar delimitate și identificate prin semnale optice și acustice corespunzătoare. (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul 36 , Punctul 24. , Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (3) Teleshoppingul nu trebuie să incite minorii să solicite cumpărarea sau închirierea de bunuri ori servicii. (la 22-11-2009, Alineatul (3) din Articolul 36 , Punctul 24. , Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (4) Se interzic teleshoppingul pentru produsele medicamentoase care intră sub incidența autorizației de punere pe piață, prevăzută la titlul XVII, cap. III, secțiunea 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și teleshoppingul tratamentelor medicale.25. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Dispozițiile prezentei legi se vor aplica în mod corespunzător serviciilor de programe dedicate exclusiv publicității și teleshoppingului, precum și serviciilor de programe dedicate exclusiv autopromovării.(2) În cazul serviciilor de programe prevăzute la alin. (1), dispozițiile art. 22-24 privind promovarea operelor europene și a operelor producătorilor independenți, precum și cele ale art. 28 și 35 nu se aplică. (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul 37 , Punctul 25. , Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 26. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38Consiliul este autorizat să stabilească alte condiții decât cele prevăzute la art. 28 alin. (4) - (7) și art. 35 cu privire la serviciile de programe de televiziune destinate exclusiv teritoriului național și care nu pot fi recepționate, direct sau indirect, de către publicul din unul ori mai multe alte state membre ale Uniunii Europene.27. După articolul 38 se introduce titlul unui nou capitol, capitolul III^2, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^2Protecția minorilor28. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune și de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conțin pornografie sau violență nejustificată.(2) Difuzarea în serviciile de televiziune și de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiționat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situații normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul 39 , Punctul 28. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (3) Difuzarea într-o formă necodată sau fără alte măsuri tehnice de restricționare a accesului a programelor prevăzute la alin. (2) se poate face numai după prezentarea unei atenționări acustice sau grafice, pe toată durata programului asigurându-se prezența unui simbol vizual de avertizare. (la 22-11-2009, Alineatul (3) din Articolul 39 , Punctul 28. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 29. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 39^1În cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere, programele care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi puse la dispoziție numai dacă se asigură măsuri de restricționare a accesului, astfel ca minorii să nu poată vedea ori auzi, în mod normal, programele respective.30. După articolul 39^1 se introduce titlul unui nou capitol, capitolul III^3, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^3Dreptul la replică31. Articolul 42 se abrogă.32. La articolul 43, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Radiodifuzorii sunt persoane juridice de drept public sau privat, fundații ori asociații fără scop patrimonial, precum și persoane fizice autorizate conform legii. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 43 , Punctul 32. , Articolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (2) Abrogat. (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul 43 , Punctul 32. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 23, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 33. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Pentru a proteja pluralismul de opinii și diversitatea culturală, concentrarea proprietății și extinderea cotei de audiență în domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care să asigure eficiența economică, dar care să nu genereze apariția de poziții preponderente în formarea opiniei publice. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 44 , Punctul 33. , Articolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (2) În înțelesul prezentei legi și pentru determinarea cotei de audiență a serviciilor de programe, se consideră că:a) piața serviciilor de programe de televiziune cu acoperire națională cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel național de radiodifuzorii aflați în jurisdicția României, inclusiv serviciile publice de programe de televiziune;b) piața serviciilor de programe de radiodifuziune cu acoperire națională cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel național de radiodifuzorii aflați în jurisdicția României, inclusiv serviciile publice de programe de radiodifuziune;c) piața serviciilor de programe de televiziune și/sau de radiodifuziune la nivel regional și local cuprinde toate serviciile de programe difuzate în zona respectivă;d) servicii de programe cu pondere semnificativă în formarea opinie publice sunt serviciile de programe generaliste, de știri, de analize și dezbatere pe teme politice și/sau economice de actualitate;e) piața semnificativă cuprinde totalitatea serviciilor de radiodifuziune, respectiv de televiziune, prevăzute la lit. d), difuzate într-o anumită arie geografică;f) cota de audiență sau market share reprezintă cota de piață atribuită unui anumit serviciu de programe, determinată în condițiile prevăzute la art. 45.(3) În procedura de evaluare a poziției preponderente în formarea opiniei publice, unei persoane fizice sau juridice i se ia în considerare acele servicii de programe din categoria celor definite la alin. (2) lit. d) pe care aceasta fie le furnizează în calitate de titular de licență audiovizuală, fie la care aceasta deține, direct sau indirect, o cotă mai mare de 20% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societăți titulare de licență audiovizuală. (la 22-11-2009, Alineatul (3) din Articolul 44 , Punctul 33. , Articolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (4) În procedura de evaluare a poziției preponderente în formarea opiniei publice se vor cuantifica și influențele determinate de legăturile de familie personale care se vor lua în considerare potrivit legislației existente în domeniul comercial și economico-financiar.(5) În sensul prezentei legi, prin familie se înțelege soț, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv.(6) Se consideră că o persoană fizică sau juridică deține o poziție preponderentă în formarea opiniei publice în cazul în care cota de audiență ponderată a serviciilor de programe ce îi sunt atribuite depășește 30% din piața semnificativă.(7) Determinarea cotei de audiență a fiecărui serviciu de programe național, regional și local se face anual, prin media cotei de audiență înregistrate în cursul anului respectiv, pe toată durata de difuzare.(8) Cota de audiență ponderată a serviciilor de programe atribuite unei persoane fizice sau juridice reprezintă suma cotelor de audiență ale fiecăruia dintre serviciile de programe prevăzute la alin. (3), ponderate cu cota de capital ori a dreptului de vot deținută de respectiva persoană.(9) Consiliul inițiază procedura de evaluare a poziției preponderente în formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice în cazul existenței unor indicii temeinice privind atingerea limitei prevăzute la alin. (6).(10) În condițiile în care Consiliul Concurenței identifică prin decizie o practică anticoncurențială (înțelegere sau abuz de poziție dominantă), respectiv autorizează o concentrare economică în domeniul serviciilor media audiovizuale, Consiliul procedează potrivit prevederilor alin. (9).(11) La solicitarea Consiliului, institutul desemnat potrivit dispozițiilor art. 45 are obligația să efectueze măsurători ad-hoc impuse prin procedura de evaluare a poziției preponderente în formarea opiniei publice. Serviciile de programe care nu sunt incluse în sistemele de măsurare a audienței, dar care trebuie incluse în evaluare, se supun unor măsurători ad-hoc pentru o perioadă de 3 luni; în situația confirmării depășirii cotei de audiență admise se aplică prevederile art. 46.(12) În sensul prezentei legi:a) licența audiovizuală națională dă dreptul la o difuzare a aceluiași program într-o zonă geografică ce cuprinde o audiență potențială de peste 60% în cazul radiodifuziunii, respectiv 70% în cazul televiziunii, din populația recenzată a țării;b) licența audiovizuală regională dă dreptul la o difuzare a aceluiași program pe teritoriul unuia sau al mai multor județe, fără a realiza însă acoperirile prevăzute la lit. a);c) licența audiovizuală locală este licența a cărei zonă de acoperire este mai mică decât cea prevăzută pentru o licență audiovizuală regională, servind o singură comunitate locală;d) licențele audiovizuale acordate pentru municipiul București și care nu fac parte din rețele naționale sau regionale de radiodifuziune și de televiziune sunt considerate licențe locale.(13) Cazurile prevăzute la alin. (12) lit. a) și b) care nu sunt efectul unei atribuiri inițiale de licențe naționale/regionale, ci rezultă prin cumul de licențe locale, se constată că atare de către Consiliu din proprie inițiativă sau la solicitarea expresă a radiodifuzorului titular al licențelor, cu modificarea corespunzătoare a datelor licenței.34. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) În situația în care se constată că o persoană fizică sau juridică deține o poziție preponderentă în formarea opiniei publice depășind cota de audiență admisă la art. 44 alin. (6), Consiliul adresează radiodifuzorilor cu pondere majoră în formarea acesteia o somație vizând încadrarea în cota de audiență admisă și termenul în care aceasta trebuie realizată.(2) La expirarea termenului din somație se va realiza o nouă evaluare, iar în situația în care depășirea cotei de audiență persistă, Consiliul dispune măsuri concrete privind diminuarea unora dintre cotele de participație ori a numărului de licențe deținute, la alegerea persoanei fizice sau juridice în cauză, într-un termen de 3 luni.(3) Dacă și după expirarea acestui termen poziția preponderentă se menține, pentru licența în care persoana fizică sau juridică în cauză deține cota de participație cea mai mare, se consideră că sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c).(4) Radiodifuzorii au obligația să coopereze la determinarea cotei de audiență prin comunicarea tuturor informațiilor solicitate de Consiliu. Refuzul comunicării datelor solicitate sau prezentarea unor date false conduce la aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c).35. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a asigura accesul simplu, direct și permanent al publicului la cel puțin următoarele categorii de informații:a) denumirea, statutul juridic și sediul social;b) numele reprezentantului legal și structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăți titulare de licență audiovizuală;c) numele persoanelor responsabile de conducerea societății comerciale și ale celor care își asumă, în principal, responsabilitatea editorială;d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct și efectiv;e) lista publicațiilor editate de persoana juridică respectivă și lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;f) Abrogată. (la 22-11-2009, Litera f) din Articolul 48 , Punctul 35. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 25, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.36. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49Funcționarea furnizorilor de servicii media audiovizuale este supusă regulilor de transparență, potrivit cărora persoanele care exploatează un serviciu media audiovizual sunt obligate să aducă la cunoștință Consiliului următoarele:a) schimbările intervenite în cursul exploatării serviciului în ceea ce privește categoriile de date menționate la art. 48, în maximum 30 de zile de la producerea acestora;b) alte categorii de date privind funcționarea serviciului, după intrarea acestuia în activitate.37. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicția României se poate face numai în baza licenței audiovizuale analogice și, după caz, a licenței de emisie.(2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicția României se poate face numai în baza licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licențelor audiovizuale digitale. (la 22-11-2009, Articolul 50 din Punctul 37. , Articolul I a fost modificat de Punctul 26, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 38. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51Procedura și condițiile de eliberare și modificare a licenței audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitanții au obligația să depună declarații notariale, emise la momentul solicitării licenței audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea licenței, precum și fiecare asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăți titulare de licență audiovizuală declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acționar direct ori indirect la alte societăți comerciale de comunicație audiovizuală, cu precizarea procentului deținut din capitalul social al acestora.39. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Licența audiovizuală analogică sau digitală se eliberează fie în baza unui concurs, în cazul unui serviciu de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră, fie în baza unei decizii a Consiliului, în cazul unui serviciu de programe difuzat prin orice tip de rețele de comunicații electronice.(2) Consiliul va elabora reglementări speciale, cu respectarea prevederilor din strategia de tranziție de la analogic la digital, cuprinzând criteriile și modalitățile conform cărora, prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru serviciile de programe de televiziune difuzate pe cale radioelectrică terestră, licența audiovizuală digitală se eliberează în baza unei decizii pentru radiodifuzorii care:a) dețin o licență audiovizuală analogică al cărei termen de valabilitate nu s-a împlinit și optează și pentru difuzarea serviciului de programe într-un multiplex digital terestru; (la 22-11-2009, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 52 , Punctul 39. , Articolul I a fost modificată de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) b) urmează să înceteze transmisia analogică sau a căror transmisie analogică nu va mai fi protejată, în condițiile măsurilor impuse prin prezenta lege și prin strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național. (la 22-11-2009, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 52 , Punctul 39. , Articolul I a fost modificată de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (3) La acordarea licențelor audiovizuale digitale se conferă radiodifuzorilor posibilitatea de a opta pentru multiplexul în cadrul căruia vor fi incluse serviciile sale de programe de televiziune/radiodifuziune. (la 22-11-2009, Alineatul (3) din Articolul 52 , Punctul 39. , Articolul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (4) Licențele audiovizuale analogice sau digitale pentru serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se eliberează fără concurs.(5) Difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune în sistem analogic se realizează de un operator de rețele de comunicații electronice, pe baza licenței de emisie acordate acestuia de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. (la 22-11-2009, Alineatul (5) din Articolul 52 , Punctul 39. , Articolul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (6) Furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune în sistem digital terestru se realizează de un furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice, pe baza licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru acordate acestuia de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în condițiile prevăzute la art. 59 alin. (4)-(7). (la 22-11-2009, Articolul 52 din Punctul 39. , Articolul I a fost completat de Punctul 29, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 39^1. Articolul 53 se abrogă. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 30, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 40. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Licența audiovizuală analogică sau digitală cuprinde:a) numărul licenței;b) datele de identificare a titularului acesteia, precum și structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăți titulare de licență audiovizuală;c) tipul serviciului de programe;d) denumirea și elementele de identificare ale serviciului de programe;e) formatul de principiu al serviciului de programe și structura programelor;f) zona de difuzare;g) perioada de valabilitate;h) Abrogată. (la 22-11-2009, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 54 , Punctul 40. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 31, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) i) mijlocul de telecomunicații folosit pentru difuzare și deținătorul acestuia;j) frecvența/frecvențele sau canalul/canalele asignate, în cazul licenței audiovizuale analogice; (la 22-11-2009, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 54 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificată de Punctul 32, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) k) multiplexul digital în care se încadrează licența audiovizuală digitală. (la 22-11-2009, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 54 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificată de Punctul 32, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele și în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) și e). (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul 54 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificat de Punctul 32, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 41. La articolul 55, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Licența audiovizuală analogică sau digitală se acordă pentru o perioadă de 9 ani, atât în domeniul radiodifuziunii sonore, cât și în cel al televiziunii...........................................................................(3) Licența audiovizuală analogică sau digitală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în condițiile stabilite de Consiliu.42. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Licența audiovizuală analogică sau digitală poate fi cedată către un terț numai cu acordul Consiliului, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligațiilor decurgând din licență și cu prezentarea certificatului fiscal al societății titulare a licenței. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 56 , Punctul 42. , Articolul I a fost modificat de Punctul 33, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 42^1. La articolul 57, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) Licența audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații: (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 34, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 43. La articolul 57 alineatul (1), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condițiile stabilite prin licență, în termen de 12 luni de la obținerea licenței audiovizuale; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situații justificate;b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licența audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, și mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului; (la 22-11-2009, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 57 , Punctul 43. , Articolul I a fost modificată de Punctul 35, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietății în audiovizual, prevăzute la art. 46, și a nerespectării dispozițiilor art. 56;43^1. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 57^1 Licența audiovizuală digitală se retrage de Consiliu în următoarele situații:a) titularul nu furnizează serviciul de programe către operatorul de multiplex;b) titularul încetează să furnizeze serviciul de programe către operatorul de multiplex;c) pentru încălcarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. b), c), c^1), d) și e). (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 36, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 44. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obținerii de către titularul de licență audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Națională pentru Comunicații.45. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvențe radio terestre pentru emisie analogică, aceasta se face în baza licenței audiovizuale analogice, precum și a licenței de emisie, care se acordă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații titularului de licență audiovizuală. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 59 , Punctul 45. , Articolul I a fost modificat de Punctul 37, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (2) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvențe radio terestre pentru transmisie digitală, aceasta se face pe baza licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru și numai în beneficiul titularilor licențelor audiovizuale digitale. (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul 59 , Punctul 45. , Articolul I a fost modificat de Punctul 37, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (3) Sunt interzise operarea și exploatarea licențelor audiovizuale de către alte persoane decât deținătorii de drept ai acestora.(4) Licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru se acordă de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații unor operatori de multiplex de radiodifuziune/televiziune, pe baza unor proceduri de selecție organizate de aceasta și în conformitate cu strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național. (la 22-11-2009, Articolul 59 din Punctul 45. , Articolul I a fost completat de Punctul 38, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (5) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru poate fi condiționată de plată către bugetul statului a unei taxe de licență. (la 22-11-2009, Articolul 59 din Punctul 45. , Articolul I a fost completat de Punctul 38, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (6) Modul de desfășurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condițiile de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, precum și cuantumul taxei de licență prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 22-11-2009, Articolul 59 din Punctul 45. , Articolul I a fost completat de Punctul 38, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (7) Criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă și/sau financiară, precum și obligațiile ce trebuie asumate de persoanele care obțin licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru se stabilesc prin caietul de sarcini realizat în vederea organizării procedurilor de selecție, document care ține cont de strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, adoptată în conformitate cu prevederile prezentei legi. (la 22-11-2009, Articolul 59 din Punctul 45. , Articolul I a fost completat de Punctul 38, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 46. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60Procedura, precum și condițiile de eliberare și modificare a licenței de emisie se stabilesc prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. (la 22-11-2009, Articolul 60 din Punctul 46. , Articolul I a fost modificat de Punctul 39, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 47. La articolul 61, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Licența poate fi prelungită, la cerere, din 9 în 9 ani, în condițiile stabilite de Autoritatea Națională pentru Comunicații.47^1. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 61^1(1) Termenul de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru este de 10 ani de la data comunicării acesteia.(2) Licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru poate fi prelungită din 10 în 10 ani, în condițiile stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.(3) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații poate revizui condițiile ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a licenței.(4) În situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații îl informează pe titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru cu privire la modificările ce trebuie operate și îi acordă un termen de conformare proporțional cu natura calitativă și cantitativă a acestora. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 40, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 48. La articolul 62, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Titularul licenței de emisie sau al licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru are obligația de a plăti anual, anticipat, un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu excepția titularului licenței de emisie care transmite programele publice de radiodifuziune și televiziune...............................................................(3) Obligația de plată a tarifului corespunzător primului an de valabilitate al licenței devine scadentă în termen de 45 de zile de la comunicarea licenței de emisie ori a licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru.(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. (la 22-11-2009, Punctul 48. din Articolul I a fost modificat de Punctul 41, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 48^1. La articolul 62, alineatele (2) și (5) se abrogă. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 42, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 48^2. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 62^1Operatorul de multiplex ce difuzează programele publice de radiodifuziune și televiziune, titular al licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, este obligat la plata unui tarif de utilizare a spectrului radio diminuat corespunzător cu lărgimea de bandă alocată/asignată pentru transportul acestora. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 42, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 49. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63Monitorizarea și controlul parametrilor prevăzuți în licențele de emisie, licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, precum și în autorizația tehnică față de reglementările tehnice în vigoare din domeniul radiocomunicațiilor, respectiv monitorizarea și controlul acestora pe parcursul perioadei de valabilitate a acestora se realizează de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, pe baza unei proceduri stabilite de aceasta. (la 22-11-2009, Articolul 63 din Punctul 49. , Articolul I a fost modificat de Punctul 43, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 50. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații poate modifica licențele de emisie și licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, fără întreruperea serviciului de programe și cu asigurarea unei recepții de calitate echivalentă, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-11-2009, Articolul 64 din Punctul 50. , Articolul I a fost modificat de Punctul 44, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 51. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65Licența de emisie se retrage de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în următoarele situații:a) titularul nu obține, din motive care îi sunt imputabile, autorizația tehnică de funcționare în termen de 12 luni de la data obținerii licenței de emisie;b) ca urmare a retragerii licenței audiovizuale analogice;c) pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în licența de emisie;d) titularul nu depune la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;e) la cererea titularului;f) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadență, a tarifului de utilizare a spectrului și a majorărilor de întârziere. (la 22-11-2009, Articolul 65 din Punctul 51. , Articolul I a fost modificat de Punctul 45, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 51^1. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 65^1Licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru se poate retrage de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în următoarele situații:a) pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în licență;b) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadență, a tarifului de utilizare a spectrului și a majorărilor de întârziere;c) la cererea titularului;d) ca urmare a retragerii regimului de autorizare generală;e) titularul nu depune la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 46, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 52. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Licența de emisie poate fi cedată către un terț numai împreună cu licența audiovizuală analogică, cu acordul prealabil al Consiliului și al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligațiilor decurgând din licențe și cu prezentarea certificatului fiscal al societății titulare a licenței.(2) Licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru poate fi cedată unui terț numai cu acordul prealabil al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu avizul consultativ al Consiliului Național al Audiovizualului și numai cu asumarea de către noul titular a tuturor obligațiilor decurgând din licență. (la 22-11-2009, Articolul 66 din Punctul 52. , Articolul I a fost modificat de Punctul 47, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 52^1. Articolul 67 se abrogă. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 48, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 52^2. Articolul 69 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații propune repartizarea frecvențelor radio pe multiplexe, bazată pe rezultatele obținute la coordonarea internațională a frecvențelor. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 48, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 52^3. Articolele 70-72 se abrogă. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 48, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 53. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Utilizarea stațiilor de emisie aflate sub jurisdicția României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe, pe sau de pe teritoriul României, se poate face numai după obținerea autorizației tehnice de la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, pe baza procedurii stabilite de aceasta.(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. (la 22-11-2009, Articolul 73 din Punctul 53. , Articolul I a fost modificat de Punctul 49, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 54. La articolul 74, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.(4) Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite fără drept un serviciu de programe.55. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Persoana care intenționează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere are obligația să transmită către Consiliu, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea activității, o notificare cu privire la această intenție, care trebuie să conțină cel puțin datele menționate la art. 48 lit. a)-c).56. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 75^1(1) În cazul unui serviciu media audiovizual la cerere provenind din statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie dacă o astfel de măsură este necesară pentru unul dintre motivele următoare:a) ordine publică, în special prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea infracțiunilor, inclusiv protecția minorilor și lupta împotriva incitării la ură pe motiv de rasă, sex, religie sau naționalitate și împotriva încălcării demnității umane privind persoane fizice;b) protecția sănătății publice;c) securitatea publică, inclusiv protecția securității și apărării naționale;d) protecția consumatorilor, inclusiv a investitorilor.(2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi luată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) serviciul media audiovizual la cerere aduce atingere obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sau dacă acesta prezintă un risc serios și grav de prejudiciere a acestor obiective;b) măsura și durata restrângerii dreptului la liberă retransmisie să fie proporționale cu obiectivele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d);c) Consiliul a solicitat autorității competente din statul membru al Uniunii Europene sub jurisdicția căruia se află furnizorul de servicii să ia măsuri și aceasta nu a luat măsuri sau măsurile luate au fost inadecvate;d) Consiliul a notificat în scris Comisiei Europene și autorității competente din statul membru al Uniunii Europene sub jurisdicția căruia se află furnizorul de servicii în cauză intenția sa de a lua astfel de măsuri.(3) În cazuri de urgență, Consiliul poate deroga de la condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d). În această situație, măsurile sunt notificate Comisiei Europene și statului membru al Uniunii Europene sub a cărui jurisdicție se află furnizorul de servicii, în cel mai scurt timp posibil, indicând motivul pentru care se consideră că există o urgență.(4) În cazul în care Comisia Europeană ajunge la concluzia că măsurile sunt incompatibile cu dreptul comunitar, Consiliul dispune sistarea măsurilor preconizate sau încetarea de urgență a aplicării acestora.57. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76Orice distribuitor de servicii care retransmite un serviciu de programe care se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) și (2) va notifica Consiliului statul sub jurisdicția căruia se află radiodifuzorul respectiv și, după caz, acceptul de retransmisie acordat, care include parametrii tehnici și de calitate ai retransmisiei, stabiliți între radiodifuzori și distribuitorii de servicii.58. La articolul 82, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin rețele de comunicații electronice, cu excepția celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligația să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului din România, precum și alte servicii de programe, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privați, aflați sub jurisdicția României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin rețeaua respectivă, precum și serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privați este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audiență. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 82 , Punctul 58. , Articolul I a fost modificat de Punctul 50, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligația, la nivel regional și local, să includă în oferta lor cel puțin două programe regionale și două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienței.59. La articolul 84, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Accesul prevăzut la alin. (1) lit. b) garantează libera alegere pentru radiodifuzori a unor scurte extrase din semnalul radiodifuzorului care efectuează transmisia, cu identificarea cel puțin a sursei, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive practice.(3) Ca alternativă, Consiliul poate stabili un sistem echivalent care să asigure accesul în condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii prin alte mijloace.60. La articolul 85, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Indiferent de alcătuirea și desfășurarea evenimentului de interes general, durata extrasului nu va putea depăși 90 de secunde.(5) Extrasele pot fi folosite de radiodifuzori numai în programele de știri cel mult 24 de ore de la transmisia originară. În cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ele pot fi folosite doar în cazul în care același program este oferit sub formă de înregistrare de către același furnizor de servicii media audiovizuale.61. La articolul 85, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Sub rezerva altor aranjamente convenite între părți, radiodifuzorii primari nu vor putea impune radiodifuzorilor secundari plata dreptului de difuzare a unui extras. În cazul în care se prevăd compensări, acestea nu pot depăși costurile suplimentare generate direct de oferirea accesului.62. Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 86(1) Oricare radiodifuzor stabilit în spațiul comunitar are acces, în condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicția României, în scopul realizării de reportaje scurte de știri.(2) Radiodifuzorul aflat sub jurisdicția României care a dobândit drepturi de exclusivitate asupra unui eveniment de mare interes pentru public are obligația de a asigura accesul, în condițiile alin. (1), pentru câte un singur radiodifuzor din fiecare stat membru al Uniunii Europene. (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul 86 , Punctul 62. , Articolul I a fost modificat de Punctul 51, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 63. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88(1) Supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligațiilor și sancționarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum și a deciziilor și instrucțiunilor cu caracter normativ emise în baza și pentru aplicarea acesteia revin Consiliului, cu excepția prevederilor aplicabile licențelor de emisie, licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru ori autorizațiilor tehnice, a căror respectare, supraveghere, control și, respectiv, sancționare a încălcării revin de drept Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în conformitate cu atribuțiile pe care le are, conform legii. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 88 , Punctul 63. , Articolul I a fost modificat de Punctul 52, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (2) Abrogat. (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul 88 , Punctul 63. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 53, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (3) În exercitarea atribuțiilor de supraveghere personalul de control poate solicita furnizorilor de servicii media sau distribuitorilor de servicii informațiile necesare în aplicarea prezentei legi, precizând temeiul legal și scopul solicitării, și poate stabili termene până la care aceste informații să fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută de prezenta lege.64. La articolul 90, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 90(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deținătorii drepturilor de autor;b) utilizarea de tehnici subliminale în cadrul comunicării comerciale audiovizuale;c) utilizarea comunicării comerciale audiovizuale cu conținut publicitar mascat;d) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică;e) difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licența audiovizuală;f) exploatarea licențelor audiovizuale de către alte persoane decât titularii de drept ai acestora;g) programarea și furnizarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1)-(7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41 și ale art. 85 alin. (3)-(9);h) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 17 alin. (4), art. 49, art. 54 alin. (2) și ale art. 58 alin. (1); (la 22-11-2009, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 90 , Punctul 64. , Articolul I a fost modificată de Punctul 54, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) i) retransmisia de către un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) și (2) și nu a obținut autorizația de retransmisie;j) retransmisia de către distribuitori a serviciilor de programe, cu încălcarea prevederilor art. 74 și 82;k) furnizarea unui serviciu media fără a deține licență audiovizuală sau în lipsa notificării prevăzute la art. 74 alin. (5);l) refuzul furnizorului sau distribuitorului de servicii media de a comunică personalului de control, în condițiile prevăzute la art. 88 alin. (3), informațiile solicitate.(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei. (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul 90 , Punctul 64. , Articolul I a fost modificat de Punctul 54, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 64^1. După articolul 90 se introduce un nou articol, articolul 90^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 90^1(1) Constituie contravenții și următoarele fapte:a) transmisia serviciilor de programe fără licență de emisie, licență de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru sau autorizație tehnică;b) nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condițiilor din licența de emisie, din licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru sau din autorizația tehnică;c) fapta titularului licenței de emisie ori a titularului licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de a refuza să se supună controlului sau să pună la dispoziția persoanelor împuternicite documentele solicitate.(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 100.000 lei. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 55, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 65. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 91(1) Constituie contravenție nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispozițiilor prezentei legi prevăzute la art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) și (2), art. 26^1 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3), (4) și (5), art. 39^1 și art. 48, precum și ale deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 91 , Punctul 65. , Articolul I a fost modificat de Punctul 56, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) Consiliul va emite o somație conținând condiții și termene precise de intrare în legalitate.(3) În cazul în care furnizorul sau distribuitorul de servicii nu intră în legalitate în termenul și în condițiile stabilite prin somație ori încalcă din nou aceste prevederi, se aplică o amendă contravențională de la 5.000 lei la 100.000 lei. (la 22-11-2009, Alineatul (3) din Articolul 91 , Punctul 65. , Articolul I a fost modificat de Punctul 56, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 66. Articolul 91^1 se abrogă.67. La articolul 93, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 93(1) Sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi se aplică prin acte emise de Consiliu sau de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care acționează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 93 , Punctul 67. , Articolul I a fost modificat de Punctul 57, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) .........................................................................(3) Actele emise în condițiile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate direct la secția de contencios administrativ a curții de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspendă de drept efectele acestora. (la 22-11-2009, Alineatul (3) din Articolul 93 , Punctul 67. , Articolul I a fost modificat de Punctul 57, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 67^1. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 93^1(1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancțiune sau i s-a adresat o somație de intrare în legalitate de către Consiliu are obligația de a comunică publicului motivele și obiectul sancțiunii sau ale somației, în formularea transmisă de Consiliu.(2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somației sau al sancțiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor și vizual, de cel puțin 3 ori, în intervalul orar 18,00-22,00, din care o dată în principala emisiune de știri.(3) În cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, textul somației sau al sancțiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puțin 3 ori, în intervalul 6,00-14,00, din care o dată în principala emisiune de știri.(4) Pentru serviciile de programe de televiziune sau de radiodifuziune sonoră care, în intervalele orare precizate la alin. (2) și (3), retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de difuzare este stabilită prin decizia de sancționare sau în somație.(5) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(4) se sancționează cu amendă contravențională de la 2.500 lei la 50.000 lei. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 58, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 67^2. Articolul 94 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 94Contravențiilor constatate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 28 alin. (1) și ale art. 32. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 58, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 68. La articolul 95^1, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 95^1Consiliul poate decide retragerea licenței audiovizuale sau a dreptului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere, în cazul săvârșirii repetate de către furnizorul de servicii media a uneia dintre următoarele fapte:69. La articolul 96, alineatul (1^1) se abrogă.70. La articolul 96, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 96(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 5.000 lei la 100.000 lei transmisia serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune fără licență de emisie sau licență de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, dacă fapta prezintă pericol pentru siguranța națională, ordinea publică sau sănătatea publică ori poate crea probleme de natură economică sau operațională altor furnizori de rețele ori servicii de comunicații electronice sau utilizatorilor. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 96 , Punctul 70. , Articolul I a fost modificat de Punctul 59, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) ..........................................................................(4) În cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute la alin. (1) instanța poate dispune și aplicarea dispozițiilor Codului penal privind confiscarea specială.70^1. Alineatele (2) și (3) ale articolului 96 se abrogă. (la 22-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 60, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) 71. După articolul 99 se introduce următoarea mențiune:Prezenta lege transpune prevederile Directivei 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 298 din 17 octombrie 1989, astfel cum a fost modificată de Directiva 97/36/CEE și de Directiva 2007/65/CE.  +  Articolul I^1În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, sintagma rețele de telecomunicații se înlocuiește cu sintagma rețele de comunicații electronice, iar denumirea Autoritatea Națională pentru Comunicații se înlocuiește cu denumirea Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. (la 22-11-2009, Actul a fost completat de Punctul 61, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 )  +  Articolul II(1) Dispozițiile alin. (1)-(5) ale art. 31 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, sunt aplicabile numai programelor produse după 19 decembrie 2009. (la 22-11-2009, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Punctul 62, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (2) Licențele audiovizuale analogice de televiziune existente la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi prelungite până la o dată impusă de măsurile stabilite de strategia privind tranziția de la televiziunea analogică la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național și nu mai târziu de data încetării obligatorii a emisiei analogice. (la 22-11-2009, Alineatul (2) din Articolul II a fost modificat de Punctul 62, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va elabora, în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Ministerul Finanțelor Publice, Consiliul Național al Audiovizualului și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, document care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 22-11-2009, Alineatul (3) din Articolul II a fost modificat de Punctul 62, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (4) Abrogat. (la 22-11-2009, Alineatul (4) din Articolul II a fost abrogat de Punctul 63, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (5) În procesul de elaborare și implementare a strategiei prevăzute la alin. (3) vor fi adoptate acele soluții tehnice care asigură cea mai eficientă utilizare a spectrului radio, cu respectarea cerințelor de calitate a semnalului transmis. (la 22-11-2009, Alineatul (5) din Articolul II a fost modificat de Punctul 62, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (6) Abrogat. (la 22-11-2009, Alineatul (6) din Articolul II a fost abrogat de Punctul 63, Articolul UNIC din LEGEA nr. 333 din 11 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 ) (7) În vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. (3) lit. i) și l), Consiliului Național al Audiovizualului i se vor aloca suplimentar resursele bugetare necesare pentru asigurarea personalului, a formării profesionale a acestuia și pentru achiziționarea dotărilor tehnice corespunzătoare.  +  Articolul IIIDispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se adresează tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, aflați sub jurisdicția României, și se aplică tuturor serviciilor media audiovizuale, astfel cum sunt ele definite la art. 49 și 50 din Tratatul Uniunii Europene și oferite publicului prin rețele de comunicații electronice, în sensul art. 2 lit. (a) din Directiva 2002/21/CE, în conformitate cu prevederile Directivei 89/552/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVLegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și cultelor,
  Demeter Andras Istvan,
  secretar de stat
  p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Constantin Teodorescu,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 25 noiembrie 2008.Nr. 181.-------