LEGE nr. 95 din 11 mai 2016privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) În vederea asigurării unei administrări unitare și eficiente a ariilor naturale protejate reglementate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se înființează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, aflată în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.(2) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate prin:a) structuri teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcție sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate; (la 14-07-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 162 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) b) structuri de administrare special constituite aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției;c) custodii aflate în relație contractuală, în coordonarea agenției.(3) Abrogat. (la 12-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 ) (4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate se substituie în toate drepturile și obligațiile ce decurg din contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele privitoare la administrarea ariilor natural protejate încheiate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor*).(5) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, prin structurile sale teritoriale, va asigura administrarea ariilor naturale protejate neatribuite. (la 12-03-2018, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )  +  Articolul 2Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate are următoarele atribuții principale:a) propune spre elaborare strategii și programe în domeniul ariilor naturale protejate, al speciilor de floră și faună protejate;b) verifică și avizează măsurile de conservare, planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale, la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în vederea aprobării;c) coordonează și verifică implementarea de către structurile de administrare a planurilor de management și activităților aferente ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat de gestionare și actualizare a bazei de date electronice;d) stabilește și pune în practică criterii de performanță pentru evaluarea administratorilor și custozilor ariilor naturale protejate;e) asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor și politicilor privind ariile naturale protejate, precum și armonizarea cu acquis-ul comunitar, convențiile, acordurile și tratatele la care România este parte.  +  Articolul 3(1) Conducerea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, și doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin ordin al prim-ministrului.(2) Structura organizatorică, atribuțiile și competențele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este organizată astfel: aparat central și structuri teritoriale organizate la nivel de direcții sau servicii, aflate în cadrul acesteia. (la 14-07-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 162 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 )  +  Articolul 5În cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate se înființează și funcționează Colegiul Științific Național pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate științifică.  +  Articolul 6Numărul maxim de posturi alocate Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate este de 490. (la 12-03-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )  +  Articolul 7Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor va asigura integrarea strategiei de administrare a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" cu politicile Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.  +  Articolul 8Calitatea de administrator sau custode poate fi dobândită doar de persoane juridice.  +  Articolul 9Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, pentru ariile naturale protejate, declarate prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor;2. La articolul 18 alineatul (1), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea unor regii autonome, companii și societăți naționale, autorități ale administrației publice locale, servicii descentralizate ale administrației publice centrale, instituții științifice de cercetare și de învățământ din sectorul public și privat, muzee, organizații neguvernamentale, constituite potrivit legii, și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;b^1) structuri de administrare special constituite în cadrul instituțiilor de învățământ superior, al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, al stațiunilor didactice experimentale, precum și al altor structuri de cercetare științifică din sectorul public și privat și al muzeelor, create în termen de maximum 6 luni de la atribuirea în administrare uneia dintre entitățile menționate anterior, și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;c) structuri de administrare constituite în baza unor parteneriate publice sau public-private, în care Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este partener prin instituții publice aflate în subordine; structurile de administrare se află în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;3. La articolul 18 alineatul (1), literele d) și e) se abrogă.4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Custozii sunt persoane juridice care au calificarea, instruirea și mijloacele necesare pentru a stabili și aplica măsurile de protecție și conservare a bunurilor încredințate, conform contractului de custodie.5. La articolul 20, alineatele (2) și (3) se abrogă.6. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) De la data înființării Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului apelor și pădurilor, atribuțiile legate de administrare vor fi preluate de către aceasta.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 11 mai 2016.Nr. 95.-----