ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018  Luând în considerare necesitatea asigurării unei administrări unitare, integrate și eficiente a ariilor naturale protejate, care ocupă un sfert din suprafața României, precum și crearea unui sistem prin care să se asigure implementarea unitară la nivel național a politicilor, strategiilor și a legislației în domeniul biodiversității,având în vedere că România este angajată, conform legislației europene, să asigure un cadru legal și instituțional adecvat unui management eficient al rețelei de arii naturale protejate prin crearea și dezvoltarea unor structuri instituționale operaționale care să asigure coordonarea managementului întregii rețele de arii naturale protejate,luând în considerare faptul că Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP, gestionează și administrează un număr de peste 500 de arii naturale protejate, care în prezent nu au administratori/custozi,operaționalizarea ANANP este imperativă pentru îndeplinirea principalelor atribuții stabilite prin Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările ulterioare.Având în vedere că Legea nr. 95/2016, cu modificările ulterioare, prevede înființarea unor instituții cu personalitate juridică, cu un număr maxim de 30 de posturi pentru fiecare, însemnând includerea în mod obligatoriu de angajați în serviciile-suport, respectiv achiziții publice, contabilitate, audit intern, departament financiar și fiscal, serviciul de resurse umane, fapt ce va conduce la reducerea numărului personalului specializat implicat efectiv în administrarea ariilor naturale protejate, cu consecința unei administrări deficitare a ariilor,ținând cont de nevoia de a asigura organizarea și funcționarea eficientă și performantă a administrării ariilor naturale protejate, precum și de efectele perturbatoare produse de absența personalului specializat adecvat în teritoriu, este necesar a se înființa structuri fără personalitate juridică în vederea creșterii numărului angajaților specialiști, dedicați în exclusivitate scopului principal care a fost avut în vedere la înființarea ANANP.Luând în considerare faptul că neadoptarea imediată a măsurilor de eficientizare și organizare menționate mai sus, în vederea administrării și gestionării ariilor naturale neatribuite, generează disfuncționalități majore cu efecte negative asupra stării de conservare a habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și că lipsa personalului specializat din teritoriu nu permite aplicarea măsurilor corespunzătoare de conservare a speciilor și habitatelor producând consecințe negative la nivelul întregii rețele de arii naturale protejate din România, fapt ce va conduce la încălcarea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană și a obligațiilor ce rezidă din transpunerea în legislația națională a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică și a Directivei 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 13 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) structuri teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcție sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate; (la 14-07-2018, Litera a) a Alineatului (2), Articolul 1 din Punctul 1, Articolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 162 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) 2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, prin structurile sale teritoriale, va asigura administrarea ariilor naturale protejate neatribuite.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este organizată astfel: aparat central și structuri teritoriale organizate la nivel de direcții sau servicii, aflate în cadrul acesteia. (la 14-07-2018, Articolul 4 din Punctul 4., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 162 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) 5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Numărul maxim de posturi alocate Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate este de 490.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 18 alineatul (1), literele a)-c) vor avea următorul cuprins:a) structurile teritoriale din cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii și societăți naționale, autorități ale administrației publice locale, servicii descentralizate ale administrației publice centrale, instituții științifice de cercetare și de învățământ din sectorul public și privat, muzee, organizații neguvernamentale, constituite potrivit legii și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;c) structuri de administrare constituite în baza unor parteneriate publice sau public-private, în care Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este partener; structurile de administrare se află în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;2. La articolul 19, alineatul (1) se abrogă.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070 din 30 decembrie 2016, se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 7 martie 2018.Nr. 13.-----