ORDIN nr. 558/1.133/2018privind condițiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 558 din 15 iunie 2018
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.133 din 27 iunie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 6 iulie 2018  Având în vedere necesitatea de a susține absorbția integrală a fondurilor europene alocate din Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM),luând în considerare situațiile concrete cu care unii beneficiari POIM se confruntă în urma rezilierii unor contracte finanțate din fonduri europene, fiind necesară găsirea de alternative eficiente și rapide pentru continuarea și finalizarea lucrărilor în vederea atingerii obiectivelor proiectelor,având în vedere faptul că, pentru finalizarea unor lucrări ajunse la un stadiu de progres fizic de 80%, practica implementării a arătat în mai multe cazuri un interes redus al antreprenorilor, concretizat prin neparticipare la procedurile de achiziții publice aferente,având în vedere, de asemenea, o limită valorică reprezentând aproximativ 1% din piața anuală a investițiilor în infrastructura publică, limită menită să nu distorsioneze piața de profil într-un mod semnificativ,având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,în temeiul prevederilor art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, ale art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, ministrul fondurilor europene și ministrul transporturilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Domeniul de aplicabilitate a prevederilor prezentului ordinBeneficiarii POIM pot solicita spre rambursare din fonduri europene cheltuieli reprezentând contravaloarea unor lucrări executate în regie proprie în cadrul unui contract de finanțare POIM, în condițiile stabilite în prezentul ordin.  +  Articolul 2Condiții pentru execuția unor lucrări în regie proprie(1) Un beneficiar POIM poate recurge la execuția de lucrări în regie proprie în cadrul unui proiect finanțat prin POIM numai dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) lucrările executate în regie proprie reprezintă lucrări de finalizare a unui contract de lucrări, atunci când continuarea lucrărilor de către executantul prevăzut în contractul de lucrări a devenit imposibilă ca urmare a rezilierii sau încetării anticipate a acestui contract;b) contractul de lucrări menționat la lit. a) se afla, la momentul rezilierii sau încetării anticipate, la un progres fizic de cel puțin 80%;c) costul total estimat, fără TVA, al lucrărilor de finalizare a contractului menționat la lit. a) nu depășește 100.000.000 lei;d) beneficiarul nu a mai recurs anterior la lucrări în regie proprie pentru lucrări aferente contractului menționat la lit. a).(2) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la alin. (1) și beneficiarul POIM decide să recurgă la execuția de lucrări în regie proprie, beneficiarul va elabora un referat tehnico-economic privind execuția de lucrări în regie proprie, care va fi supus aprobării consiliului de administrație al beneficiarului (sau al organului cu puteri echivalente, în cazul în care nu există consiliu de administrație). Referatul tehnico-economic va avea cuprinsul specificat în anexa nr. 1 la prezentul ordin și va prezenta în mod detaliat următoarele elemente:a) justificarea necesității și oportunității de a recurge la lucrări în regie proprie;b) stabilirea valorii maxime a lucrărilor în regie proprie, cu justificările aferente. Stabilirea unei valori maxime a lucrărilor în regie proprie mai mică decât valoarea rezultând din analiza bazată pe prețuri de piață reprezintă analiză de rentabilitate;c) prezentarea capacității beneficiarului de a întreprinde aceste lucrări în regie proprie;d) prezentarea programului de execuție și a resurselor aferente;e) prezentarea planului de achiziții publice;f) prezentarea structurilor organizatorice pentru execuția lucrărilor;g) prezentarea structurilor organizatorice pentru certificarea realității, cantității și calității lucrărilor;h) prezentarea modului concret de respectarea a legislației incidente.  +  Articolul 3Modificarea contractului de finanțare(1) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la art. 2, beneficiarul va solicita AM/OI-T, după caz, modificarea contractului de finanțare POIM. Solicitarea va fi însoțită de următoarele documente:a) referatul tehnico-economic prevăzut la art. 2 alin. (2), aprobat de către consiliul de administrație al beneficiarului (sau de către organul cu puteri echivalente, în cazul în care nu există consiliu de administrație);b) angajamentul beneficiarului privind valoarea maximă solicitată pentru lucrările în regie proprie;c) modificarea planului de achiziție al proiectului;d) alte modificări ale contractului de finanțare, după caz.(2) AM/OI-T, după caz, va analiza solicitarea beneficiarului. Analiza AM/OI-T va include, în principal, următoarele elemente:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 din prezentul ordin, inclusiv aprobarea referatului tehnico-economic prevăzut la art. 2 alin. (2);b) justificarea adecvată a valorii maxime solicitate pentru lucrările în regie proprie;c) corectitudinea planului de achiziție al proiectului;d) încadrarea în cadrul proiectului aprobat prin contract de finanțare.(3) Acceptarea de către AM/OI-T a solicitării beneficiarului va fi consemnată într-un act adițional la contractul de finanțare.  +  Articolul 4Condiții de eligibilitate a cheltuielilor aferente  lucrărilor in regie proprie(1) Pentru a putea fi declarate eligibile în cadrul POIM, cheltuielile legate de lucrările în regie proprie care se execută în conformitate cu prevederile prezentului ordin trebuie să îndeplinească condițiile generale legale de eligibilitate stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, precum și regulile specifice prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Categoriile de costuri eligibile aferente lucrărilor în regie proprie sunt de asemenea prevăzute în anexa nr. 2.(2) Cheltuielile legate de lucrările în regie proprie pentru finalizarea unui contract de lucrări în condițiile stabilite la art. 2 vor fi eligibile până la valoarea maximă aprobată pentru această destinație în cadrul contractului de finanțare. Orice depășire a valorii maxime va fi neeligibilă.  +  Articolul 5Mecanismul și condițiile de plată(1) În aplicarea prevederilor prezentului ordin, documentele justificative aferente perioadei de referință a cererii de plată/cererii de rambursare și care vor fi atașate de către beneficiarul POIM cererilor de plată/cererilor de rambursare sunt următoarele: a) situația de lucrări certificată, care conține lista cantităților de lucrări executate în perioada de referință, întocmită de către structura din cadrul beneficiarului însărcinată cu execuția și certificată în ceea ce privește realitatea cantităților și calitatea execuției, de către structura însărcinată cu verificarea, structură distinctă de cea responsabilă cu execuția; acest document include detalierea stadiului de execuție aferent;b) facturile și documentele contabile privind costurile suportate de către beneficiar, aferente lucrărilor executate și certificate în perioada de referință, precum și centralizatorul acestor documente;c) în cazul cererilor de rambursare: documentele justificative privind plata aferentă fiecărei cheltuieli solicitate la rambursare, precum, dar fără a se limita la: ordine de plată și extrase de cont avizate de bancă/trezorerie, documente justificative cu valoare probatorie echivalentă facturilor în cazul costurilor cu amortizarea;d) procese-verbale la faze determinante și, după caz, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/recepție finală, aferente perioadei de referință, precum și centralizatorul acestora.(2) Beneficiarul se va asigura că progresul financiar este corelat în mod rezonabil cu progresul fizic și, la solicitarea AM/OI-T, va prezenta justificările necesare. În cazul în care progresul financiar ar fi semnificativ mai mare decât progresul fizic, AM/OI-T va fi îndreptățit să suspende procesul de plată aferent lucrărilor în regie proprie. (3) Prin progres financiar se înțelege totalul sumelor pentru lucrări în regie proprie solicitate la rambursare aferente perioadei de referință a unei cereri de plată/cereri de rambursare și al sumelor pentru lucrări în regie proprie acceptate de AM/OI-T ca fiind eligibile până atunci, exprimat ca procent din valoarea maximă aprobată pentru lucrările în regie proprie în cadrul contractului de finanțare. Prin progres fizic se înțelege totalul lucrărilor în regie proprie certificate până la sfârșitul perioadei de referință, exprimat ca procent din totalul lucrărilor în regie proprie de executat pentru finalizarea contractului de lucrări.  +  Articolul 6Integrarea anexelorAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7PublicarePrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
   +  Anexa nr. 1
  Cuprinsul minim al referatului tehnico-economic privind execuția de lucrări în regie proprie
  Referatul tehnico-economic privind execuția de lucrări în regie proprie va avea cel puțin următorul cuprins:1. Datele de identificare ale beneficiarului2. Datele de identificare ale contractului de finanțare3. Justificarea necesității lucrărilor în regie proprie:a) prezentarea situației contractului de lucrări reziliat/încetat anticipat:(i) datele de identificare a contractului de lucrări;(ii) data, circumstanțele și motivele rezilierii/încetării anticipate;(iii) progresul fizic la data rezilierii/încetării anticipate;(iv) evaluarea calitativă a proiectului tehnic pentru continuarea și finalizarea lucrărilor;(v) evaluarea calitativă a lucrărilor executateb) evaluarea riscurilor în cazul continuării și finalizării lucrărilor prin relicitare;c) identificarea oricărei situații care ar împiedica trecerea la executarea lucrărilor propriu-zise (de exemplu, necesitatea realizării de expertize tehnice).4. Justificarea oportunității lucrărilor în regie proprie:a) calendar estimativ pentru finalizarea lucrărilor prin lucrări în regie proprie;b) valoarea lucrărilor în regie proprie;c) capacitatea beneficiarului de a întreprinde lucrări în regie proprie;d) evaluarea riscurilor în cazul continuării și finalizării lucrărilor prin lucrări în regie proprie;e) îndeplinirea condițiilor pentru execuția lucrărilor în regie proprie;f) avantajele recurgerii la lucrări în regie proprie în cazul specific considerat.5. Stabilirea valorii maxime ale lucrărilor în regie proprie, cu justificările aferente:a) valoarea finalizării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări reziliat/încetat anticipat;b) ajustări ale valorii datorate unor elemente tehnice (a se vedea nota);c) ajustări ale valorii datorate unor elemente financiare, legale sau aferente costului resurselor (a se vedea nota);d) valoarea maximă a lucrărilor în regie proprie pentru finalizarea lucrărilor.6. Prezentarea capacității beneficiarului de a întreprinde lucrările în regie proprie:a) experiență în lucrări similare;b) capacitate umană și managerială;c) capacitate tehnică și dotări;d) capacitate financiară;e) alte aspecte relevante, după caz.7. Prezentarea programului de execuție și a resurselor aferente:a) proiect tehnic de finalizare a lucrărilor, inclusiv specificații tehnice, planșe desenate și liste de cantități;b) grafic de eșalonare calendaristică Gantt, utilizând analiza drumului critic și cuprinzând totalitatea activităților necesare pentru finalizarea lucrărilor. Vor fi identificate:(i) principalele faze ce alcătuiesc executarea lucrărilor (inclusiv achiziții, construcții, inspecții, testare, recepții);(ii) obiectele de construcții din care sunt alcătuite lucrările;(iii) categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc lucrările;(iv) sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activitățile de construcții;(v) pentru fiecare activitate vor fi identificate și detaliate:1. durata în zile, legătura cu celelalte activități;2. resursele (principalele materiale ce se vor pune în operă și sursa lor, manoperă - numărul și meseriile de muncitori, utilaje), în concordanță cu necesarul și disponibilul acestora;3. cantitățile de lucrări conform listei de cantități;4. productivitățile estimate;c) raport descriptiv:(i) descrierea generală a modului în care beneficiarul va executa lucrările;(ii) descrierea activităților critice și a modului în care beneficiarul va asigura resursele necesare;(iii) numărul și structura formațiilor de lucru cu care beneficiarul va realiza activitățile;(iv) prezentarea listei cu resursele umane (numărul și meseriile muncitorilor) distribuite pe luni cu identificarea resurselor umane proprii și a celor atrase/contractate;(v) prezentarea listei de utilaje (tip, număr, capacitate) pe care beneficiarul le va avea la dispoziție, precum și perioadele de timp în care vor fi folosite, cu identificarea utilajelor proprii și a celor atrase/ contractate8. Planul de achiziții publice aferent lucrărilor în regie proprie:a) contractele de achiziții publice (de lucrări, servicii sau furnizare) care se intenționează a fi încheiate de către beneficiar în scopul continuării și finalizării lucrărilor, cu valorile estimate, procedurile aferente și datele de publicare;b) modul concret de respectare a regulilor privind evitarea divizării artificiale a unor achiziții.9. Prezentarea structurilor organizatorice pentru execuția lucrărilor:a) descrierea structurii din cadrul beneficiarului responsabilă de execuția lucrărilor;b) modul de management și organizare ale structurii;c) sistemul de asigurare a calității, responsabil tehnic pentru execuție, facilități de laboratoare;d) procedura prin care cheltuielile legate de lucrările în regie proprie se vor înregistra și menține distinct în contabilitatea beneficiarului.10. Prezentarea structurilor organizatorice pentru certificarea realității, cantității și calității lucrărilor:a) în cazul unei structuri externe (consultant de supervizare): date de identificare, prezentarea contractului de supervizare (valoare, timp, caiet de sarcini, resurse disponibile, stadiul plăților etc.);b) în cazul unei structuri interne: descrierea structurii și a modului de organizare, responsabilități, diriginți de șantier pe specialități, independența funcțională față de structurile responsabile cu execuția lucrărilor.11. Prezentarea modului concret de respectarea a legislației incidente, printre care:a) studiu de fezabilitate corespunzător;b) acord de mediu valabil;c) proiect tehnic corespunzător;d) autorizație de construire valabilă;e) asistența tehnică din partea proiectantului.NOTĂ:Elemente de justificare a ajustărilor de prețAjustările de preț vor fi pe deplin justificate, după cum urmează:– pentru lucrări suplimentare: vor fi folosite ca referințe prețurile din contractul reziliat, dacă sunt similare și relevante; dacă prețurile din contractul reziliat nu sunt similare sau relevante, se vor folosi prețuri de piață, cum ar fi prețuri din alte contracte pentru lucrări similare;– pentru ajustări față de inflație: se vor folosi coeficienții de indexare din contractul reziliat; dacă acest contract nu avea formulă de ajustare, se va folosi indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, la tabelul 15, aplicat de la momentul depunerii ofertei pentru contractul reziliat până la momentul elaborării referatului;– pentru ajustări pentru schimbări în legislație: se va evalua detaliat impactul schimbărilor legislative asupra prețurilor de construcție.În justificarea ajustărilor de preț și calculul valorii maxime ale lucrărilor în regie proprie vor fi luate în considerare doar elemente aferente contractului reziliat sau prețurilor de piață. Nu se vor lua în considerare ca factori de justificare elemente specifice de costuri ale beneficiarului.
   +  Anexa nr. 2
  Condiții de eligibilitate a cheltuielilor aferente lucrărilor în regie proprie
  Condițiile specifice în care cheltuielile aferente lucrărilor în regie proprie pot fi eligibile sunt prezentate în tabelul următor:
  Nr. crt.Tip de cheltuieliCondiții specifice de eligibilitate
  1Manopera proprieVa putea fi eligibil costul salarial aferent personalului beneficiarului direct implicat în lucrările în regie proprie, direct proporțional cu timpul fiecărui membru al personalului aferent execuției lucrărilor în regie proprie. Pentru fiecare lună vor fi prezentate: - documente justificative ale costului salarial aferent personalului beneficiarului direct implicat în execuția lucrărilor în regie proprie (documente justificative pentru fiecare persoană relevantă); - dovada plății salariului și a contribuțiilor aferente (CAS, CASS, impozit etc.) pentru personalul beneficiarului direct implicat în execuția lucrărilor în regie proprie și pentru perioada calendaristică aferentă lucrărilor în regie proprie; - implicarea directă a fiecărui membru relevant al personalului beneficiarului în aceste lucrări se dovedește cu fișe individuale de pontaj, semnate de către persoana respectivă, verificate și certificate de structura responsabilă pentru certificarea realității, cantității și calității lucrărilor. Pentru a se determina costurile cu personalul legate de implementarea unei operațiuni, remunerația pe oră aplicabilă poate fi calculată prin împărțirea celor mai recente costuri brute documentate pentru un an în legătură cu personalul angajat la 1.720 de ore.
  2Utilaje proprii (costuri de amortizare)Va putea fi eligibil costul de amortizare aferent utilajelor proprii ale beneficiarului direct implicate în lucrările în regie proprie, direct proporțional cu timpul fiecărui utilaj aferent execuției lucrărilor în regie proprie. Costurile de amortizare pot reprezenta cheltuieli eligibile numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: - utilajele/echipamentele proprii respective au fost achiziționate din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice. Beneficiarul va prezenta pentru fiecare utilaj o declarație în acest sens, în care va identifica sursa de finanțare aferentă achiziționării utilajului; - calculul costurilor de amortizare este efectuat în conformitate cu legislația națională aferentă. Beneficiarul va prezenta pentru fiecare utilaj modul concret de calcul al costurilor de amortizare, semnat de către directorul responsabil de activitățile de contabilitate; - utilizarea fiecărui utilaj al beneficiarului în aceste lucrări se dovedește cu fișe de pontaj individuale, semnate de către responsabilul tehnic cu execuția, verificate și certificate de structura responsabilă pentru certificarea realității, cantității și calității lucrărilor. Pentru a se determina costurile cu un utilaj propriu legate de implementarea unei operațiuni, costul pe oră aplicabil poate fi calculat prin împărțirea costului cu amortizarea utilajului pentru anul în curs la numărul de ore anuale normale de funcționare a utilajului.
  3Utilaje proprii (costuri de funcționare)Costurile de funcționare (piese, combustibil etc.) vor putea fi eligibile pe bază de facturi. Facturile trebuie să fie însoțite și de dovada plății, precum și de dovada utilizării efective în lucrări a elementelor plătite. Resursele necesare pentru funcționarea utilajelor se achiziționează prin proceduri conforme cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice, finalizate prin contracte.
  4Materiale (furnizor extern)Toate resursele externe se achiziționează prin proceduri conforme cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice, finalizate prin contracte. Pentru a putea deconta din FESI - POIM cheltuielile aferente, facturile trebuie să fie însoțite și de dovada plății, precum și de dovada utilizării efective în lucrări a elementelor plătite.
  5Manoperă externă
  6Utilaje externe (închiriate)
  7Transport extern (de materiale, utilaje)
  ----