HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 23 decembrie 2013pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 15 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă acțiunile cuprinse în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt supravegherea și controlul bolilor animalelor domestice și sălbatice, stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice și sălbatice, a corelației dintre bolile animalelor și transmiterea acestora la om, precum și asigurarea condițiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea și a produselor de origine nonanimală destinate consumului uman, asigurarea sănătății publice și protejarea intereselor consumatorilor.  +  Articolul 3(1) Se aprobă tarifele aferente acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul menționat la art. 1 alin. (1), prevăzute în anexa nr. 3, destinate exploatațiilor nonprofesionale, aplicabile și în cazul în care costurile sunt suportate de către proprietarii acestora, în condițiile legii.(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 cuprind contravaloarea manoperei și a tuturor elementelor necesare pentru efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, cu excepția contravalorii tuberculinei aviare și mamifere, a vaccinului contra rabiei și a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor și acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum și a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea și raportarea acțiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1).(3) Plata contravalorii manoperei prevăzute la alin. (2) realizate de medicii veterinari de liberă practică este condiționată direct de înregistrarea corectă și la zi în baza națională de date informatice a mișcărilor și evenimentelor suferite de animalele de la care au fost prelevate aceste probe.  +  Articolul 4(1) Fondurile necesare realizării în exploatațiile nonprofesionale a acțiunilor sanitar-veterinare, inclusiv analizele și examenele de laborator aferente, din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinație, și de către proprietari, în condițiile legii.(2) În cazul exploatațiilor comerciale, fondurile necesare realizării acțiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură de către proprietarii acestora, în condițiile legii.(3) Contravaloarea tuberculinei aviare și mamifere, a vaccinului contra rabiei și a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor și acelor necesare prelevării probelor de sânge, precum și a formularelor tipizate utilizate pentru înregistrarea și raportarea acțiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 5Fondurile necesare realizării acțiunilor din cadrul Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, prevăzut la art. 1 alin. (2), se asigură din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinație, precum și de către operatorii economici, în condițiile legii.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, se aprobă normele metodologice de aplicare a programelor prevăzute la art. 1, precum și acțiunile ale căror costuri sunt suportate din bugetul de stat prin bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 7Acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), destinate exploatațiilor nonprofesionale, sunt realizate de către medicii veterinari de liberă practică titulari ai contractelor de servicii sau ai contractelor de concesiune, încheiate cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ori de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 8(1) Constituie contravenție la normele sanitar-veterinare și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerealizarea, realizarea cu întârziere sau în mod necorespunzător de către medicii veterinari de liberă practică sau de către personalul fondurilor cinegetice a acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), după caz.(2) Constatarea și aplicarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente.  +  Articolul 9Prevederile art. 8 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Președintele
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Vladimir Alexandru Mănăstireanu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul mediului
  și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  București, 23 decembrie 2013.Nr. 1.156.  +  Anexa nr. 1PROGRAMULacțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilorla animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecțiaanimalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare abovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor  +  Capitolul I Supravegherea, profilaxia și controlul bolilor la animale  +  Secţiunea 1 Programe naționale de supraveghere, control și eradicare a bolilor la animale1. Pesta porcină clasică2. Influența aviară3. Salmoneloze zoonotice4. Bluetongue5. Encefalopatii spongiforme transmisibile6. Febra aftoasă7. Tuberculoza8. Leucoza bovină9. Pesta porcină africană10. Turbarea sau rabia11. Antraxul12. Boala de Newcastle sau pseudopesta aviară13. Tifoza14. Puloroza15. Micoplasmoza respiratorie aviară16. Boala veziculoasă a porcului17. Stomatita veziculoasă18. Pesta bovină19. Pesta micilor rumegătoare20. Pleuropneumonia contagioasă bovină21. Variola ovină și caprină22. Pesta africană a calului23. Boala Aujeszky24. Paratuberculoza25. Bruceloza la bovine26. Bruceloza la ovine și caprine, respectiv infecția cu Brucella melitensis27. Bruceloza la ovine, respectiv infecția cu Brucella ovis28. Bruceloza la suine29. Campilobacterioza bovină30. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, păsări31. Rinotraheita infecțioasă bovină-IBR32. Trichomonoza bovină33. Artrita encefalită caprină34. Maedi Visna35. Echinococoza36. Durina37. Anemia infecțioasă ecvină38. Morva39. Infecția cu virusul West Nile40. Diareea virală a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD41. Septicemia hemoragică virală la salmonide42. Necroza hematopoietică infecțioasă a salmonidelor43. Viremia de primăvară a crapului44. Boala cu virusul herpes koi45. Necroza pancreatică infecțioasă a salmonidelor46. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide47. Necroza epizootică hematopoietică48. Sindromul epizootic ulcerativ49. Anemia infecțioasă a somonului50. Girodactilaza51. Bonamioza52. Haplosporidioza53. Perkinsoza54. Marteilioza55. Microcitoza56. Sindromul taura57. Boala capului galben58. Boala petelor albe59. Acarapioza albinelor60. Loca americană la albine61. Loca europeană62. Nosemoza albinelor63. Varrooza albinelor64. Tropilelapsoza albinelor65. Atacul gândacului mic de stup66. Poliedria viermilor de mătase67. Flașeria viermilor de mătase68. Nosemoza viermilor de mătase69. Muscardina viermilor de mătase70. Agalaxia contagioasă a oilor și a caprelor71. Limfoadenita cazeoasă a oilor72. Adenomatoza pulmonară73. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor, respectiv dermatoza nodulară virotică sau dermatoza nodulară contagioasă. (la 12-06-2017, Secțiunea 1 din Capitolul I, Anexa 1 a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 393 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 12 iunie 2017 )  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea, profilaxia și controlul la bolile tumorale1. Oncopatii la păsări - leucemii și limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori2. Oncopatii la mamiferele de producție și carnasiere  +  Secţiunea a 3-a Supravegherea, profilaxia și controlul bolilor în funcție de antecedentele epizootice la animale1. Leptospiroza2. Febra Q3. Avortul salmonelic al oilor4. Influența ecvină5. Rinopneumonia ecvină6. Arterita virală ecvină7. Avortul salmonelic al iepelor8. Tularemia9. Bruceloza la canide10. Bruceloza la iepuri11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida12. Yersinioza, respectiv boala gura roșie, la salmonide13. Mixosomiaza14. Boala Columnaris la salmonide15. Eritrodermatita la ciprinide16. Ihtioftiriaza17. Criptobiaza18. Vibrioza moluștelor bivalve19. Moluște gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode20. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze și microbacterioze21. Pesta racilor22. Amibiaza albinelor23. Brauloza albinelor24. Ascosferoza și aspergiloza albinelor25. Puietul în sac și boala botcilor negre26. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte27. Aspergiloza viermilor de mătase28. Listerioza29. Toxoplasmoza30. Cărbunele emfizematos  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea, profilaxia și controlul altor boli transmisibile, zoonoze și emergente la animale1. Bacterioze:a) rujetulb) streptocociac) stafilocociad) yersiniozae) chlamydioza aviarăf) colibaciloza2. Micoze:a) aspergilozab) dermatomicoza3. Viroze:a) boala Lymeb) boala de Crimeea - Congoc) encefalita japonezăd) encefalomielita ecvină venezueleanăe) encefalita de căpușef) oncopatii ale animalelor de producție în libertate și exoticeg) infecția cu virusul Schmallenberg4. Parazitoze:a) Cochliomyia hominivoraxb) Chrysomya bezzianac) echinococoza/hidatidozad) cisticercoza bovinăe) cisticercoza porcinăf) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoareg) leishmaniozah) fasciolozai) filariozej) ancilostomoza carnivorelork) balantidiozal) hemosporidiozem) pneumocistozan) sacrocistozao) teniazep) thelaziozaq) dermatoze produse de acarieni, paraziții animalelor  +  Secţiunea a 5-a Acțiuni strategice de supraveghere sanitar-veterinară a reproducției și a tulburărilor genetice la animale1. Supravegherea sanitar-veterinară a materialului seminal congelat din import2. Supravegherea tulburărilor inflamatorii ale glandei mamare  +  Secţiunea a 6-a Acțiuni de protecție ecologică1. Ecopatologie și protecția mediului, potabilitatea apei2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri și iazuri amenajate pentru piscicultură, precum și din ape curgătoare3. Verificarea eficienței decontaminării după evoluția unor boli, de necesitate  +  Secţiunea a 7-a Acțiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecție și bunăstare a animalelor și protecție a mediului1. Urmărirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate2. Protecția și bunăstarea animalelor:2.1. protecția animalelor din România2.2. protecția animalelor în timpul transportului2.3. protecția găinilor ouătoare2.4. protecția puilor crescuți pentru producția de carne2.5. protecția porcinelor2.6. protecția vițeilor2.7. protecția animalelor de fermă din speciile neacoperite de legislație specifică2.8. protecția animalelor în timpul tăierii și uciderii2.9. protecția animalelor sălbatice în captivitate2.10. protecția animalelor de companie3. Protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și științifice4. Acțiuni generale de medicină preventivă:a) expertiza pajiștilor naturale și a pășunilorb) expertiza parazitologică a pajiștilor naturale și a pășunilorc) expertiza sanitar-veterinară a furajelor care au contribuit la apariția morbidității și mortalității crescuted) expertiza sanitar-veterinară a zonelor de recoltare a moluștelor bivalvee) acțiuni profilactice de decontaminare, deratizare și dezinfecțief) controlul ecarisării  +  Secţiunea a 8-a Supraveghere toxicologicăObiectiv: supraveghere pasivă prin monitorizarea documentelor și activă prin diagnostic de laborator  +  Secţiunea a 9-a Acțiuni imunologice obligatorii sau de urgență pentru unele boli la animale1. Antraxul2. Boala de Newcastle3. Turbarea sau rabia4. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor, respectiv dermatoza nodulară virotică sau dermatoza nodulară contagioasă. (la 12-06-2017, Secțiunea a 9-a din Capitolul I , Anexa 1 a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 393 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 12 iunie 2017 ) Obiectiv: reducerea presiunii infecțioase și protecția animalelor din speciile receptive  +  Secţiunea a 10-a Activități de elaborare, omologare, evaluare, pregătire profesională, analiză, monitorizare în domeniul sanitar-veterinar1. Activitatea de elaborare și difuzare de materiale științifice în domeniul sanitar-veterinar2. Activitatea de instruire și perfecționare continuă a specialiștilor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și din unitățile subordonate, pe domeniile de competență, prin organizarea de cursuri pe profil, în țară și în străinătate3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analiză de risc și prognoze sanitare veterinare și protecția consumatorului4. Acțiuni de instruire, informare și educație sanitar-veterinară a populației pentru apărarea sănătății publice și protecția consumatorilor5. Monitorizarea activităților și a situației sanitar-veterinare la nivel județean, al institutelor naționale veterinare de referință și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, astfel:a) monitorizarea de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a bolilor infecțioase și parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la omb) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a bolilor infecțioase și parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la omc) monitorizarea datelor privind ecopatologia și identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor și sănătatea publicăd) monitorizarea avorturilor la animalee) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologicăf) monitorizarea unităților de producere a furajelorg) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul sanitar-veterinar, monitorizarea rezistenței antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om.  +  Capitolul II Expertiza sanitar-veterinară a furajelor  +  Secţiunea 1 Expertiza sanitar-veterinară a furajelor1. Materii prime furajere:a) cereale boabe și subproduse; leguminoase boabe și subproduse; semințe întregi și subproduse oleaginoaseb) furaje de origine mineralăc) materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau a viețuitoarelor marine2. Amestecuri de grăunțe și semințe nemăcinate pentru păsări, porumbei, păsări de colivie, păsări de expoziție3. Furaje simple: furaje fibroase și grosiere; murate (însilozate) și verzi4. Produse și derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf5. Grăsimi și uleiuri vegetale, grăsimi animale6. Aditivi furajeri7. Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri8. Furaje combinate pentru păsări9. Furaje combinate pentru rumegătoare10. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare - amestec unic11. Furaje combinate pentru porci12. Furaje combinate pentru cabaline13. Furaje granulate pentru pești de crescătorie14. Furaje combinate pentru iepuri15. Probe de praf din etapa de producție primară a furajelor combinateObiectiv: monitorizarea și controlul furajelor destinate animalelor din exploatațiile comerciale și nonprofesionale, în vederea reducerii contaminării de orice tip pentru menținerea stării de sănătate a animalelor și obținerea de produse de origine animală sigure pentru consumul umanNOTE:a) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor recoltate sunt suportate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.b) Pentru furajele provenite din import, costurile privind prelevarea probelor, transportul și analizarea acestora sunt suportate de către operatorul economic.c) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic.d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.  +  Secţiunea a 2-a Controlul oficial al unităților din domeniul hranei pentru animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar1. Unități producătoare de aditivi furajeri2. Unități producătoare de preamestecuri de aditivi furajeri3. Unități producătoare de furaje combinate4. Unități de ambalare a aditivilor furajeri, preamestecurilor de aditivi furajeri, furaje combinate, materii prime furajere5. Depozite de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate și materii prime furajere6. Magazine de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate și materii prime furajere7. Unități comerciale, care pun pe piață aditivi și/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conținând aditivi furajeri și alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă, furaje combinate8. Transportatori de hrană pentru animale, aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conținând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate9. Mijloace de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, preamestecuri de aditivi/conținând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate10. Unități, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizează subproduse destinate utilizării în hrana animalelor11. Exploatații comerciale12. Exploatații nonprofesionaleObiectiv: asigurarea că furajele produse și puse pe piață nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea publică, a animalelor și pentru mediu, respectiv că nu afectează negativ producția efectivelor de animale  +  Capitolul III Supravegherea sanitar-veterinară a unităților care produc, depozitează și comercializează produse medicinale veterinare1. Unități pentru producerea, ambalarea, divizarea și condiționarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar2. Importatori de produse biologice de uz veterinar din țări terțe3. Unități pentru producerea, ambalarea, divizarea și condiționarea produselor medicinale veterinare4. Depozite de produse medicinale veterinare5. Farmacii și puncte farmaceutice veterinareObiective:a) supravegherea calității produselor medicinale veterinare plasate pe piațăb) verificarea conformității produselor medicinale veterinare plasate pe piață cu specificațiile autorizatec) verificarea calității produsului finit pe întreg lanțul de distribuție (depozite, farmacii, puncte farmaceutice etc.), pe întreaga perioadă de valabilitate autorizatăd) asigurarea că metodele de control sunt corespunzătoaree) investigarea, când este cazul, a defectelor de calitate sau a reacțiilor adverse suspicionate  +  Capitolul IV Controlul oficial al unităților care utilizează produse medicinale veterinare1. Exploatații de animale2. Unități de asistență medicală veterinară3. Adăposturi pentru animale aflate în grija asociațiilor pentru protecția animalelor4. Grădini zoologice5. Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului BucureștiObiective:a) utilizarea de produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și procurate de la distribuitori autorizațib) utilizarea produselor medicinale veterinare în conformitate cu specificațiile autorizatec) prevenirea utilizării de produse medicinale veterinare contrafăcute sau cu defecte de calitated) respectarea timpului de așteptare la animalele care au fost tratate cu produse medicinale veterinare ale căror reziduuri se pot regăsi în produsele alimentare obținute de la acestea  +  Capitolul V Acțiunile privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor1. Fiecare exploatație de animale va fi înregistrată în Registrul național al exploatațiilor.2. Fiecărui proprietar de exploatație de animale i se va elibera o carte de exploatație, cu excepția exploatațiilor în care se regăsesc doar ecvidee.3. Fiecare animal va fi identificat individual și va fi înregistrat în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, denumit în continuare SNIIA, cu excepția suinelor din exploatațiile comerciale industriale și a ecvideelor.4. Fiecare mișcare a animalelor, reprezentată de naștere, tăiere, intrare/ieșire în/din exploatația de animale, moarte și dispariție, va fi însoțită de documentația corespunzătoare și va fi înregistrată în SNIIA, cu excepția suinelor din exploatațiile comerciale industriale și a ecvideelor.Obiectiv: asigurarea condițiilor de realizare a trasabilității, în scopul supravegherii sanitar-veterinare și al combaterii bolilor animalelor.  +  Capitolul VI Acțiunile privind identificarea și înregistrarea bovinelor1. Fiecare exploatație de animale va fi înregistrată în Registrul național al exploatațiilor.2. Fiecărui proprietar de exploatație de animale i se va elibera o carte de exploatație.3. Fiecare animal va fi identificat individual și va fi înregistrat în SNIIA.4. Animalelor li se va elibera un pașaport.5. Fiecare mișcare a animalelor, reprezentată de naștere, tăiere, intrare/ieșire în/din exploatația de animale, moarte și dispariție, va fi însoțită de documentația corespunzătoare și va fi înregistrată în SNIIA.Obiectiv: asigurarea condițiilor de realizare a trasabilității, în scopul supravegherii sanitar-veterinare și al combaterii bolilor animalelor  +  Capitolul VII Inspecția exploatațiilor nonprofesionale și a animalelor din fiecare exploatație nonprofesională, dispusă de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, și, consecutiv, operarea în baza națională de date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției animalelorI. Inspecția animalelor și a exploatațiilor nonprofesionale1. Inspecția animalelor din fiecare exploatație nonprofesională este realizată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea calificării și menținerii statusului exploatațiilor sub raportul stării de sănătate a animalelor, corelat cu activitatea de identificare și înregistrare a animalelor, cu excepția ecvideelor.2. Inspecția prevăzută la pct. 1 are drept obiective realizarea supravegherii pentru identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor existente în exploatație, corelat cu efectivele exploatației înregistrate în baza națională de date, precum și întocmirea fișelor de inspecție conform procedurilor.3. Fiecare exploatație nonprofesională înregistrată în Registrul național al exploatațiilor trebuie inspectată cel puțin o dată pe an.4. Exploatațiile nonprofesionale care nu sunt înregistrate în Registrul național al exploatațiilor, dar dețin animale la data inspecției, trebuie inspectate și înregistrate conform legislației în vigoare.II. Operarea în baza națională de date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției1. Înregistrarea mișcărilor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale în vigoare și care au fost declarate de acesta la momentul inspecției, în vederea corelării efectivelor existente în exploatație cu cele înregistrate în baza națională de date.2. Animalele găsite neidentificate în momentul inspecției, în cazul în care se poate face dovada originii acestora, sunt identificate și înregistrate conform legii.3. În cazul deținerii bovinelor neidentificate, dacă nu se poate face dovada originii animalelor, acestea sunt confiscate și distruse, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor administrative minime în cadrul sistemului de identificare și înregistrare a bovinelor.4. Plata tarifului de inspecție a animalelor și exploatațiilor nonprofesionale, prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre, este condiționată de operarea în baza națională de date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției exploatației și a animalelor din exploatație.  +  Anexa nr. 2PROGRAMULde supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor  +  Capitolul I Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor de origine animală  +  Secţiunea 1 Depistarea principalilor agenți zoonotici la animale și în alimente de origine animală1. Bruceloza2. Campilobacterioza3. Echinococoza4. Listerioza5. Salmoneloza6. Trichineloza7. Tuberculoza produsă de Mycobacterium bovis8. Escherichia coli verotoxigenă9. Rabia10. Botulismul11. Leptospiroza12. Tuberculoza, alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis13. Yersinioza14. Anisakidoza și alte parazitoze la pești15. Cisticercoza16. AntraxulObiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om  +  Secţiunea a 2-a Controlul oficial în unitățile autorizate sanitar-veterinar1. Activități generale:a) depozit frigorificb) unitate de reambalarec) piață angro2. Carne de ungulate domestice:a) abatorb) unitate de tranșare3. Carne de pasăre și de lagomorfe:a) abatorb) unitate de tranșare4. Carne de vânat de crescătorie:a) abatorb) unitate de tranșare a cărnii de vânat de crescătorie5. Carne de vânat sălbatic:a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbaticb) unitate de tranșare a cărnii de vânat sălbatic6. Carne tocată, carne preparată și carne separată mecanic:a) unitate de carne tocatăb) unitate de carne preparatăc) unitate de carne separată mecanic7. Produse din carne: unitate de procesare8. Moluște bivalve vii:a) centru de colectareb) centru de purificare9. Pește și produse din pescuit:a) vas-fabricăb) vas-congelatorc) unitate de produse proaspete din pescuit - cherhanad) unitate de procesare a produselor din pescuite) centru de colectare a peșteluif) fermă de acvacultură cu centru de colectare a peștelui integratg) piață de licitație10. Lapte crud și produse din lapte:a) centru de colectare a laptelui materie primăb) unitate de procesare a laptelui materie primăc) unitate de procesare a produselor lactate11. Ouă și produse din ouă:a) centru de ambalare a ouălorb) unitate pentru producerea ouălor lichidec) unitate de procesare a ouălor12. Pulpe de broască și melci: unitate de procesare13. Grăsimi animale, untură, jumări:a) centru de colectare a grăsimilor animaleb) unitate de procesare a grăsimilor animale14. Stomacuri prelucrate, vezici și intestine: unitate de procesare, inclusiv unități de obținere a cheagului15. Gelatină:a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatinăb) unitate de procesare a gelatinei16. Colagen:a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagenb) unitate de procesare a colagenului17. Alte activități:a) unitate de procesare a mierii de albine și/sau a altor produse apicoleb) mijloc de transport al alimentelor de origine animalăObiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om  +  Secţiunea a 3-a Controlul oficial în unitățile înregistrate sanitar-veterinar1. Carne:a) carmangerieb) măcelăriec) centru de colectare a vânatului sălbaticd) centru pentru sacrificarea păsărilor și/sau lagomorfelor la nivelul fermei2. Lapte:a) centru de prelucrare a laptelui integrat în cadrul exploatațieib) centru de prelucrare a laptelui independentc) ferme/exploatații de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unitățile de procesared) automate de vânzare a laptelui crud3. Pește și produse din pescuit:a) ambarcațiune comercială de pescuitb) punct de debarcarec) magazin de desfacere a peștelui - pescăried) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelore) fermă piscicolă - bazin piscicol, păstrăvărie - care livrează pește pentru consum uman4. Miere:a) centru de extracție și/sau de colectare a mierii și a altor produse apicoleb) stupinăc) magazin de desfacere a mierii5. Ouă pentru consum - centru de colectare a ouălor6. Alimentație publică și alte activități:a) restaurant și alte unități în care se prepară și se servesc mâncăruri gătiteb) pizzeriec) laborator de cofetărie și/sau patiseried) cofetărie/patiseriee) pensiune turistică în care sunt preparate și servite alimente de origine animală sau nonanimalăf) unități de vânzare prin internetg) depozit alimentarh) hipermarketi) supermarketj) cantină, cu excepția controlului caracteristicilor nutriționale ale alimentelor din blocurile alimentare în spitale, școli, grădinițe, centre de recuperare și tabere școlarek) magazin alimentarl) punct de vânzare mobil, inclusiv automatele de distribuție a alimentelor7. Prepararea mâncărurilor la comandă - catering8. Produse primare destinate vânzării directe:a) vânat sălbaticb) carne de pasăre și lagomorfec) pește proaspătd) melci și moluște bivalvee) ouăf) miere de albineg) lapte9. Stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport al alimentelor de origine animalăObiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om  +  Secţiunea a 4-a Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de laborator obligatoriiA. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piață și aflate în perioada de valabilitate - criterii microbiologice de siguranță a alimentelor de origine animală1. Alimente gata pentru consum destinate sugarilor și produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale2. Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale3. Alimente gata pentru consum, care nu permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale4. Carne tocată și carne preparată destinate consumului în stare crudă5. Carne tocată și carne preparată de pasăre destinate să fie consumate gătite6. Carne tocată și carne preparată provenite de la alte specii decât păsări, destinate să fie consumate gătite7. Carne separată mecanic8. Produse din carne destinate consumului în stare crudă, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella9. Produse din carne de pasăre destinate să fie consumate gătite10. Gelatină și colagen11. Unt și smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare12. Lapte praf și zer praf13. Înghețată, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella14. Produse din ouă, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella15. Produse alimentare gata pentru consum conținând ouă crude, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția produsului elimină riscul de contaminare cu Salmonella16. Crustacee și moluște tratate termic17. Moluște bivalve vii și echinoderme, tunicate și gasteropode vii18. Brânzeturi din lapte crud și din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea19. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea20. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea21. Lapte praf pentru sugari și alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni22. Formule de început deshidratate și produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni23. Formule de continuare deshidratate24. Carne proaspătă de pasăre25. Produse din pescuit provenite din specii de pești asociate cu cantități mari de histidină26. Produse din pescuit care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor în saramură, fabricate din specii de pești asociate cu cantități mari de histidinăObiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animalăB. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităților de procesare - criterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricație a alimentelor de origine animală1. Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline2. Carcase de păsări, respectiv broileri și curcani3. Carne tocată4. Carne separată mecanic5. Carne preparată6. Lapte pasteurizat și alte produse lactate lichide pasteurizate7. Brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic8. Brânzeturi din lapte crud și din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea9. Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea10. Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea11. Unt și smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare12. Lapte praf și zer praf13. Înghețată și deserturi lactate congelate14. Formule de început deshidratate și produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni15. Formule de continuare deshidratate16. Produse din ouă17. Produse decorticate și fără cochilie din crustacee și moluște tratate termicObiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animalăC. Expertiza sanitar-veterinară prin examene de laborator a alimentelor de origine animală - alte criterii microbiologice care nu sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare1. Conserve care conțin alimente de origine animală2. Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile3. Carne de vânat sălbatic4. Carne de vânat de crescătorie5. Carne tocată6. Carne preparată7. Produse din carne8. Produse din pescuit proaspete9. Produse din pescuit preparateD. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piață și aflate în perioada de valabilitate prin examene fizico-chimice1. Pește și produse din pescuit neprelucrate2. Carne de pasăre - carcase și părți din carcase3. Carne tocată4. Produse din carne, inclusiv conserve5. Lapte crud6. Brânzeturi din lapte crud și brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea7. Brânzeturi din lapte care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea8. Miere de albineE. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităților de procesare prin examene fizico-chimice1. Carne de pasăre - carcase și părți din carcase2. Carne tocată destinată comercializării3. Produse din carne, inclusiv conserve4. Lapte pasteurizat5. Miere de albineF. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui crud prin examene de laborator1. Lapte crud de vacă provenit din exploatații de vaci producătoare de lapte și destinat procesării sau vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor2. Lapte crud provenit de la alte specii - oaie, capră, bivoliță - din exploatații de animale producătoare de lapte și destinat procesăriiG. Expertiza sanitar-veterinară a ouălor și produselor din ouă prin examene de laborator1. Ouă pentru consum2. Ouă destinate procesării3. Produse din ouă  +  Secţiunea a 5-a Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zonele de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor1. Determinări microbiologice2. Determinări fizico-chimiceObiectiv: apărarea sănătății publice  +  Secţiunea a 6-a Supravegherea prin examene de laborator în timpul producției a altor produse care intră în compoziția materiilor prime și produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea1. Apa de la punctul de intrare în unitate și utilizată în procesul tehnologic2. Aditivi alimentari și alergeni3. Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animalăObiectiv: apărarea sănătății publice  +  Secţiunea a 7-a Examene de laborator pentru stabilirea eficienței operațiunilor de igienizare în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinarTeste de sanitațieObiectiv: apărarea sănătății publice  +  Secţiunea a 8-a Controlul eficienței operațiunilor de dezinsecție și deratizare în sectorul sanitar-veterinarObiectiv: apărarea sănătății publice  +  Secţiunea a 9-a A. Controlul contaminanților în alimentele de origine animală în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform cerințelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în țări terțe1. Micotoxine2. Metale grele3. Dioxine, furani și PCB-uri asemănătoare dioxinelor4. Hidrocarburi aromatice policiclice5. Monitorizarea altor grupe de substanțe în alimentele de origine animală destinate exportului în țări terțe, în conformitate cu legislația țărilor importatoareB. Controlul gradului de contaminare radioactivă a produselor de origine animală și a apei utilizate în procesul de producție (radioactivitate cumulată de Cs137 și Cs134), în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății publice, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 1.805/286/314/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului și Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgență radiologică, la condițiile speciale de export al produselor alimentare și furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situații de urgență radiologică, precum și la condițiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte țări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl, precum și conform cerințelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în țări terțe1. Materii prime și produse de origine animală2. Apa utilizată ca materie primăObiectiv: apărarea sănătății publice și certificarea unor produse de origine animală pentru export în țări terțe  +  Secţiunea a 10-a Monitorizarea unor agenți zoonotici în alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului și ale specificațiilor tehnice elaborate de către EFSA, precum și conform cerințelor pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în țări terțe1. Campylobacter spp.2. Escherichia coli verotoxigenă3. Monitorizarea standardelor de siguranță microbiologică (microorganisme patogene) pentru alimentele de origine animală destinate exportului în țările membre ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/20114. Monitorizarea standardelor de siguranță microbiologică pentru alimentele de origine animală destinate exportului în țările membre ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/20115. Monitorizarea altor agenți zoonotici și altor microorganisme în alimentele de origine animală destinate exportului în țări terțe, în conformitate cu legislația țărilor importatoareMonitorizarea unor agenți zoonotici în alimente de origine animală se va realiza în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.Obiectiv: apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animală și certificarea unor produse de origine animală pentru export în țări terțe  +  Secţiunea a 11-a Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje și apă1. Substanțe cu efect anabolizant și substanțe neautorizate2. Produse medicinale veterinare și contaminanțiObiective:a) monitorizarea substanțelor anabolizante în vederea reducerii efectelor nedorite asupra sănătății oamenilor și animalelorb) monitorizarea administrării produselor medicinale veterinare în vederea reducerii cantității de reziduuri din produsele de origine animală și a diminuării rezistenței agenților patogeni la antibioticec) reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de origine animală destinate consumului uman  +  Secţiunea a 12-a Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a furajelor (radioactivitate cumulată de Cs^137 și Cs^134)Furaje gata de consumObiectiv: monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactivă în vederea protejării stării de sănătate a oamenilor și a animalelor  +  Capitolul II Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimalăA. Controlul oficial privind conținutul de contaminanți în produsele de origine nonanimală
  1. Controlul oficial pentru verificarea conformitãții          produselor alimentare de origine nonanimalã cu cerințele       legislative naționale privind conținutul de contaminanți         a), b), c), d)
  2. Monitorizarea nivelurilor de contaminanți din produse       alimentare de origine nonanimalã                                a), c), d)   
  B. Controlul oficial privind conținutul de contaminanți în produsele de origine nonanimală la importul în condiții speciale și în cadrul controalelor oficiale consolidate
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare cu cerințele legislative naționale privind          condițiile speciale la import și controalele oficiale          consolidate                                                       b), c), d)   
  C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din și/sau de pe produse alimentare*) Notă *) Cu excepția alimentelor cu destinație nutrițională specială.
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare cu cerințele legislative naționale privind          conținutul reziduurilor de pesticide                             a), b), c), d)
  D. Controlul oficial al unităților care procesează, depozitează și valorifică produse alimentare de origine nonanimalăD1. Criterii microbiologice
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare de origine nonanimalã cu cerințele legislative      naționale privind criteriile microbiologice                      a), b), c), d)
  D2. Examene de laborator pentru stabilirea eficienței operațiunilor de igienizare în unități care procesează, depozitează și valorifică produse alimentare de origine nonanimală
  Teste de sanitație                                             a), c), d)   
  E. Controlul oficial privind caracteristicile de calitate ale produselor alimentare
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare cu cerințele legislative naționale privind          caracteristicile de calitate a alimentelor                       a), c), d)   
  F. Controlul oficial al produselor alimentare ecologice
  1. Controlul oficial pentru verificarea conformitãții          produselor alimentare ecologice cu cerințele legislative       naționale privind conținutul reziduurilor de pesticide*)         b), c), d)   
  2. Controlul oficial pentru verificarea conformitãții          produselor alimentare ecologice cu cerințele legislative       naționale privind conținutul de contaminanți                     b), c), d)   
  Notă *) Cu excepția alimentelor cu destinație nutrițională specială.
  G. Controlul oficial al alergenilor din produse alimentare
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare cu cerințele legislative naționale privind          conținutul de alergeni                                           a), b), c), d)
  H. Controlul oficial al aditivilor/substanțelor interzise în alimente
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare de origine nonanimalã cu cerințele legislative      naționale privind aditivii alimentari                            a), b), c), d)
  I. Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare de origine nonanimalã cu cerințele legislative      naționale privind contaminarea radioactivã                       a), b), c), d)
  J. Controlul oficial privind tratarea cu radiații ionizante a produselor alimentare și a ingredientelor alimentare de origine nonanimală
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare și a ingredientelor alimentare de origine nonanimalãcu cerințele legislative naționale privind tratarea cu radiațiiionizante                                                         a), b), c), d)
  K. Controlul oficial privind prezența uleiului mineral în uleiul de floarea-soarelui
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții uleiului de floarea-soarelui cu cerințele legislative naționale privind    prezența uleiului mineral                                        b), c), d)   
  L. Controlul oficial privind prezența melaminei în produse alimentare originare sau expediate din China **) Notă **) Cu excepția materialelor care vin în contact cu alimentele.
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare originare sau expediate din China cu cerințele      legislative naționale privind conținutul de melaminã             a), b), c), d)
  M. Controlul oficial al alimentelor și hranei pentru animale modificate genetic
  Controlul oficial pentru verificarea conformitãții produselor  alimentare și hranei pentru animale modificate genetic cu      cerințele legislative naționale privind trasabilitatea și      etichetarea organismelor modificate genetic                       a), b), c), d)
  NOTĂ:a) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor sunt suportate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.b) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor la importul produselor alimentare sunt suportate de către operatorul economic.c) Costurile privind prelevarea, transportul și analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic.d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.
   +  Anexa nr. 3TARIFELEaferente acțiunilor de supraveghere, prevenireși control al bolilor la animale, al celortransmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecțiamediului, precum și acțiunilor de identificare șiînregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor,destinate exploatațiilor nonprofesionale, efectuate decătre medicii veterinari de liberă practică împuterniciți
  Nr.crtAcțiunea desfășurată Tariful, exclusiv TVA
  1.Inspecția animalelor și a exploatațiilor nonprofesionale dispusă de direcțiile sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București 26 lei/exploatație nonprofesională
  2.Examinarea clinică a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore, dispusă conformlegislației specifice a) bovine 2,6 lei/cap de animal
  b) ecvide 2,6 lei/cap de animal
  c) ovine, caprine 1,3 lei/cap de animal
  d) suine 3,25 lei/cap de animal
  e) carnasiere 1,95 lei/cap de animal
  f) păsări 1,04 lei/cap de animal
  g) albine, viermi de mătase etc. 1,95 lei/familie
  3.Recoltări de probe de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc.) a) animale mari 9,1 lei/cap de animal
  b) animale mici și mijlocii, cu excepția suinelor 8,45 lei/cap de animal
  c) suine 9,1 lei/cap de animal
  d) suine cu semne clinicece pot fi atribuite și pestei porcine clasice 65 lei/cap de animal
  e) păsări 2,21 lei/cap de animal
  f) alte specii 1,3 lei/cap de animal
  4.Recoltarea probelor de organe, țesuturi și a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, pentru diagnosticul bolilor, altele decât encefalopatiile spongiforme transmisibile și pesta porcină clasică: a) animale mari 27,3 lei/cap de animal
  b) animale mici și mijlocii 13,78 lei/cap de animal
  c) păsări 9,62 lei/cap de animal
  d) alte probe, inclusiv coprologice 3,12 lei/cap de animal
  5.Recoltarea probelor pentru diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile și recoltarea probelor de organe, țesuturi pentruanalize de laborator, efectuarea de necropsii, în vederea diagnosticului pestei porcine clasice la: a) animale mari 130 lei/cap de animal
  b) animale mici și mijlocii 65 lei/cap de animal
  c) porci domestici 65 lei/cap de animal
  d) Abrogată.  
  6.Activități de depistareprin examen alergic a) tuberculinare test unic 12,35 lei/cap de animal
  b) TCS 15,6 lei/cap de animal
  c) maleinare 1,3 lei/cap de animal
  d) paratuberculinare 1,3 lei/cap de animal
  7.Recoltare probe sanitație, apă, furaje 4,16 lei/probă
  8.Activități imunoprofilactice: a) animale mari 6,5 lei/cap de animal
  b) ovine, caprine 3,51 lei/cap de animal
  c) suine 13 lei/cap de animal
  d) carnasiere 7,41 lei/cap de animal
  e) păsări - oculoconjunctival 0,26 lei/cap de animal
  f) păsări - injectabil 0,78 lei/cap de animal
  9.Lucrări de decontaminare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare și de necesitate: a) în unități zootehnice,de industrie alimentară, la gospodăriile populației 19,24 lei/100 mp
  b) în camere de incubație, viermi de mătase etc. 1,95 lei/mp
  10.Manopera privind identificarea și înregistrarea animalelor, a mișcărilor și a evenimentelor suferite de acestea, corectarea eventualelor erori: a) bovine 20,8 lei/cap de animal
  b) ovine, caprine - 2 crotalii 4,55 lei/cap de animal
  c) suine 4,55 lei/cap de animal
  11.Inspecția animalelor vii în vederea certificării stării de sănătate a acestora*) a) bovine, ecvidee, lot cuprins între 1 și 5 animale 26 lei/lot de animale
  b) bovine, ecvidee, lot cuprins între 6 și 10 de animale 65 lei/lot de animale
  c) bovine, ecvidee, lot cuprins între 11 și 20de animale 130 lei/lot de animale
  d) bovine, ecvidee, lot mai mare de 20 de animale 195 lei/lot de animale
  e) ovine, caprine, lot cuprins între 1 și 10 animale 13 lei/lot de animale
  f) ovine, caprine, lot cuprins între 11 și 20 de animale 26 lei/lot de animale
  g) ovine, caprine, lot cuprins între 21 și 50 de animale 65 lei/lot de animale
  h) ovine, caprine, lot cuprins între 51 și 100 de animale 130 lei/lot de animale
  i) ovine, caprine lot mai mare de 100 de animale 260 lei/lot de animale
  j) suine, lot cuprins între 1 și 10 animale 13 lei/lot de animale
  k) suine, lot cuprins între 11 și 50 de animale 32,50 lei/lot de animale
  l) suine, lot mai mare de 50 de animale 65 lei/lot de animale
  Notă
  *) Tariful este suportat de către deținătorul animalelor.
  (la 06-07-2018, Litera d) a Punctului 5 din Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 485 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018 )