ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 61 din 3 iunie 2009pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 iunie 2009  Având în vedere faptul că, în contextul efortului general de reformare a unor reglementări de o deosebită importanță pentru sistemul românesc de drept, se impune cu necesitate consacrarea unor soluții legislative cu caracter general, în sensul că actele normative să poată fi modificate, completate sau abrogate și anterior intrării lor în vigoare, ca măsură prealabilă, astfel încât adoptarea noilor reglementări și, implicit, abrogarea celor anterioare - în vigoare ori adoptate, însă neintrate în vigoare - să fie riguros efectuate,luând în considerare imperativul clarificării unor norme de tehnică legislativă a căror aplicare creează dificultăți de interpretare, cu consecința unor interpretări eronate în procesul de adoptare a proiectelor de acte normative,având în vedere că neadoptarea de urgență a unor măsuri de ordin legislativ care să clarifice și să completeze unele aspecte insuficient reglementate în domeniul tehnicii legislative constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 6^1, alineatul (7) se abrogă. (la 09-04-2010, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 60 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 06 aprilie 2010 ) 1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:Soluții pentru situații tranzitorii  +  Articolul 25Proiectul de act normativ trebuie să cuprindă soluții legislative pentru situații tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situații juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu și-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări. De asemenea, proiectul trebuie să cuprindă, dacă este cazul, măsuri legislative privind soluționarea conflictului dintre acte normative de categorii diferite, cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative. (la 09-04-2010, Punctul 1. din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 60 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 06 aprilie 2010 ) 2. La articolul 29 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea urmatorul cuprins:d) studii de impact - în cazul proiectelor de legi de importanță și complexitate deosebită și al proiectelor de legi de aprobare a ordonanțelor emise de Guvern în temeiul unei legi de abilitare și supuse aprobării Parlamentului. (la 09-04-2010, Punctul 2. din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 60 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 06 aprilie 2010 ) 3. După alineatul (2) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul proiectelor de legi pentru care Guvernul își angajează răspunderea, documentele de motivare care însoțesc aceste proiecte sunt expunerea de motive și, după caz, raportul prevăzut la art. 28.4. După alineatul (1) al articolului 56 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situații temeinic justificate, prin excepție de la prevederile alin. (1), actele normative de importanță și complexitate deosebită pot fi modificate, completate sau, după caz, abrogate de autoritatea emitentă și în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare, cu condiția ca intervențiile propuse să între în vigoare la aceeași dată cu actul normativ supus evenimentului legislativ. (la 09-04-2010, Alineatul (1^1) din Punctul 4. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 60 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 06 aprilie 2010 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției
  și libertăților cetățenești,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  București, 3 iunie 2009.Nr. 61.