ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016  Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățile sistemului național de raportare - Forexebug", prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Procedura privind modulul "Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice", prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor", prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă Procedura privind modulul «Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice», prevăzută în anexa nr. 5. (la 26-07-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 ) (5) Se aprobă Procedura privind modulul «Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice», prevăzută în anexa nr. 6. (la 15-01-2018, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.338 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2018 )  +  Articolul 2Se aprobă formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)", prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 15-01-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.338 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2018 )  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și entitățile publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 13 aprilie 2016.Nr. 517.  +  Anexa nr. 1PROCEDURApentru modulul „Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățilesistemului național de raportare - Forexebug”  +  Anexa nr. 2PROCEDURAprivind modulul „Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice”  +  Anexa nr. 3PROCEDURAprivind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemulde control al angajamentelor”  +  Anexa nr. 4CătreTrezoreria ................................Nr. ........../dată................******)
  CERERE
  privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea
  accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)
  Nr. ...................../data ................
  Entitatea (denumire) .............................., cod de identificare fiscală: ..........................,pentru domnul/doamna .......(numele și prenumele)......... având funcția de .................la ........(direcția/serviciu/birou/compartiment)....., CNP .................., având adresa de e-mail ............................., solicită următoarele*): Notă
  *) Se bifează o singură opțiune din cele enumerate.
  - accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug- reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug- actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug- revocarea accesului la sistemul Forexebug
  Persoana menționată mai sus va deține următorul/următoarele rol/roluri pentru funcționalitățile sistemului Forexebug**): Notă
  **) Operatorii economici sau alte entități bifează rolurile de la pct. 1 și/sau pct. 4.
  1. [] vizualizare rapoarte2. [] acces la aplicația control angajamente bugetare***) Notă
  ***) Acest rol include și vizualizarea informațiilor din aplicația control angajamente bugetare și se atribuie doar entităților publice.
  3. [] vizualizare informații din aplicația control angajamente bugetare4. [] semnare și transmitere documente electronice5. [] semnare și transmitere documente electronice pentru:
  Nr. crt.Denumire entitate publică din subordineCod de identificare fiscală
  1
  2
  ...
  Atașăm prezentei:[] copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată;[] fișierul exportat aferent certificatului digital calificat (emis pe numele persoanei mai sus menționate), pe suport electronic****). Notă
  ****) Pentru actualizarea rolurilor și revocarea accesului nu este necesară prezentarea acestui fișier.
  Persoana pentru care se solicită înrolarea, cu datele de identificare menționate în prezenta cerere:- are calitatea de conducător al entității;- are atribuții delegate/este împuternicit, potrivit prevederilor legale în vigoare.Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Data:Conducătorul entității(nume/prenume și semnătură)(ștampilă)*****) Notă
  *****) Ștampila nu se aplică de operatorii economici sau alte entități care se încadrează în prevederile art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015.
  Rubrică destinată unității teritoriale a Trezoreriei Statului ******) Notă
  ******) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
  Numele și prenumele administratorului/ numele și prenumele persoanei care a efectuat verificareaFuncțiaData înrolării/modificării/revocăriiData verificăriiSemnătură
  X
  X
  NOTĂ: Cererea completată care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se listează față-verso. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie entității un exemplar, după completarea rubricilor destinate acesteia. (la 13-10-2017, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.744 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 5PROCEDURAprivind modulul „Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilorfinanciare ale instituțiilor publice” (la 26-07-2017, Anexa nr. 5 a fost introdusă de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 )  +  Anexa nr. 6
  PROCEDURĂ
  privind modulul „Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice“
  Rapoartele privind situațiile financiare individuale și consolidate ale entităților publice sunt generate automat, trimestrial și anual din Sistemul național de raportare - Forexebug. Acestea sunt întocmite în moneda națională, respectiv în lei cu două zecimale, iar în rapoarte sunt editate rândurile care prezintă valori.Entitatea publică poate vizualiza rapoartele generate prin accesarea opțiunii „Vizualizare rapoarte“ -– „Rapoarte situații financiare“.Pe prima pagină a fiecărui raport se regăsesc datele de identificare pentru fiecare entitate publică (denumire raport, perioada de raportare, denumirea entității publice, codul de identificare fiscală, sectorul bugetar și sursele de finanțare).Periodicitatea generării rapoartelor privind situațiile financiare, a notelor la situațiile financiare, precum și a altor rapoarte care sunt generate pentru trimestrele I, II, III și IV ale exercițiul financiar este prezentată în tabelele de mai jos:Tabel 1: Generarea rapoartelor privind situațiile financiare
  Nr. crt.Denumire raportTrimestrialAnual
  1.BilanțXX
  2.Contul de rezultat patrimonialXX
  3.Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de creditXX
  4.Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor propriiX
  Tabel 2: Generarea rapoartelor privind notele la situațiile financiare
  Nr. crt.Denumire raportTrimestrialAnual
  1.ProvizioaneXX
  2.CreanțeXX
  3.DatoriiXX
  4.Venituri din impozite și taxeXX
  5.Venituri din vânzare de bunuri și serviciiXX
  6.TransferuriXX
  7.Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străineX
  8.Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economiciX
  9.Active fixe corporaleX
  10.Active fixe necorporaleX
  11.Situația stocurilorX
  Tabel 3: Generarea altor rapoarte
  Nr. crt.Denumire raportTrimestrialAnual
  1.Balanța de verificareXX
  2.Raport de închidere venituri și cheltuieliXX
  3.Cont de execuție non-trezorXX
  4.Plăți restante și situația numărului de posturiXX
  5.Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidatXX
  6.Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderareXX
  7.Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)XX
  8.Situația activelor și datoriilor financiareXX
  9.Raport Situații financiare OPISXX
  Modelele rapoartelor privind situațiile financiare, ale notelor la situațiile financiare, precum și ale altor rapoarte pot fi descărcate prin accesarea „Punctului Unic de Acces“ de pe siteul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug sau pot fi puse la dispoziție de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondată entitatea publică. Conturile contabile sunt înscrise în modelele rapoartelor afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice privind situațiile financiare, ale notelor la situațiile financiare, precum și ale altor rapoarte în scop de verificare a acestora de către entitățile publice.Entitățile publice au obligația de a se asigura ca soldurile finale de la 31 decembrie 2017 raportate în Sistemul național de raportare - Forexebug să corespundă cu cele finale întocmite pe suport hârtie la 31 decembrie 2017. (la 15-01-2018, Anexa nr. 6 a fost introdusă de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.338 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2018 )
  -------