METODOLOGIE din 21 februarie 2014 de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2014  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 11 din 21 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2014.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezenta metodologie prevede modul de stabilire a tarifelor pe care utilizatorii le achită operatorului de rețea pentru racordarea la rețelele electrice de interes public.  +  Articolul 2Prezenta metodologie se aplică de operatorii de rețea pentru:a) elaborarea propunerilor pentru indicii și tarifele specifice necesare calculului tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, în vederea aprobării acestora de către autoritatea competentă;b) stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.  +  Secţiunea a 2-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 3(1) Termenii utilizați în prezenta metodologie sunt definiți în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege;b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, denumit în continuare Regulament de racordare.(2) Alți termeni decât cei prevăzuți la alin. (1) au următorul înțeles:a) branșament aerian standard - branșamentul aerian, monofazat sau trifazat, având o singură deschidere, fără stâlp intermediar;b) branșament subteran standard - branșamentul subteran, monofazat sau trifazat, cu lungimea maximă de 20 m.(3) Abrevieri:a) IT - înaltă tensiune;b) JT - joasă tensiune;c) kV - kilovolt;d) kVA - kilovoltamper;e) LEA - linie electrică aeriană;f) MVA - megavoltamper;g) MT - medie tensiune;h) TR - transformator.  +  Capitolul II Reguli privind stabilirea tarifelor de racordare  +  Articolul 4(1) În conformitate cu principiile pentru fundamentarea propunerilor de prețuri și tarife reglementate prevăzute de Lege, tarifele pentru racordarea locurilor de consum la rețeaua electrică conțin costurile efective de realizare a lucrărilor de racordare la rețeaua electrică.(2) Tariful T de racordare a instalației de utilizare a unui loc de consum la rețeaua electrică însumează două componente T(R) și T(U), respectiv:T = T(R) + T(U), unde:T(R) reprezintă componenta corespunzătoare realizării instalației de racordare;T(U) reprezintă componenta corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații.(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și locurilor de consum destinate asigurării funcționării și securității instalațiilor tehnologice proprii de producere a energiei electrice, cu condiția ca acestea să fie racordate prin instalații de racordare diferite de cele pentru evacuarea puterii produse la locurile de producere.  +  Articolul 5(1) În situația racordării locului de consum la rețeaua de distribuție de joasă sau medie tensiune, mărimea componentei T(R) a tarifului de racordare se determină în funcție de tipul și caracteristicile instalației de racordare dimensionate corespunzător puterii aprobate, pe baza unor indici specifici reprezentând costuri medii pe unitatea de măsură, exprimați în lei/km sau lei/buc.(2) Indicii specifici prevăzuți la alin. (1) se stabilesc conform prevederilor cap. III, pentru categorii de elemente de rețea ce reprezintă componente posibile ale unei instalații de racordare.(3) În situația prevăzută la alin. (1), dacă instalația de racordare este compusă din mai multe elemente de rețea, componenta T(R) a tarifului de racordare se calculează prin însumarea componentelor T(R) corespunzătoare elementelor de rețea care compun instalația de racordare respectivă.(4) În situația unei instalații de racordare care conține tipuri de instalații ce nu se încadrează în categoriile celor prezentate în cadrul secțiunilor 2-5 ale cap. III, componenta T(R) corespunzătoare respectivelor elemente ale instalației de racordare se stabilește pe bază de deviz general, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.(5) Branșamentele pentru racordarea locuințelor la rețeaua de distribuție de joasă tensiune fac excepție de la prevederile alin. (4), componenta T(R) a tarifului de racordare stabilindu-se în aceste situații numai pe baza indicilor specifici prevăzuți de prezenta metodologie.  +  Articolul 6(1) În situația racordării locului de consum la rețeaua de distribuție de joasă sau medie tensiune, valoarea componentei T(U) a tarifului de racordare se calculează pe bază de tarife specifice.(2) Tarifele specifice prevăzute la alin. (1) se stabilesc conform prevederilor secțiunii a 6-a a cap. III.  +  Articolul 7(1) În situația racordării locului de consum la o rețea electrică cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, componentele T(R) și T(U) ale tarifului de racordare se stabilesc pe bază de deviz general.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), componenta T(U) a tarifului de racordare poate fi calculată pe bază de tarife specifice, stabilite de operatorul de rețea în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și publicate pe site-ul propriu al operatorului în cauză, cu minimum 15 zile înainte de aplicarea acestora.  +  Articolul 8(1) Costurile pentru realizarea lucrărilor de modificare a instalației de racordare care alimentează în exclusivitate un loc de consum, necesare în vederea aprobării unui spor de putere mai mare decât 50% din puterea deja aprobată pentru locul de consum respectiv, se includ în tariful de racordare.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), tariful de racordare se stabilește conform prevederilor prezentei metodologii, în funcție de categoria instalației de racordare, menținându-se totodată componentele instalației de racordare existente care corespund criteriilor de dimensionare pentru noua putere aprobată.(3) În situația aprobării, pentru un loc de consum, a unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea deja aprobată pentru locul de consum respectiv, lucrările de modificare a instalației de racordare, deținută de operatorul de rețea, se realizează pe cheltuiala acestuia.(4) Lucrările de modificare a instalației de racordare care alimentează mai multe locuri de consum, necesare pentru aprobarea unui spor de putere, se realizează pe cheltuiala operatorului de rețea.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.  +  Articolul 9Tariful de racordare pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum și de producere însumează 3 componente T(I), T(R) și T(U), respectiv:T = T(I) + T(R) + T(U), unde:T(I) reprezintă cota de participare la finanțarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor;T(R) reprezintă componenta corespunzătoare realizării instalației de racordare;T(U) reprezintă componenta corespunzătoare:a) verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații;b) verificării și certificării conformității tehnice a centralei electrice cu cerințele normelor tehnice în vigoare.  +  Articolul 10(1) Componenta T(I) a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre:a) valoarea [T(I)](SS) a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condițiilor tehnice în vederea evacuării în rețea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum și de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general;b) valoarea [T(I)](calcul) stabilită cu următoarea relație:[T(I)](calcul) = S(evacuare) x i, unde:S(evacuare) - puterea aprobată pentru evacuare în rețea la locul de producere sau la locul de consum și de producere respectiv [MVA];i - tarif specific [lei/MVA].------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.(1^1) În situația locurilor de producere/locurilor de consum și de producere pentru racordarea cărora, din studiul de soluție, rezultă că nu sunt necesare lucrări de întărire în vederea evacuării în rețea a puterii aprobate, componenta T(I) a tarifului de racordare este egală cu zero.------------Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.(1^2) Puterea aprobată pentru evacuare în rețea la locul de producere sau la locul de consum și de producere, notată S(evacuare) și utilizată în relația prevăzută la alin. (1), reprezintă puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în rețea în punctul de delimitare, fiind precizată în avizul tehnic de racordare. Pentru calculul S(evacuare) se ia în considerare puterea instalată a centralei, din care se scad:a) puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum și de producere și/sau de serviciile interne ale centralei, cu condiția ca acestea să fie alimentate din puterea produsă de centrală și cu respectarea scenariului de funcționare cel mai apropiat de realitate, conform datelor tehnice și energetice furnizate de utilizator;b) pierderile de putere calculate pentru elementele de rețea situate între generator și punctul de delimitare.------------Alin. (1^2) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.(2) În cazul aprobării unui spor de putere pentru evacuare în rețea la un loc de producere sau la un loc de consum și de producere, pentru calculul componentei T(I) se ia în considerare numai sporul de putere aprobat suplimentar puterii aprobate anterior, pentru care a fost calculat și achitat tariful de racordare inițial.(3) Componenta T(I) a tarifului de racordare se aplică pentru locurile de producere/locurile de consum și de producere, la stabilirea tarifelor de racordare a acestora la rețelele electrice de interes public în etapa de emitere a avizelor tehnice de racordare sau de actualizare a certificatelor de racordare ori avizelor tehnice de racordare pentru aprobarea unui spor de putere pentru evacuare.-----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.(4) Tariful specific prevăzut la alin. (1) se stabilește în funcție de punctul de racordare, conform prevederilor secțiunilor 1-3 ale cap. IV.  +  Articolul 11(1) În situația racordării locului de producere sau a locului de consum și de producere la rețeaua de distribuție de joasă tensiune, mărimea componentei T(R) a tarifului de racordare se determină în funcție de tipul și caracteristicile instalației de racordare dimensionate corespunzător puterii aprobate, pe baza unor indici specifici reprezentând costuri medii pe unitatea de măsură, exprimați în lei/m sau lei/buc.(2) Indicii specifici prevăzuți la alin. (1) se stabilesc conform prevederilor secțiunilor 4-6 ale cap. IV.(3) În situația unei instalații de racordare care conține tipuri de instalații ce nu se încadrează în categoriile celor prezentate în cadrul secțiunilor 4-6 ale cap. IV, componenta T(R) corespunzătoare respectivelor elemente ale instalației de racordare se stabilește pe bază de deviz general.  +  Articolul 12În situația racordării locului de producere sau a locului de consum și de producere la rețeaua electrică de medie sau de înaltă tensiune, componenta T(R) a tarifului de racordare se determină pe bază de deviz general.  +  Articolul 13În situația racordării unui loc de producere sau a unui loc de consum și de producere, componenta T(U) a tarifului de racordare se stabilește conform prevederilor secțiunii a 7-a a cap. IV.  +  Articolul 14Indicii specifici și tarifele specifice prevăzute în prezenta metodologie se stabilesc și se aprobă de autoritatea competentă, pe baza propunerilor operatorilor de rețea, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.  +  Articolul 15(1) Tariful de racordare se percepe de către operatorul de rețea ce deține rețeaua electrică la care se racordează instalația utilizatorului, în baza contractului de racordare încheiat între utilizator și operatorul de rețea.(2) Modul de determinare a componentelor tarifului de racordare, inclusiv formulele de calcul și valorile indicilor/tarifelor specifici/specifice utilizați/utilizate, se prevede explicit în fișa de calcul al tarifului de racordare, anexată avizului tehnic de racordare și contractului de racordare.  +  Capitolul III Stabilirea tarifelor de racordare a instalațiilor de utilizare ale locurilor de consum la rețeaua de distribuție de joasă sau medie tensiune  +  Secţiunea 1 Stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, corespunzătoare realizării instalației de racordare, pentru un loc de consum  +  Articolul 16(1) Stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, corespunzătoare realizării instalației de racordare, se realizează după cum urmează:a) se stabilesc indici specifici pentru realizarea capacităților energetice pe categorii de elemente de rețea, componente posibile ale unei instalații de racordare, conform unor scheme și condiții de realizare standard: branșament, post de transformare, racord de medie tensiune, în funcție de tipul acestora: monofazate, trifazate, aeriene, subterane, în cabină, număr de unități de transformare instalate etc.;b) indicii specifici pentru branșamente trifazate se stabilesc pentru game de puteri aprobate utilizatorilor, corespunzător secțiunilor nominale ale branșamentelor, stabilite conform normelor tehnice în vigoare;c) indicii specifici pentru branșamente se stabilesc atât în varianta realizării branșamentelor fără priză proprie de legare la pământ, folosind priza de legare la pământ a instalației de utilizare, cât și în varianta realizării cu priză proprie de legare la pământ;d) indicii specifici pentru posturile de transformare de medie/joasă tensiune, echipate cu una sau două unități, alimentate radial sau în sistem intrare-ieșire ori dublă derivație, se stabilesc, în fiecare variantă, pentru puterile nominale ale transformatoarelor cu care se echipează posturile de transformare, stabilite conform normelor tehnice în vigoare, corelat cu puterile aprobate utilizatorilor;e) indicii specifici pentru racordurile de medie tensiune se stabilesc pentru diferite secțiuni nominale ale racordurilor, dimensionate conform normelor tehnice în vigoare, corelat cu puterile aprobate utilizatorilor;f) indicii specifici se stabilesc ca un cost mediu specific de realizare a elementului de rețea aferent unei instalații de racordare, determinat pe bază de deviz general.(2) În situația în care, din considerente tehnice sau ca urmare a cerințelor utilizatorului, în schema de realizare a instalației de racordare apar elemente suplimentare față de cele cuprinse în schema standard, componenta T(R) a tarifului de racordare se majorează cu costurile acestora, stabilite pe bază de deviz.(3) Schemele și condițiile de realizare standard a instalației de racordare, utilizate la stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, sunt cuprinse în anexa nr. 1.(4) Indicii specifici prevăzuți în secțiunile 2-5 sunt cuprinși în anexa nr. 2.(5) Operatorii de rețea pot stabili indici specifici suplimentari celor prevăzuți în secțiunile 2-5, pe baza unor scheme și condiții de realizare standard diferite de cele prevăzute în anexa nr. 1. Indicii specifici suplimentari se supun spre aprobare autorității competente, care urmează să decidă pe baza documentelor justificative, anexate de operatorii de rețea propunerilor respective.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament monofazat, pentru un loc de consum  +  Articolul 17(1) Componenta [T(R)](bma) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament monofazat aerian, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](bma) = c(bma) + a(m) ● n [lei],în care:c(bma) - indicele specific corespunzător realizării unui branșament monofazat aerian standard [lei/buc.];a(m) - indicele specific corespunzător unei deschideri suplimentare, reprezentând creșterea medie a costului unui branșament monofazat aerian determinată de montarea unui stâlp intermediar suplimentar, precum și de creșterea corespunzătoare a lungimii branșamentului [lei/buc.];n - numărul total de stâlpi intermediari [buc.].(2) Componenta [T(R)](bms) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament monofazat subteran, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](bms) = c(bms) + s(m) ● (L - 20) [lei],în care:c(bms) - indicele specific corespunzător realizării unui branșament monofazat subteran standard [lei/buc.];s(m) - indicele specific corespunzător creșterii lungimii branșamentului cu 1 m, respectiv creșterea medie a costului unui branșament monofazat subteran determinată de creșterea lungimii acestuia cu 1 m [lei/m];L - lungimea totală a branșamentului pe un traseu minim realizabil tehnic și administrativ [m]. Pentru o lungime totală a branșamentului mai mică de 20 m, se consideră L = 20 m.(3) Indicii specifici c(bma), a(m), c(bms) și s(m) se stabilesc pe baza dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a), c) și f).(4) Indicii specifici corespunzători realizării unui branșament monofazat subteran, c(bms) și s(m), nu conțin cheltuieli legate de realizarea de subtraversări, de desfacerea sau refacerea carosabilului ori a trotuarelor. În situația în care sunt necesare asemenea lucrări, componenta [T(R)](bms) a tarifului de racordare se majorează cu valoarea cheltuielilor aferente realizării acestora, stabilite pe bază de deviz realizat conform cerințelor autorității administrației publice locale respective.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament trifazat, pentru un loc de consum  +  Articolul 18(1) Componenta [T(R)](bta) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament trifazat aerian, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](bta) = c(bta) + a(t) ● n [lei],în care:c(bta) - indicele specific corespunzător realizării unui branșament trifazat aerian standard [lei/buc.];a(t) - indicele specific corespunzător unei deschideri suplimentare, reprezentând creșterea medie a costului unui branșament trifazat aerian determinată de montarea unui stâlp intermediar suplimentar, precum și de creșterea corespunzătoare a lungimii branșamentului [lei/buc.];n - numărul total de stâlpi intermediari [buc.].(2) Componenta [T(R)](bts) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament trifazat subteran, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](bts) = c(bts) + s(t) ● (L - 20) [lei],în care:c(bts) - indicele specific corespunzător realizării unui branșament trifazat subteran standard [lei/buc.];s(t) - indicele specific corespunzător creșterii lungimii branșamentului cu 1 m, respectiv creșterea medie a costului unui branșament trifazat subteran determinată de creșterea lungimii acestuia cu 1 m [lei/m];L - lungimea totală a branșamentului pe un traseu minim realizabil tehnic și administrativ [m]. Pentru o lungime totală a branșamentului mai mică de 20 m, se consideră L = 20 m.(3) Indicii specifici c(bta), a(t), c(bts) și s(t) se stabilesc pe baza prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a), c) și f), pentru fiecare gamă de puteri stabilită conform prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b).(4) Pentru fiecare gamă de puteri stabilită conform art. 16 alin. (1) lit. b), suplimentar indicilor specifici corespunzători realizării unui branșament nou se stabilesc și indici specifici c(bta) și a(t) corespunzători realizării unui branșament trifazat aerian care înlocuiește un branșament monofazat existent, cu aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a), c) și f).(5) În cazul racordării locului de consum în sistem intrare-ieșire sau dublă derivație, lungimea L a branșamentului, care intervine în formula de calcul al [T(R)](bts) prevăzută la alin. (2), reprezintă lungimea totală a cablurilor.(6) Indicii specifici corespunzători realizării unui branșament trifazat subteran, c(bts) și s(t), nu conțin cheltuieli legate de realizarea de subtraversări, de desfacerea sau refacerea carosabilului ori a trotuarelor. În situația în care sunt necesare asemenea lucrări, se procedează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4).  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui racord de medie tensiune  +  Articolul 19(1) Componenta [T(R)](ra) corespunzătoare realizării unui racord aerian dintr-o linie de medie tensiune, exprimată în lei, se stabilește cu următoarea relație:[T(R)](ra) = c(ra) + a(ra) ● n [lei],în care:c(ra) - indicele specific corespunzător realizării primei deschideri, cu stâlp special echipat cu aparataj, a racordului aerian dintr-o linie de medie tensiune [lei/buc.];a(ra) - indicele specific corespunzător realizării unei deschideri suplimentare, cu stâlp de susținere, a racordului aerian dintr-o linie de medie tensiune [lei/buc.];n - numărul total de deschideri suplimentare cu stâlp de susținere [buc.].(2) Componenta [T(R)](rs) corespunzătoare realizării unui racord subteran dintr-o linie electrică aeriană de medie tensiune sau de pe bara de medie tensiune a unei stații electrice/unui punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune, exprimată în lei, se stabilește cu următoarea relație:[T(R)](rs) = c(rs) + s(rs) ● L [lei],în care:c(rs) - indicele specific corespunzător costurilor independente de lungimea racordului, necesare pentru realizarea unui racord subteran dintr-o linie de medie tensiune [lei/buc.];s(rs) - indicele specific corespunzător costurilor variabile cu lungimea racordului, respectiv creșterii medii a costului unui racord subteran de medie tensiune determinate de creșterea lungimii acestuia cu 1 m [lei/m];L - lungimea racordului pe un traseu minim realizabil tehnic și administrativ [m].(3) Componenta T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui racord mixt, aerian și subteran, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](ras) = c(ra) + a(ra) ● n + c(rs) + s(rs) ● L(s) [lei],în care semnificațiile termenilor sunt conform alin. (1) și (2), iar L(s) reprezintă lungimea subterană a racordului.(4) Indicii specifici c(ra), c(rs), a(ra) și s(rs) se stabilesc pe baza prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a), e) și f).(5) În cazul racordării locului de consum în sistem intrare-ieșire sau dublă derivație, la stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare, conform formulelor de calcul prevăzute la alin. (2) și (3), se consideră lungimea totală a racordurilor.(6) Componenta T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui racord de pe bara de medie tensiune a unei stații electrice/unui punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune se stabilește adăugând la componenta racordului propriu-zis, determinată conform formulei de calcul prevăzute la alin. (2), costul specific al unei celule de linie de medie tensiune a unei stații electrice/unui punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune, calculat pe bază de deviz general.  +  Secţiunea a 5-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui post de transformare MT/JT sau a unui punct de conexiune  +  Articolul 20(1) Componenta [T(R)](PT) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui post de transformare, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](PT) = c(PT) [lei],în care:c(PT) - indicele specific corespunzător realizării unui post de transformare standard [lei/buc.].(2) Indicele specific c(PT) se stabilește pe baza principiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a), d) și f).  +  Articolul 21(1) Componenta [T(R)](PC) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui punct de conexiune, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](PC) = c(PC) [lei],în care:c(PC) - indicele specific corespunzător realizării unui punct de conexiune standard [lei/buc.].(2) Indicele specific c(PC) se stabilește pe baza principiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) și f).  +  Secţiunea a 6-a Stabilirea componentei T(U) a tarifului de racordare la rețea pentru un loc de consum  +  Articolul 22(1) Componenta T(U) a tarifului de racordare se calculează pe bază de tarife specifice, care reprezintă cheltuiala medie, exprimată în lei/instalație, efectuată de operatorul de rețea pentru realizarea verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații.(2) Se stabilesc tarife specifice corespunzătoare categoriilor de instalații de utilizare, diferențiate în funcție de nivelul de tensiune al punctului de delimitare și de puterea aprobată. Valoarea tarifelor specifice se stabilește pe bază de deviz general pentru un caz mediu, considerat reprezentativ pentru tipul respectiv de instalație.(3) Tarifele specifice utilizate pentru calculul componentei T(U) a tarifului de racordare, menționate la alin. (1) și (2), sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul IV Stabilirea tarifelor de racordare la rețea a instalațiilor producătorilor  +  Secţiunea 1 Stabilirea tarifelor specifice pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare  +  Articolul 23(1) Stabilirea tarifelor specifice "i"pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se realizează după cum urmează:a) se stabilesc tarife specifice corespunzătoare elementelor componente ale unei rețele electrice de interes public, respectiv pentru: linii electrice de joasă tensiune aeriene sau subterane, posturi de transformare aeriene sau în cabină, linii electrice de medie tensiune aeriene sau subterane, stații electrice de transformare 110 kV/MT, linii electrice de 110 kV, stații electrice de transformare 400/220/110 kV, linii electrice de 220 kV, linii electrice de 400 kV;b) pentru fiecare categorie de instalații se stabilește un element de calcul, considerat reprezentativ pentru categoria respectivă;c) tariful specific corespunzător unei categorii de instalații se stabilește ca un cost specific al elementului de calcul aferent;d) costul aferent unui element de calcul se determină pe bază de deviz general;e) tariful specific corespunzător unui utilizator se stabilește în funcție de tensiunea punctului de racordare și de tipul instalației la care se realizează racordarea, pe baza tarifelor specifice prevăzute la lit. a).(2) Tarifele specifice corespunzătoare elementelor componente ale unei rețele electrice de interes public (elemente de calcul), utilizate pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare, prevăzute în cadrul secțiunii a 2-a, sunt cuprinse în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea tarifelor specifice "i" corespunzătoare elementelor componente ale unei rețele electrice de interes public, utilizate pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare  +  Articolul 24(1) Ca element de calcul pentru linii electrice de joasă tensiune aeriene se consideră o linie electrică aeriană trifazată în lungime de 0,5 km, realizată cu conductoare izolate torsadate cu secțiunea de 70 mm².(2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalații electrice de distribuție de 1-110 kV - NTE 401/03/00*).-----------*) Metodologia privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalații electrice de distribuție de 1-110 kV - NTE 401/03/00 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice aeriene de joasă tensiune, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul și capacitatea acestuia, respectiv:              I(JTA)    i(JTA) = ------- [lei/MVA],              C(JTA)unde:i(JTA) - tariful specific corespunzător liniilor electrice aeriene de joasă tensiune;I(JTA) - costurile de investiții pentru realizarea liniei electrice aeriene de joasă tensiune (elementul de calcul) [lei];C(JTA) - capacitatea liniei electrice aeriene de joasă tensiune (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 25(1) Ca element de calcul pentru linii electrice de joasă tensiune subterane se consideră o linie electrică subterană trifazată în lungime de 0,5 km, realizată în cablu cu conductoare de aluminiu având secțiunea conductoarelor de fază de 150 mm², pozat în sol.(2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor cablului, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalații electrice de distribuție de 1-110 kV - NTE 401/03/00.(3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice subterane de joasă tensiune, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul și capacitatea acestuia, respectiv:              I(JTS)    i(JTS) = ------- [lei/MVA],              C(JTS)unde:i(JTS) - tariful specific corespunzător liniilor electrice subterane de joasă tensiune;I(JTS) - costurile de investiții pentru realizarea liniei electrice subterane de joasă tensiune (elementul de calcul) [lei];C(JTS) - capacitatea liniei electrice subterane de joasă tensiune (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 26(1) Pentru posturile de transformare aeriene se consideră ca element de calcul un post de transformare aerian echipat cu un transformator de 250 kVA.(2) Capacitatea postului de transformare aerian (element de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a transformatorului prevăzut la alin. (1).(3) Tariful specific corespunzător posturilor de transformare aeriene, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul exprimat în lei și capacitatea acestuia în MVA, respectiv:              I(PTA) I(PTA)    i(PTA) = ------- = ------- [lei/MVA],              C(PTA) 0,250unde:i(PTA) - tariful specific corespunzător posturilor de transformare aeriene;I(PTA) - costurile de investiții pentru realizarea unui post de transformare aerian (elementul de calcul) [lei];C(PTA) - capacitatea postului de transformare aerian (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 27(1) Pentru posturile de transformare în cabină se consideră ca element de calcul un post de transformare în cabină, racordat în sistem intrare-ieșire și echipat cu un transformator având puterea nominală de 400 kVA.(2) Capacitatea postului de transformare în cabină (elementul de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a transformatorului prevăzut la alin. (1).(3) Tariful specific corespunzător posturilor de transformare în cabină, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei și capacitatea acestuia în MVA, respectiv:              I(PTC) I(PTC)    i(PTC) = ------- = ------- [lei/MVA],              C(PTC) 0,400unde:i(PTC) - tariful specific corespunzător posturilor de transformare în cabină;I(PTC) - costurile de investiții pentru realizarea unui post de transformare în cabină (elementul de calcul) [lei];C(PTC) - capacitatea postului de transformare în cabină (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 28(1) Ca element de calcul pentru liniile electrice aeriene de medie tensiune se consideră o linie electrică aeriană cu tensiunea de 20 kV, în lungime de 5 km, realizată cu conductoare neizolate din oțel-aluminiu cu secțiunea de 70 mm².(2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalații electrice de distribuție de 1-110 kV - NTE 401/03/00.(3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice aeriene de medie tensiune, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul și capacitatea acestuia, respectiv:              I(MTA)    i(MTA) = ------- [lei/MVA],              C(MTA)unde:i(MTA) - tariful specific corespunzător liniilor electrice aeriene de medie tensiune;I(MTA) - costurile de investiții pentru realizarea liniei electrice aeriene de medie tensiune (elementul de calcul) [lei];C(MTA) - capacitatea liniei electrice aeriene de medie tensiune (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 29(1) Ca element de calcul pentru liniile electrice subterane de medie tensiune se consideră o linie electrică subterană cu tensiunea de 20 kV, în lungime de 5 km, realizată cu cablu având conductoare din aluminiu cu secțiunea de 150 mm² și izolație din polietilenă, pozat în sol.(2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor cablului, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalații electrice de distribuție de 1-110 kV - NTE 401/03/00.(3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice subterane de medie tensiune, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul și capacitatea acestuia, respectiv:              I(MTS)    i(MTS) = ------- [lei/MVA],              C(MTS)unde:i(MTS) - tariful specific corespunzător liniilor electrice subterane de medie tensiune;I(MTS) - costurile de investiții pentru realizarea liniei electrice subterane de medie tensiune (element de calcul) [lei];C(MTS) - capacitatea liniei electrice subterane de medie tensiune (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 30(1) Ca element de calcul pentru stațiile electrice de transformare 110 kV/MT se consideră o stație de transformare 110/20 kV racordată în sistem intrare-ieșire, cu profil limitat: bară simplă dublu secționată prin separatoare la 110 kV și bară simplă secționată prin cuplă cu întrerupător la 20 kV, echipată cu transformatoare 2x25 MVA.(2) Capacitatea stației de transformare (elementul de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a unui transformator, respectiv 25 MVA.(3) Tariful specific corespunzător stației de transformare, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei și capacitatea acestuia în MVA, respectiv:                   I(ST110/MT) I(ST110/MT)    i(ST110/MT) = ------------ = ------------ [lei/MVA],                   C(ST110/MT) 25unde:i(ST110/MT) - tariful specific corespunzător stațiilor electrice de transformare 110 kV/MT;I(ST110/MT) - costurile de investiții pentru realizarea stației electrice de transformare (element de calcul) [lei];C(ST110/MT) - capacitatea stației electrice de transformare (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 31(1) Ca element de calcul pentru liniile electrice de 110 kV se consideră o linie electrică aeriană cu tensiunea de 110 kV simplu-circuit, în lungime de 50 km, realizată cu conductoare din oțel-aluminiu cu secțiunea de 185 mm².(2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalații electrice de distribuție de 1-110 kV - NTE 401/03/00.(3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul și capacitatea acestuia, respectiv:               I(LE110)    i(LE110) = -------- [lei/MVA],               C(LE110)unde:i(LE110) - tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV;I(LE110) - costurile de investiții pentru realizarea liniei electrice de 110 kV (element de calcul) [lei];C(LE110) - capacitatea liniei electrice de 110 kV (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 32(1) Ca element de calcul pentru stațiile electrice de transformare 400/110 kV se consideră o stație de transformare racordată în sistem intrare-ieșire, echipată cu transformatoare 2x250 MVA, pe partea de 400 kV cu două sisteme de bare cu cuplă transversală, iar pe partea de 110 kV cu două sisteme de bare, dintre care unul secționat, cu două cuple transversale și o cuplă longitudinală.(2) Capacitatea stației de transformare (element de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a unui transformator, respectiv 250 MVA.(3) Tariful specific corespunzător stațiilor de transformare, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei și capacitatea acestuia în MVA, respectiv:                   I(ST400/110) I(ST400/110)    i(ST400/110) = ------------ = ------------- [lei/MVA],                   C(ST400/110) 250unde:i(ST400/110) - tariful specific corespunzător stațiilor electrice de transformare 400/110 kV;I(ST400/110) - costurile de investiții pentru realizarea stației electrice de transformare (element de calcul) [lei];C(ST400/110) - capacitatea stației electrice de transformare (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 33(1) Ca element de calcul pentru stațiile electrice de transformare 220/110 kV se consideră o stație de transformare racordată în sistem intrare-ieșire, echipată cu autotransformatoare 2x200 MVA, pe partea de 220 kV cu două sisteme de bare cu cuplă transversală, iar pe partea de 110 kV cu două sisteme de bare, dintre care unul secționat, cu două cuple transversale și o cuplă longitudinală.(2) Capacitatea stației de transformare (element de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a unui autotransformator, respectiv 200 MVA.(3) Tariful specific corespunzător stațiilor de transformare, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei și capacitatea acestuia în MVA, respectiv:                   I(ST220/110) I(ST220/110)    i(ST220/110) = ------------ = ------------- [lei/MVA],                   C(ST220/110) 200unde:i(ST220/110) - tariful specific corespunzător stațiilor electrice de transformare 220/110 kV;I(ST220/110) - costurile de investiții pentru realizarea stației electrice de transformare (element de calcul) [lei];C(ST220/110) - capacitatea stației electrice de transformare (element de calcul) [ MVA].  +  Articolul 34(1) Ca element de calcul pentru linii electrice de 220 kV se consideră o linie electrică aeriană cu tensiunea 220 kV în lungime de 100 km realizată cu conductoare din oțel-aluminiu cu secțiunea de 1x450 mm².(2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei.(3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice de 220 kV, în lei/MVA, se determină ca raport dintre costul elementului de calcul și capacitatea acestuia, respectiv:               I(LE220)    i(LE220) = -------- [lei/MVA],               C(LE220)unde:i(LE220) - tariful specific corespunzător liniilor electrice de 220 kV;I(LE220) - costurile de investiții pentru realizarea liniei electrice de 220 kV (element de calcul) [lei];C(LE220) - capacitatea liniei electrice de 220 kV (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 35(1) Ca element de calcul pentru stațiile electrice de transformare 400/220 kV se consideră o stație de transformare racordată în sistem intrare-ieșire, echipată cu autotransformatoare 2x400 MVA și cu două sisteme de bare cu cuplă transversală pe partea de 400 kV și pe partea de 220 kV.(2) Capacitatea stației de transformare (element de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a unui autotransformator, respectiv 400 MVA.(3) Tariful specific corespunzător stațiilor de transformare, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei și capacitatea acestuia în MVA, respectiv:                   I(ST400/220) I(ST400/220)    i(ST400/220) = ------------ = ------------- [lei/MVA],                   C(ST400/220) 400unde:i(ST400/220) - tariful specific corespunzător stațiilor electrice de transformare 400/220 kV;I(ST400/220) - costurile de investiții pentru realizarea stației electrice de transformare (element de calcul) [lei];C(ST400/220) - capacitatea stației electrice de transformare (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 36(1) Ca element de calcul pentru linii electrice de 400 kV se consideră o linie electrică aeriană cu tensiunea 400 kV în lungime de 100 km realizată cu conductoare din oțel-aluminiu cu secțiunea de 3x300 mm².(2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei.(3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice de 400 kV, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul și capacitatea acestuia, respectiv:               I(LE400)    i(LE400) = -------- [lei/MVA],               C(LE400)unde:i(LE400) - tariful specific corespunzător liniilor electrice de 400 kV;I(LE400) - costurile de investiții pentru realizarea liniei electrice de 400 kV (element de calcul) [lei];C(LE400) - capacitatea liniei electrice de 400 kV (element de calcul) [MVA].  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea tarifelor specifice "i" utilizate pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare, în funcție de punctul de racordare  +  Articolul 37În situația în care punctul de racordare este la joasă tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(1) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(1) = i(JTA) + i(PTA) [lei/MVA].  +  Articolul 38În situația în care punctul de racordare este la joasă tensiune, într-o linie electrică subterană, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(2) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(2) = i(JTS) + i(PTC) [lei/MVA].  +  Articolul 39În situația în care punctul de racordare este pe partea de joasă tensiune a unui post de transformare aerian, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(3) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(3) = i(PTA) + i(MTA) [lei/MVA].  +  Articolul 40În situația în care punctul de racordare este pe partea de joasă tensiune a unui post de transformare în cabină, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(4) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(4) = i(PTC) + i(MTS) [lei/MVA].  +  Articolul 41În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(5) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(5) = i(MTA) + i(ST110/MT) [lei/MVA].  +  Articolul 42În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(6) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(6) = i(MTS) + i(ST110/MT) [lei/MVA].  +  Articolul 43(1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(7) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(7) = i(ST110/MT) + i(LE110) [lei/MVA].(2) În situația prevăzută la alin. (1), dacă tariful de racordare se percepe de operatorul de transport și de sistem, acesta achită operatorului de distribuție concesionar din zona în care este amplasat locul de producere o parte din componenta T(I) a tarifului de racordare, respectiv termenul calculat utilizând tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV [i(LE110)], în baza unei convenții tripartite anexate contractului de racordare.  +  Articolul 44(1) În situația în care punctul de racordare este la 110 kV, într-o linie electrică sau pe bara de 110 kV a unei stații de transformare 110/MT sau 400/110 kV, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(8) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(8) = i(LE110) + i(ST400/110) [lei/MVA].(2) În situația prevăzută la alin. (1), dacă tariful de racordare se percepe de operatorul de transport și de sistem, acesta achită operatorului de distribuție concesionar din zona în care este amplasat locul de producere o parte din componenta T(I) a tarifului de racordare, respectiv termenul calculat utilizând tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV [i(LE110)], în baza unei convenții tripartite anexate contractului de racordare.(3) În situația prevăzută la alin. (1), dacă tariful de racordare se percepe de operatorul de distribuție concesionar, acesta achită operatorului de transport și de sistem o parte din componenta T(I) a tarifului de racordare, respectiv termenul calculat utilizând tariful specific corespunzător stațiilor electrice de transformare 400/110 kV [i(ST400/110)], în baza unei convenții tripartite anexate contractului de racordare.  +  Articolul 45(1) În situația în care punctul de racordare este la 110 kV, pe bara de 110 kV a unei stații de transformare 220/110 kV, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(9) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(9) = i(LE110) + i(ST220/110) [lei/MVA].(2) În situația prevăzută la alin. (1), operatorul de transport și de sistem achită operatorului de distribuție concesionar din zona în care este amplasat locul de producere o parte din componenta T(I) a tarifului de racordare, respectiv termenul din componenta T(I) a tarifului de racordare calculat utilizând tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV [i(LE110)], în baza unei convenții tripartite anexate contractului de racordare.  +  Articolul 46În situația în care punctul de racordare este la 220 kV, într-o linie electrică sau pe bara de 220 kV a unei stații de transformare 220/110 kV sau 400/220 kV, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(10) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(10) = i(LE220) + i(ST400/220) [lei/MVA].  +  Articolul 47În situația în care punctul de racordare este la 400 kV, într-o linie electrică sau pe bara de 400 kV a unei stații de transformare 400/110 (220) kV, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(11) și se stabilește utilizând următoarea formulă:i(11) = i(LE400) + i(ST400/110) [lei/MVA].  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, corespunzătoare realizării instalației de racordare, pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum și de producere  +  Articolul 48(1) În situația racordării locului de producere sau a locului de consum și de producere la rețeaua de distribuție de joasă tensiune, stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, corespunzătoare realizării instalației de racordare, se realizează după cum urmează:a) se stabilesc indici specifici pentru realizare de capacități energetice pe categorii de branșamente, în funcție de tipul acestora: monofazate, trifazate, aeriene, subterane, conform unor scheme și condiții de realizare standard;b) indicii specifici pentru branșamente se stabilesc atât în varianta realizării branșamentului numai pentru evacuarea energiei electrice produse, cât și în varianta realizării branșamentului pentru evacuarea și consumul energiei electrice necesar alimentării serviciilor interne ale centralei și/sau a receptoarelor de la locul de consum și de producere;c) dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. b), c) și f) se aplică în mod corespunzător.(2) În situația în care, din considerente tehnice sau ca urmare a cerințelor utilizatorului, în schema de realizare a instalației de racordare apar elemente suplimentare față de cele cuprinse în schema standard, componenta T(R) a tarifului de racordare se majorează cu costurile acestora, stabilite pe bază de deviz.(3) Schemele și condițiile de realizare standard a instalației de racordare, utilizate la stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, sunt cuprinse în anexa nr. 1.(4) Indicii specifici prevăzuți în secțiunile a 5-a și a 6-a sunt cuprinși în anexa nr. 2.(5) Operatorii de rețea pot stabili indici specifici suplimentari celor prevăzuți în secțiunile a 5-a și a 6-a, pe baza unor scheme și condiții de realizare standard diferite de cele prevăzute în anexa nr. 1. Indicii specifici suplimentari se supun spre aprobare autorității competente, care urmează să decidă pe baza documentelor justificative, anexate de operatorii de rețea propunerilor respective.  +  Secţiunea a 5-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament monofazat pentru racordarea unui loc de producere sau a unui loc de consum și de producere  +  Articolul 49(1) Componenta [T(R)](bma) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament monofazat aerian, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](bma) = p(bma) + a(m) ● n [lei],în care:p(bma) - indicele specific corespunzător realizării unui branșament monofazat aerian standard, [lei/buc];a(m) - indicele specific corespunzător unei deschideri suplimentare, reprezentând creșterea medie a costului unui branșament monofazat aerian determinată de montarea unui stâlp intermediar suplimentar, precum și de creșterea corespunzătoare a lungimii branșamentului, [lei/buc];n - numărul total de stâlpi intermediari, [buc].(2) Componenta [T(R)](bms) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament monofazat subteran, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](bms) = p(bms) + s(m) (L - 20) [lei],în care:p(bms) - indicele specific corespunzător realizării unui branșament monofazat subteran standard, [lei/buc];s(m) - indicele specific corespunzător creșterii lungimii branșamentului cu 1 m, respectiv creșterea medie a costului unui branșament monofazat subteran determinată de creșterea lungimii acestuia cu 1 m, [lei/m];L - lungimea totală a branșamentului pe un traseu minim realizabil tehnic și administrativ, [m]. Pentru o lungime totală a branșamentului mai mică de 20 m, se consideră L = 20 m.(3) Indicii specifici p(bma), a(m), p(bms) și s(m) se stabilesc conform prevederilor art. 48 alin. (1).(4) Indicii specifici corespunzători realizării unui branșament monofazat subteran, p(bms) și s(m), nu conțin cheltuieli legate de realizarea de subtraversări, de desfacerea sau refacerea carosabilului ori a trotuarelor. În situația în care sunt necesare asemenea lucrări, se procedează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4).  +  Secţiunea a 6-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament trifazat pentru racordarea unui loc de producere sau a unui loc de consum și de producere  +  Articolul 50(1) Componenta [T(R)](bta) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament trifazat aerian, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](bta) = p(bta) + a(t) ● n [lei],în care:p(bta) - indicele specific corespunzător realizării unui branșament trifazat aerian standard, [lei/buc];a(t) - indicele specific corespunzător unei deschideri suplimentare, reprezentând creșterea medie a costului unui branșament trifazat aerian determinată de montarea unui stâlp intermediar suplimentar, precum și de creșterea corespunzătoare a lungimii branșamentului, [lei/buc];n - numărul total de stâlpi intermediari, [buc].(2) Componenta [T(R)](bts) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branșament trifazat subteran, exprimată în lei, se stabilește cu relația:[T(R)](bts) = p(bts) + s(t) ● (L - 20) [lei],în care:p(bts) - indicele specific corespunzător realizării unui branșament trifazat subteran standard, [lei/buc];s(t) - indicele specific corespunzător creșterii lungimii branșamentului cu 1 m, respectiv creșterea medie a costului unui branșament trifazat subteran determinată de creșterea lungimii acestuia cu 1 m, [lei/m];L - lungimea totală a branșamentului pe un traseu minim realizabil tehnic și administrativ, [m]. Pentru o lungime totală a branșamentului mai mică de 20 m, se consideră L = 20 m.(3) Indicii specifici p(bta), a(t), p(bts) și s(t) se stabilesc conform prevederilor art. 48 alin. (1).(4) În cazul racordării locului de consum în sistem intrare-ieșire sau dublă derivație, lungimea L a branșamentului, care intervine în formula de calcul a [T(R)](bts) prevăzută la alin. (2), reprezintă lungimea totală a cablurilor.(5) Indicii specifici corespunzători realizării unui branșament trifazat subteran, p(bts) și s(t), nu conțin cheltuieli legate de realizarea de subtraversări, de desfacerea sau refacerea carosabilului ori a trotuarelor. În situația în care sunt necesare asemenea lucrări, se procedează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4).  +  Secţiunea a 7-a Stabilirea componentei T(U) a tarifului de racordare a unui loc de producere sau a unui loc de consum și de producere  +  Articolul 51Componenta T(U) a tarifului de racordare este corespunzătoare următoarelor operații realizate de operatorul de rețea:a) verificarea dosarului instalației de utilizare și punerea sub tensiune a acestei instalații;b) verificarea și certificarea conformității tehnice a centralei electrice cu cerințele normelor tehnice în vigoare.  +  Articolul 52(1) În situația racordării locului de producere sau a locului de consum și de producere la rețeaua de distribuție de joasă tensiune, valoarea componentei T(U) a tarifului de racordare se calculează pe bază de tarife specifice [T(U)](JT).(2) Tarifele specifice prevăzute la alin. (1) reprezintă cheltuiala medie, în lei/instalație, efectuată de operatorul de rețea pentru realizarea operațiilor prevăzute la art. 51.  +  Articolul 53(1) Operatorii de rețea stabilesc tarife specifice corespunzătoare operațiilor prevăzute la art. 51 lit. b), după cum urmează:a) operatorul de transport și de sistem stabilește tarife specifice [T(U)](certif) pentru centralele dispecerizabile;b) operatorii de distribuție concesionari stabilesc tarife specifice [T(U)](certif) pentru centralele nedispecerizabile cu puteri mai mari de 1 MW.(2) Tarifele specifice prevăzute la alin. (1) reprezintă cheltuiala medie, în lei/centrală, efectuată de operatorul de rețea pentru realizarea verificării și certificării conformității tehnice a centralei electrice cu cerințele normelor tehnice în vigoare.(3) În situația racordării unei centrale dispecerizabile la rețeaua de distribuție, operatorul de distribuție care încasează tariful de racordare achită operatorului de transport și de sistem tariful specific prevăzut la alin. (1) lit. a), în baza unei convenții tripartite anexate contractului de racordare.(4) În situația racordării unei centrale nedispecerizabile cu putere mai mare de 1 MW la o rețea de distribuție care nu este deținută de operatorul de distribuție concesionar, operatorul de distribuție care încasează tariful de racordare achită operatorului de distribuție concesionar tariful specific prevăzut la alin. (1) lit. b), în baza unei convenții tripartite anexate contractului de racordare.(5) Raporturile dintre operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem, conform alin. (3) și (4), se realizează potrivit procedurilor proprii ale operatorilor de rețea privind racordarea utilizatorilor, elaborate conform prevederilor Regulamentului de racordare.  +  Articolul 54(1) Valoarea tarifelor specifice prevăzute la art. 52 și art. 53 alin. (1) se stabilește pe bază de deviz general pentru un caz mediu, considerat reprezentativ pentru operația și tipul respectiv de instalație.(2) Se stabilesc tarife specifice diferențiate în funcție de nivelul de tensiune al punctului de delimitare și de puterea aprobată.(3) Tarifele specifice prevăzute la art. 52 și art. 53 alin. (1) se stabilesc și se propun de către operatorii de rețea și se aprobă de autoritatea competentă.(4) Tarifele specifice utilizate pentru calculul componentei T(U) a tarifului de racordare, prevăzute la art. 52 și art. 53 alin. (1), sunt cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 55(1) În situația racordării locului de producere sau a locului de consum și de producere la rețeaua electrică de medie sau de înaltă tensiune:a) componenta T(U) a tarifului de racordare corespunzătoare operațiilor prevăzute la art. 51 lit. a) se determină pe bază de deviz general, în cazul unei centrale cu putere mai mare de 1 MW;b) componenta T(U) a tarifului de racordare se determină integral pe bază de deviz general, în cazul unei centrale cu putere mai mică sau egală cu 1 MW.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), componenta T(U) a tarifului de racordare poate fi calculată pe bază de tarife specifice, stabilite de operatorul de rețea în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) și publicate pe site-ul propriu al operatorului în cauză, cu minimum 15 zile înainte de aplicarea acestora.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 56(1) În termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, operatorii de rețea prezintă spre aprobare autorității competente propuneri pentru tarifele de racordare la rețelele electrice de interes public, însoțite de documentația de fundamentare a acestora, după cum urmează:a) operatorii de distribuție concesionari, pentru:(i) indicii specifici și tarifele specifice prevăzute în prezenta metodologie, corespunzătoare elementelor rețelelor electrice de distribuție;(ii) schemele și condițiile de realizare standard ale elementelor de rețea care nu se regăsesc în cadrul anexei nr. 1, utilizate la stabilirea de indici specifici suplimentari pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare;(iii) tarifele specifice corespunzătoare verificării și certificării conformității tehnice a centralelor electrice nedispecerizabile cu puteri mai mari de 1 MW, cu cerințele normelor tehnice în vigoare;b) operatorul de transport și de sistem, pentru:(i) tarifele specifice corespunzătoare elementelor rețelei electrice de transport;(ii) tarifele specifice corespunzătoare verificării și certificării conformității tehnice a centralelor electrice dispecerizabile cu cerințele normelor tehnice în vigoare.(2) Operatorii de rețea pot solicita revizuirea indicilor și tarifelor specifice aprobate, prezentând autorității competente noile propuneri însoțite de documentația de fundamentare a acestora.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) nu se poate face mai devreme de un an de la data aprobării indicilor și tarifelor specifice.(4) Revizuirea indicilor și tarifelor specifice aprobate se poate realiza și la inițiativa autorității competente.  +  Articolul 57Până la aprobarea de către autoritatea competentă a indicilor specifici și tarifelor specifice prevăzute de prezenta metodologie, operatorii de rețea:a) utilizează tarifele și indicii specifici aprobați prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de medie și joasă tensiune, cu modificările și completările ulterioare, pentru calculul componentelor T(R) și T(U);b) stabilesc pe bază de deviz general componentele T(R) și/sau T(U), în situația în care pentru categoria respectivă de instalații nu sunt aprobate tarife și indici specifici prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) în situația unui loc de producere/loc de consum și de producere, menționează în cadrul avizului tehnic de racordare sau al contractului de racordare componenta T(I), specificând faptul că valoarea acesteia urmează să fie precizată ulterior aprobării de către autoritatea competentă a tarifelor specifice "i" prevăzute de prezenta metodologie, prin refacerea avizului tehnic de racordare sau încheierea unui act adițional la contractul de racordare.  +  Articolul 58(1) În situația în care, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru racordarea unui loc de producere/loc de consum și de producere există un aviz tehnic de racordare valabil în cadrul căruia sunt menționate lucrări de întărire necesare pentru asigurarea evacuării în rețea a puterii aprobate și contractul de racordare nu a fost încheiat, operatorul de rețea recalculează tariful de racordare prin introducerea componentei T(I) conform prevederilor prezentei metodologii și reface avizul tehnic de racordare cu modificarea exclusiv a condițiilor referitoare la valoarea tarifului de racordare.(2) În situația locurilor de producere/locurilor de consum și de producere pentru care există contracte de racordare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorul de rețea percepe componenta T(I) numai în cazul aprobării unui spor de putere pentru evacuare în rețea, valoarea componentei T(I) fiind stabilită în acest caz conform prevederilor art. 10 alin. (2).-----------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.  +  Articolul 59Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Schemele și condițiile de realizare standard a instalației de racordare,
  utilizate la stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T_R a tarifului de racordare
  Branșament monofazat aerianbranșament realizat cu bloc de măsură și protecție fără contor, fără stâlp intermediar, cu lungimea L = 30 m
  Branșament monofazat subteranbranșament realizat pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri și refaceri de pavaje, cu bloc de măsură și protecție fără contor, cu lungimea L = 20 m
  Branșament trifazat aerian branșament realizat cu bloc de măsură și protecție fără contor, fără stâlp intermediar, cu lungimea L = 30 m
  Branșament trifazat subteranbranșament realizat pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri și refaceri de pavaje, cu bloc de măsură și protecție fără contor, cu lungimea L = 20 m
  Racord aerian de MTracord realizat cu un stâlp special echipat cu aparataj, cu priză de pământ și o deschidere cu lungimea de 50 m, cu stâlp de susținere
  Racord subteran de MT din LEA racord realizat cu un stâlp special echipat cu aparataj, cu descărcătoare, cu priză de legare la pământ și cutii terminale de exterior, pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri și refaceri de pavaje
  Racord subteran de MT din stație electrică/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiuneracord realizat din bara unei stații electrice/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune, pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri și refaceri de pavaje, fără celule de capăt
  Post de transformare MT/JT aerianpost de transformare aerian, cu cadru de siguranțe, descărcătoare, cutie de distribuție fără contor
  Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare radială, cu un transformatorpost de transformare realizat în anvelopă de beton, cu două celule de MT (o celulă de linie echipată cu separator de sarcină și o celulă de transformator echipată cu separator și cadru de siguranțe fuzibile), transformator și tablou de JT fără contor
  Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare radială, cu două transformatoarepost de transformare realizat în anvelopă de beton, cu trei celule de MT (o celulă de linie echipată cu separator de sarcină și două celule de transformator echipate cu separator și cadru de siguranțe fuzibile), transformator și tablou de JT fără contor
  Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, cu un transformatorpost de transformare realizat în anvelopă de beton, cu trei celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de sarcină și o celulă de transformator echipată cu separator și cadru de siguranțe fuzibile), transformator și tablou de JT fără contor
  Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, cu două transformatoarepost de transformare realizat în anvelopă de beton, cu patru celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de sarcină și două celule de transformator echipate cu separator și cadru de siguranțe fuzibile), transformator și tablou de JT fără contor
  Punct de conexiune MT/MTpunct de conexiune realizat în anvelopă de beton, cu trei celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de sarcină și o celulă de măsurare), fără contor
  (la 01-08-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 113 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 04 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la metodologieIndicii specifici utilizați pentru calcululcomponentei T(R) a tarifului de racordare
  Tipul instalației de racordare Indici specifici UM Varianta/Valoare
  Branșamente:       cu prizăde pământfără prizăde pământ
  Branșament monofazat radial aerian     
  - branșament monofazat aerian standard c(bma), p(bma) lei/buc.  
  - deschidere suplimentară a(m) lei/buc.  
  Branșament monofazat radial subteran     
  - branșament monofazat subteran standard L ≤ 20m  c(bms), p(bms)  lei/buc.    
  - creșterea lungimii cu 1 m față de L=20 m s(m) lei/m   
  Branșament trifazat radial aerian S ≤ 15 kVA         
  - branșament trifazat aerian standard c(bta), p(bta) lei/buc.  
  - deschidere suplimentară a(t) lei/buc.  
  Branșament trifazat radial aerian 15 kVA < S ≤ 20 kVA         
  - branșament trifazat aerian standard c(bta), p(bta) lei/buc.  
  - deschidere suplimentară a(t) lei/buc.  
  Branșament trifazat radial aerian 20 kVA < S < 30 kVA         
  - branșament trifazat aerian standard c(bta), p(bta) lei/buc.  
  - deschidere suplimentară a(t) lei/buc.  
  Branșament trifazat radial subteran S ≤ 15 kVA         
  - branșament trifazat subteran standard L ≤ 20 m  c(bts), p(bts)  lei/buc.    
  - creșterea lungimii cu 1 m față de L=20 m s(t) lei/m   
  Branșament trifazat radial subteran 15 kVA < S ≤ 20kVA         
  - branșament trifazat subteran standard L ≤ 20 m  c(bts), p(bts)  lei/buc.    
  - creșterea lungimii cu 1 m față de L=20 m s(t) lei/m   
  Branșament trifazat radial subteran 20 kVA < S < 30 kVA         
  - branșament trifazat subteran standard L ≤ 20 m  c(bts), p(bts)  lei/buc.    
  - creșterea lungimii cu 1 m față de L=20 m s(t) lei/m   
  Tipul instalației de racordare Indici specifici UM Varianta/Valoare
  Racorduri de medie tensiune:     
  Racord aerian de MT     
  - indice specific pentru prima deschidere c(ra) lei/buc.  
  - indice specific pentru o deschidere suplimentară   a(ra)  lei/buc.    
  Racord subteran de MT din LEA MT     
  - indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului   c(rs)  lei/buc.    
  - indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului   s(rs)  lei/m     
  Racord subteran de MT din stație/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune             
  - indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului   c(rs)  lei/buc.    
  - indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului   s(rs)  lei/m     
  Posturi de transformare:         cu un transfor-mator cu două transfor- matoare
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR ≤ 63 kVA   c(PTA)  lei     
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 100 kVA   c(PTA)  lei     
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 160 kVA   c(PTA)  lei     
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 250 kVA   c(PTA)  lei     
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 400 kVA   c(PTA)  lei     
  Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 160 kVA   c(PTC)  lei     
  Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 250 kVA   c(PTC)  lei     
  Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 400 kVA   c(PTC)  lei     
  Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 630 kVA   c(PTC)  lei     
  Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, în cabină, echipat cu TR de 160 kVA    c(PTC)   lei       
  Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, în cabină, echipat cu TR de 250 kVA    c(PTC)   lei       
  Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, în cabină, echipat cu TR de 400 kVA    c(PTC)   lei       
  Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, în cabină, echipat cu TR de 630 kVA    c(PTC)   lei       
  Punct de conexiune MT/MT c(PC) lei   
   +  Anexa nr. 3la metodologieTarife specifice utilizate pentru calcululcomponentei T(U) a tarifului de racordare
  Tip utilizator  Tensiune punct delimitare Tarif specific  UM  Valoare 
  client final casnic JT T(U) lei  
  client final noncasnic, S ≤ 10kVA JT T(U) lei  
  client final noncasnic, 10kVA < S ≤ 50 kVA JT T(U) lei  
  client final noncasnic, S < 50 kVA JT T(U) lei  
  loc de consum, S ≤ 50 kVA MT T(U) lei  
  loc de consum, 50kVA < S ≤ 100 kVA MT T(U) lei  
  loc de consum, S >100 kVA MT T(U) lei  
  loc de producere JT [T(U)](JT) lei  
  loc de producere, centrală dispecerizabilă; tarife specifice diferențiate în funcție de nivelul de tensiune al punctului de delimitareși de puterea aprobată       MT, IT     [T(U)](certif)    lei      
  loc de producere, centrală nedispecerizabilă cu putere > 1MW; tarife specifice diferențiate în funcție de nivelul de tensiune al punctului de delimitareși de puterea aprobată      MT, IT     [T(U)](certif)    lei      
   +  Anexa nr. 4la metodologieTarife specifice corespunzătoare elementelor componente ale unei rețeleelectrice de interes public (elemente de calcul), utilizate pentrucalculul componentei T(I) a tarifului de racordare
  Denumire element de calcul Tarif specific UM Valoare
  linie electrică de joasă tensiune aeriană i(JTA) lei/MVA  
  linie electrică de joasă tensiune subterană i(JTS) lei/MVA  
  post de transformare aerian i(PTA) lei/MVA  
  post de transformare în cabină i(PTC) lei/MVA  
  linie electrică de medie tensiune aeriană i(MTA) lei/MVA  
  linie electrică de medie tensiune subterană i(MTS) lei/MVA  
  stație electrică de transformare 110 kV/MT i(ST110/MT) lei/MVA  
  linie electrică de 110 kV i(LE110) lei/MVA  
  stație electrică de transformare 220/110 kV i(ST220/110) lei/MVA  
  stație electrică de transformare 400/110 kV i(ST400/110) lei/MVA  
  stație electrică de transformare 400/220 kV i(ST400/220) lei/MVA  
  linie electrică de 220 kV i(LE220) lei/MVA  
  linie electrică de 400 kV i(LE400) lei/MVA  
  -------