ORDONANȚĂ nr. 15 din 26 august 2009privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2) litera c), după liniuța a nouăsprezecea se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:– Regulamentul (CE) nr. 691/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 privind acordarea de avansuri, începând cu data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate și plățile suplimentare, la plățile pe suprafață pentru culturile arabile, la plățile directe în temeiul măsurilor stabilite în programele POSEI și în cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plată unică, la plata specifică pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru sectoarele ovinelor și caprinelor, la plățile pentru carnea de vită și mânzat și la schema de plată unică pe suprafață, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 199 din 31 iulie 2009.2. La articolul 2 alineatul (2), literele l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) autorități de management - structuri organizatorice din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, responsabile pentru:– managementul PNDR, caz în care autoritatea de management este Direcția generală de dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR, din cadrul MAPDR;– managementul POP, caz în care autoritatea de management este Direcția generală - Autoritatea de management pentru POP din cadrul MAPDR;m) agenții de plată - structuri organizatorice din cadrul și din subordinea MAPDR, responsabile cu:– plăți aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, caz în care agenția de plată este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;– plăți aferente PNDR, caz în care agenția de plată este Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, denumită în continuare APDRP;– plăți aferente POP, caz în care rolul agenției de plată este îndeplinit de MAPDR;3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Beneficiarii publici și privați ai sprijinului financiar acordat prin FEGA pot solicita APIA plata unui avans, potrivit regulamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c).4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 10, APIA va plăti un avans, în conformitate cu dispozițiile comunitare, către beneficiarii privați ai schemei de plată unică pe suprafața pentru care au fost finalizate verificările condițiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul CE nr. 73/2009, și pentru care au fost emise decizii de plată potrivit legislației naționale.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prin excepție de la prevederile art. 10 alin. (2) plata avansului se va face fără constituirea unei garanții sub forma scrisorii de garanție bancară sau a unui depozit în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului.5. La articolul 20, alineatul (8) se abrogă.6. La articolul 22, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul axei Asistență tehnică din POP;7. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23În bugetul MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite și autoritate de management pentru POP, se va include suma necesară finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul axei Asistență tehnică.8. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Lunar, după autorizarea cererilor de plată privind plățile efectuate în cadrul axei Asistență tehnică, MAPDR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene în contul de venituri ale bugetului de stat.9. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 22 se stabilesc de MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite și de autoritate de management pentru POP, pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul POP.10. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 30^1(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din FEP are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006.(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente și informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din FEP, cofinanțarea și finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată, plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. (la 03-12-2009, Alineatul (3) din Articolul 30^1, Punctul 10., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 369 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009 ) 11. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Pentru derularea operațiunilor financiare aferente derulării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate de la bugetul de stat, din FEGA, precum și a proiectelor finanțate din FEADR și FEP, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții financiar-bancare.12. La articolul 34, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) MAPDR îndeplinește funcția de autoritate de plată pentru Programul operațional pentru pescuit 2007-2013. În cazul plăților aferente proiectelor implementate în cadrul POP, MAPDR efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, se abrogă.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Scopul Agenției îl constituie implementarea tehnică și financiară a Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, după aderarea României la Uniunea Europeană.2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În cadrul Agenției funcționează Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, care are rolul de organism coordonator al agențiilor de plăți din fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, ce acționează ca unic interlocutor cu Comisia Europeană din partea României în ceea ce privește toate domeniile de responsabilitate legate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și FEADR.3. La articolul 3 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:b) comunicarea către Comisia Europeană a declarațiilor de cheltuieli, ce acționează ca cereri de plată, precum și a estimărilor solicitărilor financiare cu referire la FEGA și FEADR;4. La articolul 5, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Agenția are ca principală atribuție implementarea tehnică, în condițiile delegării de funcții de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, implementarea financiară a FEADR, în concordanță cu strategia și măsurile stabilite în Planul național strategic pentru dezvoltare rurală și Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, precum și implementarea tehnică și financiară a Programului SAPARD.......................................................................(3) Principalele atribuții de plată ale Agenției sunt:a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR;b) verificarea pe teren a proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plății;c) autorizarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR;d) efectuarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR;e) înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților către beneficiarii proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR;f) efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR, după efectuarea plății, pentru a stabili dacă eligibilitatea și condițiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.5. Articolul 6 se abrogă. (la 03-12-2009, Articolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 369 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009 )  +  Articolul IVPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Șeful Departamentului pentru
  Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 26 august 2009.Nr. 15.___________